Kvalitní škola

skola.png Kvalitní škola je příkladem nástroje na podporu kvality vzdělávání na národní úrovni, kterou vyvinula Česká školní inspekce (ČŠI). Popisy kritérií, která jsou v souladu s principy EQAVET, umožňují ředitelům škol posoudit, nakolik jejich škola odpovídá v oblastech i v jednotlivých kritériích popisovanému žádoucímu stavu. Sami tak mohou zjistit, jak si jejich škola vede a kde má největší prostor pro zlepšení.

Více informací o Kvalitní škole najdete na: https://www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola.

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) se zabývá externím monitorováním kvality a výkonem nezávislé inspekční činnosti. ČŠI je orgánem s celostátní působností a je klíčovým partnerem Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality (NRP EQAVET).

Prostřednictvím ČŠI je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. ČŠI získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského rejstříku. Externí evaluaci provádí také tam, kde se uskutečňuje praktické vyučování či odborná praxe.

ČŠI zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů (ŠVP) a akreditovaných vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Získává tak objektivní a široce využitelné informace o stavu a kvalitě vzdělávací soustavy v České republice.