Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 62


Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Strojírenství

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2017. 45 s.


Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Stavebnictví

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2017. 42 s.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2017

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2017. 42 s.


Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol

Chamoutová, Daniela - Vojtěch, Jiří - Chomová, Pavla. Praha: NÚV, 2017. 51 s.


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2017. 40 s.


Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2016

Novotná, Hana - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV: 2017, 53 s.


KIPR-525/2018 - Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ


KIPR-521/2018 - Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výukových obtíží


KIPR-519/2018 - Včasné rozpoznání potřeby podpory u žáků s rizikem školního neúspěchu


KIPR-518/2018 - Podpůrná opatření u žáků s jinými životními podmínkami - etnické minority


KIPR-517/2018 - Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování


KIPR-516/2018 - Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami


KIPR-515/2018 - Úpravy ŠVP pro žáky LMP s minimálními požadovanými obsahy a výstupy v rámci RVP ZV


KIPR-514/2018 - Práce s pomůckami ve výuce pro žáky se zrakovým handicapem


KIPR-512/2018 - Práce ve výuce s žákem s ADHD


KIPR-511/2018 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra


KIPR-509/2018 - Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami


KIPR-508/2018 - Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami


KIPR-507/2018 - Podpůrná opatření u žáků s SPU


KIPR-506/2018 - Balintovské skupiny


KIPR-504/2018 - Podpůrná opatření u žáků z jiného kulturního prostředí = žáků cizinců


KIPR-503/2018 - Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)


KIPR-505/2017 - Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů


KIPR-501/2018 - Balintovské skupiny


KIPR-500/2018 - Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení


KIPR-108/2018 - Základní informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu


KIPR-107/2018 - Co nepatří do zprávy z vyšetření


KIPR-106/2018 - Co nepatří do zprávy z vyšetření


KIPR-105/2018 - Zpracování doporučení PPP


KIPR-104/2018 - Kurz pro začínající sociální pracovníky v resortu školství


KIPR-106/2017 - Kazuistický seminář k mapujícímu testu připravenosti na školu (MaTeRS)


KIPR-102/2018 - Školská legislativa pro školský poradenský systém


KIPR-101/2018 - Sociální práce a případové konference


KIPR-100/2017 - Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi


Kompletní výsledky šetření činnosti pracovníků ŠPZ

Na stránkách projektu KIPR byl publikován dokument, který čtenáře seznamuje s ...


Vše nejlepší do roku 2018

Roklan 2-PF-web.jpg Všem pedagogům i příznivcům nové závěrečné zkoušky přejeme krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů i pohody do roku 2018. 


Krásné svátky

  Roklan 2-PF-web.jpg ( 171,91 KB ) Všem pedagogům i příznivcům nové závěrečné zkoušky přejeme krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů i pohody do doku 2018. 


Zveme Vás na konferenci DigiMAP: 18. ledna 2018

jak a čím lze obohatit výuku


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Do spádové školy by měly chodit všechny děti, které bydlí v jejím okolí, říká Pavla Baxová.


Novela vyhlášky č. 27/2016

MŠMT zveřejnilo novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. ...


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Majdě prospívá, že vyrůstá se zdravými dětmi, říká Anna Němcová.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Žáci se znevýhodněním by se měli vzdělávat v běžných školách, říká Karolína Kupcová.


Motol Speeder

Motol Speeders, pětice studentů 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik  obsadila při svém debutu v roce 2017 čtvrté místo v celostátní soutěži dálkově ovládaných RC modelů aut na hybridní vodíkový pohon. Díky svému technicky propracovanému modelu si tým zároveň odnesl ocenění za nejkratší čas strávený během 6hodinového závodu v pit stopu (zastávkovém boxu). Tvůrce školních akčních plánů bude zajímat, že účast v podobné soutěži může přispět k naplnění hned několika tematických oblastí akčního plánování.


SPŠD, a. s., Praha 5-Motol: Úspěšní Motol Speeders závodí a hledají ve škole své nástupce

Motol Speeders, pětice studentů 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik Střední průmyslové školy dopravní, a. s., obsadila při svém debutu v roce 2017 čtvrté místo  v celostátní soutěži  dálkově ovládaných RC modelů aut na  hybridní vodíkový pohon. Díky svému technicky propracovanému modelu si tým zároveň  odnesl ocenění za nejkratší čas strávený během 6hodinového závodu v pit stopu (zastávkovém boxu).


Assessing Writing - konference 30. ledna 2018

Srdečně Vás zveme na setkání na téma Hodnocení a metody výuky psaní v českých ZŠ a SŠ.


Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy: on-line seminář 14. 12. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Lenka Bittmannová nás v předchozím webináři poučila, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, nebo jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně. Co by ale mělo předcházet příchodu žáka s PAS a jak by měl být učitel na tuto situaci připraven? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Tato brožura byla vytvořena Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s externími tvůrci zkoušky na základě usnesení vlády České republiky č. 1052 ze dne 15. prosince 2014. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 26 stran. ISBN: 978-80-7481-136-4


Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání

Sborník příspěvků z odborné konference, která se konala 10. - 11. listopadu 2016 v Berouně. Editorka: Jiřina Novotná. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. 56 s.


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Tato brožura byla vytvořena Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s externími tvůrci zkoušky na základě usnesení vlády České republiky č. 1 030 ze dne 14. prosince 2016. 3., upravené vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. 26 s. ISBN: 978-80-7481-191-3


Závěry odborného panelu inspirují k úpravám všeobecné složky vzdělávání

Pro modulové vyučování je potřeba přizpůsobit prostředí, ve kterém bude fungovat, a druhý cizí jazyk lze vyžadovat až po úspěšném ovládnutí prvního. Odborníci se během panelu MOV vyjádřili k možnostem modernizace všeobecné složky odborného vzdělávání. 


Nové školy stále přibývají

Na začátku prosince máme 64 zapojených škol.


Inspirace pro kariérové poradenství

Součástí kariérového poradenství školy je řada aktivit, které dělá směrem k žákům základních škol (potažmo rodičům) s cílem získat je ke studiu. A samozřejme i poradenství směrované k žákům školy, které jim má pomoci  v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ nebo o profesním uplatnění. "I  díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše do kariérového poradenství patří,"  říká Lenka Hrubčíková, která se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Vymezení kariérového poradenství, jeho součástí i cílových skupin, jimž je určené, je základem pro strategického plánování aktivit  v této oblasti.


Česká školní inspekce hodnotí jednotné závěrečné zkoušky velmi pozitivně

Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za rok 2016/2017. V kapitole 5 se věnuje také realizaci závěrečných zkoušek podle jednotného zadání a uvádí ji hned na prvním místě mezi pozitivními zjištěními.


Genderová rovnost – volba povolání podle schopností a nadání, nikoliv podle předsudků

On-line seminář 7. prosince 2017 od 20:00 na Metodickém portále RVP.CZ.


Mistrovská zkouška systém (MiZk)

C-OPZ-MSMT-MPSV.jpg Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Inkluze je důležitá nejen pro děti, ale i pro většinovou společnost, říká MUDr. Olga Švestková.