SKRYTÝ POTENCIÁL KVALIFIKACÍ 5. ÚROVNĚ

Úrovně Evropského rámce kvalifikací ( European Qualifications Framework – EQF) ukazují, co žák umí, čemu rozumí a co může dělat na konci procesu vzdělávání nebo profesní přípravy. Díky globální povaze EQF mohou tyto výsledky učení poskytnout politickým činitelům spleť údajů o každé úrovni a druhu kvalifikace. Tato spleť je nejsložitější na 5. úrovni, kde výsledky učení procházejí několika subsystémy. Kvalifikace jsou testem míry průchodnosti mezi pododdíly systémů vzdělávání a profesní přípravy.

5. úroveň EQF je pro žáky zajímavá, neboť jim otevírá vyhlídky na několika frontách: bezprostřední vstup do zaměstnání, postup v kariéře a další vzdělávání. Zaměstnavatelé si absolventů cení, protože disponují pokročilými odbornými a manažerskými kompetencemi.

Zkoumáme-li 5. úroveň kvalifikací založených na výsledcích učení, zjišťujeme, že jejich složitost a rozmanitost je větší, než se dříve předpokládalo a hraje významnější roli na trhu práce a v dalším vzdělávání. Jejich pozice v rámci systému vzdělávání a profesní přípravy není vždy jasná. Některé jsou klasifikovány jako ISCED 5B, jiné spadají pod ISCED 4. Boloňský proces více zviditelnil krátký cyklus vysokoškolského vzdělávání, jeho integrace do bakalářských programů stále ještě probíhá. Pozice kvalifikací 5. úrovně ve vztahu k počátečnímu odbornému vzdělávání a přípravě je velmi důležitá a vyžaduje další zkoumání.

ROZMANITOST KVALIFIKACÍ 5. ÚROVNĚ V EVROPĚ

Země lze rozdělit do čtyř skupin podle převládajícího druhu kvalifikací 5. úrovně:

 • Země, v nichž lze tyto kvalifikace získat pouze mimo systém formálního vzdělávání: ČR a Estonsko;
 • Země, které mají s 5. úrovní spojen jeden druh kvalifikace: Lotyšsko a Nizozemsko (krátký cyklus vysokoškolského vzdělávání); Rakousko (pětileté středoškolské programy a další OVP);
 • Kvalifikace vysokoškolského vzdělávání a profesní kvalifikace spojené s 5. úrovní: Dánsko, Belgie (Flandry), Lucembursko a Chorvatsko;
 • Země nabízející několik možností volby. Ve Francii, v Irsku, na Maltě a ve Spojeném království jsou kvalifikace 5. úrovně poskytovány odvětvovými orgány, soukromým sektorem a/nebo všeobecným vzděláváním.

Konkrétní příklady z evropských zemích ukazují, že 5. úroveň kvalifikací může mezi jednotlivými sektory vzdělávání fungovat jako most, který žákům usnadňuje obohacování školních a profesních profilů z různých zdrojů.

Kvalifikace 5. úrovně zároveň odpovídají na několik úkolů, před nimiž v současnosti Evropa stojí:

 • Prognóza kvalifikací vypracovaná Cedefopem ukazuje rostoucí potřebu pokročilých odborných a manažerských kompetencí. Právě kompetence 5. úrovně pomáhají lidem zlepšovat vyhlídky v zaměstnání, měnit kariéru nebo v ní postupovat dále;
 • Kombinují orientaci na trh práce s příležitostmi k pokračování ve vysokoškolském vzdělávání a podle názoru žáků poskytují více možností volby než „uzavřené“ profesní dráhy;
 • Naopak demonstrují význam profesně a odborně orientovaných kvalifikací ve vysokoškolském vzdělávání;
 • Kvalifikace 5. úrovně jsou vhodné pro dospělé i netradiční žáky, a tím pro celoživotní učení;
 • Přístup k programům a kvalifikacím na 5. úrovni lze získat prostřednictvím validace pracovních zkušeností a výsledků neformálního a informálního učení;
 • Zaměstnavatelé je považují za hodnotné a relevantní zvláště proto, že většina z nich zahrnuje nějakou formu učení se na pracovišti;
 • Tím, že nabízejí specializace orientované na trh práce, přitahují lidi s vysokoškolskými diplomy, například v Dánsku. To ukazuje, že pokrok není jednosměrná ulice – může se ubírat různými směry z vysokoškolského do odborného vzdělávání, z jedné formy profesní přípravy do druhé, z práce do specializovaného vzdělávání a zpět;
 • Navzdory snahám o opak, vykazuje „image“ OVP v některých zemích jen malé známky zlepšení; vysokoškolské vzdělávání je stále vysoce oceňováno. Demonstrování hodnoty OVP na všech úrovních kvalifikace může pomoci lidem k tomu, aby vnímali profesní dráhy jako otevírající, nikoli omezující volby dalšího profesního rozvoje a vzdělávání.
 

HODNOTA PRO POLITICKÉ ČINITELE

Pro politické činitele může být bohatost 5. úrovně kvalifikací zvláště užitečná, je-li evaluována na základě výsledků učení. Zkoumání toho, jak je tato úroveň využívána na trhu práce a v dalším vzdělávání, může odhalit mezery v poskytování kvalifikací, znovu nastolit otázku vnímání relativní hodnoty kvalifikací, zlepšení subsystémů OVP a posílení spojení mezi nimi.

Zkoumání různých druhů a účelů kvalifikací na 5. úrovni EQF může pomoci politickým činitelům určit, zda jejich vlastnímu prostoru kvalifikací nechybí možnosti, které kombinují požadavky trhu práce a vysokoškolského vzdělávání. Ti pak mohou používat 5. úroveň jako platformu pro vytváření nových kvalifikací tak, jak to již probíhá v Litvě a v Estonsku. Proces přiřazování kvalifikací ke specifické úrovni EQF může vést k diskusi o relativní hodnotě různých kvalifikací pro trh práce a pro další vzdělávání a mění způsob, jakým jsou některé z nich vnímány a zařazovány. To zlepšuje transparentnost uvnitř jednotlivých národních systémů a mezi zeměmi.

Političtí činitelé by mohli také užitečně monitorovat a studovat lidi, kteří mají tyto kvalifikace, a určovat jejich cesty, kariérní cíle a účel vzdělávání. Porozumění tomu, pro koho jsou takové kvalifikace atraktivní, umožňuje politickým činitelům zaměřit se specifické cílové skupiny. Například, jakmile bude jasné, že kvalifikace 5. úrovně jsou velmi atraktivní pro dospělé žáky a žáky v OVP, mohou je političtí činitelé použít k tomu, aby udrželi tyto skupiny ve vzdělávání nebo aby je přiměli vrátit se a zvýšit si nebo aktualizovat své kvalifikace. 5. úroveň kvalifikací tak může poskytovat dospělým dobrou „druhou šanci“. Mohou také žákům s profesním základem umožnit další vzdělávání. Celkově vzato je 5. úroveň kvalifikací ideální pro další profesní rozvoj.

1 Termín žák je v článku používán místo těžkopádného učící se.

 

Pramen: Cedefop. The hidden potential of level 5 qualifications. Briefing note, June 2014, ISSN 1831-2411, 4 p. S přihlédnutím k francouzské Le potentiel caché des certifications de niveau 5 a německé Verborgene Potenziale von Qualifikationen der Niveaustufe 5.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24057.aspx

Celý článek vyšel v překladu Anny Konopáskové ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí č. 7-8/2014, strana 4-7.