Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 166


Webináře pro zájemce o ECVET

dostupné na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce


Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Metodická publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. 


KALENDÁŘ AKCÍ


HODNOCENÍ K ROZVÍJENÍ KOMPETENCÍ ŽÁKA

Petr Koubek


K ČEMU BUDE ČESKÝ RÁMEC KVALIFIKACÍ A KDO HO VYUŽIJE?

Navržený ČRK rozděluje kvalifikace do osmi úrovní, které jsou kompatibilní s úrovněmi EQF. Každou úroveň charakterizuje popis znalostí, dovedností a způsobilostí, tedy tzv. deskriptory, které vyjadřují, co by jedinec měl znát, umět a být schopen vykonávat, aby mu mohla být kvalifikace na dané úrovni udělena. ČRK  obsahuje jak úrovně dosaženého vzdělání (např. úroveň 4 odpovídá střednímu vzdělání s maturitní zkouškou), tak úrovně kvalifikací Národní soustavy kvalifikací (např. je možné při splnění podmínek složit zkoušku na personalistu na úrovni 5).


EDITORIAL


SKRYTÝ POTENCIÁL KVALIFIKACÍ 5. ÚROVNĚ

Úrovně Evropského rámce kvalifikací ( European Qualifications Framework – EQF) ukazují, co žák umí, čemu rozumí a co může dělat na konci procesu vzdělávání nebo profesní přípravy. Díky globální povaze EQF mohou tyto výsledky učení poskytnout politickým činitelům spleť údajů o každé úrovni a druhu kvalifikace. Tato spleť je nejsložitější na 5. úrovni, kde výsledky učení procházejí několika subsystémy. Kvalifikace jsou testem míry průchodnosti mezi pododdíly systémů vzdělávání a profesní přípravy.


EVROPSKÝ PORTÁL PRO VZDĚLÁVACÍ PŘÍLEŽITOSTI A KVALIFIKACE


CO NÁM ŘÍKAJÍ DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Z PŘIŘAZOVACÍHO PROCESU K EQF?

První kolo přiřazovacího procesu k EQF, v němž státy přiřazují své národní rámce kvalifikací k evropskému a který probíhá již od  roku 2009, se pomalu završuje. Zhruba čtyři pětiny států již v Poradní skupině EQF představily své přiřazovací zprávy a národní rámce kvalifikací, ostatní plánují dokončit proces v roce 2015.


Informační brožura Evropský rámec kvalifikací


SEMINÁŘ PROČ ZAVÁDĚT ČESKÝ RÁMEC KVALIFIKACÍ?

Dne 4. prosince 2014 proběhl na MŠMT informační a diskuzní seminář Proč zavádět český rámec kvalifikací aneb souvislosti mezi českými a evropskými strategickými záměry ve vzdělávání . Účastnili se ho zástupci MŠMT, České školní inspekce (ČŠI), Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), Domu zahraničních služeb (DZS) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Seminář se konal v rámci projektu NCP EQF 2014, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a moderovala ho Irena Palánová, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a sociálního partnerství NÚV.


NEWSLETTER EQF 1/2014


NEWSLETTER EQF 2/2014


DVD S EUROPASSEM SE NEZTRATÍTE PŘEDSTAVÍ I EQF

V červnu 2015 vydalo Národní centrum Europass DVD nazvané S Europassem se neztratíte , určené zástupcům středních škol, informačních center pro mládež, evropských aktivit a sítí, úřadů práci i odborné veřejnosti. Cílem DVD je pomocí různých typů dokumentů zábavnou formou šířit informace o Europassu a dalších evropských nástrojích pro podporu mobilit (a tedy i Evropského rámce kvalifikací) mezi žáky a absolventy středních škol, mladé lidi chystající se pracovat nebo studovat v zahraničí, uchazeče o práci a další lidi, kteří potřebují umět srozumitelně popsat svou kvalifikaci a prokázat své znalosti a dovednosti.


PRACOVNÍ SKUPINA PRO VZNIK ČESKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ

V roce 2015 byla ustavena při ministerstvu školství pracovní skupina pro vznik českého rámce kvalifikací, která sdružuje zástupce všech sekcí úřadu i zástupce ČŠI a přímo řízených organizací NÚV a NIDV. Ustavení pracovní skupiny doporučili účastníci semináře „Proč zavádět český rámec kvalifikací“, který proběhl koncem minulého roku.


JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ISCED A EQF?

Jak Mezinárodní klasifikace pro vzdělávací programy ISCED, tak Evropský rámec kvalifikací (EQF) třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. Zatímco ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky.


CO JE NOVÉHO VE VÝVOJI EVROPSKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ (EQF)?

