Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 33


Co ukázala zpětná vazba ze škol v roce 2019

Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky. Tyto informace umožňují dále zlepšovat jednotné závěrečné zkoušky.  


Žák s ADHD v prostředí běžné základní školy: on-line seminář 4. 12. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Možnosti práce s hyperaktivitou a impulzivitou nám předloží osvědčený lektor Julius Bittmann. Setkání se uskuteční ve středu 4. 12. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Cesta digitální novinky a inovace do výuky: Krok za krokem

Rozvoj polytechnického vzdělávání a podpora digitalizace patří k prioritám Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov. Je zároveň jednou ze škol Královéhradeckého kraje, jejichž učebny byly v roce 2019 vybaveny výukovým softwarem doplňujícím učivo např. biologie, geologie, chemie, fyzicky či matematiky. Jak vypadá cesta vzdělávací novinky do běžné výuky?  


Ing. Martina Hausdorfová

M_Hausdorfov Garantka oblastí Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  


Ing. Jitka Pohanková

j.p..jpg Garantka oblasti Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli


Prvky ECVET ve vývoji kvalifikací a vzdělávacích programů, který je podporován z národních i evropských zdrojů

Zpravodaj Oborové a odborné skupiny (24/podzim 2019)


Zpravodaj Oborové skupiny č. 24

Prvky ECVET ve vývoji kvalifikací a vzdělávacích programů, který je podporován z národních i evropských zdrojů Zpravodaj Oborové a odborné skupiny (24/podzim 2019)


Nová výzva OP VVV umožní v krajích zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání

31. října 2019 byla zveřejněna Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II., která podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů. O dotaci mohou požádat kraje v termínu od 31. října 2019 do 31. května 2021. Na výzvu jsou alokovány zdroje ve výši 3 650 000 000 Kč.


Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci

Celoživotní učení a další vzdělávání hraje ve vzdělávacím systému nezastupitelnou roli. Zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé si jsou vědomi potřeby vzdělávat (se) a rozvíjet nové dovednosti a znalosti. Tím reagují nejen na změny a požadavky trhu práce, ale také upevňují svou pozici.


V oboru Provozní služby je třeba zjednodušit písemnou zkoušku

Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019.  Zúčastnili se jí zástupci 17 škol  a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV: vedoucí oddělení  Hana Hušáková, editorka jednotných zadání v oborech kategorie E Renata Pyrochtová a  editorka jednotného zadání  v oboru Provozní služby  Romana Jezberová.  Účastníci se dohodli na potřebných změnách i na tom, kdo za ně bude zodpovídat.  


Mediální reflexe Jana Palacha během výročí: on-line seminář 28. 11. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Jak přistupovat k naší moderní historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? PhDr. Jan Bárta nás provede ukázkovým tématem. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – sdílení zkušeností s jednotlivými metodami z příručky: on-line seminář 27. 11. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Anna Babanová a Irena Smetáčková spolu s námi prolistují novou příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky a upozorní na uvedené metody – jak fungují a čím mohou být vyučujícím přínosné. Pomáhat jim přitom budou dvě kolegyně – učitelky, které se podílely na ověřování jednotlivých metod uvedených v příručce, Irena Havlíčková a Daniela Růžičková. Setkání se uskuteční ve středu 27. 11. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

C-OPZ-MSMT-MPSV.jpg Cílem projektu je podpořit a doplnit systémové prvky, které umožňují prohlubování kompetencí dospělých v rámci dalšího vzdělávání v ČR. Bude optimalizována síť autorizovaných osob (AOs), budou vytvořeny vzdělávací programy pro získávání digitálních kompetencí a bude realizována 2. vlna šetření PIAAC.


Projekt MOV na Evropském týdnu odborných dovedností

Sedmi informačními semináři se projekt MOV zapojil do Evropského týdne odborných dovedností. Jejich účastníci se seznámili s inovativními přístupy v odborném vzdělávání. 


Nově můžete získat Europass – dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace

Europass rozšiřuje své portfolio dokladů a nově nabízí dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace (PK). Zažádat si o něj mohou všichni, kdo složili zkoušku v rámci  Národní soustavy kvalifikací (NSK)  a obdrželi  osvědčení o získání profesní kvalifikace.  Dodatek, který uvádí odborné kompetence dané kvalifikace, vám může jako příloha k životopisu pomoci při uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.


Ve finále evropské fotografické soutěže o odborném vzdělávání jsou i dva české týmy

Mezi dvacet nejúspěšnějších účastníků evropské fotografické soutěže #CedefopPhotoAward se dostaly dva týmy z českých odborných škol, konkrétně z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Ústí nad Labem, a ze Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Gratulujeme.


