Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 109


Jaké výsledky přineslo testování bank úkolů

Od 21. 1. do 15. 2. 2019 měly školy možnost otestovat si systém elektronické písemné zkoušky. Do testování byly zařazeny banky úkolů oborů vzdělání, které jsou poprvé zveřejněny k závěrečným zkouškám ve školním roce 2018/2019, dále obory, kde proběhla významná revize banky úkolů. Banky úkolů jsou předpokladem k tomu, aby žáci mohli písemnou zkoušku skládat na počítači.


Přihlaste svou školu do Národní ceny kariérového poradenství


Fiktivní firmy jsou dobrou přípravou žáků ke vstupu do praktického života

Kvalitní teoretická příprava sama o sobě nestačí k úspěšnému zapojení absolventů škol do praktického života. Tuto skutečnost si plně uvědomuje vedení i pedagogové OA a VOŠ v Příbrami. Prvním krokem bylo zakládání fiktivních firem, touto poměrně často realizovanou aktivitou však podpora žáků neskončila. Následně se nabízely řady dalších souvisejících aktivit.


Základní informace o zpracování osobních údajů

Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení“). Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo poskytnutými ke specifickým zpracováním.


Setkání vedoucích krajských metodiků 29. 1. 2019

Dne 29. 1. 2019 proběhlo setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ ...


Focus Group skupina k supervizi

24. 1. 2019 proběhla tzv. Focus Group Skupina ...


Pracovní setkání k Intervenčnímu standardu

Dne 9. 1. 2019 proběhlo Pracovní setkání k Intervenčnímu standardu ...


Instruktor praktického vyučování: 17. 4. 2019 volná místa v kurzu pro lektory

25. 3. 2019 Jednodenní proškolení lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování nabízíme zdarma a bude se konat 17. dubna 2019 od 9 hodin do 15 hodin v sídle Národního ústavu pro vzdělávání (Weilova 1271/6, Praha 10).


Finanční motivace žáka je základ, ale sama o sobě nestačí

Pracovištěm otrokovické firmy Barum Continental projde ročně cca 60 žáků. Díky vyváženému přístupu k potřebám žáků a firmy se během tří let podařilo výrazně snížit dříve problematické absence při praktickém vyučování. Kromě stipendijního programu jsou klíčem k úspěchu také kvalitně proškolení instruktoři a vnímání žáků jako nedílné součásti pracovního kolektivu. Zároveň ovšem žáků v oboru Gumař-plastikář celkově ubývá a snahou školy i firmy zůstává tento stav zvrátit.


Finanční motivace žáka je základ, ale sama o sobě nestačí

Pracovištěm otrokovické firmy Barum Continental projde ročně cca 60 žáků. Díky vyváženému přístupu k potřebám žáků a firmy se během tří let podařilo výrazně snížit dříve problematické absence při praktickém vyučování. Kromě stipendijního programu jsou klíčem k úspěchu také kvalitně proškolení instruktoři a vnímání žáků jako nedílné součásti pracovního kolektivu. Zároveň ovšem žáků v oboru Gumař-plastikář celkově ubývá a snahou školy i firmy zůstává tento stav zvrátit.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ: on-line seminář 27. 3. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Eva Fanfulová a Markéta Čonková se budou věnovat praktickým příkladům rozvíjení digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ napříč předměty. Jednotlivé aktivity budou doplněny vyjádřením známých akademiků, kteří se digitální gramotností zabývají již několik let. Setkání se uskuteční ve středu 27. 3. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Pilotní ověřování vzdělávacích programů

Ve spolupráce s projektem  EQAVET byly v roce 2018 v Kroměříži, ve Městě Albrechticích a v Písku pilotně ověřeny tři vzdělávací programy mezigeneračního učení, které vznikly v rámci projektu  Senior 50+


informace

200CO.gif


Ukázka výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka

Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh se již delší dobu zaměřuje na výuku odborných témat v rámci výuky anglického jazyka. Připravili jsme pro vás ukázku výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka u maturitního oboru autotronik a učebního oboru autoelektrikář.


Výuka anglického jazyka na Akademii řemesel Praha – SŠ technické

Cílem výuky anglického jazyka na škole je podporovat kvalitní inovativní způsoby výuky v oblasti jazykového vzdělávání a zvýšit zájem žáků o studium. Jedním ze základních prvků doplnění výuky bylo rozšíření výuky anglického jazyka o hodiny s odbornou tématikou daného učebního oboru.