Pro posun v zavádění EQF v jednotlivých státech jsou zásadní dva kroky. Zaprvé je to přiřazení národních úrovní kvalifikací, tedy národního rámce kvalifikací k osmi úrovním EQF, a zadruhé uvedení odpovídající úrovně EQF na národních certifikátech (diplomech, vysvědčeních atd.), které stvrzují udělení kvalifikace.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Tvořivá dramatika v mateřské škole: On-line seminář 1. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Autor a lektor Michael Novotný se ve svých článcích na Metodickém portálu RVP.CZ věnuje dramatické výchově. Tato disciplína pomáhá v mateřské škole v navazování kontaktů mezi dětmi, trénuje soustředěnost, pomáhá potlačovat agresivitu nebo rozvíjet prosociální vztahy představuje. Nechte se inspirovat ve středu 1. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ!


Pracovní texty pro odborné a oborové skupiny

K vystavení na internetových stránkách byly připraveny pracovní texty zpracované v roce 2016 pro potřebu odborných a oborových skupin. Odpovídá to tomu, že skupiny svými aktivitami podporují zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF), Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET).


Čtyři kraje už mají svůj akční plán rozvoje vzdělávání

Jihomoravský, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj vstoupily do roku 2017 s již schválenými krajskými akčními plány rozvoje vzdělávání. Jde o první „hmatatelné výsledky“ strategického plánování a řízení ve vzdělávací oblasti, jež je metodicky podporováno NÚV v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP).  


Pro odborníky


Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  


Podpora KAP

Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 


Nominace na Evropskou jazykovou cenu Label

Termín pro podávání přihlášek je 19. března


DVD S EUROPASSEM SE NEZTRATÍTE PŘEDSTAVÍ I EQF

V červnu 2015 vydalo Národní centrum Europass DVD nazvané S Europassem se neztratíte , určené zástupcům středních škol, informačních center pro mládež, evropských aktivit a sítí, úřadů práci i odborné veřejnosti. Cílem DVD je pomocí různých typů dokumentů zábavnou formou šířit informace o Europassu a dalších evropských nástrojích pro podporu mobilit (a tedy i Evropského rámce kvalifikací) mezi žáky a absolventy středních škol, mladé lidi chystající se pracovat nebo studovat v zahraničí, uchazeče o práci a další lidi, kteří potřebují umět srozumitelně popsat svou kvalifikaci a prokázat své znalosti a dovednosti.


RÁMCE KVALIFIKACÍ V EVROPĚ – VÝVOJ V ROCE 2016

Leden 2017 - V uplynulých deseti letech byly na základě Doporučení o evropském rámci kvalifikací z roku 2008 vytvářeny národní rámce kvalifikací (NQF). Rámce začínají fungovat v praxi a je nutné klást si otázku, jaký dopad a jakou přidanou hodnotu mají. Jakou měrou přispívají rámce, které fungují na sektorových, národních a regionálních úrovních, k rozvoji vzdělávací (a zaměstnanostní) politiky a konkrétních postupů a metod? Jsou užitečné pro žáky a studenty? Jakým způsobem? Studie vzniklé v Cedefopu poukazují na několik oblastí, ve kterých se již začíná vliv národních rámců kvalifikací pozitivně projevovat. Úspěšnost těchto „mladých“ rámců bude záviset na tom, zda budou využívány jejich koncovými uživateli, tedy žáky a studenty, zaměstnavateli, poskytovateli vzdělání a odborné přípravy a dalšími aktéry. Vývoj v roce 2016 svědčí o rostoucím zájmu o rámce ze strany těch, kteří jsou zodpovědní za tvorbu politik v daných zemích.


NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE NA REVIZI DOPORUČENÍ O EQF

Prosinec 2016 - Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) byl zřízen v roce 2008 doporučením Evropského parlamentu a Rady. Jeho cílem bylo zvýšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí v Evropě. Doporučení vytvořilo společný referenční rámec o osmi evropských obecných úrovních dosaženého vzdělání, který slouží jako „převodní tabulka“ mezi vnitrostátními systémy kvalifikací. Každá úroveň je vymezena pomocí znalostí, dovedností a kompetencí v poměrně abstraktním vyjádření. Jsou zahrnuty všechny druhy a úrovně vzdělávání a odborné přípravy, včetně těch, které vyplývají z formálního vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ale i kvalifikace ze soukromého sektoru a mezinárodní (odvětvové) kvalifikace. Úroveň 1 představuje nejnižší úroveň znalostí, úroveň 8 pak nejvyšší. V zásadě mohou k výsledkům učení, které odpovídají uvedeným osmi úrovním, vést veškeré možné způsoby učení, včetně neformálního a informálního učení.


