KIPR-111/2018/2 - Kurz pro sociální pracovníky ve školách a školských poradenských zařízeních

 

"Kurz je určen pro začínající sociální pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektořiPhDr. Průšová Lenka, Ph.D.,

              PaedDr. Zuzana Kaprová,

              Bc. Monika Vacková,

              Mgr. Jitka Vrchotová,

              PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.,

              Mgr. Tomáš Kyselica

Počet hodin: 50

Termín: 13. 9. 2018 – 23. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 14. 8. 2018

Kód programu: KIPR-111/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

1. Charakteristika metod sociální práce a úvod do sociální politiky (7 vyučovacích hodin; PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.)

Úvod do problematiky metod sociální práce – terminologie, definice sociální práce, sociální pomoc, etika sociální práce, osobnost a odbornost sociálního pracovníka (2 hodiny). Sociální práce s rodinou – více problémová rodina, neúplná rodina, vícegenerační rodina, náhradní rodina, rodina s dítětem s handicapem - současná rodina doznala určitých změn, které se odráží ve výchovném působení na dítě a do určité míry vzniká mezi rodiči výchovná bezradnost (4 hodiny). Zvláštnosti sociální práce s dítětem – zvláštnosti vývojové psychologie, role dítěte v rodině, možnosti komunikace, vedení a vyhodnocení rozhovoru s dítětem (6 hodin).

2. Rozlišné přístupy a potřeby dle handicapu žáka (8,5 vyučovacích hodin; PaedDr. Zuzana Kaprová)

Základní charakteristika jednotlivých typů znevýhodnění a přístupy ke klientům se speciálními vzdělávacími potřebami (klienti s poruchami učení a chování; klienti s mentálním postižením; klienti s vadami zraku; klienti s vadami sluchu; klienti s tělesným postižením; klienti s vadami řeči; klienti s poruchami autistického spektra; klienti s vícečetným znevýhodněním; klienti s jinými životními podmínkami dítěte).

3. Sociální pracovník ve vzdělávacích institucích (8,5 vyučovacích hodin; Bc. Monika Vacková)

Kompetence sociálního pracovníka v SPC a PPP či ve školském poradenském pracovišti. Personální obsazení SPC a PPP a náplně práce. Co patří do náplně práce jednotlivých pozic v PPP/SPC. Dokumentace v ŠPZ (okrajově). Poradenský proces v sociální práci (typologie poradenství, osobnost poradce x osobnost klienta) – poradenský proces; základní etické problémy sociální práce. Efektivní komunikace v poradenském procesu. Práce s rodinou v procesu změny (fáze soc. práce s jednotlivcem, rodinou); vyrovnávání se se zdravotním postižením dítěte; problémový klient. Typy osobnosti klientů (poruchy osobnosti (okrajově)).  Typologie kritérií výběru (psychická způsobilost x fyzická způsobilost, Test kariérových kotev). Typologie kritérií při výběru sociálního pracovníka (popř. Test kariérových kotev).

4. Školská legislativa (7 vyučovacích hodin; Mgr. Tomáš Kyselica)

Školský zákon v platném znění (561/2004), zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 a prováděcí vyhlášky ke školskému zákonu; společné vzdělávání; základní pojmosloví v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb; podpůrná opatření (vertikální a horizontální dělení). Rámcový vzdělávací program; rámcový vzdělávací program s minimálními požadovanými výstupy. Dokumentace ve školských poradenských zařízeních (souhlas s vyšetřením; informovaný souhlas; ochrana osobních údajů; souhlas s vyšetřením; archivace; pravidla služby). Preventivní programy. (1,5 hodiny)

5. Dávky sociálního zabezpečení a jiné dávky týkající se žáků se zdravotním postižením nebo se zdravotním i sociálním znevýhodněním (8 vyučovacích hodin; Mgr. Jitka Vrchotová)

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu; příspěvek na zvláštní pomůcku; příspěvek na péči; výše příspěvku na péči; zvýšení příspěvku na péči; jak se posuzuje zdravotní stav pro nárok na dávky osobám se zdravotním postižením. (2 hodiny)

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením a jiné výhody (druhy průkazů; benefity plynoucí z průkazu; jak se posuzuje zdravotní stav pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením).  (1 hodina)

Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě; rodičovský příspěvek; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; jak se posuzuje zdravotní stav pro účely státní sociální podpory. (1 hodina)

Pomoc v hmotné nouzi (co je to hmotná nouze; dávky a jejich výplata; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc. (1 hodina)

Invalidní důchody (stupně invalidity, posouzení invalidity; výše invalidního důchodu – obecně; řízení o invalidním důchodu; lhůta na vyřízení žádosti o důchod. (1 hodina)

Dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte; příspěvek při ukončení pěstounské péče; odměna pěstouna; příspěvek při převzetí dítěte; příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla. (1 hodina)

Sociální služby – jaké sociální služby mohou využívat osoby se zdravotním postižením. (1 hodina)

6. Prevence syndromu vyhoření (6 vyučovacích hodin; PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.)

Práce se stresem (2 hodiny)

Uvolňovací techniky (4 hodiny)


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.