Člověk a svět práce

Ing. Kateřina Lichtenberková; Mgr. Petr Chaluš


Člověk a technika

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.


Výchova ke zdraví

PhDr. Jan Tupý


Speciální vzdělávací potřeby

PhDr. Renata Votavová


Chemie

PhDr. Martina Černá


Průřezové témata

PaedDr. Markéta Pastorová


Fyzika

Mgr. Karel Heřman


Materiály do výuky

Na této stránce najdete seznam článků a podkladů vytvořených realizačním týmem PPUČ, které Vám poslouží pro plánování a realizaci Vaší výuky zaměřené na vybrané cíle rozvoje gramotností žáků.


Umění a kultura

PaedDr. Markéta Pastorová


RNDr. Jitka Kunčarová

ku Garant oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků


Dějepis, Zeměpis, Geografie

RNDr. Herink Josef


Tělesná výchova

Mgr. Petr Polívka


Společenskovědní vzdělávání

Mgr. Alena Hesová


Biologie, přírodopis, geologie

Mgr. Jakub Holec


Literární výchova

Mgr. Petr Koubek


Primární vzdělávání

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.


Osobnostní a sociální výchova

Mgr. Et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.


Informatika a ICT

Mgr. Daniela Růžičková; Ing. Eva Fanfulová; Mgr. Michala Podrázka


Matematika a její aplikace

Mgr. Václav Bendl


Český jazyk

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.;  Mgr. Ivana Kolářová


Cizí jazyky

PhDr. Jitka Tůmová


Předškolní vzdělávání

Mgr. Hana Splavcová; Bc. Jana Smolková


SOŠ a SOU v Jablunkově nabízí odborný výcvik ve firmě všem žákům

Motto SOŠ a SOU v Jablunkově zní: „Neučíme pro školu, ale pro firmu.“ A nejedná se o prázdnou frázi. Škola při naplňování této zásady nezůstala u modelu běžného v mnoha odborných školách, a sice že na odborný výcvik do  firem chodí jen část schopnějších žáků a zbytek absolvuje celou odbornou přípravu ve škole.


Jak nalézt vhodný mix odborného výcviku ve škole a u zaměstnavatele?

Panuje shoda, že pro žáky oborů H a L0 je zkušenost s reálným pracovním prostředím v rámci odborného výcviku klíčová. Ne vždy se ale školám daří zajistit tuto složku odborného vzdělání všem žákům a v požadované kvalitě. Tam, kde se to daří, jde většinou o kombinaci vhodné organizace odborného výcviku a dlouhodobé spolupráce s klíčovými zaměstnavateli.


Fiktivní firmy žáků středních škol se pokusí obstát na mezinárodním veletrhu

Na veletrhu, který se uskuteční od 20. do 22. března 2019 na Výstavišti v pražských Holešovicích, v Křižíkově pavilonu B, se představí 118 fiktivních firem z deseti států světa. 


Odborné panely


STUDIE


Další vzdělávání: kurz nejen pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín pořádá kurz „Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči“. Je určen zejména pro zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou. Zájem o něj předčil původní očekávání.


Lotyšská databáze kvalifikací

18. 3. 2019 Lotyšsko spustilo v roce 2018 databázi národních kvalifikací. Lotyšská kvalifikační databáze (LQD) je unikátní informační systém, který obsahuje souhrn údajů o kvalifikacích vztahujících se k Lotyšskému rámci kvalifikací (LQF).


slavnosti a svátky koloběhu roku

Senioři v daném programu  "Slavnosti a svátky koloběhu roku ve společné tvorbě" především získávají větší sebevědomí v kontaktu s mladými lidmi i v možnostech vlastních tvůrčích dovedností. Samotná výtvarná tvorba rozvíjí i kognitivní a motorické funkce. Práce se sochařskou hlínou, barvou, nebo kašírovací hmotou se tak pro ně stává i terapeutickým prostředkem. Mládež je v kontaktu s generací, která měla jiná sociální i společenská východiska a zároveň s ní spolupracuje na jednom tvůrčím cíli. Mladí také předávají vlastní praktické zkušenosti někomu dalšímu. Zároveň se dozví nové informace o historii a kořenech svátků roku, které odpradávna dávali komunitě společnou platformu pro oslavy a společné sdílení ročních cyklů.


