KIPR-114/2018/2 - Práce s žákem cizincem ve vzdělávacím procesu

 

"Primární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání."

LektořiProf. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

              Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.

              PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

              PhDr. Ana Adamovičová

              PaedDr. Ilona Starý-Kořánová

              Mgr. Anna Nedoluzhko

              Mgr. Pavla Kubíčková

Počet hodin: 40

Termín: Termíny budou upřesněny

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 

Kód programu: KIPR-114/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: Bc. Kateřina Macháčková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: připravuje se k akreditaci

Obsah kurzu:

1) První vzdělávací okruh se zaměřuje na legislativní rámec (8 hodin; Mgr. Pavla Kubíčková) - 9. 11. 2018

Je zaměřený na vzdělávání žáků - cizinců v souladu se školským zákonem, vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění a ostatními legislativními a zákonnými normami. Nedílnou součástí obsahu semináře je tvorba IVP u žáků - cizinců, úprava obsahu, organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků, spolupráce s odbornými pracovišti, neziskovými organizacemi a rodiči, zákonnými zástupci.

2) Druhý vzdělávací okruh je zaměřený na typologii jazykových větví (8 hodin; Prof. PhDr. Marie Čechová DrSc. , Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.)

Typologie jazyků a její vliv na studium češtiny. Slované a Neslované při výuce češtiny pro cizince. Čeština jako jazyk mateřský (rodný), jako jazyk cizí, jako jazyk druhý. Jazyk jako součást sociokulturního života přicházejícího cizince (jazyk – kultura – společnost). Sociokulturní charakteristika potenciálních žáků-cizinců a faktory ovlivňující osvojování češtiny samotnými žáky (kulturní, národnostní, sociální a rodinné; komunitní podmínky přijímajícího prostředí). Česko a jeho sociokulturní prostředí – cizost češtiny.

3) Třetí vzdělávací okruh se zaměřuje na samotnou práci s žákem-cizincem ve vzdělávacím procesu (8 hodin; PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., PhDr. Ana Adamovičová)

Ontogeneze vývoje jazyka u českého žáka a žáka-cizince. Bilingvismus a trilingvismus a jejich vliv na osvojování češtiny a na sociální chování a psychiku žáka-cizince. Začleňování žáka-cizince do prostředí české školy. Požadavky na školní komunikaci. Lexikální a gramatické minimum jako předpoklad úspěšné školské komunikace. Sociální vztahy s žáky-cizinci ve školách.

Stupeň osvojování cizího jazyka – Jazyková politika Rady Evropy. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (pro dospělou populaci).

Problémy žáků-cizinců při osvojování češtiny:

o   při mluvení a zvládání zvukové stránky češtiny,

o   při poslechu a čtení s porozuměním,

o   při psaní

4) Poslední vzdělávací okruh se zaměřuje na určování úrovně jazykových schopností žáka

(8 hodin; PaedDr. Ilona Starý-Kořánová a Mgr. Anna Nedoluzhko)

Lingvometodické zásady výuky češtiny pro cizince

Tvorba učebnic češtiny pro cizince – přehled, kvalita, dostupnost, specifika učebnic pro děti

Jazykové testování. Diagnostika úrovně komunikační kompetence žáka-cizince.

Vyplňování Doporučení – Doporučení škole pro práci s žákem-cizincem a jeho začleňování do života školy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.