Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 41


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.


Na co si dát pozor

Mezi nejčastější „pasti“ zahraničních stáží patří odborná jazyková vybavenost účastníků, nejednotná odborná terminologie v jednotlivých zemích, odlišné typy škol, vzdělávacích institucí i celých systémů a z toho vyplývající omezené možnosti při přenosu zkušeností do domácího prostředí.


Jak prakticky postupovat

U každé zahraniční cesty, ať už je to stáž, účast na konferenci nebo studijní návštěva, je třeba dodržet čtyři fáze, aby měla smysl a byla po všech stránkách kvalitní. Fáze plánování – realizace – vyhodnocení a revize odpovídají cyklu kvality, což je jeden ze základních a nejdůležitějších prvků zajišťování kvality. Připravili jsme pro vás praktické podklady k úspěšnému zvládnutí různých typů zahraničních výjezdů a aktivit. Nechte se inspirovat a vyberte si podklad, který vám vyhovuje.


Porovnání stavby zahraničních vzdělávacích programů – srovnávací analýza

Štěpán Kment - NÚV 2019  Studie obsahuje analýzu vzdělávacích programů vybraných zemí z pohledu jejich stavby a návaznosti včetně popisu změn, kterými v nedávné době prošly. Studie byla sepsána v souvislosti s přípravou revizí rámcových vzdělávacích programů s cílem podpořit proces změn kurikula poukázáním na zahraniční „best practices“ tedy přístupy, které mohou být pro revize rámcových vzdělávacích programů inspirující.


Analýza stavu hodnocení výsledků žáků v ČR a v zahraničí

Michaela Spurná - NÚV 2019  Studie poukazuje na současný stav hodnocení výsledků žáků s důrazem na formativní hodnocení v ČR a popisuje, jaké problémy řeší zahraniční autoři orientující se na dopad formativního hodnocení. Cílem studie je analyzovat současný diskurz hodnocení výsledků žáků v Česku a v zahraniční praxi na pozadí zvýšené poptávky po formativním či po jiném způsobu hodnocení.


Proč vyjet na stáž

Během zahraniční stáže se mohou účastníci seznámit s tím, jak funguje jiný systém vzdělávání i výuky, s novými technologiemi i pracovními postupy a metodami a získat inspiraci pro svou práci, zlepšit své odborné i jazykové dovednosti a seznámit se. Inspiraci a nápady mohou školy zapracovat do výuky a školních vzdělávacích programů nebo se může promítnout do pořízení moderních přístrojů, vybavení či softwaru. Stáž přitom může být prospěšná jak pro učitele odborných a všeobecných předmětů, tak pro vedení školy nebo zástupce zřizovatelů škol.


Evropský týden odborných dovedností 2019

Evropský týden odborných dovedností se koná letos již počtvrté a proběhne v týdnu od 14. do 18. října 2019. Jeho cílem je inspirovat zejména mladé lidi k objevování a rozvíjení svého nadání prostřednictvím odborného vzdělávání, které Evropská komise představuje jako atraktivní, kvalitní a perspektivní oblast studia. Národní ústav pro vzdělávání se do Evropského týdne odborných dovedností zapojuje uspořádáním konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání a zveřejněním nové části webu www.eqavet.cz s informacemi o nových možnostech a kvalitním zajištění zahraničních výjezdů pro učitele, experty a další pracovníky ve vzdělávání.


Publikace a odkazy


Přehled evropských sítí pro podporu mobility

EQAVET patří mezi evropské sítě a aktivity na podporu kvality a transparentnosti studijní či pracovní mobility osob. Cílem těchto sítí je to, aby měl absolvent o své mobilitě záznam či doklad. Mobilitou rozumíme jakoukoliv studijní, pracovní nebo dobrovolnickou zkušenost, praxi, kterou člověk absolvuje za účelem získání dovedností, nových zkušeností nebo kvalifikace mimo svou školu, místo pobytu nebo v jiné zemi.