KALENDÁŘ AKCÍ


PUBLIKACE NÁRODNÍ RÁMCE KVALIFIKACÍ – VÝVOJ V EVROPĚ

Publikace Národní rámce kvalifikací – vývoj v Evropě, kterou vydal v roce 2015 CEDEFOP, poskytuje přehled národních rámců kvalifikací a kvalifikací v nich obsažených, a to ve 32 evropských zemích včetně České republiky. Publikace se zaměřuje na strukturu národních rámců kvalifikací a stupeň, jakého bylo dosaženo v jednotlivých zemích při procesu přiřazování k Evropskému rámci kvalifikací (EQF).


IMPLEMENTACE VÝSLEDKŮ UČENÍ V ESTONSKU

Definice výsledků učení v Estonsku vyplývá z toho, zda se jedná o profesní standardy, nebo o kurikulum. V případě kurikula jsou výsledky definovány jako: „požadavky na odborné vzdělávání, čímž se rozumí znalosti, dovednosti a postoje získané jako výsledek učení. Jsou popsány jako minimální stupeň/požadavek nutný pro ukončení daného vzdělávacího modulu či předmětu. Profesní standardy jsou poté v Estonsku definovány jako „ soubor dovedností, znalostí a postojů požadovaných pro úspěšné vykonávání určité profese“.


ZKRATKA EQF BUDE UVEDENA NA VYSVĚDČENÍCH, VÝUČNÍCH LISTECH A DIPLOMECH O ABSOLUTORIU

Podle letošní vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.


EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY (EQAVET) V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

EQAVET je nástroj, který byl vytvořen na základě dokumentu schváleného Evropským parlamentem a Radou v červnu roku 2009. Spolu s ECVET, EQF a EUROPASSem patří do skupiny nástrojů Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů i pracujících a transparentnosti kvalifikací, přičemž společným tématem jsou výsledky vzdělávání.  


GLOSÁŘ PRO POTŘEBY VYTVÁŘENÍ ČESKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ

Glosář vznikl v národním koordinačním centru Evropského rámce kvalifikací (KC EQF) s cílem co nejvíce sjednotit terminologii používanou napříč různými oblastmi vzdělávání i světa práce. Glosář se snaží srozumitelně definovat termíny, které přicházejí ze zahraničí a jejichž překlady a chápání se různí. Domníváme se, že právě KC EQF je vhodným místem, které by mělo usilovat o vzájemné porozumění mezi odborníky z různých oblastí vzdělávání i trhu práce, protože jeho snahou je podpořit vytvoření českého rámce kvalifikací jakožto nástroje pro klasifikaci různých typů kvalifikací do úrovní podle dosažených výsledků učení. Existence takového národního rámce kvalifikací je v souladu s cíli Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.


AKTUALIZACE NÁRODNÍ PŘIŘAZOVACÍ ZPRÁVY

V roce 2015 byla aktualizována Národní přiřazovací zpráva České republiky. Jednalo se o drobné úpravy a upřesnění, plynoucí zejména z legislativních změn, které se týkaly informací o reformě závěrečné zkoušky, nové klasifikaci ISCED 2011 a povinnosti uvádět odkaz na úroveň EQF v dokladech o vzdělání ze základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, která mimo jiné stanoví, že se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.


CEDEFOP: RÁMCE KVALIFIKACÍ V EVROPĚ

Rámce kvalifikací v Evropě se po období počátečního vývoje a formálního přijímání stávají funkčními. Podporováním principu výsledků učení se rámce kvalifikací v některých zemích vyvíjejí z nástroje popisu systémů kvalifikací do prostředků k jejich reformování a modernizaci.


EU na dosah

Souhrnný přehled "EU na dosah" je užitečným rádcem při orientaci v evropských záležitostech jak v soukromém, tak v profesním životě. Jde o praktického průvodce, který poslouží jako vodítko k dalším informacím o činnosti a programech Evropské unie, ať už o možnosti studia či práce, o právní pomoci a ochraně, evropských fondech a jiné možnosti financování projektů, nebo o podnikání, cestování a nákupech kdekoliv v Evropské unii.


INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, PRÁCE 4.0 A VZDĚLÁVÁNÍ 4.0


POUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ V EVROPĚ

Srovnávací studie Cedefopu mapuje a analyzuje posun k výsledkům učení v politice a praxi vzdělávání a profesní přípravy v Evropě, kde na úrovni vzdělávacích institucí udělaly evropské země v posledních letech významný pokrok.


NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE NA REVIZI DOPORUČENÍ O EVROPSKÉM RÁMCI KVALIFIKACÍ

Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) byl zřízen v roce 2008 doporučením Evropského parlamentu a Rady. Jeho cílem bylo zvýšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí v Evropě. Doporučení vytvořilo společný referenční rámec o osmi evropských obecných úrovních dosaženého vzdělání, který slouží jako „převodní tabulka“ mezi vnitrostátními systémy kvalifikací. Každá úroveň je vymezena pomocí znalostí, dovedností a kompetencí v poměrně abstraktním vyjádření. Jsou zahrnuty všechny druhy a úrovně vzdělávání a odborné přípravy, včetně těch, které vyplývají z formálního vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ale i kvalifikace ze soukromého sektoru a mezinárodní (odvětvové) kvalifikace. Úroveň 1 představuje nejnižší úroveň znalostí, úroveň 8 pak nejvyšší. V zásadě mohou k výsledkům učení, které odpovídají uvedeným osmi úrovním, vést veškeré možné způsoby učení, včetně neformálního a informálního učení.


Referenční popis češtiny jako druhého jazyka

NÚV vydal příručku, která je základním materiálem pro tvorbu zkoušek pro migranty v ČR.


Aktuální vzdělávací nabídka


Charakter podpory – I. stupeň podpůrných opatření

(Kdo, kdy a jak pracuje s Plánem pedagogické podpory. Role školy a školských poradenských zařízení, role rodičů.)  Leden 2017.


Členění činností a poskytovaných školských poradenských služeb mezi PPP a SPC

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních byla upravena změnou  č.197/2016Sb . Tato změna se projevila mimo jiné i v jiném členění činností mezi PPP a SPC.


SOP - verze pro zkoušející 2017

Zveřejňujeme zadání samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2016/2017 ve verzi pro zkoušející. Je učena všem školám vyučující obory, které mají SOP v jednotném zadání závěrečných zkoušek. 


Mobility Scoreboard má odhalit slabiny zahraničních vzdělávacích pobytů a stáží

Výhody, které lidem přináší studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí, jsou více než jasné. Kromě poznání odlišného pracovního či vzdělávacího kontextu a rozvoje odborných i jazykových dovedností je to samostatnost, ochota a schopnost se přizpůsobit novým situacím i podmínkám atd. Na stáž v zahraničí však podle údajů Eurostatu získaných v roce 2014 od 16 členských zemí EU vycestovalo v průměru pouhých 3,1 % žáků s úrovní dosaženého vzdělání ISCED 3 (vyšší sekundární vzdělávání).


Cedefop: výsledky průzkumu veřejného mínění k odbornému vzdělávání a přípravě v Evropě

První výsledky z průzkumu veřejného mínění k odbornému vzdělávání a přípravě v Evropě, který pořádal Cedefop, ukazují, že hlavním důvodem, proč si mladí lidé vybírají odborné vzdělávání a přípravu, je najít si práci (46 %). Hlavním důvodem, proč si mladí lidé vybírají všeobecné vzdělávání, je pokračovat ve vzdělávání na vyšším stupni (45 %).


Dopad vzdělanostní propasti na současnou politiku

Ze všech možných propastí rozdělujících společnost v roce prezidentských voleb v USA a brexitu Velké Británie se vzdělání stalo propastí rozdělující voliče na dva čím dál víc znepřátelené tábory. Jsou zde sice i další faktory (rasa, pohlaví, věk), nelze se ovšem vyhnout závěru, že hlasování lidí závisí stále více na tom, jak dlouhou dobu strávili ve škole. Zjednodušené chápání situace jakožto střetu mezi ignoranty a osvícenými však není správné.


Školské rady: On-line seminář 25. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Václav Kugler vám představí způsoby, jak zařídit, aby byly školské rady přínosem, jak vybírat jejich členy a jak tyto členy motivovat a zapojovat. Setkání se uskuteční ve středu 25. 01. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 40 stran. 


Vyučování matematiky ve Svobodném státě Sasko – 1. část

Text pojednává o vyučování matematiky ve Svobodném státě Sasko. První část informuje o německém školství obecně a dále se zabývá školským systémem ve Svobodném státě Sasko, pojetím učebních plánů pro všeobecně vzdělávací gymnázia a kontrolou výsledků vzdělávání v této spolkové zemi. Ve druhé části, která vyjde v únorovém čísle, bude pozornost věnována učebnímu plánu matematiky pro všeobecně vzdělávací gymnázium (5. až 12. ročník) a jeho návaznosti na učební plán pro základní školy (1. až 4. ročník). K dispozici bude i přehled tematických okruhů a hodinových dotací matematiky.


