KIPR-100/2018/2 - Syndrom CAN – definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí. Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením na sy. CAN.

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorkyPhDr. Lenka Průšová, Ph.D.,

                 PhDr. Alena Plšková

Počet hodin: 16

Termín: 15.-16. 10. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 1. 10. 2018

Kód programu: KIPR-100/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Cílem je seznámit frekventanty s chováním jednotlivých věkových skupin dětí, které jsou ohrožené syndromem CAN, dále se sociálním statusem těchto dětí. Bude připomenuta tématika krize a rozebrána forma zpracování krize (nejčastější proces týrání je procesem výchovným). Bude rozebráno a frekventanti pochopí chování dětí a projevy jednotlivých forem syndromu CAN. Zároveň budou frekventanti seznámeni s právním rámcem dané problematiky a souvisejícím rizikovým chováním v rodině (závislosti, domácí násilí, rizikové faktory na straně dítěte a rizikové faktory na straně rodičů). Frekventanti se seznámí se specifiky rodinného prostředí dětí ohrožených syndromem CAN, s procesem sociální práce s dítětem a následně se zvláštnostmi přístupu k dítěti s ohrožením CAN. Pochopí rizikovost rodiny na příkladech a rizikovost samotného dítěte. Zároveň frekventanti pochopí limity sociální práce s cílovou skupinou, emocionální stránku CAN a nutnost zpracování emocí odborníka tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dítěte. Frekventanti pochopí proces viktimizace a nebezpečnost sekundární viktimizace. V závěru semináře se frekventanti seznámí s vhodnými otázkami v rozhovoru s dítětem, s vedením rozhovoru a vyhodnocením rozhovoru s dítětem. Zároveň pochopí spolupráci s kompetentními orgány OSPOD, neziskovými organizacemi a orgány činnými v trestním řízení.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.