Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 25


Další porada k aktualizaci jednotných zadání se věnovala oboru Cukrář

V Národním ústavu pro vzdělávání se uskutečnila porada o jednotném zadání v oboru Cukrář. Zástupci 28 škol ze všech částí ČR se podělili o své zkušenosti se všemi částmi závěrečných zkoušek. V druhé části porady pak byly provedeny úpravy banky úloh na základě připomínek pedagogů, z nichž nejvíc se týkalo písemné zkoušky.


Otevřeli jsme mimořádný termín pro testování bank úkolů

Od 21. ledna 2019 mají školy možnost otestovat banky úkolů v těch oborech, pro něž byly nově vytvořeny. Jde o obory: Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Elektrikář – silnoproud, Spojový mechanik, Krejčí, Zahradník, Opravář zemědělských strojů a Prodavačské práce.


Diskusní seminář k pojetí biologického a geologického vzdělávání

Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech?


Jak seznamovat žáky/ně II. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích: on-line seminář 24. 1. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce v 5.–9. třídě? Veronika Šprincová a Markéta Kos Mottlová si připravily online setkání speciálně pro učitele 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Závěrečné setkání metodiků škol potvrzeno!

Tímto bychom Vás chtěli informovat o  závěrečném setkání metodiků škol ...


Standardy profesních kvalifikací schválené 15. 1. 2019


Jak seznamovat žáky/ně I. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích: on-line seminář 17. 1. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce nižších ročníků ZŠ? Doporučujeme webinář s Veronikou Šprincovou a Markétou Kos Mottlovou. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Polytechnické vzdělávání v profesním rozvoji učitelů SŠ a VOŠ

Národní institut pro další vzdělávání připravil v roce 2018 ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání vzdělávací program „Rozvoj polytechnického vzdělávání – strategie úspěšných“.  Jeho primárním cílem je motivovat účastníky ke zkvalitnění svého profesního působení na SŠ a VOŠ v oblastech polytechnického vzdělávání, což představuje nutnost zvýšení či získání podstatných informací o polytechnickém vzdělávání, jeho složkách, integračním přístupu a jeho praktickém využití nejen pro výuku samotnou, ale také pro dlouhodobý rozvoj dané školy v této oblasti.


Deset let přeshraniční spolupráce Tachov-Weiden

Gymnázium, Tachov nabízí všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy. Specifikem vlastního školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů v různých ročnících a zaměření (přírodovědné, humanitní) do posledního maturitního ročníku, v němž už žáci mají jasnou představu o své budoucí profesi. Letos škola oslavila dokonce dvojité jubileum, kromě úctyhodných šedesáti let své existence, již deset let úspěšně spolupracuje s německým gymnáziem Elly Heuss ve Weidenu. Díky této úzké spolupráci mají žáci možnost nejen zlepšovat své jazykové dovednosti, ale zároveň se setkávat se svými německými kolegy a vzájemně se kulturně obohacovat.


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE


Minipodnik: prakticky a podnikavě

Žáci ve škole MESIT střední škola, o.p.s., v Uherském Hradišti studují převážně technické obory a v nástavbovém studiu také obor Podnikání. Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě je při výuce akcentován jako podmínka pro jejich budoucí pracovní uplatnění. Vzhledem k praktické náplni učebních oborů se jako velmi vhodné ukázalo zařazení volitelného předmětu Studentský minipodnik, v rámci něhož se žáci seznámili s fungováním podniku a současně vyvíjeli reálné produkty. Cílem zařazení tohoto předmětu do výuky bylo přiblížit žákům provozování podnikatelské činnosti a seznámit je se základními principy chodu podniku.


Spojení s reálným životem: efektivní podpora podnikavosti

Trvalá práce s pedagogickým sborem, strategické plánování a maximální propojenost s praxí jsou pilíře, na kterých stojí podnikavost Obchodní akademie Uherské Hradiště. Cílem školy je uplatnitelnost žáků v praxi, a to nejen bezprostředně po ukončení studia, ale v dlouhodobém horizontu. Právě proto se škola zaměřuje na výchovu k podnikavosti, která výrazně posiluje motivaci žáků k celoživotnímu učení, schopnost kooperace a další měkké dovednosti. Škola nabízí žákům reálné projekty i spolupráci s firmami, ke které přistupuje nikoliv z hlediska naplňování aktuálních potřeb zaměstnavatelů, ale spíše jako k inspiraci z praxe a nezbytný kontakt s realitou.


Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí

Gymnázium Sokolov doplňuje výuku cizích jazyků, biologie a zeměpisu používáním aplikace Expedice. Provazuje tak moderní technologie s obsahovými předměty a studenti si zvyšují svoje digitální kompetence jednoduše, přirozeně a smysluplně. Ve svém školním akčním plánu zařazuje gymnázium oblast intervence podpory digitálních kompetencí do polytechnického vzdělávání, kde si klade za cíl maximálně propojit obsah výuky a digitální kompetence. Mobilní aplikace Expedice je určena školám i veřejnosti a slouží k virtuálním výletům. Aktuálně je v nabídce přes 200 zajímavých destinací jako je Yellowstoneský park, Mount Everest, Machu Picchu nebo například biologická expedice (dýchací soustava).


Digitální inovace, důraz na reálné projekty a maximální aktivizace studentů

Smíchovská střední průmyslová škola připravuje žáky na další studium či práci ve velmi vyhledávaných oborech – Informační technologie, Technické lyceum a Kybernetická bezpečnost. Intervence podpora digitálních kompetencí je tedy podstatou školního akčního plánu. Škola připravuje žáky do praxe maximálně prakticky i ve vysoce odborných disciplínách pomocí dlouhodobých projektů a v těsné spolupráci s firmami. Mimořádná je míra zapojování žáků do chodu školy, provázanost s praxí a přirozená integrace všech intervencí.


Škola s Centrem informačních technologií pro celý kraj

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, nemodernizuje jen vlastní odbornou výuku, ale buduje i Centrum podpory výuky IT předmětů, které slouží i dalším školám v Jihomoravském kraji. Reaguje tak na současný stav absolventů SŠ oboru IT, kteří nejsou schopni jak počtem, tak ani požadovanou úrovní znalostí pokrýt požadavky trhu práce. Chybí také kvalifikovaní učitelé s aktuálními znalostmi, a právě pro ně škola připravuje odborné vzdělávací akce.


PF 2019

Vše nejlepší do roku 2019


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v lednu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Životopis žáka je zlatý důl

„Zaměstnavatelé jen s obtížemi rozumí jazyku našich vzdělávacích plánů, proto od 1. ročníku učíme žáky mluvit o svých dovednostech jazykem trhu práce a uvažovat o tom, jakou hodnotu mají dovednosti, které ve škole získávají,“ říká ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické Ječná v Praze, Ondřej Mandík.


Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II.: on-line seminář 9. 1. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Pokračování prezentace konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Lektor Mgr. Michael Novotný. Setkání se uskuteční ve středu 9. 1. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Čtenářská a matematická gramotnost v životě elektrikáře

Žáci, kteří nemají zautomatizované základy gramotností, selhávají i v řešení praktických úkolů, říká ve svém zamyšlení nad čtenářskou a matematickou gramotností Bohumír Sobotka, zástupce ředitele pro praktické vyučování Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň. Vysvětluje, jak se nedostatky v gramotnostech promítají do života elektrikáře, a představuje metody, které se ve škole osvědčily při řešení těchto problémů.


Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě

Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti může mít mnoho podob, což ilustruje šíře realizovaných i připravovaných aktivit Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Školy, která si je vědoma potenciálu gramotností a jejíž praxí ověřený přístup přináší mnoho inspirace, jak s oblastí intervence pracovat. 


Pozvánka na semináře pro tvůrce ŠAP


Gramotnost není jen záležitostí českého jazyka a matematiky

Jak rozvíjet u žáků gramotnost vědí na SZŠ a VOŠZ Plzeň. Soustředí se na zavedení jednotlivých prvků rozvoje čtenářské gramotnosti do výuky, ale i na čtenářské dílny a školní časopis.


Zajímavosti a inspirativní příklady z praxe