Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 37


Články


Tisková zpráva MOV – vzdělávací moduly

Veřejnost otestuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku na středních odborných školách.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání: on-line seminář 31. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Informační technologie v MŠ ano, či ne? Autorka seriálu článků Informační technologie v mateřské škole Bc. Jana Smolková se spolu s námi zamyslí nad možnostmi rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 31. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Škola musí reagovat na dynamický vývoj v oboru – pomáhají odborníci z praxe i výzkumu

Ostravská SPŠCH akademika Heyrovského drží tempo s vývojem v oboru ve spolupráci s odborníky z výrobní praxe i akademické sféry a podporuje zájem o přírodovědné i technické obory, o ekologická témata a ochranu přírody i mezi žáky ZŠ a dětmi mateřských škol.


Hospodářská komora ČR ocenila nejlepší středoškoláky

Hospodářská komora odměnila 250 nejlepších absolventů středních škol a učilišť z celé České republiky titulem Absolvent 2019. Byli mezi nimi také vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, na níž Hospodářská komora spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání. 


Čtení, to je zábava: on-line seminář 24. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. NÁHRADNÍ TERMÍN


Newsletter 2019/1


Prodloužení veřejné konzultace: veřejnost testuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku

Důležitým nástrojem při zvyšování kvality odborného vzdělávání bude informační systém projektu MOV, který nyní prochází veřejnou konzultací. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy jak pro svoji výuku, tak pro navrhování školních vzdělávacích programů. 


Tiskové zprávy


Podnikavost a tvořivost se promítá i do tvorby ŠVP

Zajímavé aktivity pražského Gymnázia Na Zatlance na podporu podnikavosti i polytechnického vzdělávání vyrůstají zejména z tvořivého prostředí, z iniciativy pedagogů a managementu školy, které se odrážejí i v otevřenosti vůči změnám, včetně přístupu ke školnímu vzdělávacímu programu.


Ostatní


Výstupy projektu


Odborné panely MOV


Zpravodaj MOV


Brožury


S podnikavostí rozvíjíme i odpovědnost

Karlínská OA a VOŠE dlouhodobě podporuje své žáky a studenty v iniciativě a podnikavosti. Zmíněné kompetence úspěšně klíčí i uvnitř pedagogického sboru.  P odnikavosti (motivace k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás) a individuální a společenské odpovědnosti za sebe a své okolí jsou z astřešujícím tématem ŠAP.


Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování: on-line seminář 22. 10. 2019 od 9:30 na RVP.CZ

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj. Setkání se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 od 9:30 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy: on-line seminář 16. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný. Setkání se uskuteční ve středu 16. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zahraniční odborník z praxe ve škole

Tato aktivita může být vedlejším produktem a výstupem anebo pokračováním úspěšné spolupráce v již ukončeném projektu. Jde o velmi efektivní metodu, protože její dopad není omezen jen na úzkou skupinu, ale účastnit se jí může několik tříd či skupina učitelů. Odborníci mohou být přizváni k realizaci semináře nebo série seminářů, mohou uspořádat workshop zaměřený na rozvoj praktických dovedností nebo být zapojeni formou blokové výuky. Může se rovněž jednat o impulz pro reciproční výměnu učitelů a zástupci české strany mohou vyjet do zahraničí v téže roli.


Aktivity vzájemného učení a hodnocení

Aktivity vzájemného učení (peer learning activities – PLA) a aktivity vzájemného hodnocení (peer review) umožňují cílené sdílení mezi odborníky, kteří se věnují podobnému nebo stejnému tématu, ideálně v jiných zemích.


Stínování

Stínování (neboli „shadowing“) je velmi efektivní vzdělávací metoda. Stínování kolegy z jiné instituce umožňuje sledovat pracovní postupy, metody práce a jejich aplikaci nebo přímý dopad na žáka v každodenní praxi a přenášet tak osvědčené postupy do vlastní praxe. Současně tak lze reflektovat a kriticky zhodnotit vlastní metody a často i léta zaběhnuté způsoby práce.


Stáže u zaměstnavatele

Stáž u zaměstnavatele lze domlouvat například přes mateřskou organizaci firmy, se kterou škola v ČR spolupracuje. Tyto zahraniční „matky“ jsou častěji zvyklé přijímat také žáky a studenty na stáže a jejich personální zázemí je tomu také zpravidla uzpůsobeno. Mají často k dispozici mentory, kteří v případě stáží pro učitele hrají klíčovou roli při zajištění kvalitního profesního rozvoje.