Rámce kvalifikací v Evropě – vývoj v roce 2016

V uplynulých deseti letech byly na základě Doporučení o evropském rámci kvalifikací z roku 2008 vytvářeny národní rámce kvalifikací (NQF). Rámce začínají fungovat v praxi a je nutné klást si otázku, jaký dopad a jakou přidanou hodnotu mají. Jakou měrou přispívají rámce, které fungují na sektorových, národních a regionálních úrovních, k rozvoji vzdělávací (a zaměstnanostní) politiky a konkrétních postupů a metod? Jsou užitečné pro žáky a studenty? Jakým způsobem? Studie vzniklé v Cedefopu poukazují na několik oblastí, ve kterých se již začíná vliv národních rámců kvalifikací pozitivně projevovat. Úspěšnost těchto „mladých“ rámců bude záviset na tom, zda budou využívány jejich koncovými uživateli, tedy žáky a studenty, zaměstnavateli, poskytovateli vzdělání a odborné přípravy a dalšími aktéry. Vývoj v roce 2016 svědčí o rostoucím zájmu o rámce ze strany těch, kteří jsou zodpovědní za tvorbu politik v daných zemích.


Při výuce matematiky je vhodné kombinovat různé strategie, doporučuje studie OECD

O tom, jakou strategii výuky učitelé při hodinách matematiky zvolí, často rozhoduje množství učiva, které si žáci mají osvojit, a také nutnost připravit žáky ke kvalifikačním zkouškám. Časově náročné metody, při nichž žáci pracují samostatně nebo ve skupinách, se tak podle studie OECD často dostávají do pozadí, přestože přispívají k rozvoji kreativity, hlubšího učení a angažovanosti žáků.


Paraguay chce mít duální systém podle německého vzoru

Paraguay se stává již pátým partnerem Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB) v Latinské Americe.


Jak Nizozemci vítězí nad předčasným odcházením žáků ze škol

Nizozemsko je jednou z nejúspěšnějších evropských zemí v boji proti předčasnému odcházení žáků ze škol. Země je na dobré cestě k dosažení cíle stanoveného Evropskou komisí, aby byl průměrný procentní podíl předčasných odchodů v Evropské unii do roku 2020 méně než 10 %.


Angličtí učitelé čelí vyhoření. Trápí je dlouhá pracovní doba a nízké ohodnocení

Peter Sellen, autor zprávy o pracovním vytížení učitelů, působící jako hlavní ekonom Institutu vzdělávací politiky se sídlem v Londýně, zkoumal, jak jsou na tom s odpracovanými hodinami angličtí učitelé v mezinárodním srovnání.


Zpravodaj 1/2017

Nové číslo přináší překlad Stručné zprávy Cedefopu, která se zabývá vývojem rámců kvalifikace v Evropě. Přečíst si můžete také o vyučování matematiky v sousedním Sasku anebo text o studii OECD, která tvrdí, že při výuce matematiky je vhodné kombinovat různé strategie.


KDE JE ÚDAJ O EQF UVEDEN


Newsletter 1/2015

29.6.2015


Aktuální stav v polytechnickém vzdělávání v ČR

V českém systému převažuje scientistické paradigma, které zdůrazňuje dodržování struktury přírodních věd ve vzdělávání.  Toto tradiční „předmětové“ pojetí neumožňuje začlenění učiva vázaného k technice do ostatních, zejm. přírodovědných předmětů. 


Koncept STEM

Filozofii polytechnického vzdělávání lze odvodit z konceptu STEM. Koncept STEM  vznikl v USA v 90. letech minulého století pro označení vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), techniky (Technology) a technologie (Engineering)  a matematika (Matematics). 


Lektoři instruktorů - kurz 1. února 2017

Nabízíme volná místa v jednodenním zaškolení pro lektory kurzu Instruktor praktického vyučování.


Vzdělávací nabídka projektu KIPR 2017/1-6


Východiska a právní rámec

Aktuálně je možné hledat inspiraci pro pojetí podpory inkluze v nepřeberné řadě dokumentů. Proto je dobré jmenovat především ty, které hrají na národní úrovni zcela klíčovou roli, protože upravují právní rámec inkluzivního vzdělávání v ČR a určují jeho strategii.


P-KAP a mapování stavu inkluze

V projektu P–KAP zjišťujeme aktuální stav v oblasti inkluze na středních a vyšších odborných školách, jakož i vývoj a podporu v aplikaci nového právního prostředí prostřednictvím aktivity nazvané Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ. Na základě analýzy stavu inkluzivního vzdělávání v konkrétní škole garant inkluze zpracovává zprávu a navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení. Budou vytvořeny také souhrnné zprávy, a to za období 2016–2018 a 2019–2021.  


