Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ

"Primární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání. Podmínkou přijetí je doklad o pedagogické způsobilosti a souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Účastníci kurzu nesmí mít narušenou komunikační schopnost."

lektoři: PaedDr. Zuzana Kaprová

             Mgr. Nataša Habarta Alešová

             Mgr. Martina Křivková

             Mgr. Jiřina Jehličková

             Mgr. Marie Sekyrková

             PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

             Mgr. Vladana Jančíková

             Mgr. Oluše Hájková

počet hodin: 80

termín: termín bude upřesněn

čas zahájení: termín bude upřesněn

uzávěrka přihlášek: termín bude upřesněn

kód programu: KIPR-525/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu:

I. Organizace logopedické péče v současném školství a její význam

Logopedie jako vědní obor; logopedie v systému disciplín speciální pedagogiky. Oblast působnosti oboru logopedie.

Systém logopedické péče v ČR - působnost odpovědných rezortů, legislativní zakotvení výkonu činnosti v oboru logopedie.

Logopedie ve školství – postavení, kompetence a kvalifikační předpoklady pracovníků, kteří ve školství vykonávají činnosti v oblasti logopedie; Logopedická prevence, její stupně, charakteristika, význam.

Pojetí, cíle a úkoly primární logopedické prevence. Kompetence a odpovědnost pedagogických pracovníků v oblasti primární logopedické prevence.

Strategické a legislativní dokumenty v oblasti logopedie ve školství.

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 – úkoly pro logopedii ve školství.

Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Systém podpůrných opatření ve školství, zakotvení logopedická péče v systému podpůrných opatření, logopedická péče ve školách, školských poradenských zařízeních, zakotvení logopedické péče v systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP, IVP).

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení při zajišťování logopedické péče.

Profesní a odborná sdružení v oblasti logopedie v České republice.

Lektorka: PaedDr. Zuzana Kaprová. Dílčí hodinová dotace: 4 hodiny

                                                                

II. Úvod do ontogenetického vývoje řeči, roviny řeči, péče o řečový vývoj dítěte

Vývojové etapy řeči a jejich charakteristika, proces osvojování řeči a jazyka z hlediska jazykových rovin, zásady podpory fyziologického vývoje řeči.

Úskalí ve vývoji řeči, hlasová hygiena, podpora rozvoje dětské řeči, pedagogické zásady při rozvoji komunikačních kompetencí.

Lektorka: Mgr. Nataša Habarta Alešová. Dílčí hodinová dotace: 6 hodin 

 

III. Narušená komunikační schopnost - vhled do nejčastěji vyskytovaných logopedických diagnóz v předškolním věku

Charakteristika narušené komunikační schopnosti, nejčastěji se vyskytující druhy narušené komunikační schopnosti - dyslalie, poruchy plynulosti řeči, narušený vývoj řeči – vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči, koktavost a mutismus aj. – terminologické vymezení, příčiny vzniku, projevy v řeči, důsledky, prevence a pedagogické přístupy k dětem s narušenou komunikační schopností. Podpůrné služby a vytváření inkluzivního prostředí třídy. Spolupráce se školským poradenským zařízením, s rodiči, mezirezortní spolupráce.

Lektorky: Mgr. Martina Křivková. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin

 

IV. Dyslalie

Základní znalosti o mluvních orgánech, charakteristika českých hlásek.

Základní orientace v problematice dyslalie, klasifikace, depistáž, příčiny, příznaky.

Jednotlivé artikulační okrsky, tvorba hlásek.

Podpora přirozeného vývoje výslovnosti - motorická a artikulační cvičení, rozvíjení fonematického sluchu, rytmická cvičení, vhodná slovní zásoba a říkadla, didaktické pomůcky.

Spolupráce s rodiči a s logopedem, školským poradenským zařízením.

Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin

 

V. Opožděný vývoj řeči. Vývojová dysfázie.

Základní orientace v problematice opožděného vývoje řeči, příčiny, příznaky, projevy a dopad na předškolní vzdělávání, školní zralost a na úspěšnost ve vzdělávání.  