Online vzdělávání

Prostředí internetu poskytuje zdarma kurzy MOOC („massive open online course“ – hromadné otevřené online kurzy) a nabízí i širokou paletu online kurzů, webinářů a online konferencí. Většinou jsou tyto platformy poskytovány zdarma. Tento typ vzdělávání je vhodný pro samostudium a pro doplnění úzké specializace.


Studijní návštěva

Studijní návštěvy skupiny učitelů či odborníků na zvolené téma jsou další využívanou formou vzdělávání a motivací týmů od středních škol až po výzkumné instituce.


Mezinárodní soutěže, veletrhy a přehlídky

Účast na mezinárodní soutěži, veletrhu, přehlídce či exkurzi je pro žáky obrovským zážitkem. Velkým přínosem a inspirací ale může být i pro jejich pedagogický doprovod, protože umožňuje načerpat nové zdroje informací, ale také srovnat úroveň jeho svěřenců nebo použité postupy.


Konference, semináře a workshopy

Jednou z forem výjezdů do zahraničí je účast na konferencích, seminářích nebo workshopech, které mohou pořádat odborné, výzkumné instituce, ale také neziskové organizace, školy a národní či mezinárodní projekty nebo sítě.


Jaké mám možnosti?

Možností, jak se profesně rozvíjet v zahraničí, je celá řada. Může se jednat o pobyty v délce několika dní až jednoho roku. Forem a podob, které mohou aktivity mít, je velké množství a každá klade různé nároky na plánování i realizaci. Některých se účastní spíše jednotlivci (stínování, účast na workshopu, konferenci, pracovní stáži), jiné lze absolvovat ve skupině osob (např. studijní návštěvu, exkurzi, aktivitu vzájemného hodnocení s odborníkem ze zahraničí). 


Vítaná změna: Tandem odborníka z praxe s pedagogem

Do středních škol přichází reálný svět díky spolupráci odborníka z praxe s pedagogem přímo v hodině.  O právu s právníkem, o designu s návrháři, o autech s odborníky z Tatry.  Díky financování z z tzv. Šablon úspěšných příkladů přibývá.


Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy: on-line seminář 10. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež se ve svém výzkumném šetření zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze textu  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK.


DOTS: Developing Online Teaching Skills

DOTS je jedním z projektů Evropského centra moderních jazyků, jehož posláním pod hlavičkou Rady Evropy je podporovat inovace a zvyšování úrovně výuky cizích jazyků.  Zaměřuje se na oblast digitálních dovedností učitele, zejména na využití výukových online technologií. Jednotlivé nástroje jsou zdarma k dispozici online, a tudíž kromě požadavků na základní digitální techniku, nevyžadují žádné další investice. Pojďme si je blíže představit.


Tipy pro další vzdělávání a moderní výuku jazyků

Další vzdělávání a sebevzdělávání jsou jedním z hlavních pilířů profesního rozvoje každého učitele. V rámci cizích jazyků tuto potřebu vnímáme možná ještě výrazněji, neboť jazyk je živé médium, které se neustále vyvíjí, obohacuje či zjednodušuje, prostě se mění. V souladu s požadavkem přijetí všech aspektů digitálního věku se stále více nabízí možnost sebevzdělávání učitelů cizích jazyků v online prostředí. Hlavní výhodou není pouze možnost distanční formy vzdělávání, která nemá další nároky např. na suplování vyučujících, ale především jeho aktuálnost a přímý přístup ke vzdělávacím modulům, který není zprostředkován dalšími aktéry. Zároveň se zde nabízí možnost využití různých podpůrných platforem, kde vyučující může dále konzultovat a sdílet své zkušenosti či dotazy s dalšími účastníky vzdělávání či přímo s odborníky na dané téma.


Kvalitní praktické vyučování stojí na spolupráci školy a firmy

Co udělat pro to, aby si žáci z odborného výcviku či praxe odnesli co nejvíce? Nastavit dobře spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem a průběžně jí věnovat pozornost. Školám a jejich spřáteleným firmám v tom pomůže nová metodika a nástroje projektu MOV.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti: on-line seminář 2. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Veronika Havelková nám představí vybrané hry, které podporují matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ. Setkání se uskuteční ve středu 2. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Konference Vzdělávání v třetím věku

Zveme Vás na konferenci, kterou realizuje Národní ústav pro vzdělávání v rámci úkolu Podpora rozvoje vzdělávání dospělých osob 50+ Senior.