Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 72


Odborný výzkumný pracovník – Psycholog/Psycholožka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: ODBORNÝ VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK – PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA


Inspirace


Badatelsky orientovaná výuka: on-line seminář 2. 11. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Martin Kříž nám téměř před dvěma lety předložil svou představu vzdělávání v zahradě napříč předměty. Jaká bude jeho koncepce badatelsky orientované výuky? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Dobrý příklad od ostatních dětí je k nezaplacení, říká Stefania Martinez 


Metodická podpora ŠPZ


další služby

Kde se s tím, co dělá NÚV, můžete ještě setkat


Metodické setkání SPC a PPP Zlínský kraj v Kroměříži dne 18. 10. 2017

Dne 18. 10. 2017 se v Kroměříži od 10.00 uskutečnilo metodické setkání k doporučením se zástupci PPP v daném regionu ...


Připravujeme revizi RVP pro odborné vzdělávání

Zpravodaj OS (15/podzim 2017)


Začíná Evropský týden odborných dovedností

Od pondělí 20. listopadu 2017


Dysfázie a její dopady na vzdělávání žáků v ZŠ pro ZP


Aktuality ASZ za měsíc září

Zde si mužete přečíst článek Ing. Radky Soukupové z agentury ASZ ...


Začal projekt Modernizace odborného vzdělávání

Projekt se dotkne 42 % žáků ve středním odborném vzdělávání


Setkání Informačních center pro mládež

Jak vypadají a pracují projekty, které podporují Informační síť pro mládež


Genderová rovnost – tipy pro obsah a metody výuky na ZŠ: on-line seminář 25. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorský tým Irena Smetáčková, Anna Babanová, Kristýna Pešáková, Petra Havlíková, Petr Koubek nám v průběhu podzimu nabídne dva webináře. První z nich nám klade hned v úvodu otázku: Jak s genderovými stereotypy pracovat v hodinách výchovy k občanství?  Setkání se uskuteční ve středu 25. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Školou a přijetím to začíná, říká Lenka Skálová


Ke stažení


Flexibilní organizační uspořádání ŠVP/výuky

Vzhledem k rigidnímu organizačnímu uspořádání školní výuky (pevný týdenní rozvrh hodin, týdenní střídání odborného výcviku a odborné teorie, pevně vymezený školní rok, prázdniny apod.) nemohou školy vyjít vstříc potřebám odborného výcviku a odborné praxe u zaměstnavatelů. 


Usnadnění přechodu absolventů na trh práce

V současné době je každý obor vymezen příslušným RVP pro celé období vzdělávání (tj. až 4 roky), to musí respektovat i školní vzdělávací programy. 


Lepší základy pro celoživotní učení, zvýšení prostupnosti a prevence předčasných odchodů

V současné době se žák musí v poměrně nízkém věku (15 let) již na počátku svého odborného vzdělávání rozhodnout pro jeden z přibližně 280 oborů a má velmi omezenou možnost  korekce své vzdělávací dráhy v průběhu studia, ať již jde o stupeň vzdělání, nebo obor.


Návrh pojetí revizí RVP – odborné vzdělávání

Návrh na předpokládané změny v kurikulu odborného vzdělávání.


Jak prokázat zaměstnavateli zkušenost ze stáže? Poradíme

Nový formulář dokumentu Europass mobilita


Cizinci – odkazy


Cizinci – organizace

Organizace zabývající se problematickou dětí a žáků-cizinců a dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem


Cizinci – metodická doporučení


Příklady dobré praxe – zkušenosti škol


Cizinci – podpůrná opatření

Klíčovým zákonem, který se zabývá podpůrnými opatřeními pro děti s OMJ, je novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 


letáky a formuláře pro poradenská zařízení – jazykové mutace

Pro potřeby školských poradenských zařízení při poskytování péče žákům-cizincům jsou níže k dispozici letáky a formuláře přeložené do třinácti cizích jazyků.


Cizinci - legislativní úpravy

Vzdělávání dětí/žáků-cizinců v mateřských, základních a středních popř. vyšších odborných školách je poskytována na základě §20 školského zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).


Křesťanská akademie mladých, z.s.


Inspirující zkušenosti pro tvorbu ŠAP

Tvůrcům školních akčních plánů představujeme zajímavé příklady v několika povinných i nepovinných oblastech intervence, které jsou součástí výuky novojičínského gymnázia nebo výsledkem jeho dřívějších projektových aktivit.  


Gymnazium Nový Jičín

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium Nový Jičín. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí ŠAP. 


