Integrace podpůrných opatření na úrovni školy

Aktivita soustředí činnosti zaměřené na podporu škol při práci s Plánem pedagogické podpory a naplňování podpůrných opatření ve stupni 2–5 pro žáky. Podpora bude připravena pro všechny školy a současně bude připravena intenzivní podpora vybraným školám, s potřebou intenzivní metodické podpory ŠPZ. V aktivitě bude realizována komparativní studie mapování specifických vzdělávacích potřeb žáků s potřebou podpory z důvodu příslušnosti k odlišné kultuře nebo žijících v nepříznivých životních podmínkách, budou ověřována vzdělávací opatření pro podporu těchto žáků, ověřeny formy pedagogické a speciálně pedagogické, psychologické podpory, řešena prevence školního neprospěchu ve vazbě na rodinné prostředí žáků, na rizikové chování žáků a na logopedickou prevenci. Součástí aktivity bude vyhodnocení všech služeb, které školy získávají i z jiných projektových úkolů např. peníze pro školy atd.