7. a 8. odborný panel - Shrnutí

V textu naleznete stručné shrnuté 7. a 8. odborného panelu ...

7. odborný panel  24. 9. 2019

Téma: Případové konference ve školství 

Závěry a doporučení: 

  • V příspěvcích a následných diskusích byly sdíleny zkušenosti z případových konferencí jak v projektu, tak v OSPOD, kde je běžně užívanou metodou sociální práce. Rekapitulace problémů, se kterými se školy potýkají. V současné době je problémem řešení negativního chování žáků. Byly projednány i právní aspekty případových konferencí. K otázce, zda je případová konference vhodným intervenčním nástrojem ve školské praxi, se účastníci vyjádřili kladně.
  • Doporučují iniciovat sjednocení postupů všech rezortů, neboť vzájemná spolupráce škol, rodičů, OSPOD a dalších institucí je nutná.
  • Předávat informace školám  k tomuto nástroji (PK) mají málo informací, v řadě případů špatné reference, prakticky je nevyužívají
  • Pomohlo by systematické vzdělávání pedagogů - facilitátorů, metodické setkávání v krajích, poučení rodičů a zveřejňování informací

8. odborný panel 29. 10. 2019

Téma: Jak podpořit profesní kompetence poradenských pracovníků (ŠPP, ŠPZ)? 

Závěry a doporučení: 

Většina pracovišť, které mají zkušenosti se supervizemi v projektu, CHCE v budoucnu pokračovat v této formě podpory. Přínosem je zachycení pozitivního vývoje v komunikaci, otevřenosti, vzájemné důvěře a profesionalitě v jednotlivých týmech. 

  • U pomáhajících profesí sílí potřeba supervizí, finanční zajištění supervizí řešit systémově,  
  • v oblasti DVPP – zvyšování kompetencí pro práci s legislativními dokumenty, kompetencí vedení poradenského rozhovoru, pro vytváření Doporučení SPZ, interpretaci výsledků testů, intervize, mentoring, koučing
  • s výcvikem psychoterapií se musí počítat nejen ve zdravotnictví, přibývá psychopatologií a v této oblasti by měl být pedagog vzděláván, přínosem je vhled do svých silných i slabších míst, posílení dovedností při komunikaci s lidmi, rozšíření orientace v mezilidských vztazích, osvojení variantního uvažování při řešení konfliktních situací a propojení teoretických poznatků s praxí.