PRACOVNÍ SKUPINA PRO VZNIK ČESKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ

V roce 2015 byla ustavena při ministerstvu školství pracovní skupina pro vznik českého rámce kvalifikací, která sdružuje zástupce všech sekcí úřadu i zástupce ČŠI a přímo řízených organizací NÚV a NIDV. Ustavení pracovní skupiny doporučili účastníci semináře „Proč zavádět český rámec kvalifikací“, který proběhl koncem minulého roku.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je dále rozvíjet myšlenku zavedení českého rámce kvalifikací jako nástroje, který by ulehčil orientaci a koordinaci v systému vzdělávání a umožnil srozumitelnost českých kvalifikací pro naše i zahraniční občany. To by mělo být dosaženo vytvořením jediné sady deskriptorů výsledků učení, která by popisovala úrovně kvalifikací a umožňovala tak zařazení/klasifikaci kvalifikací podle toho, jakou úroveň získaných znalostí, dovedností a míru samostatnosti a odpovědnosti udělení kvalifikace zaručuje. Hlavním zdrojem pro další přemýšlení a diskuse je studie Český rámec kvalifikací, kterou představil její autor Jiří Nantl na semináři v prosinci 2014.

Neméně důležitým úkolem pracovní skupiny je navrhnout vypořádání připomínek Poradní skupiny EQF při Evropské komisi, které zaslala České republice po představení Národní přiřazovací zprávy. Úkolem tedy bude navrhnout vedení ministerstva doporučení, jak dále postupovat při plnění závazků vyplývajících z doporučení o zavedení EQF.

Skupina se sešla již dvakrát a řešila jak výše popsané úkoly, tak aktuální otázky vyplývající ze zavádění novely Školského zákona i mezinárodního vývoje, např. zavádění klasifikace ISCED 2011.

Milada Stalker