KIPR-312/2018/2 - Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorkMgr. Miroslav Vosmik

Počet hodin: 8

Termín: 15. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 26. 10. 2018

Kód programu: KIPR-312/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Podmínkou úspěchu personální podpory AP jako jednoho z podpůrných opatření žáka se SVP je týmová spolupráce AP s pedagogy a poradenskými pracovníky školy a jejich pravidelná spolupráce s rodiči žáka se SVP. Seminář se bude věnovat náplni práce AP a nastavení kvalitní spolupráce s pedagogy a rodiči. Nezbytným předpokladem bude vzájemná vstřícná a otevřená komunikace. (AP jako personální podpora žáka se SVP; metodická podpora AP i pedagogům od poradenských pracovníků ŠPP, ŠPZ; spolupráce učitel a AP a její vliv na úspěšnost žáků i klima ve třídě; komunikace AP s rodiči žáka se SVP i rodiči ostatních žáků; různé učební styly žáků a individualizace vzdělávání za podpory AP; spolupráce rodiny a školy při vytváření IVP i nastavování podpory žákovi se SVP; intervize a supervize pro pedagogické pracovníky; konkrétní kazuistiky nastavování spolupráce škola – rodina).


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.