Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 56


Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v září 2019

Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro zářijový termín školního roku 2018/2019 budou postupně zveřejňována od 15. července 2019. 


Dodatek k diplomu pro VOŠ nově uvádí praxi absolventa

Na základě poptávky vyšších odborných škol přibyla na Europass – dodatku k diplomu pro vyšší odborné školy nová kolonka, kde je zaznamenána praxe absolventa. Pro absolventy vyšších odborných škol, které jsou zaměřené právě na praktickou přípravu studentů pro výkon profese, může být tento záznam důležitý pro jejich vstup na trh práce.


Berlínská deklarace o validaci předchozího učení


Berlínská deklarace o validaci předchozího učení

20. 6. 2019 Bienále na téma validace předchozího učení proběhlo 7. – 8. května 2019 v Berlíně. Cílem bylo posílit dialog mezi tvůrci politik, odborníky, uživateli a dalšími zainteresovanými stranami na téma validace předchozího učení (VPL). Závěry z 3. Bienále byly zformulovány do tzv. berlínské deklarace o validaci předchozího učení.


ISŠTE Sokolov

Úloha školního poradenského pracoviště v prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, při zpracování individuálních plánů podpry, péči o klima třídy atd. je nemyslitelná bez spolupráce s pedagogy školy.


Školní poradenské pracoviště a prevence předčasných odchodů v ISŠTE Sokolov

Školní poradenské zařízení byl zřízeno proto, aby pomáhalo žákům naší školy řešit problémy spojené se studiem. Ty však mnohdy úzce souvisejí s osobními, rodinnými, i sociálními problémy.


Trend úspěšných středních škol: propojování odborného a jazykového vzdělávání

I letos pokračuje mírný nárůst zájmu žáků o technické obory. Přispívají k němu informace o moderním technickém vybavení středních odborných škol i o odborném výcviku a praxích přímo na pracovištích firem. Při vzdělávání budoucí generace technických odborníků však nesmíme zapomínat ani na jazykovou výbavu – nejen na všeobecnou schopnost domluvit se v cizím jazyce, ale také na znalost odborné tematiky a příslušné terminologie ve studovaném oboru. Pojďte s námi nahlédnout do škol, které do výuky jazyků aktivně zapojily metodu CLIL (content and language integrated learning), tedy propojování odborného obsahu nejazykového předmětu s cizím jazykem.


SZŠ a VOŠZ Plzeň

Neustále se vzdělávat a aktivně rozvíjet vše důležité a potřebné - v tomto duchu přistoupila škola ke vzdělávání pedagogů i komplexnímu rozvoji gramotností svých žáků.  


Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Systematická péče o nadané žáky, insprirace, jak komplexně integrovat prvky čtenářské a matematické gramotnosti do celé výuky


SOU elektrotechnické Plzeň

Proč se bez čtenářské a matematické gramotnosti neobejde praktická výuky elektrikářů, jak to vypadá, když řemeslník tyto gramotnosti nezvládá + několik tipů, jak žákům, kteří mají s gramotnostmi problémy, pomoci.


SŠ zdravotnická Turnov

Zkušenosti školy: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem; Průvodce čtenářskými dílnami


Obchodní akademie Liberec

Od 1. ročníku se žáci učí průběžně pracovat s textem – pochopit smysl, vyhledat potřebné informace, adekvátně je zpracovat a využít, spolupracovat při vyhledávání podkladů atd.


SŠSPS Zábřeh

Jak skloubit čtenářskou gramotnost a vztah ke čtenářství s odbornou praxí, v níž jsou žáci opravdu dobří? Na zajímavý způsob přišla pedagožka českého jazyka při výuce žáků oboru Kuchařské práce.


Žáci oboru Kuchařské práce čtou a „pečou“ knihu Světoví Češi

Žáci oboru Kuchařské práce Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh se zapojili do soutěže Zlaté dítě a spojili čtenářství se svou odbornou praxí, s tím, co umí nejlépe. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přibližuje Mgr. Veronika Pospíšilová, vyučující Českého jazyka a Literárně estetické výchovy.


DOTAZY K PŘÍPRAVĚ REVIZÍ RVP


Gymnázium Nad Alejí

Se vzděláváním žáků se zrakovým postižením má škola dlouholeté zkušenosti – včetně zajištění všech potřebných pomůcek, asistentů a dalších podpůrných opatření – navíc jako centrum kolegiální spolupráce pravidelně organizuje pro zájemce o inkluzivní vzdělávání zrakově postižených žáků semináře.


