KIPR-315/2018/2 - Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ

 

"Primární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání."

LektořiPaedDr. Zuzana Kaprová,

              Mgr. Nataša Habarta Alešová,

              Mgr. Martina Křivková,

              Mgr. Jiřina Jehličková,

              Mgr. Marie Sekyrková,

              PhDr. Václava Tomická, Ph.D.,

              Mgr. Vladana Jančíková,

              Mgr. Oluše Hájková

Počet hodin: 80

Termín: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 14. 8. 2018

Kód programu: KIPR-315/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

I. Úvod do vzdělávacího programu (2 h) + Úvod do ontogenetického vývoje řeči, roviny řeči, péče o řečový vývoj dítěte (6 h), (4. 9. 2018)

Vývojové etapy řeči a jejich charakteristika, proces osvojování řeči a jazyka z hlediska jazykových rovin, zásady podpory fyziologického vývoje řeči.

Úskalí ve vývoji řeči, hlasová hygiena, podpora rozvoje dětské řeči, pedagogické zásady při rozvoji komunikačních kompetencí.

Lektorka: PaedDr. Zuzana Kaprová.

II. Organizace logopedické péče v současném školství a její význam (4. 9. 2018)

Logopedie jako vědní obor; logopedie v systému disciplín speciální pedagogiky. Oblast působnosti oboru logopedie.

Systém logopedické péče v ČR - působnost odpovědných rezortů, legislativní zakotvení výkonu činnosti v oboru logopedie.

Logopedie ve školství – postavení, kompetence a kvalifikační předpoklady pracovníků, kteří ve školství vykonávají činnosti v oblasti logopedie; logopedická prevence, její stupně, charakteristika, význam.

Pojetí, cíle a úkoly primární logopedické prevence. Kompetence a odpovědnost pedagogických pracovníků v oblasti primární logopedické prevence.

Strategické a legislativní dokumenty v oblasti logopedie ve školství.

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 – úkoly pro logopedii ve školství.

Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Systém podpůrných opatření ve školství, zakotvení logopedické péče v systému podpůrných opatření, logopedická péče ve školách a školských poradenských zařízeních, zakotvení logopedické péče v systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP, IVP).

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení při zajišťování logopedické péče.

Profesní a odborná sdružení v oblasti logopedie v České republice.

Lektorka: PaedDr. Zuzana Kaprová. Dílčí hodinová dotace: 4 hodiny.

III. Narušená komunikační schopnost - vhled do nejčastěji vyskytovaných logopedických diagnóz v předškolním věku (22. 10. 2018)

Charakteristika narušené komunikační schopnosti, nejčastěji se vyskytující druhy narušené komunikační schopnosti – dyslalie, poruchy plynulosti řeči, narušený vývoj řeči – vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči, koktavost a mutismus aj. – terminologické vymezení, příčiny vzniku, projevy v řeči, důsledky, prevence a pedagogické přístupy k dětem s narušenou komunikační schopností. Podpůrné služby a vytváření inkluzivního prostředí třídy. Spolupráce se školským poradenským zařízením, s rodiči, mezirezortní spolupráce.

Lektorka: Mgr. Nataša Habarta Alešová. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin.

IV. Dyslalie (13. 11. 2018)

Základní znalosti o mluvních orgánech, charakteristika českých hlásek.

Základní orientace v problematice dyslalie, klasifikace, depistáž, příčiny, příznaky.

Jednotlivé artikulační okrsky, tvorba hlásek.

Podpora přirozeného vývoje výslovnosti – motorická a artikulační cvičení, rozvíjení fonematického sluchu, rytmická cvičení, vhodná slovní zásoba a říkadla, didaktické pomůcky.

Spolupráce s rodiči a s logopedem, školským poradenským zařízením.

Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin.

V. Opožděný vývoj řeči. Vývojová dysfázie (15. 11. 2018)

Základní orientace v problematice opožděného vývoje řeči, příčiny, příznaky, projevy a dopad na předškolní vzdělávání, školní zralost a na úspěšnost ve vzdělávání.  

Základní orientace v problematice vývojové dysfázie, příčiny, příznaky, projevy a dopad na předškolní vzdělávání, školní zralost a na úspěšnost ve vzdělávání. 

