Aktivity vzájemného učení a hodnocení

Aktivity vzájemného učení (peer learning activities – PLA) a aktivity vzájemného hodnocení (peer review) umožňují cílené sdílení mezi odborníky, kteří se věnují podobnému nebo stejnému tématu, ideálně v jiných zemích.

„Peer“ znamená rovný s rovným, u aktivit vzájemného učení (peer learning activities) spolu tedy komunikují dvě osoby (žáci, učitelé, odborníci, úředníci atd.) na stejné úrovni. U aktivit vzájemného hodnocení (peer review) jde o proces vnější, externí evaluace, například zavedeného procesu, způsobu práce, odborné nebo vědecké práce či myšlenky nezávislými experty.

Na rozdíl od studijních návštěv kladou aktivity vzájemného hodnocení vyšší nároky na celkovou přípravu a především na hodnotnou zpětnou vazbu. Je proto nezbytné, aby se na tento typ aktivity připravili jak účastníci, tak ti, kteří zpětnou vazbu poskytují. Kritický přítel by měl být především nezávislým a kvalifikovaným hodnotitelem (peer). Příprava by měla začít alespoň dva měsíce předem a každý by měl jasně vědět, jaká je jeho role a co si má připravit a prostudovat (zpravidla je potřeba jít více do hloubky tématu či problému).

Aktivity vzájemného hodnocení

Může se jednat o nejrůznější oblasti hodnocení, jako např. hodnocení vzdělávacího programu školy, proces výuky, zapojování žáků, ověřování výsledků učení, spolupráci se zaměstnavateli, celkové klima školy, kultura kvality v instituci a další témata, která mohou školu pálit. Východiskem je proto vytvoření sebehodnoticí zprávy a formulace problémů, které chce škola přezkoumat a analyzovat s pomocí kritických přátel. Následuje důkladná příprava hodnoticí návštěvy a zajištění účasti celé škály zainteresovaných aktérů (žáci, učitelé a další pracovníci školy, rodiče, spolupracující zaměstnavatelé, zřizovatel atd.) na rozhovorech. Souběžně se připravují také vyškolení hodnotitelé.

Klíčovou aktivitou vzájemného hodnocení je pak hodnoticí návštěva a rozhovory se zainteresovanými osobami. Na závěr je připravena předběžná zpětná vazba a poté hodnotitelé vypracují hodnoticí zprávu. Tu mohou hodnocení připomínkovat, mělo by však dojít k vzájemnému konsenzu, který je současně i přijetím hodnoticí zprávy. V poslední fázi by mělo dojít  k implementaci doporučení ze vzájemného hodnocení ve formě akčních plánů a návrhu konkrétních aktivit.

eqavet peer review.png

Zdroj: Evropská metodika Peer Review pro počáteční odborné vzdělávání, sestavila: Maria Gutknecht-Gmeiner, NUOV 2008.

  

Výhody a přínosy

Jde o velmi efektivní nástroj pro hodnocení již zvolených nebo užívaných postupů, předávání zkušeností, návrhů, řešení a doporučení s možností získat zpětnou vazbu a náměty k případné revizi způsobu řešení témat či oblastí, kterými se aktuálně ve svém regionu (škole nebo instituci) zabýváte. Aktivita se může realizovat jen mezi dvěma či více institucemi či zeměmi.

Metoda vzájemného hodnocení může být vnímána jako alternativa k formální externí evaluaci, a je proto i příležitostí pro případnou mezinárodní spolupráci a síťování. Umožňuje získat erudovaný názor, pohledu i rady zvenčí a identifikovat tak slabá místa a slepé uličky, ale také zdůraznit příklady dobré praxe a silné stránky.

Peer review je metoda kolegiálního, vrstevnického hodnocení, která se v oblasti vzdělávání využívá v úrovni hodnocení systému (např. OECD, Eurostat, ETF a další organizace), instituce (poskytovatel, zřizovatel) a její  činnosti nebo produktu (např. odborný text, strategie, atd.). Jedná se o hodnocení poskytované jednou osobou nebo skupinou osob, tzv. peers, kteří mají ve své mateřské organizaci identickou nebo podobnou roli a vykonávají činnost obdobnou jako jejich protějšek v hodnocené organizaci. Peer review je založeno na kolegiálním, kritickém, avšak současně citlivém posouzení (kritický přítel). Jde o aktivitu dobrovolnou, která může doplňovat externí hodnocení organizace. Má formativní funkci a zaměřuje se na rozvoj a na podporu trvaného zlepšování kvality. Tato forma hodnocení vyžaduje intenzivní přípravu obou stran a má jasně stanovená pravidla (metodika, manuály či standardy), k dispozici jsou také formuláře s hodnoticími kritérii a indikátory. Více informací v českém jazyce naleznete např. ve výstupech projektu Peer Review in initial VET (2004-2007) v publikaci Marie Gutknecht - Gmeiner, přeložené do 14 jazyků.

Jako inspirace mohou posloužit také výstupy projektu Autoevaluace dostupné na http://www.nuv.cz/uploads/DVD/html/303.html?mod=third

Příklady

PLA ke kvalitě odborného vzdělávání pořádá tradičně sekretariát EQAVET

Příklad PLA v Praze 2018 (ke stažení v pdf)

Seznam PLA uspořádaných ve spolupráci se členskými zeměmi

PLA pořádané poradní skupinou EQF

PLA zaměřené na kvalifikace, jejich srovnávání a uznávání pořádá Evropská komise EQF

Příklad rakouského centra EQAVET

Možnosti k využívání tohoto nástroje přinesl také Interreg

Metoda vzájemného hodnocení přispívá ke kvalitě a porozumění (zkušenosti Chorvatska, Finska, Itálie, Rakouska, Slovinska a Slovenska)


Jaké mám možnosti?