Mezigenerační komunikace je podmínkou pro soudržnost celé společnosti

Konferenci Vzdělávání ve třetím věku, příležitost pro seniory, výzva pro vzdělávání připravil Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou MŠMT.


Závěrečná konference

Závěrečná konference projektu KIPR.


Odborný panel na téma Případové konference ve školství

7. odborný panel projektu KIPR se konal 24. 9. 2019 na téma Případové konference ve školství.


Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání: on-line seminář 21. 11. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

I když děti předškolního věku ještě neučíme číst, neznamená to, že je pro nás čtenářská gramotnost tabu. Inspirovat nás k aktivitám bude Mgr. Andrea Mouchová. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Dějepisné perspektivy – historičtí aktéři včera, dnes a zítra: on-line seminář 20. 11. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Zajímá vás propojení více dějepisných událostí jednotnou metodikou? Martin Vonášek si pro vás přichystal webinář o výuce dějepisu „tak trochu jinak“. Setkání se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Zajistit přípravu žáků se SVP na pracovištích nemusí být sci-fi

Přestože se někteří zaměstnavatelé zdráhají vzít na svá pracoviště žáky s výchovnými problémy či specifickými vzdělávacími potřebami, Střední škola profesní přípravy v Hradci Králové  umožňuje už řadu let svým žákům získat praktickou zkušenost u zaměstnavatelů již od prvního ročníku.      


Praktická příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zaměstnavatelé se někdy zdráhají vzít na svá pracoviště žáky s výchovnými problémy či specifickými vzdělávacími potřebami. Zpravidla také proto, že nemají dostatečnou trpělivost, znalosti ani personální kapacity na to, aby se jim mohli odpovídajícím způsobem věnovat. Přitom jde o žáky, kteří si odborné dovednosti a teorii osvojují podstatně lépe právě přímou, praktickou zkušeností. Získání pracovních návyků a poznání reálného pracovního prostředí je pro ně zejména s ohledem na hrozící předčasné ukončení studia velmi klíčové.


Inspirace pro zahraniční stáže

Zahraniční stáže žáků i pedagogů jako první krok, ve druhém semináře a workshopy zahraničního odborníka v české škole...


Působení zahraničních odborníků z praxe ve škole

Působení odborníků z praxe ve škole patří mezi nejvýznamnější aktivity, které střední a vyšší odborné školy v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli dělají. Podle výsledků druhé vlny šetření projektu P-KAP přednášky nebo jinou formu účasti odborníka z praxe realizuje 76 % respondentů, což představuje ve srovnání s první vlnou šetření nárůst o 9 p. b. Ještě o něco zajímavější může pro žáky i učitele být působení zahraničních odborníků z praxe.


Webináře


Pozvánka na seminář CLIL – SCIENCE

Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách.


Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v prosinci 2019 jsou zveřejněna

Školy mohou připravovat závěrečné zkoušky pro prosincový termín školního roku 2018/2019. Jednotná zadání jsou přístupná po přihlášení do informačního systému nové závěrečné zkoušky. Každá škola si může stáhnout jednotná zadání všech učebních oborů, které vyučuje. 


Další porada se týkala oboru Potravinářské práce

Porada se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání dne 18. září 2019. Podle názoru účastníků je nejvíc třeba zrevidovat témata písemné zkoušky, protože v současnosti jsou příliš náročná pro žáky oboru kategorie E.


Rozvoj polytechniky a modernizace vzdělávání v Gymnáziu Nový Jičín

Gymnázium v Novém Jičíně má zajímavé zkušenosti s aktivitami, které souvisejí s polytechnických vzděláváním i dalšími oblasti, jež jsou součástí školních akčních plánů. Některé jsou výsledkem projektů, jiné představují součást standardní výuky.


Odborný panel MOV: jak na digitální gramotnost žáků středních odborných škol

V podobě informatického myšlení by žáci měli získat nástroj k řešení i neinformatických problémů. Samotné digitální technologie by měli využívat poučeně (bezpečně, kriticky, tvořivě) a tak, aby jim sloužily k osvojování oborových dovedností.


Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce: on-line seminář 7. 11. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Markéta Štěpánová a Anna Babanová nám představí novou příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy II: on-line seminář 6. 11. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Michael Novotný nabízí druhou část nabídky dramatických, pohybových, výtvarných a experimentálních činností s environmentální prostupností využitelných ve vzdělávací nabídce mateřské školy. Setkání se uskuteční ve středu 6. 11. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.