umělecký keramik

Účastníci vzdělávacího programu se naučí základní technologické postupy a materiály využívané v keramické tvorbě. Rozeznají různé druhy hmot a budou vědět na co je využít. Dokážou prakticky navrhnout a vytvořit výrobky užité a dekorativní keramiky. Účastníci porozumí jazyku mladých lidí a způsobu jejich uvažování, naučí se trpělivě komunikovat s mladší generací, vzájemně tolerovat své způsoby komunikace, přijímat nové podněty a naslouchat mladé generaci, která jim může předat nové poznatky. Získají pocit sebeuvědomění, sebevědomí v pozici seniora. Mladí účastníci získají zkušenosti s komunikací se seniory, prohloubí své znalosti v oboru, naučí se trpělivosti v komunikaci se starší generací, vzájemné toleranci, přijímání zkušeností a příběhů starých lidí.


modelář

Hlavním tématem programu modelář je naučit se vyrábět modely z různých materiálů a vytvářet různé, především sádrové formy, které jsou určené k dalšímu vytváření především v oboru keramiky a porcelánu. Starší generace by měla poskytovat určitou životní moudrost a zkušenost, nadhled, celkovou obecnou orientaci v oblasti užitého umění a výtvarného umění, dále pak schopnost vytrvalosti, trpělivost, preciznost, pečlivost, hluboký zájem o obor, schopnost věci dotáhnout až do samotného konce aj. Mladší by pak měli být nebojácní, komunikativní a sdílní, prosazovat určitou mladistvou dravost, schopnost experimentovat, vnášet poznatky ze svého studia, např. nabyté poznatky z novinek a vývoje v oboru, o oblasti moderních technologií apod.


hudba kolem nás

Program je založen na společných prožitcích seniorů a mladé generace v rámci skupinové práce, je založen na vlastní aktivitě, řešení navozených situací (prvky dramatické výchovy, pohybové výchovy, kooperativního učení, zážitkové pedagogiky), závěrem je společné vystoupení.


tvoříme společně

Program je zaměřených na estetiku, kresbu a komorní grafiku. Obsahem vzdělávacího programu je zájmové vzdělávání v oblasti umělecké tvorby. Vzdělávání je založeno na principech aktivního učení v podobě získávání odborných znalostí a dovedností z umělecké oblasti a na mezigeneračním učení.


animovaný film

Program je určen primárně seniorům, účastní se zároveň mládež – mladí rodinní příslušníci seniorů a žáci školy, věnuje se resocializaci seniorů a jejich adaptaci na současné technologie nejen v oblasti animovaného filmu, ale i trendů spojených s nejmladší generací. Specifikem je zaměření na uměleckou tvorbu, aktivní účast a mezigenerační sdílení životních postojů, názorů a zkušeností.


fotografování

Program je zaměřen na fotografickou techniku – fotoaparáty a světelnou ateliérovou techniku; uchazeč se naučí své snímky editovat v grafickém programu a finalizovat je tiskem. Osvojí si základní znalosti o principu digitálního zobrazení. Získá praktické dovednosti v základní editaci digitálního bitmapového obrazu.


příprava pokrmů studené kuchyně

Cílem programu "Slavnostní příležitosti – příprava pokrmů studené kuchyně" je vést účastníky k  samostatné práci, využívali znalosti z estetiky při expedici pokrmů, hospodárně zacházeli s potravinami a získali povědomí o ekologickém chování, poskytnout účastníkům poznatky a vědomosti o přípravě, úpravě a zpracování surovin a potravin. Účastníci jsou vedeni k osvojování zásad přípravy pokrmů a jejich expedice, k hospodárnému využívání potravin, upevnění znalostí o dodržování hygienických, ekologických a bezpečnostních pravidel a předpisů, které souvisí se zpracováním surovin.


vaříme společně – tradičně i moderně

Program je určen především seniorům, společně se v něm ale vzdělávají odlišné generace. Je založen na principech aktivního učení a mezigeneračního učení a na přístupu mezigeneračního sdílení v oblasti gastronomie, komunikace mládeže a seniorů, zdravého životního stylu, moderních trendů v gastronimii, dotýká se tradiční kuchyně a oblasti dietního stravování a stolování. 


prevence a sebeobrana

Program je založen na společném hledání řešení reálných situací, které mohou v životě seniorů i dětí nastat, nácviku chování a řešení konkrétních problémů reálného života. Důraz je kladen na vzdělávání v oblasti tělesné kultury se specifickým zaměřením na praktické dovednosti v základních sebeobranných technikách.


