Příspěvky Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání
Domnívám se, že část zákona, kde se mluví o duchovním rozvoji člověka, nejsou dostatečně zohledněny v stávajícím RVP PV, jelikož o této složce člověka se skoro nemluví. Proto vnímám jako potřebu navrhovat jisté změny pro RVP PV k naplňování cílů vzdělávání, které stanoví školský zákon - "rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život..."

Chtěl bych se vyvarovat toho, co Liessmann píše o moderním vzdělání: „skutečnost, že pojem ducha byl z moderních věd a kulturních konceptů s jednoznačně triumfálním gestem vyloučen, lze v této perspektivě vnímat jako prohlášení rezignace na vzdělání“ (Liessmann, 2008, s. 43).
Oleg Gricyk | 22. 11. 2019, 11:33:57 | Odpovědět |
Re: Předškolní vzdělávání
Při analýze textu RVP PV nacházíme, že slovo „duchovní“ se používá pouze na jednom místě. Z analýzy textu můžu směle předpokládat, že pod „duchovními hodnotami“ se rozumí především mravní hodnoty spolu s rozvinutím estetického vkusu k umění, různým kulturám a tradicím.
Předpoklad, proč je termín „duchovní hodnoty“ v textu RVP PV vůbec je uveden, spočívá v tom, že autoři chtěli naplnit požadavky zákona, který o duchovních hodnotách něco píše. Bohužel ale tato oblast není v RVP PV rozpracována, a nebylo nalezeno její praktické využití.
Oleg Gricyk | 22. 11. 2019, 11:39:01 | Odpovědět |
Předškolní vzdělávání
Podstata spirituality spočívá ve „specifickém prožívání vztahu k božstvu...“ (Říčan 2010, s. 234). Toto pojetí je blízké tomu, jak Komenský vnímal člověka a jaké přirozené nároky na něho vkládal. Když Komenský píše o třech přirozených požadavcích na člověka, uvádí (a) vzdělaní, (b) ctnost/mravy a (c) nábožnost/pobožnost. Přičemž pojem nábožnost popisuje následovně: „ona vnitřní úcta, kterou se duch lidský spojuje a sjednocuje s nejvyšším božstvím“ (Komenský, 1948, s. 47).
Schermer ve své knize pracuje se spiritualitou a dělá určité návrhy, jak uvést „spiritualitu do přírodních a společenských věd“ (Schermer, 2003, s. 31). Pracuje na tom, aby mohl „sloučit duchovní poznání s vědecky orientovanými myšlenkami“ (Schermer, 2003, s. 28). Když ale pojednává o dětské spiritualitě, tak pouze zdůrazňuje potřebu usilovně pracovat na této zanedbávané oblasti a dále ji rozvíjet. „V případě dítěte je toto mystické spojení „slabé“ a snadno narušitelné, ale potřeba tohoto spojení je hluboká a objevuje se v samotných počátcích vývoje. Bez emočního spojení s neviditelnou podstatou nemohou lidské bytosti růst a přinejlepším se z nich stávají pouhé představy, zdání, napodobeniny sebe samých, „falešná self“ (Schermer, 2003, s. 126-127).
Oleg Gricyk | 22. 11. 2019, 11:48:08 | Odpovědět |
Předškolní vzdělávání
Testovací příspěvek
test | 16. 09. 2020, 16:29:00 | Odpovědět |

Přidat názor