1. Písemná dohoda

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování

Plánování spolupráce mezi školou a firmou je podchyceno ve smlouvě, jejíž povinné náležitosti stanoví § 12 vyhlášky o středních školách.

 

Konkrétně by smlouva mezi školou a firmou měla obsahovat:

 • obory vzdělání a druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat,
 • místo konání praktického vyučování,
 • časový rozvrh praktického vyučování, jeho délku a den jeho zahájení,
 • počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování,
 • poskytování nástrojů a nářadí používaných při praktickém vyučování a způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického vyučování,
 • způsob odměňování žáků za produktivní činnost,
 • opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování,
 • podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřeného zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob a požadavky pro výkon činnosti pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby (dále jen „instruktor“),
 • ujednání o náhradě nákladů, které jiné fyzické nebo právnické osobě prokazatelně a nutně vznikají výhradně za účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti

 

Jak to funguje

Ke smlouvám existuje doporučení MŠMT z dubna 2016, které blíže vysvětluje kontext i jednotlivé výše uvedené náležitosti smlouvy – viz Doporučení MŠMT.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne přijímat žáky na praxi, musí kromě ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví (BOZP, pracovní podmínky mladistvých) respektovat i školskou legislativu, zejména zkrácenou pracovní dobu žáků.

Z náležitostí smlouvy je patrné, že při dlouhodobé spolupráci se některé věci každoročně opakují a některé se naopak mění. V praxi lze tuto situaci řešit jednak tak, že se pro každý školní rok uzavře nová smlouva, nebo tak, že se podmínky spolupráce trvalejšího rázu podchytí v rámcové smlouvě a specifika pro daný rok či pololetí budou řešena formou dodatku (počty žáků, časový rozvrh, osoba instruktora, konkretizace vzdělávacího obsahu atp.).

Řádně uzavřená smlouva mezi školou a firmou je pro školu podmínkou, aby mohla žáka pustit na firemní pracoviště a pro firmu jednou z podmínek čerpání daňových zvýhodnění pro podniky, které jsou aktivně zapojeny do odborného vzdělání. Více k daňovým úlevám v kritériu  10 Daňové a jiné zvýhodnění zaměstnavatelů.

Zdroje a odkazy:

 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (stanovuje např. počet žáků, které může instruktor současně vést).
 • Doporučení MŠMT - duben 2016

Kritéria pro studijní a pracovní podmínky