Podpora inkluze

Inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí žákům. V takovém prostředí lze pracovat s heterogenní skupinou žáků a akceptovat tak různorodost pohlaví, etnicity, kultury, jazyka, sociálního prostředí, popř. věku; lze také pracovat s různou úrovní předpokladů včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či mimořádným nadáním. Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření „školy pro všechny“.


Cíle kariérového poradenství ve strategických dokumentech vzdělávací politiky ČR

Téma kariérového poradenství je ukotveno ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jež kontinuálně navazuje na předchozí Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020.


Principy kariérového poradenství

Pojem kariéra je chápán v nejširším slova smyslu a zahrnuje vzdělání (formální, neformální a informální učení), práci (placenou i neplacenou) a další životní role a zájmy. Poradenství se proto nezaměřuje pouze na jednosměrné poskytování informací ohledně možností uplatnění klienta, ale zahrnuje aktivní práci s klientem na sebepoznání, stanovení cílů v různých časových horizontech a stanovení adekvátních strategií, jak těchto cílů dosahovat.


Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Hlavním důvodem pro rozvoj kariérového poradenství jsou zvyšující se nároky na jednotlivce nabízejícího své schopnosti na trhu práce, na němž je stále těžší se zorientovat. Jde o službu, ke které by měl být rovný přístup na základě dobrovolnosti klienta a která za optimálních podmínek vede k úsporám jak pro klienta, který činí informovaná rozhodnutí o vlastní profesní budoucnosti, tak pro stát, kde služba působí jako prevence dlouhodobé nezaměstnanosti.  Od rozvoje kariérového poradenství ve středním školství si lze slibovat snížení nezaměstnanosti absolventů, snižování počtu předčasných odchodů ze vzdělávání a naopak vyšší množství žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování aktuálního vzdělávání.


Cíle metodické podpory v oblasti výchovy k podnikavosti

Intervence směřujících k podpoře kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti sledují dva základní cíle: Rozvinout výchovu k podnikavosti na všech typech středních a vyšších odborných škol s přesahem směrem ke školám základním. Identifikovat a rozvinout metody a aktivity podporující rozvoj iniciativy, kreativity a podnikavosti ve všech vyučovacích předmětech.


Výchova k podnikavosti

Podnikavost je chápána jako klíčová kompetence pro celoživotní učení a takto je uchopena i v rámcových vzdělávacích programech (RVP) na úrovni primárního i sekundárního vzdělávání. Podnikavý člověk pak aktivně hledá příležitosti a umí je využít (nikoli zneužít). To může uplatnit jak v roli podnikatele, tak jako kvalitní zaměstnanec. 


Diakonie ČCE - Středisko Západní Čechy


Agentura Wenku s.r.o.


Hope4kids, z.s.


ACET ČR z.s.


Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.    


Seznam organizací s udělenými certifikáty - leden 2017

nuv.jpg K lednu roku 2017  eviduje  Národní ústav pro vzdělávání již celkem 56 organizací s 90 certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 90 certifikovaných programů je 55 programů všeobecné prevence, 25 programů selektivní prevence a 10 programů indikované prevence.


Nově certifikovaná zařízení - listopad 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v listopadu 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Nově certifikovaná zařízení - srpen 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v srpnu 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Nově certifikovaná zařízení - květen 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v květnu 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální)

Polytechnické vzdělávání  je nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání a jako komplex vzájemných implikací mezi složkami vzdělávání a jednotlivými předmětovými oblastmi. Jedná se o integraci  všeobecné a odborné složky vzdělávání,  společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, polytechnických i uměleckých předmětů .


Nově certifikovaná zařízení - prosinec 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání o tom, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v prosinci 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Centrum celoživotního učení


Metodická podpora projektu P-KAP v oblasti intervence CŽU

Metodická podpora vychází z konceptu rozvoje gymnázií, středních a vyšších odborných škol jako center celoživotního učení (CŽU) a potřebných dovedností k poskytování dalšího vzdělávání dospělých (DVD).


Personální oddělení


Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Strategie vlády ČR, která určuje rozvoj vzdělávání do roku 2020, jasně deklaruje, že působení středních škol se postupně rozšíří z poskytování počátečního vzdělávání, tedy vzdělávání žáků a studentů o vzdělávání dospělých, a tím naplní koncept celoživotního učení.  Pro školy to znamená, že budou využívat svého personálního a materiálního zázemí oborů, které vyučují i ve prospěch dospělých občanů, a postupně se stanou centry celoživotního učení (CŽU). Tím rozšíří cílovou skupinu vzdělávaných z žáků a studentů i na dospělou populaci včetně vzdělávání starší generace.  


DigiKoalice

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa, zkráceně DigiKoalice.  


