Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben   >>


Publikovaných článků: 52


Programy mezigeneračního učení ověřil EQAVET ve třech vzdělávacích institucích

28. 2 2019 V jedné z aktivit projektu EQAVET byly v roce 2018 v Kroměříži, ve Městě Albrechticích a v Písku pilotně ověřeny tři vzdělávací programy mezigeneračního učení, které vznikly v projektu  Senior 50+ Národního ústavu pro vzdělávání.


PERSONÁLNÍ POJETÍ REVIZÍ RVP


Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+

Jedním z témat konference MŠMT k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ bude i téma revize rámcových vzdělávacích programů. 


Kariérové poradenství ve zdravotnických oborech

Nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu je obecně známou skutečností. Získat žáky se skutečným zájmem příslušné profese vystudovat a následně je se zájmem a potřebnou odpovědností vykonávat se stalo výzvou pro kariérové poradkyně na SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Matematická pregramotnost v mateřské škole: on-line seminář 28. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

O matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ a SŠ toho bylo již napsáno mnoho. Ale jak si poradit s předškoláky při rozvoji matematických představ nebo logického myšlení? Těšíme se spolu s vámi na nápady, tipy a hry, které si pro nás připravila Hana Lišková. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


GARANTI TÉMAT

O témata diskuzního fóra se starají odborní pracovníci. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou také revidovány oborovými didaktiky ve spolupráci s odbornými skupinami.


KARIPO pro žáky školy i uchazeče o studium

Obchodní akademie  v Lysé nad Labem bojuje nejen s demografickým poklesem žáků, ale i s gravitačním vlivem Prahy, která je s Lysou spojená příměstskou dopravou. Do kariérového poradenství tedy zahrnuje nejen řadu aktivit směřujících k vlastním žákům, ale i těch, jež jsou určeny žákům základních škol, potažmo jejich rodičům, s cílem získat uchazeče o studium.


Nácvik Assessment Centre jako příprava na úspěšný přijímací pohovor

Úspěch žáků v praktickém životě předpokládá jejich připravenost v mnoha oblastech. Jednou z nich je dovednost efektivní sebeprezentace. Na tato témata v oblasti seberozvoje se soustředili na Obchodní akademii v Lysé nad Labem a zpracovali scénář Assessment Centre pro žáky třetího ročníku.


DISKUZNÍ FÓRUM

Celý tým spravující diskuzní fórum si přeje, aby tento prostor pro Vás byl příjemným a tvůrčím místem, kam se budete rádi vracet. Proto prosím věnujte pozornost doporučenému chování – nastavená pravidla jsou pro většinu z nás samozřejmostí. Pokud byste měli dojem, že některý z návštěvníků pravidla porušuje, napište nám.


revize RVP


HODNOTY

Hodnoty jsou ideje o tom, co je důležité a žádoucí. Hodnoty se staly v procesu socializace lidí tím,  čeho si váží a oceňují je jako takové. Jsou vyjadřovány způsobem myšlení a jednání  v každodenním životě, promítají se tedy do RVP, ale jsou zejména součástí každodenního kurikula  (individuální hodnoty a hodnoty školy jako instituce), tzn. celkové kultury a prostředí každé školy. 


KONSTRUKCE RVP/KD

Principy, na nichž je plánování RVP založeno, se vztahují k tomu, jak je kurikulum vytvářeno na národní úrovni, ale promítají se  i do jeho implementace na školní úrovni a jsou aplikovatelné na vzdělávání každého žáka.


OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

V rámci každé vzdělávací oblasti a jí příslušných obsahových okruhů budou formulovány očekávané výsledky učení, které vyjadřují, co se od žáků očekává, že budou znát, umět  a budou schopni dělat. Mají zpravidla podobu vědomostí, dovedností a kompetencí, které se demonstrují v činnosti a jednání žáků.  .


OBLASTI

Vzdělávací oblasti jsou organizační jednotky pro rozdělení obsahového jádra všeobecného vzdělávání a očekávaných výsledků učení. Každá vzdělávací oblast integruje různě širokou část všeobecného vzdělávání a pokládá tak základy k pozdější specializaci a kariérnímu rozhodování. Otevírá tak cestu k navazujícímu vzdělávání a učení. Vzdělávací oblasti je nutno chápat v jejich celistvosti, je důležité rozvíjet vzájemné vazby i vazby ke klíčovým kompetencím a obecným cílům. Vzhledem k tomu je koncipována i vzdělávací oblast věnovaná průřezovým projektům, jejímž zásadním cílem je právě integrace.  