Podpora žáků se zrakovým postižením v Gymnáziu Nad Alejí

V pražském Gymnáziu Nad Alejí v současné době studuje pět žáků se zrakovým omezením. Škola má dlouholeté zkušenosti s tím, jak jim zprostředkovávat informace způsobem, který jim vyhovuje, ale i s tím, jak tyto žáky zapojit do běžných aktivit školy.


SŠ stavební Třebíč

Spolehlivý zahraniční partner, který je díky německému duálnímu systému odborného vzdělávání úzké propojen s reálnou firemní praxí - to je výhoda, jíž škola využívá pro zajištění dlouhodobých mobilit žáků stavebních oborů. 


Zahraniční praxe v oborech s výučním listem

Projekty krátkodobé, ale i dlouhodobé zahraniční mobility nejsou jen doménou oborů s maturitní zkouškou. Řadě škol, které nabízejí obory s výučním listem, se daří naplnit evropské snahy o to, aby žáci v počátečním odborném vzdělávání mohli realizovat část své přípravy v zahraničí, někdy i formou dlouhodobějšího výjezdu. Žákům se tím otevírají nové obzory, dostávají možnost zažít svůj úspěch a nadchnout se pro obor.


Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku: on-line seminář 20. 6. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Nepotřebujete oprášit své znalosti z psychologie a neurologie? Mgr. Petra Dočkalová vás jistě před prázdninami příjemně naladí na nadcházející školní rok, kdy byste mohli začít některé aktivity dělat maličko jinak… Setkání se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Vliv NSK na vzdělávání v ČR

Zpravodaj OS (22/léto 2019)


Zpravodaj Oborové skupiny č. 22

Vliv NSK na vzdělávání v ČR


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018

Chamoutová D., Kleňha D., Koucký J., Trhlíková J., Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P. Praha: NÚV, 2019. 92 stran.  ISBN: 978-80-7481-233-0


Stále více absolventů si může dodatek k osvědčení stáhnout z webu školy

Europass – dodatky k osvědčení, které dlouhodobě vydává svým absolventům více než polovina středních škol, má na svých webech již 48 škol. Absolventi těchto škol si tak dodatek mohou jednoduše a kdykoli stáhnout a využít při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu, ať už u nás nebo v zahraničí. Dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu, v posledních letech ho ale využívají i uchazeči při hledání práce i v České republice.


Porovnání segmentů kurikul pro základní vzdělávání Finska a ČR vzhledem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Jan Maršák, Markéta Pastorová, Renata Votavová - NÚV, Praha 2017 Srovnávací analýza poskytuje základní informace o obsahu a struktuře kurikula Finska a zaměřuje se především na segmenty týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) , které následně dává do vztahu s odpovídajícími částmi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v ČR (RVP ZV s účinností od 1. 9. 2017). Obsahuje konkrétní informace s komentáři o způsobu vzdělávání žáků se SVP v českém a finském kurikulu. Soubor publikován : 12. 3. 2018


Společné vzdělávání

Mgr. Jitka Jarníková, PaedDr. Jan Tupý, Mgr. Renata Votavová - NUV, Praha 2019 Podkladová studie za téma společného vzdělávání je členěna na tři části navázané na dílčí cílové skupiny – žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky nadané a mimořádně nadané. V textu je vždy poskytnuta analýza začlenění tématu vzdělávání těchto skupin žáků do stávajících rámcových vzdělávacích programů (RVP), identifikace jejich nových vzdělávacích potřeb a návrhy řešení v revidovaných RVP. Soubor publikován : 11. 3. 2019


Vznik RVP a ŠVP a skutečnosti, které měly vliv na přijetí vícestupňového kurikula a ovlivňovaly vztah ke kurikulu v letech po zahájení výuky podle ŠVP

PaedDr. Jan Tupý - NÚV, Praha 2019 Materiál je podkladovou rešerší zpracovanou pro potřeby MŠMT a skupiny připravující strategii 2030+. Text shrnuje základní informace o vzniku RVP pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání a mapuje výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s řediteli, učiteli a koordinátory tvorby ŠVP na jednotlivých stupních vzdělávání v letech 2007-2012. Soubor publikován : 3. 5. 2019


DALŠÍ PODKLADOVÉ MATERIÁLY


Tvůrčí mezigenerační setkávání

Inspirace k využití zkušeností ze vzdělávání seniorů k projektům mezigeneračního učení


SOŠ Frýdek Místek

Zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.


Gymnázium Sokolov

Zkušeností školy: Školní časopis jako žákovská iniciativa; inovativní využivání ICT napříč předměty


Eko Gymnázium Brno

Projekt SMART SCHOOL přináší žákům inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe.