ochrana (nejen) duševního zdraví seniora

Program používá nácvik postupu řešení konkrétních problémů a nácvik chování  v oblastech ochrany duševního zdraví – ochrana proti esoterismu, sektám, práva spotřebitelů, akutní zdravotní stavy. Součástí přednášek je hraní rolí a řešení navozených situací – simulační metody.


mediální vzdělávání

Program " Mediální vzdělávání - komunikační gramotnost v mediálním světě"  uvádí účastníky do problematiky komunikace v různých aspektech, zaměřuje se na prostředky hromadné komunikace a její úskalí. Zároveň využívá znalostí a dovedností účastníků v oblasti filmového umění a problematiku stáří a mládí v něm zobrazeném. Ve všech modulech účastnící pracují metodami kooperačního, zážitkového učení s menším podílem teoretického výkladu.


domácí násilí páchané na seniorech

Program patří do oblasti občansko-právního vzdělávání seniorů a žáků, je zaměřen na mezigenerační soudružnost, respekt a toleranci – vytváření vstřícného společenského a právního prostředí, ochrany lidské důstojnosti a lidských práv. Umožňuje vychovávat k mezigenerační provázanosti, porozumění a identifikaci stereotypů, mýtů spojených se stárnutím a odhalovat projevy věkové diskriminace.


bezpečnost seniorů

Program je založen na zdokonalení současných znalostí a dovedností u seniorů v oblasti jejich bezpečnosti v domácnosti. Žáci povedou výuku seniorů ve zmíněné oblasti pod dohledem svých vyučujících formou prezentace/demonstrace znalostí a diskuse k probíraným skutečnostem, dále jde o skupinovou práci žáků a seniorů na konkrétním projektu a hraní rolí a řešení navozených životních situací s rozborem podle video techniky.


terapie zahradou

Vzdělávání seniorů je vedeno podle současných poznatků gerontagogiky. Mezigenerační učení přináší v daném programu efekty učení i efekty sociální – podporuje vytváření podmínek pro generační kohezi ve společnosti, může působit i jako prevence antiageismu. Jednotlivé aktivity lze uplatňovat při výchově svých vnoučat při volnočasových, zájmových aktivitách, které přenesou i na další osoby či skupiny osob.


aktivní trávení volného času seniorů s vnoučaty

Vzdělávání seniorů je vedeno podle současných poznatků gerontagogiky. Mezigenerační učení přináší v daném programu efekty učení i efekty sociální – podporuje vytváření podmínek pro generační kohezi ve společnosti, může působit i jako prevence antiageismu. Jednotlivé aktivity lze uplatňovat při výchově svých vnoučat při volnočasových, zájmových aktivitách, které přenesou i na další osoby či skupiny osob.


pes v domácnosti, společník a průvodce

Pes v domácnosti, společník a průvodce - péče o psy a jejich základní výcvik. Tento p rogram je zaměřen na péči o psy a jejich základní výcvik, osvojí si praktické dovednosti spojené s výchovou, výcvikem, krmením a ošetřováním psa. Vzdělávací program je vytvořen také tak, aby docházelo k utváření specifických  postojů. U žáků jde především o sociální kompetence a rozvoj komunikativních a lektorských kompetencí. Pro seniory mimo odborné kompetence je důležité během vzdělávání vytvářet klima, které jim umožní vymanit se ze stereotypu a zapojit se do vzdělávání v jiném kolektivu – školní třídy.


babička a dědeček nejmenších vnoučat

Záměrem programu je umožnit propojení společných prožitků mezi generací seniorů a jejich vnoučat, které formují pohled na každodenní život v naší společnosti. Program je založen na skupinové práci mladých a starších ve formě kooperativního učení a zároveň je založen na vlastní aktivitě a odpovědnosti. Seniorům pomůže zvýšit prestiž v rodině i okolí a podpoří jejich seberealizaci. Program se dotýká oblastí jako jsou ošetřovatelská a výchovná péče o dítě, základy psyhologie a oblastí metod a forem pedagogické práce.


kočka v domácnosti - péče, hra a možnosti

Program je zaměřen na zvládnutí chovu kočky v domácnosti jako jejího člena. Vychází se ze skutečnosti, že mnohý senior potřebuje nějakého živého kamaráda, který s ním bude sdílet čas domácího osamocení. Účastník se zároveň se nezávazně a dobrovolně zapojuje do odborných diskuzí se svými vrstevníky jako lektor a mládež si vyzkouší obtížnost lektorské pedagogické činnosti se zvládáním a řešením navozených situací v komunikaci se seniory.