Řízení projektu


Spolupráce


Integrace podpůrných opatření na úrovni ŠPZ (PPP a SPC)


Integrace podpůrných opatření na úrovni školy


Evaluace


Klíčové aktivity


Co potřebují školy v Jihočeském kraji?

 Rozsáhlé dotazníkové šetření projektu P-KAP ukázalo, že střední a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji považují za velmi důležitou podporu odborného vzdělávání a spolupráci škol se zaměstnavateli. 


Školy mají zájem o spolupráci se zaměstnavateli

Spolupráce se zaměstnavateli je pro střední a vyšší odborné školy v regionu prioritou, dlouhodobější strategie a plány na spolupráci přitom vytváří jen asi 20 % z nich. Téměř polovina škol (44 %) se navíc potýká s nedostatečnou disciplínou a motivací žáků pro práci v reálném pracovním prostředí. Vyplývá to z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), do něhož se zapojily téměř všechny střední a vyšší odborné školy v ČR.


Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji


Technologické „hračky“ ve škole: On-line seminář 18. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Zdeněk Heteš a Mgr. Václav Fišer vám ukáží, co vše lze ve školách využít nejen v informatice (roboti, robůtci, 3D tiskárny, programování, stavebnice, čidla…). A jako bonus Den off-line na škole aneb Jak se dá učit bez jediného “kusu železa”. Setkání se uskuteční ve středu 18. 01. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Vysvědčení na ZŠ od 2016/2017

Informace a doporučení MŠMT jak vyplňovat vysvědčení na základních školách 


10 krajů už má svůj KAP


Zajímavá zkušenost ze spolupráce škol a firem

Bez kvalitní odborné průpravy a spolupráce s firmami nejde žáky kvalitně připravit na praxi, shodují se střední a vyšší odborné školy ve Zlínském kraji. Jenže napříč republikou se ozývá, že dnešní mladí nemají zájem a firmy o ně příliš nestojí… Jak to dělají tam, kde spolupráce funguje?    


Ing. Jana Přibylová

a.jpg organizační manažerka


Mgr. Tereza Halouzková, MBA

+Halouzkov organizační manažerka


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ ZKUŠENOSTI


Školy v kraji


Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI


Školy v kraji


Zajímavosti a inspirace ze škol v kraji

Postupně Vám budeme představovat zajímavé zkušenosti a inspirativní příklady využitelné při krajském akčním plánování


Zajímavé a inspirativní příklady ze škol v kraji


Školy v kraji


Inspirace a zkušenosti ze škol v kraji


Zajímavosti a inspirace z praxe kraje a škol


Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji


Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji


Inspirace a zajímavé zkušenosti ze škol


Inspirace a zkušenosti ze škol v kraji


Školy v kraji


Śkoly v kraji


Školy v kraji


Systémové a legislativní ukotvení

Spolupráce škol se zaměstnavateli má oporu ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících, Národní soustavě kvalifikací, ve strategických dokumentech MŠMT a zasahuje i do daňového práva. 


Podoby spolupráce škol a firem

Spolupráce škol se zaměstnavateli se zpravidla vyvíjí postupně. Školy a jejich partnerské podniky zpočátku využívají jen některé formy.  Postupem času ovšem zjišťují, že nejlépe funguje spolupráce komplexní, při níž se různé formy vzájemně doplňují a navazují na sebe. Vzniká tak dlouhodobě udržitelný vztah, který umožňuje intenzivnější kontakt žáka s reálným pracovním prostředím na straně jedné, i lepší kontakt zaměstnavatele se školou a vzdělávacím systémem na straně druhé.


Co motivuje žáky vybrat si technický obor?

Žáky motivuje zájem o obor, výhled na dobré uplatnění a stipendium


ŠKOLY V KRAJI


ŠKOLY V KRAJI


Zajímavosti a inspirace ze škol v kraji


šKOLY V KRAJI


Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Odborné nebo též profesní vzdělávání směřuje k získání znalostí, dovedností a kompetencí, které odpovídají určité kvalifikaci a je možné je přímo uplatnit na trhu práce při výkonu povolání na určité pracovní pozici.  Stěžejní význam spolupráce škol se zaměstnavateli spočívá především v tom, že umožňuje lépe reflektovat odborné dovednosti vzhledem k aktuálním potřebám trhu práce, novým trendům a celkově poměrně dynamickému vývoji v některých odvětvích.