Záznam stáže a praxe účastníka (Europass)

Studijní, pracovní nebo i dobrovolnickou stáž v zahraničí lze zaznamenat a doložit prostřednictvím dokumentů a dokladů Europassu – životopisu, mobility a mobility pro dobrovolníky. Tyto doklady pomohou zaznamenat a doložit praktické dovednosti a nové znalosti získané během stáže, např. odborné, komunikační, organizační nebo jazykové. Tato dobrá praxe se osvědčila na středních a vyšších odborných školách a při dobrovolnických aktivitách.


Vymezení obsahu stáže a její smluvní zajištění (ECVET)

Smluvní zajištění vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými organizacemi, tedy jak ošetření zdárného průběhu i organizace stáže, tak současně příprava obsahové stránky stáže, jsou pro přínos a dopad stáže zcela zásadní. Smluvní zajištění dodává účastníkům určitou jistotu, že se vše odehraje podle domluvy, a kvalitně zajištěný obsah, na kterém se partneři musejí předem domluvit, jim zase přináší to, kvůli čemu se na zahraniční návštěvu vydávají. Tato dobrá praxe se osvědčuje v současnosti na středních školách.


Úrovně kvalifikací podle Evropského rámce kvalifikací (EQF)

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace získané v rámci jak formálního, tak neformálního vzdělávání a informálního učení.


Vzdělávací systémy v Evropě

Vzdělávací systémy v evropských zemích vycházejí z historie a tradic daných zemí a navzájem se od sebe liší. Přinášíme vám tipy a odkazy na aktuální informace a přehledy o vzdělávacích systémech v Evropě z ověřených zdrojů, jako je CEDEFOP (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) nebo evropské informační sítě o vzdělávání Eurydice a ReferNet. Vybrat si můžete z různých forem informací (publikace, letáky, videa) v češtině nebo v angličtině.


Co mi pomůže


Závěry a doporučení z odborných panelů projektu KIPR

Odborný panel propojuje výstupy z IPs projektů, umožňuje sdílení zkušeností z realizace projektů a formuluje závěry a doporučení pro skupinu II. MŠMT jako podklad pro řízení vzdělávací politiky. 


EQF se představí na veletrhu Profesia days 23. a 24. října 2019

Ve dnech 23. a 24. října 2019 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již tradičně Profesia days , které se s ohledem na změny, které prodělal trh práce v České republice, proměnily z veletrhu práce na festival příležitostí.


Národní cena kariérového poradenství 2019

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce Vás zve na 11. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. V rámci soutěže Vás zveme na konferenci, na které si budete moct poslechnout aktuality z kariérového poradenství a načerpat inspiraci z aktivit kariérového rozvoje.


Co se žák naučil na praxi, prozradí portfolio žáka

Proč používat portfolio dovedností žáka? Odpovědi přináší nová metodika, která představuje žákovské portfolio jako prostředek lepšího uplatnění žáků na trhu práce. Učitele a mentory seznámí s tím, jak nástroj využívat ve výuce i jak žáky naučit portfolio vést a smysluplně s ním pracovat.


Jak odhalovat a rozvíjet nadané žáky

O mimořádně nadané žáky se toto církevní gymnázium systematicky zajímá již několik let. Vždy dokázalo tyto žáky vyhledat a umožnit jim rozvinout jejich schopnosti.


Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě

Insprirace, jak komplexně integrovat prvky čtenářské a matematické gramotnosti do celé výuky (pohovory o četbě, debatní kluby, projektové týdny, otevřené hodiny


Arcibiskupské gymnázium Kroměříž a mimořádně nadaní žáci

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži se o mimořádně nadané studenty systematicky zajímá již několik let. Přes finanční handicap oproti státním školám naše církevní gymnázium vždy dokázalo tyto žáky vyhledat a umožnit jim rozvinout jejich schopnosti.


OA Dušní

K bezpečnému klimatu ve škole přispívá rozšířené školní poradenské pracoviště s psycholožkou i vzdělávání pedagogů k minimalizaci šikany


Vzdělávání pedagogů na téma: Jak ošetřit třídní klima?

