Integrace podpůrných opatření na úrovni školy

Aktivita se soustředí na činnosti zaměřené na podporu škol při práci s Plánem pedagogické podpory a naplňování podpůrných opatření pro žáky ve stupni 2 – 5. Podpora bude připravena pro všechny školy, současně bude připravena intenzivní podpora vybraným školám s potřebou intenzivní metodické podpory ŠPZ. V aktivitě bude realizována komparativní studie mapování specifických vzdělávacích potřeb žáků s potřebou podpory z důvodu příslušnosti k odlišné kultuře nebo žijících v nepříznivých životních podmínkách. Budou ověřována vzdělávací opatření pro podporu těchto žáků a rovněž budou ověřeny formy pedagogické, speciálně pedagogické a psychologické podpory. Budou řešeny prevence školního neprospěchu ve vazbě na rodinné prostředí žáků, na rizikové chování žáků a na logopedickou prevenci. Součástí aktivity bude vyhodnocení všech služeb, které školy získávají i z jiných projektových úkolů, např. peníze pro školy atd.