babičko a dědečku pojď si se mnou hrát

Program je zaměřen na proškolení účastníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany při volnočasových aktivitách s dětmi mladšího věku, získají rovněž znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a prevence úrazů u dětí mladšího školního věku, získají také přehled o základních dramatických metodách a technikách a možnostech jejich uplatňování při práci s dětmi. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků/seniorů tak, aby si nabízené aktivity sami vyzkoušeli, zdokonalili tak svéosobnostně-sociální dovednosti, metody mezigenračního soužití, výrvarné a dramatické činnosti, pohybové a hudební aktivity, hry zaměřené an logické aktivity, literární a environmentální výchovu. 


péče o tělo

Program je určen věkově rozmanité skupině seniorů a mladých lidí. Je založen na mezigeneračním učení, a to přes jednu generaci. V  modulech jsou poskytnuty základní teoretické znalosti ze strany dospělého lektora. Další fází je společný workshop na dané téma, kde vystupují v hlavní úloze studenti. Prakticky předvádějí úkony na starších účastnících. Pod vedením lektora aplikují postupy, vysvětlují a radí svým starším partnerům. Na posledním setkání v rámci modulu prezentují starší účastníci svoje zkušenosti s aplikací poznatků z předchozí výuky. Sami předvádí dovednosti, přináší svoje nápady a problémy. Hlavním cílem je přenos aktivit z kurzu do běžného života formou praktických workshopů k osvojení zásad zdravého způsobu života, péče o sebe sama a jejich každodennímu uplatňování. Převažovat bude praktická výuka s důrazem na vhodnou pravidelnou činnost.


odívání

Program je založen na společných silných prožitcích, které formují nově i náš pohled na prožívání každodennosti a naše názory. Je založen na navázání komunikace věkově odlišných skupin, uvědomění si sociálních dovedností a utváření postojů, předávání vzájemných zkušeností starších a mladých. Účastníci programu budou volit vhodný materiál pro interiérové doplňky a oděvy, posoudit vhodnost řešení oděvů pro různé typy postav, stanovit spotřebu materiálu pro daný model, zvolit technologické postupy práce, vytvořit střihovou konstrukci pro jednotlivé díly oděvu, provádět modelové úpravy základního střihu, sestavit polohový plán a ručně stříhat díly a součásti oděvů apod.


cestování pro seniory

Program spadá do oblasti občanského vzdělávání seniorů, je vytvořen jako modulový,  založen na principech aktivního učení a mezigeneračního učení ob generaci a na přístupu mezigeneračního sdílení - během programu jsou vytvářeny příležitosti k vzájemnému učení obou generací a společnému učení. Účastníci vzdělávacího programu se budou  orientovat v problematice cestovního ruchu, porozumění mladé generaci, sobě a navzájem a toleranci.


vzpomínáním za poznáním

Program je zaměřen na otázky porozumění a hlavně dorozumění mezi různými generačními skupinami, a to z hlediska  různosti generačních hodnot a postojů, se kterými jsou obě generace konfrontovány, ale vzájemně vůči nim nejsou vnímaví. Jako jeden z dalších aspektů je i akceptace jiných norem, pohledů na stejné věci, pochopení vnímání času, seznámení se se změnami v hierarchii hodnot.


trendy v zahradničení

Absolvent programu získané znalosti a dovednosti uplatní při zájmové činnosti na domácí zahrádce, ale také v rámci profese Zahradník. Program je zaměřen na využívání moderních metod při pěstování, dále roubování a ošetřenování roubované zeleniny a na využívání informčních zdrojů na internetu k získávání nových pozntků. 


stárnutí ve zdraví a aktivitě

Účastníci vzdělávacího programu získají dovednosti k využívání metod pro aktivizaci paměti při řešení problémů v každodenním životě, jednoduché cviky  k udržení/zlepšení tělesné kondice, osvojí si používání internetu k získávání informacía komunikaci, ověří si, že spolupráce mezi generacemi je možná a přínosná, že každý jednotlivec se spolupodílí na vytváření vztahů  a jejich kultivaci.


