KALENDÁŘ AKCÍ

1. a 2. října     Jednání Poradní skupiny pro EQF, Lovaň, Belgie

Ve dnech 1. a 2. října se v Lovani konalo 26. jednání Poradní skupiny pro Evropský rámec kvalifikací (PS EQF). Na programu bylo mj. projednávání národní přiřazovací zpráva Černé Hory, která je již 25. evropským státem představujícím svůj národní rámec kvalifikací a jeho přiřazení k EQF. O úzkou spolupráci a případné napojení na EQF mají zájem i mimoevropské rámce kvalifikací, např. rámec Hongkongu, který byl na jednání prezentován a diskutován. Dále se projednávaly další související otázky, např. vývoj Boloňského procesu a nástroje ESCO (evropská taxonomie dovedností, kompetencí a kvalifikací), vznik referenčních rámců pro klíčové kompetence (digitální, podnikavost) či budoucí PLA (peer learning activities) s tématy uznávání výsledků učení a metodiky přidělování úrovní kvalifikacím. Nakonec byla představena právě dokončená velká studie o uznávání neformálního a informálního učení v Evropě (Inventory on VNFIL) a návrh nových evropských zásad pro uznávání předchozího učení.

Jednání se za Českou republiku zúčastnili ředitel Odboru strategie a evropských záležitostí MŠMT Petr Černikovský, ředitel Odboru řízení strategických projektů Pavel Hradecký a Milada Stalker z Koordinačního centra pro EQF při NÚV.

Posuzování národních přiřazovacích zpráv, jež mají za úkol reflektovat, jakým způsobem a s jakými výsledky jsou národní rámce kvalifikací přiřazovány k EQF, napomáhá Poradní skupině v dohledu nad důvěryhodným zaváděním EQF. Zatímco v některých státech se proces vytváření národního rámce kvalifikací a přiřazování stává prostředkem reforem, zejména pak důslednou orientací na výsledky učení a jejich uznávání, v zemích s rozvinutou tradicí užívání národních kvalifikačních rámců se jedná především o transparentní napojení stávajících úrovní kvalifikací na EQF. Vznik skupiny sestávající zhruba ze sedmdesáti členů, kteří zastupují evropské státy, evropské sociální partnery (např. UEAPME, PES, Businesseurope, ETUC), evropské organizace zabývající se vzděláváním (CEDEFOP), Radu Evropy a Evropskou komisi, si vyžádalo Doporučení o zavedení EQF, přijaté v roce 2008. Od roku 2013 skupina také projednává zavádění Doporučení o uznávání neformálního a informálního učení.

 

7. října    Mezinárodní jednání o dosavadním vývoji slovenského rámce kvalifikací, Bratislava

Dne 7. října proběhlo v Bratislavě mezinárodní pracovní jednání o dosavadním vývoji slovenského rámce kvalifikací. Přestože rozhodnutí o jeho vzniku padlo relativně nedávno (v loňském roce), tvůrci již představili návrh metodiky rámce a jeho deskriptory. V červnu příštího roku plánují zástupci ministerstva školství a ŠIOV (Státní institut pro odborné vzdělávání) představit slovenský rámec kvalifikací a jeho přiřazení k EQF v Poradní skupině EQF při Evropské komisi. Pracovní jednání poskytlo prostor pro sdílení zkušeností mezi Polskem, Českou republikou a Slovenskem.

Akce pro veřejnost:

Během října a listopadu představují pracovníci Koordinačního centra EQF na pracovních a studijních veletrzích veřejnosti informace o Evropském i českém rámci kvalifikací a jeho uvedení na dokumentech Europassu. Pomocí informačních a propagačních materiálů se mj. návštěvníci naučí určit svou úroveň EQF.

 

10. října 2014 veletrh AMOS, Jablonec nad Nisou

Burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit s podtitulem „Podporujeme technické vzdělávání“

http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/

16. října 2014 veletrh EDUCA 2014 MY JOB, Liberec

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí

http://www.educaliberec.cz/

22. – 23. října 2014 veletrh Professia Days, Praha Letňany

Největší veletrh pracovních příležitostí v České republice

http://www.profesiadays.cz/

5. listopadu 2014 veletrh JobChallenge, Brno

 

Veletrh pracovních příležitostí

http://www.jobchallenge.muni.cz/

6. – 7. listopadu 2014 veletrh Gaudeamus

Veletrh zaměřený na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání

http://www.gaudeamus.cz/

28. – 29. listopadu 2014, Pro Job Ostrava

Veletrh práce, brigád, rekvalifikací, školení a jiných vzdělávacích nebo pracovních pobytů

http://www.cerna-louka.cz/akceN_414/v/