Předčasné odchody ze školy (potažmo ze vzdělávání) mívají řadu příčin – může k nim přispívat i atmosféra ve třídě a školní klima.  S  tím velmi úzce souvisí nastavení vztahů a schopnost pedagogů i vedení školy včas rozpoznat a řešit problémy související s třídní dynamikou a vytvářet prostředí bezpečné pro všechny…


Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVP: on-line seminář 25. 9. 2019 od 16:00

Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet?


I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL: on-line seminář 26. 9. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Praktické ukázky pro výuku na 1. i 2. stupni ZŠ si připravila PhDr. Petra Vallin, Ph.D., metodička a lektorka školení CLIL napříč institucemi i republikou. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


S inovativními přístupy seznámí semináře

Jaké inovativní přístupy naleznou uplatnění v odborném vzdělávání? To se dozvědí účastníci na informačních seminářích projektu MOV. Semináře nabízejí pestrou skladbu témat od modulárního vyučování přes využití společných odborných základů a Národní soustavy kvalifikací až po zajištění kvality při spolupráci se zaměstnavateli.


Profesia days podeváté

Ve dnech 23. a 24. října 2019 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již tradičně Profesia days, které se s ohledem na změny, které prodělal trh práce v České republice, proměnily z veletrhu práce na festival příležitostí.


Konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání

Konference proběhla 16. října 2019 v hotelu Iris EDEN v rámci Evropského týdne odborných dovedností.


Škola bez poražených I.: on-line seminář 18. 9. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková. Setkání se uskuteční ve středu 18. 9. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Očekávání spojená s dalším vývojem v odborném vzdělávání a v oblasti kvalifikací

Zpravodaj OS (23/podzim 2019)


Zpravodaj Oborové skupiny č. 23

Očekávání spojená s dalším vývojem v odborném vzdělávání a v oblasti kvalifikací


Začíná měsíc gramotností, učitelé mají sdílet zkušenosti z vyučování napříč předměty

Při příležitosti mezinárodního dne gramotností (8. září) začíná Měsíc gramotností – kampaň, do které se mohou zapojit učitelé z celé republiky a jejímž prostřednictvím si mohou vyzkoušet s gramotnostmi aktivně pracovat ve výuce. Svoje zkušenosti pak učitelé sdílí prostřednictvím sociálních sítí nebo blogů. Ambicí je podpořit mezioborovou spolupráci učitelů napříč předměty. Měsíc gramotností upozorňuje na poznatky českých i mezinárodních šetření a na zkušenosti z inovace výuky pilotního projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), které se mohou přenášet do českého vzdělávacího systému.


Editor/ka obsahu

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Garant/ka zpětné vazby

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Jazykový/á korektor/ka textů

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Tlumočník/ce z/do českého znakového jazyka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:


Jak se změní jednotné zadání v oborech Ošetřovatel a Pečovatelské služby

Před letními prázdninami se v NÚV konaly další dvě porady, na nichž se sešli zástupci škol a společně s pracovníky NÚV posuzovali, jaké změny je třeba provést v jednotných zadáních pro obory Ošetřovatel a Pečovatelské služby. Zároveň bylo dohodnuto, kdo se na změnách bude podílet, v jakém termínu budou úpravy provedeny a předány školám k testování a připomínkám. 


Tisková konference k měsíci gramotností

V pondělí 9. září 2019 od 13:00 bude na tiskové konferenci zahájen měsíc gramotností.


Mínění o budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020

Poradní výbor pro profesní přípravu zveřejnil koncem roku 2018 materiál zaměřený na budoucnost odborného vzdělávání a přípravy. Pro potřebu odborných a oborových skupin byla připravena pracovní česká verze tohoto textu. Je k dispozici zde.


Asistent pedagoga v MŠ – podpora dítěte v MŠ, stimulace rozvoje: on-line seminář 5. 9. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Zkušená lektorka Helena Kumperová nás provede základními povinnostmi asistenta pedagoga v mateřské škole. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.