Kurz pro začínající sociální pracovníky v resortu školství

"Kurz je určen pro sociální pracovníky ve školách a školských poradenských zařízeních."

lektoři: PhDr. Lenka Průšová

             PaedDr. Zuzana Kaprová

             Bc. Monika Vacková

             Mgr. Jitka Vrchotová

počet hodin: 48

termín: 31.01.2018; 05.02.2018; 06.03.2018; 16.04.2018; další termíny budou upřesněny

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 25.01.2018

kód programu: KIPR-104/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu

1. Charakteristika metod sociální práce a úvod do sociální politiky (7 vyučovacích hodin; PhDr. Lenka Průšová)

 • Dojednávání zakázky v komunikaci s rodinou dítěte (1 hodina)
 • Základní principy komunikace s jedincem v krizové situace (1 hodina)
 • Přístupy v sociální práci (1,5 hodiny)
 • Osobnost sociálního pracovníka (1 hodina)
 • Případová konference jako nástroj sanace rodiny (0,5 hodiny)
  • Sanace rodiny, aktéři a cíle sanace rodiny
  • Případová konference
 • Fáze přijetí handicapu dítěte (1 hodina)
 • Možnosti podpory žáků ze sociokulturně odlišného prostředí (1 hodina)

2. Rozlišné přístupy a potřeby dle handicapu žáka (8 vyučovacích hodin; Mgr. Zuzana Kaprová)

Základní charakteristika jednotlivých typů znevýhodnění a přístupy ke klientům se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Klienti s poruchami učení a chování (0,5 hodiny)
 • Klienti s mentálním postižením (1 hodina)
 • Klienti s vadami zraku (1 hodina)
 • Klienti s vadami sluchu (1 hodina)
 • Klienti s tělesným postižením (1 hodina)
 • Klienti s vadami řeči (1 hodina)
 • Klienti s poruchami autistického spektra (1 hodina)
 • Klienti s vícečetným znevýhodněním (1 hodina)
 • Klienti s jinými životními podmínkami dítěte (0,5 hodina)


3. Sociální pracovník ve vzdělávacích institucích (8,5 vyučovacích hodin; Bc. Monika Vacková)

 • Kompetence v SPC a PPP (1 hodina)
 • Personální obsazení SPC a PPP (0,5 hodiny)
 • Dokumentace v ŠPZ (okrajově) - (0,5 hodiny)
 • Poradenský proces v sociální práci (typologie poradenství, osobnost poradce x osobnost klienta) - (2 hodiny)
  • Poradenský proces
  • Základní etické problémy sociální práce
  • Efektivní komunikace v poradenském procesu (1 hodina)
  • Práce s rodinou v procesu změny (2 hodiny)
   • Fáze soc. práce s jednotlivcem (rodinou)
   • Vyrovnávání se se zdravotním postižením dítěte
   • Problémový klient
 • Typy osobnosti klientů (0,5 hodiny)
  • Poruchy osobnosti (okrajově) 
 • Typologie kritérií výběru (psychická způsobilost x fyzická způsobilost, test kariérových kotev) - (0,5 hodiny)
  • Typologie kritérií při výběru sociálního pracovníka (popř. Test kariérových kotev)

4. Školská legislativa (7 vyučovacích hodin)

 • Školský zákon v platném znění (561/2004) a Zákon o pedagogickém pracovnících 563/2004 a prováděcí vyhlášky ke Školskému zákonu – (1 hodina)
 • Společné vzdělávání; základní pojmosloví v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb; podpůrná opatření (vertikální a horizontální dělení) – (2 hodiny)
 • Rámcový vzdělávací program; Rámcový vzdělávací program s minimálními požadovanými výstupy (1 hodina)
 • Dokumentace ve Školských poradenských zařízení (Souhlas s vyšetřením; informovaný souhlas; ochrana osobních údajů; souhlas s vyšetřením; archivace; pravidla služby) – (1,5 hodiny)
 • Preventivní programy (1,5 hodiny)

5. Dávky Sociálního zabezpečení a jiné dávky týkající se žáků se zdravotním postižením nebo se zdravotním i sociálním znevýhodněním (8 vyučovacích hodin; Mgr. Jitka Vrchotová)

 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu; příspěvek na zvláštní pomůcku; příspěvek na péči; výše příspěvku na péči; zvýšení příspěvku na péči; jak se posuzuje zdravotní stav pro nárok na dávky osobám se zdravotním postižením? (2 hodiny)
 • Průkaz pro osoby se zdravotním postižením a jiné výhody (druhy průkazu; benefity plynoucí z průkazu; jak se posuzuje zdravotní stav pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením?) (1 hodina)
 • Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě; rodičovský příspěvek; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; Jak se posuzuje zdravotní stav pro účely státní sociální podpory? (1 hodina)
 • Pomoc v hmotné nouzi (co je to hmotná nouze?; dávky a jejich výplata; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc (1 hodina)
 • Invalidní důchody (stupně invalidity, posouzení invalidity; výše invalidního důchodu – obecně; řízení o invalidním důchodu; lhůta na vyřízení žádosti o důchod (1 hodina)
 • Dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte; příspěvek při ukončení pěstounské péče; odměna pěstouna; příspěvek při převzetí dítěte; příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla) (1 hodina)
 • Sociální služby (jaké sociální služby mohou využívat osoby se zdravotním postižením?) (1 hodiny)

6. Prevence syndromu vyhoření (6 vyučovacích hodin) – Ivo Kalvinský

 • Práce se stresem (2 hodiny)
 • Uvolňovací techniky (4 hodiny) 

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.