Nevíte, co si představit pod jednotlivými rolemi v projektu?

Hlavní projektový manažer 

Je zodpovědná osoba za přímé řízení projektu a činnosti pracovníků projektu, které povede k předání schválených výstupů v rámci plánovaného času, rozpočtu a kvality. Bude zodpovědný za řídící dokumentaci projektu (ke schválení Řídícím výborem), sledování rizik projektu a příslušná opatření pro jejich odstranění, řízení členů realizačního týmu a pravdivé a úplné reportování stavu projektu. Podle stavu k 1. srpnu 2015 výběr projektového manažera prozatím neproběhl. Pracovně právní vztah manažera je vůči Národnímu ústavu pro vzdělávání a proto manažer ve své činnosti zodpovídá také vedení NÚV. Hlavní manažer se ve své činnosti řídí povinnými dokumenty pro řízení projektu (charta projektu, strategie řízení rizik, strategie řízení kvality, strategie řízení komunikace, plán projektu)[1], vede dokumentaci podle požadavků MŠMT (status report, katalog rizik, registr kvality), ve své kompetenci rozhoduje o využití dalších doporučených dokumentů pro řízení projektu. Podílí se na aktivitách evaluace projektu, na zajištění funkční spolupráce s dalšími subjekty a zvláště pak s MPSV a Agenturou pro sociální začleňování. Spolupráce bude také na úrovni řešených projektů IPs. Hlavní manažer projektu odpovídá také za připravenost udržitelnosti výstupů projektu.

Realizační tým

Je tým složený z manažerů klíčových aktivit, krajských metodiků a dalších odborníků, který zodpovídá ve svoji činnost hlavnímu projektovému manažerovi, je zodpovědný za realizace jednotlivých klíčových aktivit v požadované kvalitě, čase a rozpočtu. Realizační tým řídí a koordinuje klíčové aktivity, vyhodnocuje stav plnění aktivit, připravuje podklady pro evaluaci aktivit, výstupů a výsledků projektu, kontroluje dosahované cíle projektu a monitorovací indikátory. Realizační tým spolupracuje s týmy realizátorů dalších IPs, s pracovníky určenými pro oblast spolupráce s MPSV a s Úřadem vlády ČR.

Management projektu

Odpovědnost za řízení a vedení projektu, koordinace, evaluace, hodnocení realizace jednotlivých KA, včetně výstupů. 

Správa řízení projektu

Odpovědnost za finanční vedení projektu, sledování čerpání rozpočtu, splnění všech závazných pravidel týkajících se čerpání finančních prostředků, správné doložení dokladů a účetnictví. Zajištění administrativní správnosti všech kroků realizovaných v projektu. Koordinace administrativní agendy projektu. Koordinace a zajištění mzdové a personální agendy.

Metodická síť

Poskytuje metodické vedení ŠPZ a potřebnou součinnost při naplňování cílů a úkolů projektu. Komunikuje s jednotlivými pracovníky ŠPZ / vedením organizace při provádění analýz, sběrech dat, zavádění nových metodických postupů; spolupracují se zapojenými školami. Zajišťují odborné řízení všech aktivit, koordinují řešení zásadních metodických otázek projektu, koordinují analytické aktivy v metodické síti, posuzují DVPP vytvořená v projektu aj.

Organizační síť

Zajišťuje organizaci aktivit v příslušné KA, pod vedením/pro manažera klíčové aktivity. Sjednává termíny, zajišťuje místa konání jednotlivých akcí KA, komunikuje s pracovníky a dodavateli KA v běžných organizačních a koordinačních záležitostech, zpracovává dílčí reporty pro manažera klíčové aktivity, podporuje metodiky, připravuje prezentaci informací z projektu aj.

Externí konzultace projektu

Podílí se na plánování a vyhodnocení projektových aktivit. Přináší odborné podněty pro realizační tým projektu a schvaluje koncepce projektových kroků a projektových výstupů. Podílí se na interních oponenturách a odborných panelech a platformách. Podporuje konzultace v terénu.

Lektorský a supervizní tým 

Lektoři připravují a lektorují aktivity nabízených DVPP. Supervizoři vedou v rámci metodické podpory supervizní setkání v ŠPP / ŠPZ.