Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Zuzana Žampachová, Ph.D.

počet hodin: 8

termín: 07.03.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 27.02.2018 

kód programu: KIPR-511/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programuÚvod do problematiky autistických poruch (triáda postižení – kvalitativní narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti), příčiny vzniku PAS;  epidemiologie; dopady autistické triády do vzdělávání dětí a žáků s PAS, rozdělení dle funkčních schopností, typy žáků dle projevů v sociálním chování.

Podpora pedagogů při práci se žáky s PAS.  Specifické metody a postupy při vzdělávání. Nové trendy ve vzdělávání žáků s PAS. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků, funkce asistenta pedagoga při práci se žákem s PAS, spolupráce s dalšími odborníky a s rodinou.

Aplikace podpůrných opatření do vzdělávání. Úprava prostředí, vizuální podpora; zajištění organizační stránky vzdělávání, tvorba individuálního vzdělávacího plánu jako nositele PO, personální zajištění podpory při vzdělávání (kompetence asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, školního speciálního pedagoga nebo psychologa). Ukázka využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, respektování zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací. Možnosti nácviků sociálního chování.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.