senioři ve zdraví

Modul I. Zdravý životní styl - je koncipován jako teoreticko-praktický, první oddíl - Energetická a biologická hodnota stravy – je zaměřen na základní terminologii, složení stravy, přídatné látky, pitný režim a základní výpočet bazálního metabolismu. Oddíl druhý - Alternativní směry ve výživě – pojednává o dalších způsobech stravování, zaměřuje se na náboženské odlišnosti ve výživě a stravovacích návycích. Oddíl třetí se zaměřuje na specifika výživy u dospělých jedinců a jedinců v seniorském věku. Oddíl čtvrtý se nahlíží do problematiky metod zjišťování stavu výživy, hodnocení stavu výživy a dietetiky, charakterizuje i rozdíly a způsoby podání enterální a parenterální výživy. Modul II. - Psychohygiena je koncipován jako teoreticko-praktický, první oddíl - se zaměřuje na zdravý způsob života, podmínky a odpovědnost za vlastní zdraví, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví, vliv životního prostředí a vliv reklamy a médií na zdraví, zdůrazňuje i základní terminologii a vysvětluje pojem holismus a holistické zdraví a seznamuje s technikami holistické medicíny. Oddíl druhý je zaměřen především na seznámení se s jednotlivými metodami relaxačních technik a jejich praktický nácvik, zaměřuje se i na využití a správnou volbu relaxační techniky dle věku, případně ve stresové situaci či při fyzické bolesti.


ochrana spotřebitele

Účastníci vzdělávacího programu získají kompetence pro hospodaření domácnosti, rozpočet domácnosti a zajištění životní úrovně. Budou schopni využít ceny, trh a cenové praktiky, používat peníze a volit si vhodné způsoby placení, orientovat se na finančním trhu a využívat nabízené finanční produkty. Budou znát pravidla ochrany a práva spotřebitele.


babička profesionálka / dědeček profesionál

Prevencí proti civilizačním chorobám - je koncipován jako teoretický, první oddíl - Zdraví a nemoc, je zaměřen na problematiku zdraví a nemoci, zdravému životnímu stylu v seniorském věku a aktivní pohyb a umění odpočinku. Druhý oddíl - Civilizační choroby, je orientován na přehled civilizačních chorob, vysvětlení pojmu, a vznik a vývoj civilizačních chorob, na problematiku poškozování vlastního zdraví, popisuje jednotlivé civilizační choroby, jejich příčiny, příznaky, první pomoc, diagnostika, léčba a důsledky onemocnění, zaměřuje se také na edukační činnost v dané problematice. Oddíl třetí – Psychologie nemoci, se zaměřuje na psychologickou problematiku nemoci, problematiku hospitalizace, postavení a práva pacienta a etiku ve zdravotnických zařízeních. Modul II. První pomoc a prevence úrazů – je koncipován jako teoreticko – praktický, oddíl první – Bezpečnost, se zaměřuje obecně na bezpečnost, prevenci úrazů v seniorském věku, a bezpečnost ve vlastním bytě a při různých aktivitách. Oddíl druhý – První pomoc – je koncipován jako prakticko - teoretický, zaměřuje se na první pomoc při úrazech v domácnosti, odpočinkových aktivitách a první pomoc při nejčastějších atakách chorob seniorského věku s praktickým nácvikem poskytování první pomoci v modelových situacích.


život včera, dnes a zítra

V obecné rovině lze uvést jako největší „ zisk“ prožitkovou rovinu, která se týká obou skupin účastníků. Na straně podskupiny seniorů lze dále rozvíjet možnosti aktivizace – zde se jedná o rozvoj kognitivní úrovně další prací na výstupech modulů ( například pokračování v psaní vzpomínkového deníku, práce s fotografiemi). U studentů kromě výše uvedené prožitkové části lze využít program ve své profesi. Zároveň lze jeho výsledky prezentovat, a v neposlední řadě na něj navázat a rozšířit ho jak v čase, tak v obsahu.


vaříme společně

Vaříme společně – tradičně i moderně. Program je určen především seniorům, společně se v něm ale vzdělávají odlišné generace. Je založen na principech aktivního učení a mezigeneračního učení a na přístupu mezigeneračního sdílení. Program Vaříme společně – tradičně i moderně je zaměřen na kooperativní učení – skupinovou práci mladých a seniorů. Tímto procesem dochází k vzájemnému předávání zkušeností, dovedností a schopností


slavnostní příležitosti

Obsah vzdělávacího programu "slavnostní příležitosti – příprava pokrmů studené kuchyně" je vzdělání v oblasti přípravy pokrmů studené kuchyně a jejich využití při slavnostních příležitostech. Program obsahuje 4 výukové moduly.


tvorba vzdělávacích modulů

Program "Tvorba vzdělávacích modulů pro seniory a jejich následné ověření formou kurzů" je určen především seniorům, společně se v něm ale vzdělávají odlišné generace. Je založen na principech aktivního učení a mezigeneračního učení a na přístupu mezigeneračního sdílení. Je založen na kooperativním učení, je nutná hodně blízká spolupráce (psychická připravenost ke spolupráci). 