Změna počtu plánovaných škol v KIPRu

KIPR změnil plánovaný počet zapojených škol na 85 subjektů.


Setkání pracovníků SPC Libereckého kraje

V Liberci proběhne setkání pracovníků SPC Libereckého kraje, a to dne 16. 10. 2017 s očekávaným ...


Zprávy ze ŠPZ


Skončil podzimní termín závěrečných zkoušek

Více než desetina absolventů učebních oborů skládala během měsíce září závěrečné zkoušky. Pro většinu z nich šlo o opravný termín, někteří však dělali zkoušky poprvé – buď proto, že neměli ukončený poslední rok studia, nebo byli z vážného důvodu omluveni.


Strategické a legislativní dokumenty


Nově: Metodika pro nepovinné tematické oblasti


Definice matematické gramotnosti dle PISA


Strategické dokumenty k soudobému pojetí jazykového vzdělávání


Výsledky


Návrh pojetí


Proč revize rámcových vzdělávacích programů

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumentem, který je nutné po určitém čase podrobit revizi.  Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury, je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní. 


Co se myslí revizí rámcových vzdělávacích programů

Revize znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání RVP a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě přijatých pravidel a postupů. 


Co je cílem revize

Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit  rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 


V čem bude revize spočívat

Cílové struktury (obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, cíle formulované pro vzdělávací oblasti a výsledky vzdělávání / očekávané výstupy [1] , popř. pro průřezová témata) budou posouzeny z jak hlediska jejich adekvátnosti cílům vzdělávací politiky, tak z hlediska jejich přiměřenosti vývoji žáků.


Legislativní ukotvení tohoto pojetí


Vystupte z předmětových škatulek

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty.


Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance patří k těm pražským středním školám, které vytvářejí svůj první školní akční plán. Navazuje přitom i na své předchozí aktivity, které mohou být inspirací např. pro polytechnické vzdělávání, v oblasti rozvoje kompetencí k iniciativě, tvořivosti a podnikavosti či odborného vzdělávání, ale i ke kariérovému poradenství.   


Nejlepší středoškoláci byli oceněni Hospodářskou komorou

Dne 7. října 2017 převzalo 301 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění z rukou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Tento certifikát HK ČR dostali i vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.


MOOC – a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů: on-line seminář 11. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. et Mgr. Vladimíra Pavlicová nám před šesti měsíci nabídla projekt, který pracuje s volně dostupnými výukovými materiály. Volně dostupné jsou také tzv. MOOC kurzy. Víte o nich vše potřebné, abyste je mohli využívat? Setkání se uskuteční ve středu 11. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


PSPP - legislativa a nápadník činností


PSPP - legislativa a nápadník činností


PSPP - legislativa a nápadník činností


Volba metod výuky a úprava organizace, obsahu, hodnocení a forem výuky u žáků s ADHD


Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu


Podpůrná opatření u žáků s SPÚ


Inspirace ke spolupráci škol a firem

Pro odborné vzdělávání je spolupráce škol a firem zásadní. Důraz by měl být kladen především na její kvalitu, komplexnost a dlouhodobý horizont. V moravskoslezském kraji se  partnerství škol a firem rozhodli  podpořit  Memorandem o duálním vzdělávání, které podepsal ministr školství se Svazem průmyslu a zástupci kraje. Zajímavé příklady spolupráce středních škol se zaměstnavateli však napříč republikou již existují – a mnohé z nich může nabídnout inspiromat projektu P-KAP.


Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Konference sítě TTnet se uskuteční ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2017 v Berouně.


Videometodiky k povinným oblastem školních akčních plánů


Co ukázala zpětná vazba ke zkouškám z cizích jazyků

Cizí jazyk je v současnosti zařazen do jednotného zadání závěrečných zkoušek v devíti učebních oborech. V rámci zpětné vazbě vyjádřily své připomínky pouze tři školy.


Psychologická diagnostika Brno 2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


Umělecké vzdělávání a společnost: listopad 2017

Přinášíme shrnutí dvoudenní konference v Goethe Institutu v Praze.


V říjnu proběhnou úvodní setkání pracovních skupin

Do projektu vybrané školy se zúčastní série úvodních schůzek, během nichž budou naplánovány první společné kroky pracovních skupin.


Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.


Mediální aktivity ve výuce: on-line seminář 5. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Martin Blatoň, PhD. nám na jaře představil svou verzi Turistickomediálního kurzu. Nyní bude čas představit si podrobněji další aktivity, které lze integrovat do výuky na ZŠ a SŠ. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.