PSPP - legislativa a nápadník činností

  
"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkyMgr. Renata Svozilová,

                 Mgr. Ivana Tormová

Počet hodin: 4

Termín: 10. 10. 2017

Čas zahájení: 13.00

Uzávěrka přihlášek: 9. 10. 2017

Kód programu: KIPR-706/2017 

Místo: budově B,  KÚ Karlovarského kraje místnost 220 B  

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře

Seminář je určen pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce), převážně však pro speciální pedagogy nebo pedagogické pracovníky, kteří zajišťují předmět speciálně pedagogické péče, a zahrnuje jak legislativní rámec zajišťování PSPP, tak velmi bohatý nápadník jednotlivých činností při reedukaci zrakového a sluchového vnímání a při nápravě grafomotorických obtíží. Dále se budeme věnovat postavení speciálního pedagoga a určení jeho kompetencí v pedagogickém sboru dané školy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.