Pedagogická intervence

Může být pedagogická intervence rozdělena do dvou dnů na 20 a 25 minut? A je možné ji realizovat před začátkem vyučování?

Při zajištění podpůrného opatření PI je nutno dodržet doporučovaný rozsah hodin týdně. Pokud je pro školu i žáka výhodnější rozdělení hodiny a její realizace před začátkem vyučování, je to možné.

V šablonách je umožněno, aby doučování žáků vykonával asistent pedagoga. Je to možné i u pedagogické intervence? Jaké jsou požadavky na vzdělání intervenujícího pedagoga? 

Pedagogická intervence má 3 varianty využití:

  1. Příprava na výuku, včetně domácích úkolů – zajišťuje pedagog, případně asistent pedagoga, je to PO i pro družinu.
  2. Podpora rozvoje kompetencí žáka, které jsou ovlivněny jeho speciální vzdělávací potřebou – pedagog s příslušnou kvalifikací pro daný předmět.
  3. Podpora školy při řešení rizikového chování ve třídě  – subjekt, který se zabývá řešením obdobných problémů ve škole - SVP, PPP, NNO.

Při sdílené pedagogické intervenci je možné žáky z různých ročníků rozdělit a věnovat se vždy jednomu ročníku samostatně – jen část určené hodiny?

Organizace předmětu je věcí ředitele školy, získává podpůrná opatření na skupinu žáků 1 - 4. Dělí podporu podle obsahu a věku žáků.

Je nutné poskytovat speciálně pedagogickou intervenci i o prázdninách?

Ne.

Co se stane při náhodném odstěhování žáka, který má předepsanou pedagogickou intervenci a sdílejí s ním tuto intervenci další žáci?

Nic, bude poskytována zbylým žákům v intervalu do 4.

Při sdílené pedagogické intervenci pro 4 žáky se jeden žák z důvodu nemoci nedostaví. S ostatními intervence proběhne. Je nutné nahrazovat nepřítomnému intervenci v náhradním termínu?

Není. Je třeba vést evidenci docházky a sledovat efektivitu podpůrného opatření v souladu s vyhláškou ke školní matrice.

Může speciální pedagogickou intervenci vykonávat školní psycholog?

Jestli to bude např. práce se třídou, tak ano. Je to podle toho, co je obsahem pedagogické intervence.

Pedagogická intervence jako podpůrné opatření poskytované na druhém stupni ZŠ – měla by poradna konkrétně specifikovat, v jakých předmětech má být pedagogická intervence poskytována? Průřezem předmětů je to takřka nemožné. Na prvním stupni, kdy většinou pedagogickou intervenci poskytují třídní učitelky, je toto pedagogické opatření efektivní. Skupinová pedagogická intervence průřezem ročníků je organizačně náročná, především ze strany personálního zajištění – toto bychom museli zajistit formou externistů, kteří ale na trhu práce nejsou.

Obsahem doporučení musí být přesný popis pedagogické intervence – obsahový i organizační.

Mohla by být pedagogická intervence poskytována mimo půdu školy, např. v DDM, kam by samozřejmě směřovalo i financování této části? Jsme si vědomy případné nutné změny v legislativě.

Změna v legislativě není potřebná, pedagogická intervence je možná ve školských zařízeních.