Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 83


KIPR-539/2018 - Aplikace PO u žáků s LMP nebo u žáků v hraničním pásmu inteligence


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18

VOJTĚCH, J., CHAMOUTOVÁ, D.: Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18. Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2018. 51 stran.


Střední školy mají recept na změnu stereotypního vnímání generací

Dospělé nevrací do škol jen nutnost rekvalifikace nebo potřeba rozšířit si znalosti a dovednosti související se stávajícím zaměstnáním. Stále častěji se chtějí ve volném čase vzdělávat prostě proto, že je určitá oblast zajímá. Rostoucí, perspektivní skupinu představují v segmentu dalšího zájmového vzdělávání dospělých senioři.


KIPR-538/2018 - Asistenti inkluze na školách a v obcích


KIPR-535/2018 - New Addiction – nové závislosti nelátkového charakteru


KIPR-534/2018 - Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o děti


KIPR-531/2018 - Asistenti inkluze na školách a v obcích


KIPR-536/2018 - Děti v systému náhradní péče (ústavní výchova, náhradní rodinná výchova)


Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy: on-line seminář 21. 3. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Jan Horák nás bude inspirovat svými nápady k badatelsky orientovanému vyučování. Jelikož toto téma patří mezi výukové metody, které nejsou mezi učiteli příliš známé, přinášíme vám další webinář na tuto problematiku a doufáme, že vás bude inspirovat. Setkání se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Přechod absolventů středních škol na trh práce - Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ (Analýza rozhovorů)

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2017. 67 s.


Dne 7. 3. 2018 proběhlo na NÚV v Novoborské další setkání metodiků škol zapojených do projektu KIPR.

PhDr. Jana Zapletalová informovala o úpravě vyhlášky č. 27/2016 a vyhodnotila ...


Nový způsob žádosti o kurz

V rámci aktivity vzdělávání a snahy o podporu škol ...


Program podpory škol bude mít zanedlouho plný stav!

S koncem měsíce února se do programu podpory ...


Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky: on-line seminář 14. 3. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Petr Bureš a Vítek Hrbáček si pro nás připravili první část setkání věnovanou tématu třídnických hodin. Mohou být tato setkání učitele s žáky hravá a oboustranně přínosná? Naši lektoři si to rozhodně myslí. Setkání se uskuteční ve středu 14. 3. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Vyhláška č. 27/2016 Sb.,

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.


Vyhláška č. 197/2016 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. S touto vyhláškou by se měli seznámit pedagogové, kteří mají na starosti přípravu závěrečných zkoušek v učebních oborech pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.


Silné stránky školy využíváme i v CŽU

Ke středním odborným školám, které jsou rovněž významnými poskytovateli dalšího vzdělávání, patří Akademie řemesel Praha, Střední škola technická. Oblastí, na niž se specializuje především, je další profesní vzdělávání.


Kvalifikační rámce v Evropě

8. 3. 2018 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop vydalo v roce 2018 tzv. briefing note na téma kvalifikačních rámců v Evropě (Cedefop Briefing note - Qualifications frameworks in Europe 2017 developments).


Krok Kyjov, z. ú.


Žákovské mini-projekty

Aplikované úlohy v matematice formou žákovských mini-projektů 


KIPR-530/2018 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra


Aktualizovaná metodika pro školy

Aktualizované vydání metodiky pro přípravu jednotných závěrečných zkoušek obsahuje seznam oborů vzdělání, pro které již byla vytvořena banka úkolů. V těch je možné (nikoli ale povinné) skládat písemnou zkoušku ve školním roce 2017/2018  elektronicky.


Regionální učebnice a místně ukotvené učení: on-line seminář 8. 3. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Martin Kříž se s námi již vypravil na zahradu a seznámil nás s badatelskou výukou v přírodě. Nyní si rozšíříme hranice a podíváme se do regionu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 8. 3. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. Akce je součástí Týdne otevřeného vzdělávání 2018.