Ze škol v kraji - inspirace a zajímavé zkušenosti


školy v kraji


Závěrečné zkoušky učňů – drama o několika dějstvích

Rok 2016 je za námi a s ním skončil i několikafázový proces závěrečných zkoušek učňů. Tyto zkoušky byly od roku 2014/2015 sjednoceny, termíny, v nichž je žáci mohou skládat, se ale nezměnily. To hlavní zkoušení se odehrává vždy v červnu. Pro ty, kteří u závěrečných zkoušek neuspějí nebo je z nějakého důvodu skládat nemohou, pořádají školy další dva termíny – v září a v prosinci. Žáci mají ale právo na dva opravné termíny, takže někteří nakonec složí závěrečné zkoušky až v červnu následujícího roku. Když své termíny nevyčerpají, mají možnost složit zkoušky do pěti let od ukončení školy. Jak konkrétně závěrečné zkoušky probíhají, to jsme se pokusili zjistit na několika školách.  


Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

TCO.jpg Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost (tzv. základní gramotnosti) i informatické myšlení žáků a dětí. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).


Zima s předškoláky: On-line seminář 11. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS nás seznámí s tím, jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě. Bude se věnovat tematicky vhodným metodám pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků. Setkání se uskuteční ve středu 11. 01. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání ve školním roce 2016/2017

Ověřování dovedností žáků v cizích jazycích je v tomto školním roce součástí jednotných zadání pro písemnou nebo praktickou zkoušku v deseti oborech.  Do  ústní zkoušky  není cizí jazyk zařazen. Nabízíme  podrobnosti o tom, jak zkoušení z cizích jazyků probíhá. 


ŠPZ


Zprávy z akcí


ROLE KRAJE A ŠKOLY V KRAJSKÉM AKČNÍM PLÁNOVÁNÍ

Krajské akční plánování ve vzdělávací oblasti je nástrojem, který umožní zvýšit úroveň dlouhodobého plánování, strategického řízení i hodnocení kvality vzdělávací soustavy kraje i úrovně vzdělávání v jednotlivých školách.   


DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: ANALÝZA POTŘEB ŠKOL

Priority krajů a škol v krajských akčních plánech a plánech aktivit škol vycházejí z podrobné analýzy opřené o sběr relevantních dat zjišťovaných v rámci projektu P-KAP, který je poskytuje  školám a krajům. V rámci projektu se uskuteční postupně tři dotazníková šetření.


GARANTI P-KAP

V rámci projektu P-KAP funguje provázaný systém dvou skupin garantů – odborní garanti v krajích a odborní garanti oblastí intervencí, kteří jsou metodicky podporováni týmem P-KAP. Na pravidelných setkáních a workshopech s garanty se společně řeší jak aktuální úkoly spojené s akčním plánováním v jednotlivých krajích a školách, tak témata metodického vedení a spolupráce s týmy KAP v krajích. Podrobnosti o aktuálním dění v P-KAP najdete v sekci ZPRÁVY a KRAJE .


Česká školní inspekce oceňuje novou závěrečnou zkoušku

V prosinci 2016 vydala Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016 a současně také tematické zprávy za stejné období. ČŠI se v nich s uznáním vyjadřuje o nové závěrečné zkoušce, a to především na stranách 96 a 97. Úryvek o NZZ je součástí kapitoly věnované střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích.


Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Metodické komentáře ke standardům pro francouzský a anglický jazyk a další cizí jazyky.


Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK

Pracovní verze z ledna 2016. Autor: Miroslav Kadlec.


Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR

Pracovní verze ze září 2016. Autoři: Helena Slivková, Martina Kaňáková, Miroslav Kadlec


Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Nový formát testu A1. Svatava Škodová, Jitka Cvejnová. Praha: NÚV, 2016. 125 s.


Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z cizího jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2

Jitka Cvejnová a kol. Praha: NÚV, 2016. 310 stran.


Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií

Autorský kolektiv: Michaela Straková Tomášová, Daniel Křivánek, Lukáš Vaňous. Praha: NÚV, 2016.


Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé - 2016

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2016. 48 stran.


Odborné pozice


Metodici vzdělávání


Realizační tým


Sekce klíčových aktivit


Hlavní projektový manager


Administrativní oddělení


Finanční oddělení


Metodické komentáře ke Standardům: Český jazky a literatura

Na RVP.CZ uveřejňujeme  Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – Minimetodiky


Zadání pro samostatné odborné práce v roce 2016/2017 jsou zveřejněna

Zveřejňujeme témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2016/2017.  Všechny školy vyučující obory, které mají SOP jako součást závěrečných zkoušek, zadávají tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí.    


Technologie v rukou začínajícího učitele - záznam on-line semináře

Lektoři Mgr. Jaroslav Mašek a Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. představují výzvy, které čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve své praxi. 


Člověk a svět práce - pracovní listy

Pracovní listy pro žáky a metodický list pro tutora k exkurzím