Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen


Publikovaných článků: 39


Vliv NSK na vzdělávání v ČR

Zpravodaj OS (22/léto 2019)


Zpravodaj Oborové skupiny č. 22

Vliv NSK na vzdělávání v ČR


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018

Chamoutová D., Kleňha D., Koucký J., Trhlíková J., Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P. Praha: NÚV, 2019. 92 stran.  ISBN: 978-80-7481-233-0


Stále více absolventů si může dodatek k osvědčení stáhnout z webu školy

Europass – dodatky k osvědčení, které dlouhodobě vydává svým absolventům více než polovina středních škol, má na svých webech již 48 škol. Absolventi těchto škol si tak dodatek mohou jednoduše a kdykoli stáhnout a využít při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu, ať už u nás nebo v zahraničí. Dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu, v posledních letech ho ale využívají i uchazeči při hledání práce i v České republice.


Porovnání segmentů kurikul pro základní vzdělávání Finska a ČR vzhledem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Jan Maršák, Markéta Pastorová, Renata Votavová - NÚV, Praha 2017 Srovnávací analýza poskytuje základní informace o obsahu a struktuře kurikula Finska a zaměřuje se především na segmenty týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) , které následně dává do vztahu s odpovídajícími částmi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v ČR (RVP ZV s účinností od 1. 9. 2017). Obsahuje konkrétní informace s komentáři o způsobu vzdělávání žáků se SVP v českém a finském kurikulu. Soubor publikován : 12. 3. 2018


Společné vzdělávání

Mgr. Jitka Jarníková, PaedDr. Jan Tupý, Mgr. Renata Votavová - NUV, Praha 2019 Podkladová studie za téma společného vzdělávání je členěna na tři části navázané na dílčí cílové skupiny – žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky nadané a mimořádně nadané. V textu je vždy poskytnuta analýza začlenění tématu vzdělávání těchto skupin žáků do stávajících rámcových vzdělávacích programů (RVP), identifikace jejich nových vzdělávacích potřeb a návrhy řešení v revidovaných RVP. Soubor publikován : 11. 3. 2019


Vznik RVP a ŠVP a skutečnosti, které měly vliv na přijetí vícestupňového kurikula a ovlivňovaly vztah ke kurikulu v letech po zahájení výuky podle ŠVP

PaedDr. Jan Tupý - NÚV, Praha 2019 Materiál je podkladovou rešerší zpracovanou pro potřeby MŠMT a skupiny připravující strategii 2030+. Text shrnuje základní informace o vzniku RVP pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání a mapuje výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s řediteli, učiteli a koordinátory tvorby ŠVP na jednotlivých stupních vzdělávání v letech 2007-2012. Soubor publikován : 3. 5. 2019


DALŠÍ PODKLADOVÉ MATERIÁLY


Tvůrčí mezigenerační setkávání

Inspirace k využití zkušeností ze vzdělávání seniorů k projektům mezigeneračního učení


SOŠ Frýdek Místek

Zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.


Polytechnika - spolupráce SŠ a VŠ

Vysoká škola polytechnická Jihlava dlouhodobě spolupracuje se středními školami – nabízí aktivit pro žáky i učitele. Jak se inspirovat a naplánovat spolupráci s vysokoškolskými pracovišti (nejen) v oblasti polytechnické výchovy?


Gymnázium Sokolov

Školní časopis jako jeden z projektů iniciovaný žáky. Podporu této aktivity škola deklaruje ve svém školnlím akčním plánu v oblasti podnikavosti, iniciativy a tvořivosti. 


Eko Gymnázium Brno

Projekt SMART SCHOOL přináší žákům inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe.


Podnikavost v každé oblasti akčního plánování

Jak formulovat důraz na samostatnost a tvořivost žáků do podoby priorit a cílů ve školním akčním plánu (ŠAP)


Smíchovská SPŠ Praha

Smíchováská střední průmyslová škola škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, orientuje se na řešení problémů skutečného života a vývoj reálných produktů, nejen v oblasti virtuální reality, internetu věcí a kybernetické bezpečnosti. 