KOMPETENCE

Klíčové kompetence, s kterými se pracuje v RVP, jsou koncipovány na základě Evropského rámce klíčových kompetencí. Žáci využívají klíčové kompetence v osobním životě , učení i práci a k tomu, aby se projevovali jako aktivní členové své komunity.


CÍLE

Posláním RVP/KD je umožnit, aby každé dítě/žák/žákyně mělo možnost rozvíjet čtyři základní cíle, které se promítají do celého procesu vzdělávání:  -učit se být;  -učit se žít s ostatními;  -učit se poznávat;  -učit se pracovat a jednat.


PROČ REVIDOVAT KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

Navrhované revize kurikulárních dokumentů znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě stanovených pravidel a postupů. Pojetí revizí a rámcový harmonogram byl schválen vedením MŠMT v květnu letošního roku. S těmito návrhy Vás chceme postupně seznamovat, tak, abychom mohli případně některé záměry korigovat a revize připravit tak, aby přinesly pozitivní změny do praxe škol.


ZÁKLADNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ REVIZEMI

Revize kurikulárních dokumentů budou vycházet ze základních principů, na kterých byla založena kurikulární reforma na začátku 21. století. Ne všechny záměry se dosud podařilo „dotáhnout“ a ne všechny záměry se v praxi uplatnily, jak bylo zamýšleno. Uvádíme problémy, které byly identifikovány ve vztahu k naplňování základních funkcí kurikulárních dokumentů.


HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHU POJETÍ

Orientace na žáka, ověřování dosažených výsledků učení a učební činnosti žáků.


RÁMEC

RVP a kurikulární dokumenty jsou zaměřeny na rozvoj obecných cílů vzdělávání. Ty jsou naplňovány klíčovými kompetencemi, které sytí příslušné vzdělávací oblasti.


VIZE

Vizí celého pojetí je poskytnout všem skupinám populace rovné příležitosti ke vzdělávání, které jim umožní získat a rozvíjet kompetence potřebné pro uplatnění v osobním, občanském i pracovním životě.


PODKLADOVÉ ANALYTICKÉ STUDIE

Aktuální verze zpracovaných podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné.


POJETÍ A RÁMEC

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání na gymnáziích a všeobecného vzdělávání ve středním odborném vzdělávání.


HARMONOGRAM

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuze a připomínky v odborných skupinách, „ vyčištění “  obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách.


ZÁMĚR, DŮVODY A CÍLE

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumenty, které je nutné po určitém čase podrobit revizi. Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní.  Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 


Vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací učňů – 2019

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.  


REVIZE RVP

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015.


Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity: on-line seminář 20. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Díky třífázovému modelu učení si žáci zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení, projevují vyšší míru tvořivosti. Inspiraci pro práci s žákovskou skupinou si pro nás připravila Lenka Skoupá. Setkání se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Otázky ze světa práce

Otázky ze světa práce jsou součástí ústní části závěrečných zkoušek. V roce 2016 byly aktualizovány, aby lépe odpovídaly podmínkám na trhu práce a potřebám škol. Existují dvě sady otázek ze světa práce - pro obory kategorie H a E.


Jak si školy školí instruktory - článek převzatý z Učitelských novin

Jak se střední školy podílejí na školení instruktorů praktického vyučování? Více než stovka lektorů – učitelů středních škol, proškolila přes 1100 instruktorů praktického vyučování ve svých spolupracujících firmách. Mezi proškolenými lektory jsou i tři autorizované osoby pro ověřování profesní kvalifikace NSK "Instruktor u poskytovatele praktického vyučování". Dozvíte se, jak může škola přistoupit k vlastnímu proškolování instruktorů, kteří mají na pracovištích spolupracujících firem na starosti jejich žáky.


Učitelské noviny


Sdílená imaginace

přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže 


Vzory PLPP přímo od spolupracujících metodiků zapojených škol

Zde si můžete stáhnout, prohlédnou a případně použít ...


Do Evropského týdne odborných dovedností se zapojilo 45 zemí s více než 1800 akcemi

18. 2. 2019 Evropský týden odborných dovedností (VET Skills Week), který proběhl v listopadu 2018, zvýšil povědomí veřejnosti o široké škále příležitostí spojených s odborným vzdělávání.  


Genderově citlivý přístup k dětem v mateřských školách – ukázky praktických aktivit: on-line seminář 21. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorky Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská už inspirovaly v lednu učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jak si ale povídat o genderové otázce s předškolními dětmi a jak dodržovat pravidla genderové vyváženosti výchovného procesu v MŠ? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Evropská síť pro základní dovednosti EBSN

Evropská síť pro základní dovednosti EBSN (European Basic Skills Network) je nezisková asociace sdružující zástupce tvůrců politik jednotlivých evropských zemí v oblasti základních dovedností ve vzdělávání dospělých. EBSN má členy z většiny evropských zemí, včetně zástupců zainteresovaných ministerstev či státních agentur pověřených zabezpečením politik v oblasti základních dovedností dospělých na národní úrovni.


