Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec


Publikovaných článků: 39


Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání

Náměstek NÚV Jaroslav Fidrmuc představil současný stav revizí RVP na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy fakulty v Brně.


Workshop projektu SENIOR 50+

Workshop tvůrců vzdělávacích programů z projektu SENIOR 50+ provázela tvůrčí atmosféra.


Člověk a zdraví


listopad 2018 " Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce"

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2018 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce“ . Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.


Speciálně pedagogická centra


Česká školní inspekce kladně hodnotí jednotné závěrečné zkoušky

ČŠI se ve své výroční zprávě za školní rok 2017/2018 věnuje také ukončování vzdělávání ve středních školách, a to jak v maturitních, tak v nematuritních oborech. Tyto informace jsou v podkapitole 4.3.3, na str. 128 až 131.


Druhý den konference


Praktické workshopy


První den konference


Konference TTnet: Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce

Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů SŠ v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a jiné zajímavé informace .


Zadání pro samostatné odborné práce 2018/2019

Zveřejňujeme nová zadání pro samostatné odborné práce, která jsou určena pro školní rok 2018/2019. Samostatné odborné práce vypracovávají žáci na začátku 2. pololetí, a to ve dvanácti oborech vzdělání. V tomto školním roce jsou mezi nimi dva nové obory - Lodník a Umělecký štukatér. V lednu 2019 budou zadání SOP dostupná pro školy také v informačním systému NZZ. Zadání mají dvě různé formy - pro zkoušející a pro žáky.


Školní poradenství v praxi


Speciál pro střední školy


Časopis Hospodářské komory ČR


P-KAP v médiích

Jednotlivé tematické oblasti krajského akčního plánování a zajímavé příklady z praxe škol a krajů byly postupně představovány v odborných médiích Speciál pro SŠ (příloha časopisu Řízení školy určená managementu středních škol), Školní poradenství v praxi, Komora.cz (časopis Hospodářské komory ČR)


Čistá energie vstupuje do škol

Žáci středních odborných škol se učí stavět a ovládat chytré domy, modelují reálné situace provozu fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel či kogeneračních jednotek –  zájem o školy nabízející nové technologické trendy zelené energie láká i uchazeče o studium.


Revize RVP – 1. stupeň ZŠ


Speciální pedagog/žka pro revizní pracoviště

Hledáme nového kolegu/kolegyni do týmu revizního pracoviště. Náplní naší činnosti je revize procesu vydávání zpráv a doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které vydávají školská poradenská zařízení.


Psycholog/žka pro revizní pracoviště

Hledáme nového kolegu/kolegyni do týmu revizního pracoviště. Náplní naší činnosti je revize procesu vydávání zpráv a doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které vydávají školská poradenská zařízení.


Administrátor/ka projektu APIV A

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Administrátor/ka projektu v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“ Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora


Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa

S rovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů 3 roky od ukončení střední školy.


Mgr. Veronika Šancová

Odborná garantka oblastí Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a Digitální kompetence


Specifickou organizací výuky tříletých učebních oborů k posílení profesní orientace žáků

Střední škola stavební v Jihlavě se setkávala, podobně jaké jiné školy s obory ovlivněnými sezónností určitých typů prací, s obtížemi při organizaci a zajišťování kvality praktické přípravy žáků u zaměstnavatelů. V roce 2012 radikálně změnila všeobecně zažitý systém odborných praxí žáků, dala do souladu možnosti školy, očekávání potenciálních zaměstnavatelů a umožnila žákům detailně poznat pracovní podmínky a vidět reálnou perspektivu zaměstnání. Z hlediska kariérového poradenství tak významně posílila prvek profesní orientace a podpořila jeden z pozitivních faktorů prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.


Mgr. Veronika Fiedlerová

Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost


Zpravodaj Oborové skupiny č. 19

Národní soustava kvalifikací v roce 2018


Doporučené učební činnosti žáků

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20


Zpravodaj Oborové skupiny č. 20

Doporučené učební činnosti žáků 


Kurz pro instruktory praktického vyučování

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pořádá od roku 2015 školení pro lektory, kteří dále školí instruktory praktického výcviku ve firmách, jež se školami spolupracují. Školení absolvovalo do konce roku 2018 již 100 lektorů ze 40 institucí, kteří dále proškolili více než 1100 instruktorů praktického výcviku.


Nový harmonogram případových konferencí pro další týdny

Chtěli bychom Vás informovat o stále se zvyšujícím počtu případových konferencí ...


WORKSHOP - Kompenzační pomůcky a asistivní technologie

V rámci klíčových aktivit, vedených Mgr. Zuzanou Acar Jarošovou ...


Setkání vedoucích krajských metodiků 1. 11. 2018

Dne 1. 11. 2018 proběhlo setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ ...


Publikace Práce v zahraničí, Studium v zahraničí, Dobrovolnictví

Aktualizované brožury Studium v zahraničí, Práce v zahraničí a Dobrovolnictví vydal Národní ústav pro vzdělávání na podzim 2018. Obsah zpracovalo Národní informační centrum pro mládež.


Dlouhá a atraktivní praxe: v tuzemsku i v zahraničí

Odbornou praxi ve vysoké kvalitě a navíc v delším rozsahu, při které žák pokud možno nic nezamešká z hlediska přípravy ke společné maturitní zkoušce, je přáním většiny ředitelů středních odborných škol. V Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. v Mostě se to daří již dvacet let.


Musí vést studijní neúspěch vždy k předčasnému odchodu žáka ze vzdělávání?

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání je nedílnou součástí kariérového poradenství a v současné době je jí věnována velká pozornost. Významným tématem se stává v sekundární úrovni vzdělávání. Na SOŠ a SOU v Neratovicích se rozhodli zvolit komplexní přístup k žákům v průběhu celého studia.  Z hlediska rozsahu celého kariérového poradenství cílí popsané aktivity školy zejména na kariérové vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.


Jednotné závěrečné zkoušky učňů se stále aktualizují

V Národním ústavu pro vzdělávání se uskutečnila série porad věnovaných problematice jednotných zadání závěrečných zkoušek. Každé jednání bylo vždy zaměřeno na některou z velkých skupin oborů, účastníky byli učitelé škol, které tyto učební obory vyučují. Každá porada vyústila v rozhodnutí, jaké změny budou v tom kterém oboru provedeny a kdo za ně bude zodpovídat.


Závěrečná konference metodiků škol

Celostátní závěrečná konference metodiků škol


Unikátní provázání intervencí skrze podnikavost

Smíchovská střední průmyslová škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, které přesahují do všech intervencí. Podstatou výuky je praktičnost, řešení problémů skutečného života, vytváření reálných produktů a zejména prostoru, kde budou mít žáci možnost uplatnit vlastní kreativní nápady. Míra zapojování žáků do chodu školy, provázanosti s praxí a přirozená integrace všech intervencí může být inspirací pro další školy.


Matematika a její aplikace

Průřezové téma Matematika a její aplikace - podkladová studie


Příprava žáků pro vstup na trh práce

Dlouhodobá systematická příprava žáků k uplatnění na pracovním trhu či v dalším vzdělávání tak,  jak ji uskutečňují v Gymnáziu a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, zasahuje v rámci kariérového poradenství do oblastí: osobní rozvoj, kariérové vzdělávání, profesní orientace.