OA Uherské Hradiště

Obchodní akademie nabízí žákům reálné projekty zaměřené na odborné vzdělávání i podnikavost - probíhají i ve spolupráci s firmami a představují nezbytný kontakt žáků s realitou.


MESIT, SŠ Uherské Hradiště

Studentský minipodnik je volitelný předmět, díky němuž se žáci seznamují s podnikáním i chodem reálné firmy.  V


Česká zahradnická akademie Mělník

Žáci střední zahradnické školy Mělník přicházejí čtyřikrát ročně do Senior-komplexu, kde s jeho klienty aranžují květiny i suché dekorace. Sami si hledají inspiraci, modifikují pracovní postup s ohledem na možnosti klientů centra - dobrovolnitví, odbornost, podnikavost, mezigenrační setkávání v jednom... 


Lidová balada a její uplatnění ve výuce: on-line seminář 13. 6. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Před více než rokem nám lektor Petr Drkula představil tradiční lidové hudební nástroje ve výuce. Lidové tvorbě bude věnováno i aktuální setkání a my věříme, že osloví nejen učitele hudební výchovy a českého jazyka. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Seznam jednotných zadání, v nichž se témata písemné zkoušky generují z banky úkolů - rok 2018/2019

V následujících oborech vzdělání se ve školním roce 2018/2019 generují témata písemné zkoušky z banky úloh. Podle rozhodnutí ředitele/ředitelky mohou žáci psát písemnou zkoušku na počítači, nebo jako dosud na papír.


Assessment Centre

Jak připravit žáky na pracovní pohovor? V "Assessment Centre nanečisto" za účasti odborníků z praxe


Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem

Jak lépe prodat vlastní znalosti a dovenosti na pracovním trhu? Absolventům školy pomáhá komplexně pojaté kariérové poradenství


SOŠ a SOU Neratovice

Systematické kariérové poradenství po celou dobu studia je i prevencí předčasných odchodů


Správce informačního systému NZZ

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: Správce informačního systému NZZ


Biodiverzita: on-line seminář 12. 6. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. Setkání se uskuteční ve středu 12. 6. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Gymnázium Benešov

Cílem benešovského gymnázia není pouze připravit žáky k dalšímu studiu, ale také rozvíjet jejich osobní a volní vlastnosti tak, aby byli připraveni do budoucího pracovního i soukromého života.


Gymnázium a SPŠ Duchcov

Ministáže pro žáky ZŠ, to je netradiční způsob, jak poznat středoškolskou výuku na vlastní kůži - a zároveň zajímavý způsob propagace technických oborů


Svobodná chebská škola

Nedílnou součástí práce ve Svobodné chebské škole, která spojuje základní školu s programem osmiletého gymnázia,  je identifikace nadání a rozvoj nadaných žáků


SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

Kariérový poradce školy pomáhá při náboru žáků


SŠ letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

Bájenčí muži u létajících strojů - setkání s úpěšnými absolventy zvyšuje motivaci žáků ke studiu


Fiktivní firma - jak z projektu vytěžit co nejvíc

Fiktivní firma jako podnět pro řadu dalších aktivit školy pro žáky všech ročníků


OA a VOŠ Příbram

Fiktivní firma jako začátek podpory k podnikavosti i rozvoje kairérového poradenství


Systematické využívání práce s životopisem

S profesně orientovaným CV od prvního ročníku až k maturitě


SPŠE Ječná

Příklad zajímavého přístupu k odbornému vzdělávání včetně propracovaného systému práce s životopisem žáka


Podpora kariérového vzdělávání

Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání.


Gymnázium Uherské Hradiště

Zajímavé příklady rozvoje kariérového poradenství


Právník v tandemu s učitelem

Příspěvek k lepší profesní prientaci i osobnímu rozvoji – tak můžeme charakterizovat  prvky tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe, kterou vyzkoušeli ve školním roce 2018/19 v Gymnáziu Žďár nad Sázavou. 


Gymnázium Žďár nad Sázavou

Gymnázium nabízí zajímavý příklad využití tandemové výuky s odborníkem v rámci předmětu Základy společenských věd.


Téměř 28 tisíc žáků se ode dneška snaží získat výuční list

Dnes začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech. Tento rok je to již popáté, kdy je všechny školy provádějí podle jednotných zadání.