Berlínská deklarace o validaci předchozího učení

3rd VPL BIENNALE

Berlín, 7. – 8. května 2019

Preambule

Validace předchozího učení (VPL) je proces identifikace, dokumentování, vyhodnocování a certifikace studijních výsledků jednotlivců získaných v rámci formálního vzdělávání a odborné přípravy i mimo něj. Poskytuje viditelnost a hodnotu všem formám učení a snaží se odhalit a odemknout latentní talent v pracovní síle a ve společnosti. Globalizace, digitalizace a migrace mění způsob, jakým pracujeme a učíme se. Tam, kde je již zavedena, vidíme, že VPL plní neocenitelnou překlenovací funkci mezi jednotlivcem a společností, mezi učením a prací. Abychom mohli VPL dále posílit, my, komunita VPL, jsme stanovili následující základní principy pro dosažení robustního a efektivního systému VPL:

§1 Organizační zajištění

1.1 VPL by měla mít jasné vstupní body pro jednotlivce, které jsou široce obhajovány a přístupné pro všechny.

1.2 Měly by být jasně definovány role a odpovědnosti všech zúčastněných stran zapojených do návrhu, provádění, vývoje a zajišťování kvality VPL.

1.3 Příslušné zúčastněné strany by měly spolupracovat tak, aby VPL a její výsledky měly hodnotu a byly ve společnosti vysoce uznávány.

1.4 VPL by měly být propojeny s kvalifikačními systémy (EQF, NQF nebo nadnárodní systémy).

1.5 VPL by měla zahrnovat poradenství a podporu v každé fázi procesu.

§2 Financování

2.1 Musí být zaveden udržitelný a transparentní model financování, který bude pokrývat veškeré náklady na validaci, včetně poradenství, personálu, infrastruktury, nástrojů a podpůrných mechanismů.

2.2 VPL by měla být přístupná všem jednotlivcům bez ohledu na finanční situaci.

2.3 Systémy financování validace výsledků učení by měly být založeny na existující infrastruktuře bez ohledu na poskytovatele služeb.

2.4 Náklady a přínosy VPL, včetně jejího sociálního a hospodářského dopadu, by měly být sledovány, analyzovány a sdíleny se zúčastněnými stranami.

2.5 Měly by být zavedeny počáteční investice pro zavedení systémů a uspořádání VPL.

§ 3 Postupy a nástroje

3.1 Je třeba zavést mechanismy zajišťování kvality, aby se zajistilo, že nástroje a nástroje hodnocení budou platné, spolehlivé, spravedlivé a udržitelné.

3.2 Důvěryhodné, uznávané a aktualizovatelné nástroje by měly umožnit flexibilní, individualizované cesty a přizpůsobit rozmanitost uchazečů a studijní cesty.

3.3 Validační postupy musí odkazovat na dohodnuté standardy, jako jsou národní rámce kvalifikací a/nebo odvětvově specifické standardy, vyjádřené v rámci výsledků učení.

3.4 Validační cesty musí být modulární, transparentní a srozumitelné ve všech fázích procesu, s cílem umožnit flexibilní pracovní a vzdělávací cesty.

3.5 Výsledkem procesu validace by mělo být buď udělení kreditů, které umožní výjimky ke zkrácení doby studia, povede k úplné nebo částečné kvalifikaci, nebo otevře nové cesty ke vzdělávání a práci

3.6 Pro zajištění otevřeného, kompetentního a nediskriminačního přístupu je zapotřebí odborné přípravy a certifikace hodnotitelů.

3.7 VPL by měla být přístupná bez jakékoli požadované formální kvalifikace.

§ 4 Podpůrné struktury

4.1 Poskytování informací a zvyšování informovanosti o hodnotě informálních a neformálních vzdělávacích zkušeností lidí by mělo být zakotveno ve vzdělávání, kariérovém poradenství a práci.

4.2 Před všemi fázemi validace, během nich a po nich je třeba poskytnout přístupné pokyny a podporu.

4.3 Měly by být viditelné vstupní body do systému validace, které jsou dostupné online i offline.

4.4 Je nutná odborná příprava a certifikace/validace praktiků VPL.

4.5 Hodnotitelé by měli během fáze posuzování a certifikace zajistit objektivní, spravedlivý a transparentní proces.

§ 5 Post-validační cesty

5.1 VPL by měla usnadnit osobní rozvoj a mobilitu jednotlivce horizontálně, vertikálně a diagonálně uvnitř a mezi organizacemi, sektory a/nebo zeměmi.

5.2 Výsledky VPL by měly být transparentní, spolehlivé a důvěryhodné pro všechny zúčastněné strany.

5.3 V případě potřeby musí být validační certifikáty rovnocenné formálním studijním certifikátům, aby měly na trhu práce a ve vzdělávacím systému stejnou hodnotu a aby zajistily, že budou tvořit pevné stavební základy dalšího učení a pracovních cest.

5.4 Na základě výsledků procesu VPL je třeba nabídnout další možnosti učení. Musí být přizpůsobitelné individuálním preferencím.

5.5 Jednotlivec by měl být oprávněn k tomu, aby byl aktivním členem při vytváření funkčních studijních a pracovních cest, vedle odpovědnosti vzdělávacího systému, zaměstnavatelů a sociálních partnerů.

5.6 Poradenství by mělo být dostupné také v post-validačním procesu.

§ 6 Právní základy

6.1 Opatření VPL by měla být zakotvena v příslušných právních rámcích a je třeba koordinovat příslušné oblasti politik.

6.2 Právní rámce VPL by měly stanovit právo jednotlivce na přístup k procesům validace a poradenství a právo na odvolání.

6.3 Právní rámce VPL by měly vytvořit udržitelný systém financování.

6.4 Právní rámce VPL by měly zřídit regulační orgán/orgány, které by při nejmenším dohlížely na poskytování, přijímání a zajišťování kvality VPL a koordinovaly systém (systémy) VPL.

6.5 Bez ohledu na cesty učení, aby se zabránilo diskriminaci, (částečné) kvalifikace a certifikáty by měly být stejné.

6.6 Zákony a předpisy musí být pravidelně revidovány, aby byl umožněn vývoj systému VPL.