KIPR-511/2018 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Zuzana Žampachová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 7. 3. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 27. 2. 2018 

Kód programu: KIPR-511/2018

Místo: PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, 101 00, Praha 10  

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky autistických poruch (triáda postižení – kvalitativní narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti), příčiny vzniku PAS, epidemiologie, dopady autistické triády do vzdělávání dětí a žáků s PAS, rozdělení dle funkčních schopností, typy žáků dle projevů v sociálním chování.

Podpora pedagogů při práci se žáky s PAS.  Specifické metody a postupy při vzdělávání. Nové trendy ve vzdělávání žáků s PAS. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků, funkce asistenta pedagoga při práci se žákem s PAS, spolupráce s dalšími odborníky a s rodinou.

Aplikace podpůrných opatření do vzdělávání. Úprava prostředí a vizuální podpora, zajištění organizační stránky vzdělávání, tvorba individuálního vzdělávacího plánu jako nositele PO, personální zajištění podpory při vzdělávání (kompetence asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, školního speciálního pedagoga nebo psychologa). Ukázka využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, respektování zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací. Možnosti nácviků sociálního chování.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.