most porozumění

Obsahem vzdělávacího programu jsou 4 diskusní témata z běžného života, která jsou pro seniory blízká a jsou vhodná pro reminiscenční metodu. Jedná se o oblast zájmovou i zdravotně výchovnou. 4 povinné moduly zahrnují témata z osobní hygieny, péče o zdraví, svátky a tradice a domácí kuchyně. Program nabízí možnost mezigenerační spolupráce a vzájemného obohacení. Senioři budou předávat životní zkušenosti na daná témata, žáci se zapojí do aktivizačních činností, které povedou k psychické i fyzické aktivizaci seniorů. 


ovocnář

Vzdělávací program tvoří 3 povinné moduly (Výsadba ovocných dřevin, Řez ovocných dřevin a Sklizeň a zpracování ovoce) a 1 volitelný modul (Hnojení a chemická ochrana ovocných dřevin). Obsahem vzdělávání je praktický nácvik manuálních dovedností z oblasti výsadby ovocných dřevin, jejich řezu, sklizni ovoce a následném zpracování a uskladnění. Volitelně je vzdělávání rozšířeno o témata identifikace chorob a škůdců, ochraně, výživě ovocných dřevin.


informovaný senior

Obsah vzdělávání je zaměřen na informační technologie a finanční gramotnost. Vzdělávání je rozděleno celkem do 6 modulů. Každý modul má v sobě zahrnutou teoretickou a praktickou část. Cílem je, aby účastníci počítačových kursů svoji dovednost v ovládání PC zvýšili, u finanční gramotnosti zase získali nové důležité informace o nabídce trhu a dokázali s těmito informace sebevědoměji pracovat ve svůj prospěch, s ohledem na své potřeby.


programy mezigeneračního učení

200CO.gif V letech 2013–2018 byly jednotlivé programy dalšího vzdělávání zaměřeny na využívání prvků mezigeneračního učení.


senior

200CO.gif Národní ústav pro vzdělávání se podílí na realizaci opatření Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně podporou dospělých osob prostřednictvím projektu Podpora rozvoje vzdělávání dospělých osob 50+ SENIOR


Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice


Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka): on-line seminář 21. 3. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Odborný garant čtenářské gramotnosti NÚV Petr Koubek nás provede zákoutími trnité cesty mladého čtenáře. Setkání bude inspirací pro učitele i rodiče. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ: on-line seminář 20. 3. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Na jednotlivých aktivitách nám Eva Fanfulová a Markéta Čonková vysvětlí, jakým způsobem je rozvíjena digitální gramotnost, a představí také sbírku odkazů na vznikající materiály pro podporu rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení. Setkání se uskuteční ve středu 20. 3. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Školní akční plán naplňuje kritéria kvalitní školy

14. 3. 2019 Školní akční plán je nástrojem evaluace školy, která díky jeho existenci dává najevo, že má svou vizi a naplňuje ji, což je jedno z kritérií inspekčního hodnocení kvality školy ze strany České školní inspekce (ČŠI).


Kurz pro učitele a asistenty pedagoga

V Jihomoravském kraji proběhl dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga, primárně určený pro střední školy (s možností účasti pedagogů a jejich asistentů i ze ZŠ). Po vyhodnocení kladné zpětné vazby lze očekávat jeho opakování.


Jak uspořádat písemnou zkoušku na počítači

Národní ústav pro vzdělávání připravil metodický návod "Písemná zkouška na počítači. Praktický návod pro správce školních sítí, hodnotitele a další učitele." Příručka má pomoci všem pedagogům, kteří na školách připravují písemné zkoušky v elektronické formě. Tyto e-zkoušky mohou provádět žáci už v sedmdesátce oborů vzdělání.


Řekni svůj příběh: Evropská fotosoutěž SŠ a VOŠ


Práce s nadanými žáky ve Svobodné chebské škole

Svobodná chebská škola, jež v sobě spojuje úplnou základní školu a gymnázium s osmiletým vzdělávacím programem, se mimo jiné orientuje na identifikaci a podporu nadaných žáků.


Práce se žáky se SVP v odborné přípravě s využitím ergoterapeutických přístupů

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí má prostupný modulární systém umožňující společné vzdělávání na střední škole. Umožňuje mobilitu žáků dle jejich vzdělávacích možností a využívá ergoterapeutické přístupy pro diferenciální diagnostiku jejich vzdělávacích (in)dispozic.