VQTS II (projekt Leonardo da Vinci)


VQTS - Vocational Qualification Transfer System (projekt Leonardo da Vinci)

Systém přenosu odborných kvalifikací


VPL II

Managing Europen Diversity in Lifelong Learning


VOTEC

Projekt mezinárodní spolupráce vlámských a českých středních škol 


VOTE ALL (projekt Leonardo da Vinci)

Valuing Older Trainers As Lifelong Learners


ŠKOLA 2001 (Leonardo da Vinci)

Rozvoj osobnosti v informační společnosti


start (projekt PHARE 2000)

Znalosti - dovednosti - informace: Úspěšný start absolventů na trh práce


SIMGAME - The Free Simulation (Leonardo da Vincí)

Manažerské hry


SIMGAME

SIMGAME - The Free Simulation - Manažerské hry


SELF - EVALUATION (projekt Leonardo da Vinci)

Mezinárodní metody a modely sebehodnocení neformálních osobních kompetencí


SCENARIO

Scénáře a strategie odborného vzdělávání v Evropě


Rozšíření a proměny terciárního vzdělávání


RISA

Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce


RES INTEGRA

 Reducing early school leaving by integrated approach


QualiVET (projekt Leonardo da Vinci)

Rozvoj kvality a zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě ve strojírenství ve vztahu k trhu práce


QF EMBODIMENT

Výměna zkušeností při tvorbě a testování sektorových kvalifikací a jejich vztahování ve světle Evropského rámce kvalifikací (EQF)


Q4EU

Kvalifikování pro Evropu


PRIVET (Leonardo da Vinci)

Rozvíjení profesních dovedností učitelů v odborném školství


POSUN - region Severozápad (Phare 2000)

Pomozme školám učit nově


PHARE VET: Reforma odborného vzdělávání


Peer Review Extended II (Leonardo da Vinci)

Uzpůsobení a rozvoj evropské metodiky Peer Review, součásti Společného rámce zajišťování kvality (CQAF)


NCP-VET-CO

Cooperation network between NCOs


MS7

Vzdělání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje splečnosti a ekonomiky


MODILE EUROCARCO

Modulární distanční vzdělávání pro evropskou mobilitu kariérových poradců


MODES: K evropským modulárním strukturám


Malé podniky ve středoškolském vzdělávání

Projekt Evropské komise


Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

Školy je mohou přímo generovat z databáze edo.europass.cz.


Elektronickou písemnou zkoušku je možné skládat v 53 oborech

Pro 53 oborů vzdělání byla vytvořena banka úkolů. Díky tomu je v těchto oborech možné skládat písemné zkoušky na počítači. Jsou mezi nimi nejen obory kategorie H, ale také kategorie E. Školy se mohou rozhodnout, zda tuto možnost využijí, nebo zůstanou u písemek na papíře. Pro výběr témat u těchto oborů ale budou používat v každém případě banku úloh, z níž se zadání pro žáky vygeneruje.


Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018 byla zveřejněna

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky jsou od března 2018 k dispozici jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek školního roku 2017/2018. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.


KIPR-528/2018 - Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností


M4EQ

Mobilita pro evropské kvalifikace


KRAJ

Komplexní rozvoj aktivit jednotlivců Moravskoslezského regionu


EUROCERT

Podpora transparentnosti certifikátů prostřednictvím doplňku  (certificate supplement) - projekt Leonardo da Vinci


EURO-BAC

Projekt Leonardo da Vinci


EUQUASIT

Evropské kvalifikační strategie v informačních a komunikačních technologiích


EQF Referencing Process – Examples nad Proposals


EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning

Společné evropské principy pro identifikaci, hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v rámci celoživotního učení


ENERSOL

Projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice (2001 - 2005)


Jak na rozvoj podnikavosti ve škole – webinář 6. března


Střední školy mohou začít s přípravou závěrečných zkoušek

Uveřejňujeme jednotná zadání k červnovému termínu závěrečných zkoušek.


OECD VET Review

Učení pro praxi – posouzení systému OV v ČR ( projekt OECD)


ELCIT

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci


DUOQUAL: Kvalifikace s dvojí orientací, pro zaměstnání a vysokoškolské vzdělávání

Projekt Leonardo da Vinci


DISCO

European Dictionary on Skills and Competences


Continuing Vocational Training Survey II - revisited


CVLK

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (2003 - 2004)


CROSS - Sociální partnerství v odborném vzdělávání


Celoživotním vzděláváním k udržitelnému rozvoji mikroregionu Sdružení obcí 1866

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci. 


Matematická gramotnost: zajímavý tip pro vzdělávání učitelů


Uznávání neformálního a informálního učení (projekt OECD)


Kariérové poradenství v ČR (projekt OECD)

Součástí projektu byla participace na nadnárodním projektu OECD Review of Career Guidance Policies.


Dnes začíná Mezinárodní veletrh fiktivních firem

Pro veřejnost bude otevřeno 22. a 23. března. Představí se 110 fiktivních firem, z toho 60 ze zahraničí - přijedou školy ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Itálie, Španělska nebo Rumunska.