Základní orientace v problematice vývojové dysfázie, příčiny, příznaky, projevy a dopad na předškolní vzdělávání, školní zralost a na úspěšnost ve vzdělávání. 

Diferenciace pedagogických přístupů k dětem s dyslalií, opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázii.

Možnosti využití Metody dobrého startu a programu Maxík na podporu rozvoje komunikačních dovedností. Zaměřenost na rozvoj jemné motoriky, grafomotorických cvičení spojených se slovem – říkadlem a písničkou, hry pro rozvoj slovní zásoby, verbální paměti a optické paměti. Hry s významem slova a významem věty, nadslovní a nadvětný význam (hádanky). Dále cvičení pro rozvoj koncentrace pozornosti a rozvoj intermodality a seriality, rozvoj orientace na podložce a v prostoru dle verbálních pokynů.   

Lektorka: Mgr. Marie Sekyrková. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin

 

VI. Orientační logopedické vyšetření jako součást pedagogické diagnostiky a logopedická depistáž jako součást pedagogické praxe

Orientační šetření zaměřené na oslabení dílčích funkcí v řečovém vývoji – sluchová zkouška, fonematický sluch, motorika mluvidel, pravolevá orientace, rozumění řeči, výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba a řečový projev.

Vhled do psaní kazuistiky. Logopedický plán rozvoje cílený na hru a činnosti v oblasti komunikačních kompetencí v souladu RVP PV, hry a cvičení zaměřené na rozvoj lexikálně sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické roviny v souladu s věkovou skupinou 3 - 7 let.  

Lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin 

 

VII. Metody podpory rozvoje řeči

Prevence vad a stimulace fyziologického vývoje řeči.

Podpora rozvoje komunikačních dovedností obecně - možnosti individuálních a kolektivních logopedických chvilek se zaměřením na dechová cvičení, na motoriku hrubou, jemnou i artikulační, na sluchovou a zrakovou percepci, na rozvoj slovní zásoby a slovní pohotovosti, na tvořivost, fantazii a představivost, využití hry.

Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy, dokumentace.

Lektorky: Mgr. Vladana Jančíková. Dílčí hodinová dotace: 6 hodin

 

VIII. Využití iPadů v logopedické praxi

Seznámení s využitím iPadů v logopedické praxi na základě osvědčených aplikací s logopedickou tématikou instalovaných do iPadů. Konkrétní ukázky a příklady pro rozvoj slovní zásoby, vokalizaci, motorická cvičení mluvidel, podporu spontánní komunikace, didaktické hry, využití pro alternativní a augmentativní komunikaci, a další.

Lektorky: Mgr. Vladana Jančíková. Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

  

IX. Specifické poruchy učení a rizika jejich vzniku

Základní orientace v problematice specifických poruch učení (dále jen „SPU“) a jejich členění.

Rizikové faktory pro SPU v psychomotorickém vývoji dítěte, souvislost se specifickým logopedickým nálezem, deficity dílčích funkcí.

Vztah myšlení – řeč – motorika. Význam systematické podpory řečových dovedností a souvztažných funkcí v předškolním věku.

Metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí v předškolním věku - hrubá a jemná motorika, grafomotorika, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů a rytmu, prostorová a časová orientace, orientace v tělesném schématu.

Spolupráce logoped, logopedický asistent, pedagog a rodič - ujasnění kompetencí, vzájemná spolupráce a její možnosti s ohledem na rizika SPU. Spolupráce se školským poradenským zařízením.

Lektorka: Mgr. Oluše Hájková. Dílčí hodinová dotace: 8 hodiny

                                                                      

X. Logopedická praxe včetně vypracování kazuistiky:

Hodinová dotace praxe: 15 hod. Hodinová dotace kazuistiky: 5 hod.

Konzultace, hodnocení: PhDr. Tomická, Ph.D., Mgr. Alešová, PaedDr. Kaprová

 

XI. Testy a pohovory

Prověrka vědomostí z oblasti základní logopedické teorie, zhodnocení logopedické praxe a předložené kazuistiky. Lektorky: PhDr. Tomická, Ph.D., Mgr. Alešová, PaedDr. Kaprová


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.