Fotosoutěž Odborné vzdělávání: řekni svůj příběh

Až do konce května 2019 se mohou týmy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol zapojit do evropské fotografické soutěže a vyhrát jednu ze tří hlavních cen včetně výletu do Helsinek nebo Soluně. Soutěž pořádá Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) s cílem zviditelnit odborné vzdělávání v Evropě. Se sérií fotografií se mohou do soutěže přihlásit i týmy dospělých, kteří se účastní dalšího odborného vzdělávání.


Divadlo žije i ve školách

Dozněly tóny poslední písně a potlesk, který provázel celé představení, ještě zesílil. Velkým úspěchem končí Shrek, v pořadí již sedmé anglické divadelní představení žáků třetích ročníků gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Na své si přišli nejen divadelní nadšenci, ale především všichni, kdo ocení inovaci, nadsázku, žákovský humor, ale i propojení klasického divadla se světem multimédií – a v neposlední řadě samozřejmě anglický jazyk.


Videozáznam z konference ke Strategii 2030+

Na konci února se konala konference k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.


25. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem

Zúčastněte se mezinárodního veletrhu fiktivních firem v pražských Holešovicích.


Bývalí žáci školy motivují vrstevníky ke studiu technických oborů

Technické obory dlouhodobě pociťují nedostatek zájemců a následně úspěšných absolventů. Řešení této situace hledali také na SŠLVT v Odoleně Vodě. Vznikl projekt, při němž motivaci žáků posilují absolventi školy, úspěšní v profesním životě.


Inspirovat k inovacím v jazykovém vzdělávání

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) nabízí program zaměřený na vytváření prakticky orientovaných výstupů, materiálů do výuky, různých platforem, publikací a jiných inovativních a dlouhodobých výstupů.


Funkční čtení na Obchodní akademii Liberec

Rozvoji čtenářské gramotnosti se vyučující českého jazyka a literatury věnují poměrně dlouho. Vzhledem k potížím, které studenti (obvykle 1. ročníku) měli s textem, jsme se rozhodli zavést v rámci předmětu český jazyk a literatura funkční čtení.


S mobilní verzí webu www.infoabsolvent.cz jsou uživatelé spokojeni

7. 3. 2019 Na začátku února 2019 byla spuštěna responzivní verze webu Infoabsolvent, ve které se zobrazení webu přizpůsobuje velikosti obrazovky. Zároveň odstartovala i možnost hodnocení webu pomocí dotazníku zpětné vazby. Obě zmíněné úpravy webu finančně podpořil projekt EQAVET. Z únorového hodnocení vyplývá, že mobilní verze webu uživatelům vyhovuje.


Metodika naplňování NSK


Seznam jednotných zadání, v nichž se témata písemné zkoušky generují z banky úkolů

V následujících oborech vzdělání se ve školním roce 2018/2019 generují témata písemné zkoušky z banky úloh. Podle rozhodnutí ředitele/ředitelky mohou žáci psát písemnou zkoušku na počítači, nebo jako dosud na papír.


Nová metodika pro rok 2018/2019

Zveřejňujeme publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2018/2019. Tuto metodickou publikaci v elektronické podobě vydáváme na pomoc pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečné zkoušky.


Norské fondy: Využijte grant z Programu Vzdělávání


Norské fondy: Využijte grant z Programu Vzdělávání


Čtenářské dílny krok za krokem - ČD jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Čtenářské dílny ve 4. ročnících jsem na naší škole poprvé realizovala ve školním roce 2015/2016. Před zahájením vlastních čtenářských dílen jsem absolvovala školení Čtenářské dílny pořádané společností ITveSkole. Poté následoval můj výběr a objednání titulů podle tematického plánu pro 4. ročník. – Mgr. Blanka Blažková vás provede organizací a průběhem šesti čtenářských dílen.


Moderní aplikace ve Windows II: on-line seminář 7. 3. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Již podruhé se setkáme s Miroslavem Kotlasem a projdeme si spolu zajímavé volně dostupné aplikace pro operační systémy Windows 10, ale také si shrneme možnosti nákupu aplikací školou nebo jednotlivcem. Webinář tematicky spadá do Týdne otevřeného vzdělávání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček: on-line seminář 6. 3. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Tipy na otevřené výukové zdroje k rozvoji informatického myšlení si pro nás k Týdnu otevřeného vzdělávání připravila Eva Fanfulová. Setkání se uskuteční ve středu 6. 3. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.