Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 34


Podívej, co umí montér suchých staveb!

Představujeme vám další aktivitu Akademie řemesel Praha – Střední školy technické na podporu propagace řemeslných a technických oborů ve společnosti.


Podívej, co umí tesař

Jednou z akcí na zvýšení zájmu o řemesla je i projekt „Podívej, co umí tesař!“, jehož cílem je propagovat tesařské řemeslo mezi žáky základní škol.


Akademie řemesel Praha

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická podporuje zájem žáků základních škol o technické a řemeslné vzdělávání. Realizuje motivační aktivity, aby upozornila mladou generaci na potřebu obnovy tradičních řemesel chybějících na trhu práce.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Společné vzdělávání otevírá dveře do světa a připravuje děti na budoucí uplatnění ve společnosti, říká Kateřina Heislerová


Hledáme školy

do projektu Podpora práce učitelů


Instruktor praktického vyučování - 13. září

Volná místa v kurzu pro lektory


Members meeting EUROPEN-PEN International 24. - 25. dubna 2017, Dánsko

Ve dnech 24. - 25. dubna 2017 v Dánsku probíhá Members meeting EUROPEN-PEN International , kterého se účastní zástupci NÚV z Centra fiktivních firem.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Možnosti využití mediálních dovedností: On-line seminář 26. 4. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Ing. Martin Blatoň, PhD. vám nastíní, co si představit pod pojmem Turistickomediální kurz, dodá podrobnosti a nabídne inspiraci ohledně zvýšení mediálních a ICT dovedností (nejen) u vašich žáků. Setkání se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Změna ve stanovení témat pro závěrečnou zkoušku 2017/2018

Informace o stanovení počtu témat pro písemnou zkoušku byla přesunuta do zkušební dokumentace k jednotným zadáním, kterou připravuje Národní ústav pro vzdělávání. Stalo se tak na základě novely vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.


Setkání zástupců evropských sítí

Dne 24. dubna 2017 se v Domě zahraniční spolupráce uskuteční již tradiční setkání zástupců evropských sítí.


V březnu se uskutečnilo více než 140 setkání se zástupci škol


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Základní školu jsem vychodila ve stylu "skoč a plav"


Scientix – inspirace ze světa přírodních věd: On-line seminář 20. 4. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. et Bc. Vladimíra Pavlicová nám v aktuálním webináři nastíní, jak by mohla probíhat spolupráce mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Nastává čas pro dlouhodobou spolupráci

Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci patří k těm, které zpracovávají svůj první školní akční plán. Podle ředitele Jana Samšiňáka je příhodná situace pro dlouhodobou a komplexní spolupráci odborných škol a firem. A ŠAP k ní může pomoci.


SŠSSD Liberec: Školní akční plán by neměl být dílem jednotlivce

Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci patří k těm, které zpracovávají svůj první školní akční plán. Ředitel Jan Samšiňák chce do jeho tvorby vtáhnout maximum pedagogů – úspěšný plán podle něj nikdy nemůže vzniknout jen v ředitelně.


výroční zpráva NÚV 2016

výroční zpráva Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2016


Odborní pracovníci


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Děkuji za to, kým dnes naše Zuzka je, říká Jana Jarošová


Standardy profesních kvalifikací schválené 21. 3. 2017


Žák s PAS v kolektivu třídy: On-line seminář 13. 4. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Lenka Bittmannová nás v aktuálním online setkání seznámí s tématem Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů. Jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra? Jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně? Kdy je třeba informovat spolužáky dítěte s PAS a jejich rodiče o tom, že do třídy bude takové dítě docházet? Kdy je takováto intervence naopak na škodu? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Dodatky Europass nově ve formátu pdf

Dodatky k osvědčení je možné umístit na web školy


V NICM je k vidění výstava fotografií zvířat

Zveme Vás na Poříčí na výstavu mladé fotografky Evy Jakšové.


Proč žáci nerozumějí probíranému učivu?

Čtěte na blogu Pro vzdělávání.


Seminář: Videa ve výuce češtiny jako druhého jazyka

Učitelé češtiny se mohou hlásit na bezplatný seminář v NÚV


Jak se učí jinde?

Přijměte pozvání k virtuální hospitaci výuky českého jazyka u žáků s SPU.


Proč potřebujeme výchovu k iniciativě a podnikavosti?

Odborné vzdělávání na středních školách musí být v souladu s potřebami praxe – v tom panuje všeobecná shoda. V uherskohradišťské Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické vědí, že se nestačí zaměřit se jen na „odbornost“ – důležité je podporovat i řadu měkkých dovedností, které vedou k tvořivosti, iniciativě a podnikavosti. Proč mají takový význam?


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Nabízíme zajímavé příklady a možnou inspiraci k tvorbě školních akčních plánů a k podpoře podnikavosti, iniciativy a tvořivosti. 


Reanalýza reliability a validity testu DISMAS


Státní zkoušky z grafických disciplín začínají

Je možné přihlásit se na jarní zkouškové období


Diskuse o možné revizi Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET

Od března 2017 je k dispozici zpráva Pracovní skupiny pracující pro Uživatelskou skupinu ECVET . V této zprávě je – mimo jiné – uvedeno, že panuje shoda (potvrzená evaluací ECVET z roku 2014) v tom, že definice ECVET jako „kreditního systému“ je sama o sobě zavádějící. 


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

V Česku máme co dohánět


Pohybové chvilky a hry v MŠ: On-line seminář 5. 4. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. Michael Novotný nám letos v rámci online setkání představil tvořivou dramatiku v MŠ. Jaké je jeho pojetí pohybových chvilek a hravých aktivit s předškolními dětmi? Nenechte si ujít hodinku plnou inspirace a nápadů!  Setkání se uskuteční ve středu 5. 4. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Setkání krajských metodiků projektu KIPR

Ve čtvrtek 29. 10. 2016 se konalo 1. setkání krajských metodiků projektu KIPR. V prostorách Základní školy pro zrakově postižené na náměstí Míru se setkalo přes 80 zaměstnanců ...