Asistent pedagoga jako součást systému podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

"Určeno pro školní psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce, učitele a asistenty pedagoga."

LektorkaMgr. Bc. Ivana Tormová

Počet hodin: 8

Termín: 18. 9. 2017  

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 8. 9. 2017

Kód programu: KIPR-500/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Šárka Valášková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Efektivnost týmové spolupráce, vymezení kompetencí poradenských pracovníků školy, učitel vs. asistent pedagoga, proces stanovení podpůrného opatření asistenta pedagoga v závislosti na doporučení ke vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), role ředitele školy, školského poradenského zařízení a krajského úřadu, rozdíl mezi funkcí asistenta pedagoga a osobním asistentem, platná legislativa dotýkající se pracovně právního vztahu asistenta pedagoga a vyučujícího.

Nejčastější handicapy žáků se SVP, naplňování jednotlivých podpůrných opatření doporučených ŠPZ a kompetence asistenta pedagoga, formy a metody práce k zajištění vzdělávání všech žáků ve třídě.

Burza dobrých nápadů - využití dostupných učebních materiálů včetně digitálních, prezentace alternativních pomůcek a individuálně vyrobených pomůcek pro děti a žáky se SVP.   


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.