KIPR-104/2018 - Kurz pro začínající sociální pracovníky v resortu školství

  

"Kurz je určen pro sociální pracovníky ve školách a školských poradenských zařízeních."

LektorkyPhDr. Lenka Průšová, Ph.D.,

                 PaedDr. Zuzana Kaprová,

                 Bc. Monika Vacková,

                 Mgr. Jitka Vrchotová,

                 PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.,

                 Mgr. Tomáš Kyselica

Počet hodin: 45

Termín: 31. 1. 2018; 5. 3. 2018; 6. 3. 2018; 16. 4. 2018; 29. 5 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 21. 1. 2018

Kód programu: KIPR-104/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu

1. Charakteristika metod sociální práce a úvod do sociální politiky (7 vyučovacích hodin; PhDr. Lenka Průšová)

 • dojednávání zakázky v komunikaci s rodinou dítěte (1 hodina)
 • základní principy komunikace s jedincem v krizové situaci (1 hodina)
 • přístupy v sociální práci (1,5 hodiny)
 • osobnost sociálního pracovníka (1 hodina)
 • případová konference jako nástroj sanace rodiny (0,5 hodiny)
  • sanace rodiny, aktéři a cíle sanace rodiny
  • případová konference
 • fáze přijetí handicapu dítěte (1 hodina)
 • možnosti podpory žáků ze sociokulturně odlišného prostředí (1 hodina)

2. Rozlišné přístupy a potřeby dle handicapu žáka (8,5 vyučovacích hodin; Mgr. Zuzana Kaprová)

Základní charakteristika jednotlivých typů znevýhodnění a přístupy ke klientům se speciálními vzdělávacími potřebami

 • klienti s poruchami učení a chování (0,5 hodiny)
 • klienti s mentálním postižením (1 hodina)
 • klienti s vadami zraku (1 hodina)
 • klienti s vadami sluchu (1 hodina)
 • klienti s tělesným postižením (1 hodina)
 • klienti s vadami řeči (1 hodina)
 • klienti s poruchami autistického spektra (1 hodina)
 • klienti s vícečetným znevýhodněním (1 hodina)
 • klienti s jinými životními podmínkami dítěte (0,5 hodina)

3. Sociální pracovník ve vzdělávacích institucích (8,5 vyučovacích hodin; Bc. Monika Vacková)

 • kompetence v SPC a PPP (1 hodina)
 • personální obsazení SPC a PPP (0,5 hodiny)
 • dokumentace v ŠPZ – okrajově (0,5 hodiny)
 • poradenský proces v sociální práci (typologie poradenství, osobnost poradce x osobnost klienta) - (2 hodiny)
  • poradenský proces
  • základní etické problémy sociální práce
 • efektivní komunikace v poradenském procesu (1 hodina)
 • práce s rodinou v procesu změny (2 hodiny)
  • fáze soc. práce s jednotlivcem (rodinou)
  • vyrovnávání se se zdravotním postižením dítěte
  • problémový klient
 • typy osobnosti klientů (0,5 hodiny)
  • Poruchy osobnosti (okrajově) 
 • typologie kritérií výběru – psychická způsobilost x fyzická způsobilost, test kariérových kotev (0,5 hodiny)
  • typologie kritérií při výběru sociálního pracovníka (popř. Test kariérových kotev)

4. Školská legislativa (7 vyučovacích hodin; Mgr. Tomáš Kyselica)

 • školský zákon v platném znění (561/2004) a Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 a prováděcí vyhlášky ke Školskému zákonu (1 hodina)
 • společné vzdělávání; základní pojmosloví v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb; podpůrná opatření – vertikální a horizontální dělení (2 hodiny)
 • rámcový vzdělávací program; Rámcový vzdělávací program s minimálními požadovanými výstupy (1 hodina)
 • dokumentace ve školských poradenských zařízení – souhlas s vyšetřením; informovaný souhlas; ochrana osobních údajů; souhlas s vyšetřením; archivace; pravidla služby (1,5 hodiny)
 • preventivní programy (1,5 hodiny)

5. Dávky Sociálního zabezpečení a jiné dávky týkající se žáků se zdravotním postižením nebo se zdravotním i sociálním znevýhodněním (8 vyučovacích hodin; Mgr. Jitka Vrchotová)

 • dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu; příspěvek na zvláštní pomůcku; příspěvek na péči; výše příspěvku na péči; zvýšení příspěvku na péči; jak se posuzuje zdravotní stav pro nárok na dávky osobám se zdravotním postižením (2 hodiny)
 • průkaz pro osoby se zdravotním postižením a jiné výhody – druhy průkazu; benefity plynoucí z průkazu; jak se posuzuje zdravotní stav pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením (1 hodina)
 • dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě; rodičovský příspěvek; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; jak se posuzuje zdravotní stav pro účely státní sociální podpory (1 hodina)
 • pomoc v hmotné nouzi – co je to hmotná nouze; dávky a jejich výplata; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc (1 hodina)
 • invalidní důchody – stupně invalidity; posouzení invalidity; výše invalidního důchodu – obecně; řízení o invalidním důchodu; lhůta na vyřízení žádosti o důchod (1 hodina)
 • dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte; příspěvek při ukončení pěstounské péče; odměna pěstouna; příspěvek při převzetí dítěte; příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (1 hodina)
 • Sociální služby - jaké sociální služby mohou využívat osoby se zdravotním postižením (1 hodiny)

6. Prevence syndromu vyhoření (6 vyučovacích hodin; PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.)

 • Práce se stresem (2 hodiny)
 • Uvolňovací techniky (4 hodiny)

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.