Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

počet hodin: 16

termín: 18.-19.01.2018

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 10.01.2018 

kód programu: KIPR-505/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: Vzdělávání a vzdělanost jako cesta ke kvalitě života – bariéry v přístupu ke vzdělání a vzdělanosti. Inkluzivní škola jako prostor pro učení – Syndrom bludného kruhu neúspěchu jako riziko sociálního vyloučení. Perspektiva žáka jako klíč k inkluzivní škole – Sociální dimenze vzdělávání – Individuální dimenze učení. Zdravotní postižení a jiné znevýhodnění jako speciální vzdělávací potřeba. Komunikace s rodiči o inkluzivní škole. Specifické poruchy učení a chování v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Poruchy autistického spektra v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Smyslové, mentální, tělesné postižení a kombinované postižení v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Vady řeči v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Komunikace se žáky o inkluzivní škole a speciálních vzdělávacích potřebách. Strategie 3P intervence – podpora, posilování, provázení. Základní přístupy ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka – rámec 3P intervence. Příklady dobré praxe – zahraničí, ČR.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.