Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 60


INSPIRACE

V této části vám poskytneme příklady inspirativní praxe strategického plánování a jeho implementace napříč oblastmi intervencí. Vyhledávat můžete podle jednotlivých tematických oblastí či podle krajů (v kolonce Zahraničí najdete informace a odkazy na zahraniční zdroje k modernizaci výuky a sebevzdělávání pedagogů). Po kliknutí se objeví plný text konkrétního inspirativního příkladu umístěného na stránce oblasti intervence, které se týká především. V části Inspirace pro ŠAP najdete významné přesahy i do dalších tematických oblastí krajského akčního plánování. 


Badatelsky orientovaná výuka: on-line seminář 2. 11. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Martin Kříž nám téměř před dvěma lety předložil svou představu vzdělávání v zahradě napříč předměty. Jaká bude jeho koncepce badatelsky orientované výuky? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Dobrý příklad od ostatních dětí je k nezaplacení, říká Stefania Martinez 


Metodická podpora ŠPZ


další služby

Kde se s tím, co dělá NÚV, můžete ještě setkat


Metodické setkání SPC a PPP Zlínský kraj v Kroměříži dne 18. 10. 2017

Dne 18. 10. 2017 se v Kroměříži od 10.00 uskutečnilo metodické setkání k doporučením se zástupci PPP v daném regionu ...


Připravujeme revizi RVP pro odborné vzdělávání

Zpravodaj OS (15/podzim 2017)


Začíná Evropský týden odborných dovedností

Od pondělí 20. listopadu 2017


Dysfázie a její dopady na vzdělávání žáků v ZŠ pro ZP


Aktuality ASZ za měsíc září

Zde si mužete přečíst článek Ing. Radky Soukupové z agentury ASZ ...


Začal projekt Modernizace odborného vzdělávání

Projekt se dotkne 42 % žáků ve středním odborném vzdělávání


Setkání Informačních center pro mládež

Jak vypadají a pracují projekty, které podporují Informační síť pro mládež


Genderová rovnost – tipy pro obsah a metody výuky na ZŠ: on-line seminář 25. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorský tým Irena Smetáčková, Anna Babanová, Kristýna Pešáková, Petra Havlíková, Petr Koubek nám v průběhu podzimu nabídne dva webináře. První z nich nám klade hned v úvodu otázku: Jak s genderovými stereotypy pracovat v hodinách výchovy k občanství?  Setkání se uskuteční ve středu 25. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Školou a přijetím to začíná, říká Lenka Skálová


Ke stažení


Jak prokázat zaměstnavateli zkušenost ze stáže? Poradíme

Nový formulář dokumentu Europass mobilita


Cizinci – odkazy


Cizinci – organizace

Organizace zabývající se problematickou dětí a žáků-cizinců a dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem


Cizinci – metodická doporučení


Příklady dobré praxe – zkušenosti škol


Cizinci – podpůrná opatření

Klíčovým zákonem, který se zabývá podpůrnými opatřeními pro děti s OMJ, je novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 


letáky a formuláře pro poradenská zařízení – jazykové mutace

Pro potřeby školských poradenských zařízení při poskytování péče žákům-cizincům jsou níže k dispozici letáky a formuláře přeložené do čtrnácti cizích jazyků.


Cizinci - legislativní úpravy

Vzdělávání dětí/žáků-cizinců v mateřských, základních a středních popř. vyšších odborných školách je poskytována na základě §20 školského zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).


Křesťanská akademie mladých, z.s.


Inspirující zkušenosti pro tvorbu ŠAP

Tvůrcům školních akčních plánů představujeme zajímavé příklady v několika povinných i nepovinných oblastech intervence, které jsou součástí výuky novojičínského gymnázia nebo výsledkem jeho dřívějších projektových aktivit.  


Gymnazium Nový Jičín

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium Nový Jičín. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí ŠAP. 


Změna počtu plánovaných škol v KIPRu

KIPR změnil plánovaný počet zapojených škol na 85 subjektů.


Setkání pracovníků SPC Libereckého kraje

V Liberci proběhne setkání pracovníků SPC Libereckého kraje, a to dne 16. 10. 2017 s očekávaným ...


Zprávy ze ŠPZ


Skončil podzimní termín závěrečných zkoušek

Více než desetina absolventů učebních oborů skládala během měsíce září závěrečné zkoušky. Pro většinu z nich šlo o opravný termín, někteří však dělali zkoušky poprvé – buď proto, že neměli ukončený poslední rok studia, nebo byli z vážného důvodu omluveni.


Strategické a legislativní dokumenty


Nově: Metodika pro nepovinné tematické oblasti


Strategické dokumenty k soudobému pojetí jazykového vzdělávání


Legislativní ukotvení tohoto pojetí


Vystupte z předmětových škatulek

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty.


Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance patří k těm pražským středním školám, které vytvářejí svůj první školní akční plán. Navazuje přitom i na své předchozí aktivity, které mohou být inspirací např. pro polytechnické vzdělávání, v oblasti rozvoje kompetencí k iniciativě, tvořivosti a podnikavosti či odborného vzdělávání, ale i ke kariérovému poradenství.   


Nejlepší středoškoláci byli oceněni Hospodářskou komorou

Dne 7. října 2017 převzalo 301 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění z rukou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Tento certifikát HK ČR dostali i vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.


MOOC – a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů: on-line seminář 11. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. et Mgr. Vladimíra Pavlicová nám před šesti měsíci nabídla projekt, který pracuje s volně dostupnými výukovými materiály. Volně dostupné jsou také tzv. MOOC kurzy. Víte o nich vše potřebné, abyste je mohli využívat? Setkání se uskuteční ve středu 11. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


PSPP - legislativa a nápadník činností


PSPP - legislativa a nápadník činností


PSPP - legislativa a nápadník činností


Volba metod výuky a úprava organizace, obsahu, hodnocení a forem výuky u žáků s ADHD


Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu


Podpůrná opatření u žáků s SPÚ


Inspirace ke spolupráci škol a firem

Pro odborné vzdělávání je spolupráce škol a firem zásadní. Důraz by měl být kladen především na její kvalitu, komplexnost a dlouhodobý horizont. V moravskoslezském kraji se  partnerství škol a firem rozhodli  podpořit  Memorandem o duálním vzdělávání, které podepsal ministr školství se Svazem průmyslu a zástupci kraje. Zajímavé příklady spolupráce středních škol se zaměstnavateli však napříč republikou již existují – a mnohé z nich může nabídnout inspiromat projektu P-KAP.


Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Konference sítě TTnet se uskuteční ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2017 v Berouně.


Videometodiky k povinným oblastem školních akčních plánů


Co ukázala zpětná vazba ke zkouškám z cizích jazyků

Cizí jazyk je v současnosti zařazen do jednotného zadání závěrečných zkoušek v devíti učebních oborech. V rámci zpětné vazbě vyjádřily své připomínky pouze tři školy.


Psychologická diagnostika Brno 2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


Umělecké vzdělávání a společnost: listopad 2017

Přinášíme shrnutí dvoudenní konference v Goethe Institutu v Praze.


V říjnu proběhnou úvodní setkání pracovních skupin

Do projektu vybrané školy se zúčastní série úvodních schůzek, během nichž budou naplánovány první společné kroky pracovních skupin.


Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.


Mediální aktivity ve výuce: on-line seminář 5. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Martin Blatoň, PhD. nám na jaře představil svou verzi Turistickomediálního kurzu. Nyní bude čas představit si podrobněji další aktivity, které lze integrovat do výuky na ZŠ a SŠ. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.