Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 33


Standardy profesních kvalifikací schválené 26. 4. 2016


Inkluze v hodinách angličtiny

Spuštěno přihlašování na trojici odborných konferencí pro vyučující anglického jazyka.


Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí: nové číslo

Nové číslo přináší mimo jiné články o počáteční podpoře mladých lidí v EU, o rakouském zákonu o národním rámci kvalifikací, o Roku odborného vzdělávání a přípravy ve Švédsku  nebo překlad stručné zprávy Cedefopu o nových cestách, jimiž se chce po 40 letetch existence vydat. Dozvíte se ale také o tom, kde všude pracují zámečníci, anebo o efektivnějších způsobech trénování zodpovědnosti dětí, než jsou domácí úkoly.


Zpravodaj 4/2016

Cedefop: Na nových cestách * Rozvoj podnikatelských kompetencí z psychologického hlediska * Dětem na prvním stupni domácí úkoly neprospívají, říkají vědci * Není zámečník jako zámečník * Švédsko 2016: Rok odborného vzdělávání a přípravy * Rakousko: zákon o národním rámci kvalifikací vstupuje v platnost *       Proč lidé věří konspiračním teoriím * Počáteční podpora pro mladé lidi v EU: Od implementace k evaluaci * Umělecká řemesla – práce s kovem


Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na ZŠ a SŠ: on-line seminář 27. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. V průběhu setkání nabídnou další možnosti, jak smysluplně zapojit techniku do výuky, tentokrát formou počítačem podporovaného experimentu. Setkání se uskuteční ve středu 27. 4. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


O sportování dětí a mládeže dnes na Národní sportovní konferenci 2016

Hodinu pohybu navíc představí Petr Koubek z NÚV


Školení pro zájemce o certifikaci programů primární prevence

_6728972409.jpg Ve čtvrtek 16. června 2016 se v čase od 9:30 do 16:00 uskuteční školení pro zájemce o posouzení odborné způsobilosti programů školské primární prevence rizikového chování. Školení poskytne detaily o procesu hodnocení kvality a budou na něm představeny a probírány jednotlivé Standardy odborné způsobilosti. Prostor bude i na Vaše případné otázky. Školení je pro účastníky zdarma. Lektorkami jsou spoluautorky standardů a certifikátorky PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.


Tvůrčí činnosti žáků jako základ všeobecného vzdělávání


Základní umělecké školy

Základní umělecké školy neposkytují stupeň vzdělání. Poskytují základy vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Přestože připravují žáky na studium v středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích, nejsou nutným předpokladem pro to, aby žáci byli na tyto školy přijati.


Odborná konference v Kroměříži

Dnes začíná seminář Celoživotní učení 2016


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN: 978-80-7481-154-8  (pdf).


Seznam pracovníků DÚ vyškolených k metodické podpoře

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ PROŠKOLENÍ K VYKONÁVÁNÍ  METODICKÉ PODPORY PŘI NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON  ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A V POBYTOVÝCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PREVENTIVNĚ  VÝCHOVNOU PÉČI


Diskuse ke Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů


Odpady, nebo zdroje?: on-line seminář 21. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá nás seznámí s tématem  odpadů, o němž  bylo na Metodickém portálu RVP.CZ zveřejněno už poměrně hodně materiálů.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Dnes začíná 24. Mistrovství České republiky v grafických předmětech

NÚV je spolupořadatelem soutěže, vytváří soutěžní zadání a podílí se na vyhodnocování . 


Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Standardy.jpg Autorský kolektiv:  PhDr. Helena Pacnerová, PhDr. Pavel Janský, Ph.D., PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Pavel Bártík, Mgr. Jiří Holomek, Mgr. Patrik Matoušů, Mgr. Olga Vernerová, Miloš Picek, Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. ;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, Vydání první, Praha 2015 ISBN 978-80-7481-138-8


Vybraná témata vychovatelské praxe

Vybrana temata.jpg Helena Pacnerová, Adéla Zelenda Kupcová (eds.);  Inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy;  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.


Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči

Fenomen odchodu.jpg PŘEHLEDOVÁ STUDIE; autorka: PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.; Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.


Cesta k pozitivním výsledkům

Cesta.jpg autoři R. J. (Seán) Cameron a Colin Maginn;  Z anglického originálu Achieving positive outcomes for children in care, vydaného nakladatelstvím SAGE v roce 2009. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10, a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2, ve vydavatelství TOGGA, spol. s r. o., Volutová 2524, Praha 5.


Konference Kvalita péče o děti v ústavní výchově 2015


Publikace


Nový on-line katalog certifikovaných programů

_9163518614.jpg V průběhu roku 2016 byl na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání spuštěn nový on-line katalog certifikovaných programů. Umožňuje přehledné vyhledávání programů, které mají platný certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování, což se k lednu 2016 týká celkem 51 organizací s 84 certifikovanými programy primární prevence.


Jak dopadlo testování písemné zkoušky na počítači

Testování se uskutečnilo ve dnech 17. 2. až 10. 3. 2016 na 300 školách. Na základě průběhu testování a připomínek ze škol bylo vybráno 14 oborů vzdělání, ve kterých je možné skládat písemnou zkoušku na počítači už ve školním roce 2015/2016.


Příprava závěrečných zkoušek podle jednotného zadání už začala

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky j sou k dispozici jednotná zadání 2015/2016  pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.


Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech: on-line seminář 13. 4. 2016 od 20:00

Lektor Mgr. Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů nás seznámí s příběhem bratří Mašínů a jejich bojem proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století. Tento příběh je součástí českého vztahování k minulosti už více než čtyřicet let. Opakovaně se vrací a vynořuje na povrch a klade nám otázky po legitimitě činů obou bratří, a tedy i legitimitě tehdejšího režimu. Jak vystoupit z bludného kruhu „ztuhlých“ interpretačních rámců a politických identit? Setkání se uskuteční ve středu 13. 4. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


rok


Pro novináře


Metodické komentáře


Doplňující jazykové standardy

Doplňující jazykové standardy (DJS) jsou doporučené. Jedná se o metodickou podporu určenou pro školní praxi. Na rozdíl od standardů pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk),nejsou zařazeny jako příloha do upraveného RVP ZV vydaného 29. ledna 2013. Přestože se jedná o doporučený metodický materiál, je důležité, aby se školy standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zabývaly, neboť mohou být pro učitele podporou jak při výuce, tak při hodnocení žáků.


Standardy pro ostatní vzdělávací obory

Standardy pro ostatní vzdělávací obory (OVO) jsou doporučené. Jedná se o metodickou podporu určenou pro školní praxi. Na rozdíl od standardů pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk),nejsou zařazeny jako příloha do upraveného RVP ZV vydaného 29. ledna 2013. Přestože se jedná o doporučený materiál, je důležité, aby se školy standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zabývaly, neboť mohou být pro učitele podporou jak při výuce, tak při hodnocení žáků.


Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

Zveme vás na konferenci Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, která se uskuteční 26. - 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 6. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nás poučí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie. Setkání se uskuteční ve středu 6. 4. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.