Integrace podpůrných opatření na úrovni ŠPZ (PPP a SPC)

Aktivita se věnuje sledování průběhu navrhování a poskytování podpůrných opatření na úrovni školských poradenských zařízení, zvláště ve stupni 2 – 5. Současně bude vyhodnocována kvalita a operativnost komunikace mezi školou a školským poradenským zařízením za účelem vydávání doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláštní pozornost bude věnována jak vyhodnocování efektivity a četnosti přidělovaných podpůrných opatření v oblasti úprav ve vzdělávání žáků a jejich hodnocení, tak také oblasti navrhované personální podpory, poskytování speciálně pedagogických intervencí, přidělování speciálních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek. Pozornost bude věnována zejména intenzivní metodické podpoře ŠPZ školám, které mohou mít s aplikací některých podpůrných opatření obtíže. Nosným prvkem je metodická síť pracovníků ŠPZ, která bude poskytovat podporu při zavádění a nastavování podpůrných opatření, při definování výstupů poradenské práce v kontextu §16 a současně podpoří implementaci a evaluaci jednotných pravidel poradenských služeb.