Vyzkoušej si střední školu nanečisto

Termín odevzdání přihlášek ke studiu se blíží a střední školy hledají stále nové cesty, jak uchazečům představit své obory i atmosféru školy.


Pokusné ověřování občanského vzdělávání ve školách: on-line seminář 14. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Chcete vědět, jak efektivně rozvíjet občanské kompetence žáků a zavádět systémovou podporu občanského vzdělávání na své škole? Inspirujte se projektem Pokusné ověřování občanského vzdělávání a spolu s Terezií Vávrovou a Tomášem Hazlbauerem se inspirujte k zavedení dalších nástrojů občanského vzdělávání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Pohybové činnosti v mateřské škole: on-line seminář 13. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Michael Novotný. Nejen dramatickou výchovou je učitel mateřské školy živ... Setkání se uskuteční ve středu 13. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Kadeřnickým školám chyběl náročný společenský účes

Na poradě k oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, která se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání 6. února 2019, se shromáždili  zástupci škol s nejvyšším počtem žáků v oboru, a to ze všech krajů ČR. Zúčastnili se i zástupci Asociace Fisy, která reprezentuje kadeřnický obor v Hospodářské komoře ČR. Nejvíc se porada věnovala tématům samostatné odborné práce a jejich souladu s praktickou zkouškou.


Online kurz pro začínající lektory zdarma

Na konci ledna 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce nový online kurz pro vzdělavatele dospělých „Lektorské minimum“. Kurz je určen všem, kteří si chtějí vylepšit své lektorské a prezentační dovednosti.


Online kurz pro začínající lektory zdarma

7. 2. 2019 Na konci ledna 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce nový online kurz pro vzdělavatele dospělých „Lektorské minimum“. Kurz je určen všem, kteří si chtějí vylepšit své lektorské a prezentační dovednosti.


Jednotné zadání v oboru Krejčí se podstatně změní

Dne 30. ledna 2019 se v NÚV uskutečnila porada k jednotnému zadání v oboru 31-58-H/01 Krejčí.  Zúčastnili se jí zástupci šesti středních škol (z celkových osmi škol vyučujících tento obor). Pro obor Krejčí byla nově vytvořena banka úkolů a v souvislosti s tím došlo v závěrečných zkouškách k podstatným změnám.


Dny pracovních činností v OU Kelč

Odborné učiliště Kelč si je vědomo obtíží, kterým čelí při výběru vzdělávacího programu žáci s deficity nejen v kognitivní, ale i motorické či zdravotní oblasti. Proto pro ně každoročně připravuje Dny pracovních činností, během nichž mohou žáci poznat jednotlivé učební obory. Aktivita vychází z potřeb výchovných poradců ZŠ, samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodin. Cílí též na prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a následně i ze zaměstnání.


Multifunkční odborná učebna měření podporuje rozvoj technického myšlení žáků

Střední odborná škola Frýdek-Místek nabízí zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.


Zahraniční praxe s respektem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků

V nadsázce lze říci, že slovo „inkluze“ – budící dnes často nemístné asociace a zbytečnou nedůvěru – v naší škole v Kladně-Vrapicích není ani třeba používat. Učiliště od svého vzniku v r. 1990 vzdělávalo a připravovalo pro budoucí zaměstnání jak žáky nevyžadující žádné mimořádné přístupy či didaktické postupy, tak děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vždy zde společně žili – a lze říci spokojeně –  žáci i pedagogové tak, že de facto kopírovali přirozený model společnosti se všemi radostmi i problémy.


Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí ve výuce ZŠ: on-line seminář 6. 2. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt integruje vyučovací předměty do tematických celků, nabízí výuku v projektech a zcela přirozeně rozvíjí u žáků klíčové kompetence, které vyžaduje RVP ZV. Spoluzakladatelka konceptu Andrea Vedralová se s námi již podruhé podělí o inspiraci a výukové tipy. Setkání se uskuteční ve středu 6. 2. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Propagace oborů školy a ministáže

Zájem žáků o technické obory je obecně nízký, zvláště pak u školy v menším městě. Na Gymnáziu a Střední průmyslové škole v Duchcově, p.o. připravili zajímavý projekt – uchazeči mohou školu poznat z pohledu skutečné výuky. V letošním roce tato aktivita, kterou nazývají „ministáže“ překonala svým účinkem očekávání – přihlásilo se 70 žáků.


Tematické pojetí oblastí intervence