Diferenciace pedagogických přístupů k dětem s dyslalií, opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázii.

Možnosti využití Metody dobrého startu a programu Maxík na podporu rozvoje komunikačních dovedností. Zaměřenost na rozvoj jemné motoriky, grafomotorických cvičení spojených se slovem – říkadlem a písničkou, hry pro rozvoj slovní zásoby, verbální paměti a optické paměti. Hry s významem slova a významem věty, nadslovní a nadvětný význam (hádanky). Dále cvičení pro rozvoj koncentrace pozornosti a rozvoj intermodality a seriality, rozvoj orientace na podložce a v prostoru dle verbálních pokynů.   

Lektorka: Mgr. Marie Sekyrková. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin.

VI. Orientační logopedické vyšetření jako součást pedagogické diagnostiky a logopedická depistáž jako součást pedagogické praxe (10. 12. 2018)

Orientační šetření zaměřené na oslabení dílčích funkcí v řečovém vývoji – sluchová zkouška, fonematický sluch, motorika mluvidel, pravolevá orientace, rozumění řeči, výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba a řečový projev.

Vhled do psaní kazuistiky. Logopedický plán rozvoje cílený na hru a činnosti v oblasti komunikačních kompetencí v souladu s RVP PV, hry a cvičení zaměřené na rozvoj lexikálně sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické roviny v souladu s věkovou skupinou 3 - 7 let.  

Lektorka: PhDr. Václava Tomická, Ph.D. Dílčí hodinová dotace: 8 hodin. 

VII. Metody podpory rozvoje řeči (17. 12. 2018)

Prevence vad a stimulace fyziologického vývoje řeči.

Podpora rozvoje komunikačních dovedností obecně - možnosti individuálních a kolektivních logopedických chvilek se zaměřením na dechová cvičení, na motoriku hrubou, jemnou i artikulační, na sluchovou a zrakovou percepci, na rozvoj slovní zásoby a slovní pohotovosti, na tvořivost, fantazii a představivost, využití hry.

Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy, dokumentace.

Lektorka: Mgr. Vladana Jančíková. Dílčí hodinová dotace: 6 hodin.

VIII. Využití iPadů v logopedické praxi (17. 12. 2018)

Seznámení s využitím iPadů v logopedické praxi na základě osvědčených aplikací s logopedickou tématikou instalovaných do iPadů. Konkrétní ukázky a příklady pro rozvoj slovní zásoby, vokalizaci, motorická cvičení mluvidel, podporu spontánní komunikace, didaktické hry, využití pro alternativní a augmentativní komunikaci, a další.

Lektorka: Mgr. Vladana Jančíková. Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny.

IX. Specifické poruchy učení a rizika jejich vzniku (18. 12. 2018)

Základní orientace v problematice specifických poruch učení (dále jen „SPU“) a jejich členění.

Rizikové faktory pro SPU v psychomotorickém vývoji dítěte, souvislost se specifickým logopedickým nálezem, deficity dílčích funkcí.

Vztah myšlení – řeč – motorika. Význam systematické podpory řečových dovedností a souvztažných funkcí v předškolním věku.

Metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí v předškolním věku - hrubá a jemná motorika, grafomotorika, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů a rytmu, prostorová a časová orientace, orientace v tělesném schématu.

Spolupráce logoped, logopedický asistent, pedagog a rodič - ujasnění kompetencí, vzájemná spolupráce a její možnosti s ohledem na rizika SPU. Spolupráce se školským poradenským zařízením.

Lektorka: Mgr. Oluše Hájková. Dílčí hodinová dotace: 8 hodiny.

X. Logopedická praxe včetně vypracování kazuistiky (do 14. 1. 2019):

Hodinová dotace praxe: 15 hod.

Hodinová dotace kazuistiky: 5 hod.

Konzultace, hodnocení: Mgr. Alešová, Ph.D., PaedDr. Kaprová

XI. Testy a pohovory (31. 1. 2019)

Prověrka vědomostí z oblasti základní logopedické teorie, zhodnocení logopedické praxe a předložené kazuistiky.

Lektorky: Mgr. Alešová, Ph.D., PaedDr. Kaprová


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.