Podnikavost v každé oblasti akčního plánování

Jak formulovat důraz na samostatnost a tvořivost žáků do podoby priorit a cílů ve školním akčním plánu (ŠAP)


Smíchovská SPŠ Praha

Smíchováská střední průmyslová škola škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, orientuje se na řešení problémů skutečného života a vývoj reálných produktů, nejen v oblasti virtuální reality, internetu věcí a kybernetické bezpečnosti. 


OA Uherské Hradiště

Obchodní akademie nabízí žákům reálné projekty zaměřené na odborné vzdělávání i podnikavost - probíhají i ve spolupráci s firmami a představují nezbytný kontakt žáků s realitou.


MESIT, SŠ Uherské Hradiště

Studentský minipodnik je volitelný předmět, díky němuž se žáci seznamují s podnikáním i chodem reálné firmy.  V


Česká zahradnická akademie Mělník

Žáci střední zahradnické školy Mělník přicházejí čtyřikrát ročně do Senior-komplexu, kde s jeho klienty aranžují květiny i suché dekorace. Sami si hledají inspiraci, modifikují pracovní postup s ohledem na možnosti klientů centra - dobrovolnitví, odbornost, podnikavost, mezigenrační setkávání v jednom... 


Lidová balada a její uplatnění ve výuce: on-line seminář 13. 6. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Před více než rokem nám lektor Petr Drkula představil tradiční lidové hudební nástroje ve výuce. Lidové tvorbě bude věnováno i aktuální setkání a my věříme, že osloví nejen učitele hudební výchovy a českého jazyka. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Seznam jednotných zadání, v nichž se témata písemné zkoušky generují z banky úkolů - rok 2018/2019

V následujících oborech vzdělání se ve školním roce 2018/2019 generují témata písemné zkoušky z banky úloh. Podle rozhodnutí ředitele/ředitelky mohou žáci psát písemnou zkoušku na počítači, nebo jako dosud na papír.


Assessment Centre

Jak připravit žáky na pracovní pohovor? V "Assessment Centre nanečisto" za účasti odborníků z praxe


Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem

Jak lépe prodat vlastní znalosti a dovenosti na pracovním trhu? Absolventům školy pomáhá komplexně pojaté kariérové poradenství


SOŠ a SOU Neratovice

Systematické kariérové poradenství po celou dobu studia je i prevencí předčasných odchodů


Biodiverzita: on-line seminář 12. 6. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. Setkání se uskuteční ve středu 12. 6. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Gymnázium Benešov

Cílem benešovského gymnázia není pouze připravit žáky k dalšímu studiu, ale také rozvíjet jejich osobní a volní vlastnosti tak, aby byli připraveni do budoucího pracovního i soukromého života.


Gymnázium a SPŠ Duchcov

Ministáže pro žáky ZŠ, to je netradiční způsob, jak poznat středoškolskou výuku na vlastní kůži - a zároveň zajímavý způsob propagace technických oborů


Svobodná chebská škola

Nedílnou součástí práce ve Svobodné chebské škole, která spojuje základní školu s programem osmiletého gymnázia,  je identifikace nadání a rozvoj nadaných žáků


SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

Kariérový poradce školy pomáhá při náboru žáků


SŠ letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

Bájenčí muži u létajících strojů - setkání s úpěšnými absolventy zvyšuje motivaci žáků ke studiu


Fiktivní firma - jak z projektu vytěžit co nejvíc

Fiktivní firma jako podnět pro řadu dalších aktivit školy pro žáky všech ročníků


OA a VOŠ Příbram

Fiktivní firma jako začátek podpory k podnikavosti i rozvoje kairérového poradenství


Systematické využívání práce s životopisem

S profesně orientovaným CV od prvního ročníku až k maturitě


SPŠE Ječná

Příklad zajímavého přístupu k odbornému vzdělávání včetně propracovaného systému práce s životopisem žáka


Podpora kariérového vzdělávání

Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání.


Právník v tandemu s učitelem

Příspěvek k lepší profesní prientaci i osobnímu rozvoji – tak můžeme charakterizovat  prvky tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe, kterou vyzkoušeli ve školním roce 2018/19 v Gymnáziu Žďár nad Sázavou. 


Gymnázium Žďár nad Sázavou

Zajímavé příklady: Tandemové výuka s odborníkem v rámci Základů společenských věd; Anglické divadlo v režii žáků


Téměř 28 tisíc žáků se ode dneška snaží získat výuční list

Dnes začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech. Tento rok je to již popáté, kdy je všechny školy provádějí podle jednotných zadání.