Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 126


Zpravodaj OS

20.12. 2016 bylo zveřejněno poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016. Souvisí s každoroční podzimní vlnou plenárních jednání. Ta jsou pojata jako společný úkol, jehož hlavním cílem je „přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků“ a je pro ně předem připravena sada výběrových programových bloků. 


Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho přírůstky *  Švýcarský federální ústav pro OVP – SFIVET *  Finské školy neruší předmětové vyučování *  Předčasné odchody ze vzdělávání *  Memorování, nebo učení s porozuměním? Vhodná je kombinace více přístupů *  Pedagogické a profesní poradenství v Dánsku


Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho přírůstky *  Švýcarský federální ústav pro OVP – SFIVET *  Finské školy neruší předmětové vyučování *  Předčasné odchody ze vzdělávání *  Memorování, nebo učení s porozuměním? Vhodná je kombinace více přístupů *  Pedagogické a profesní poradenství v Dánsku


Standardy profesních kvalifikací schválené 29. 11. 2016


listopad 2016, "Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání"

full_05043c_f_topFile-100_7654.jpg Ve dnech 10. - 11. listopadu 2016 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání“. Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.


Pilotáž e-zkoušky proběhla na stovce škol

V průběhu listopadu školy ověřovaly elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v patnácti oborech vzdělání. Pilotáže se zúčastnilo 2 300 žáků. Školy při ní ověřovaly praktické fungování systému e-zkoušky a zjišťovaly, zda je struktura i obsah zadání vyhovující.


Evropský týden odborných dovedností 2016 - Objev svůj talent

Evropská komise vyhlásila ve dnech 5. - 9. prosince 2016 Evropský týden odborných dovedností, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a obraz odborného vzdělávání v členských zemích EU. Odborné vzdělávání může vést ke kvalitnímu zaměstnání, atraktivní a zajímavé kariéře a příležitostem pro další zlepšení stávajících dovedností nebo pro získání dovedností z jiných oborů.  


Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky: On-line seminář 14. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek nám představí podpůrná opatření, která jsou využitelná pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků. Setkání se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zprávy ze škol


Projekt


Praha


Středočeský


Jihočeský


Plzeňský


Karlovarský


Ústecký


Liberecký


Královéhradecký


Pardubický


Olomoucký


Moravskoslezský


Jihomoravský


Zlínský


Kraj Vysočina


Kraje


Školy


Akce


Kontakt


Loga v hlavičce


Úvod

kipr_logo.png


Zprávy na titulce


ŠPZ

68


Školy

72


Projekt

48


Grafy


Střední blok


Sociální ikony


Patička


Hlavní menu


Pomocné nástroje


KIPR


Zájem škol o akční plánování vzrůstá


Think tank: prostor pro dobré nápady


Oblasti intervencí

Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervencí , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).


Praha

Fotolia_7057823_Subscription_L.jpg je krajem rozlohou nejmenším, obyvatel má však jen nepatrně méně než nejlidnatější Středočeský kraj. Ke specifikám Prahy patří nadprůměrná vzdělanostní úroveň. Podle statistických údajů z roku 2016 má více než 39 % obyvatel starších 15 let středoškolské vzdělání s maturitou, více než 35 % VŠ vzdělání.  Praha má ve srovnání s ostatními kraji nejvíce gymnázií i středních odborných škol. Celkově tu působí 248 středních a vyšších odborných škol.  Paradoxně je však problémem infrastruktura, odborné vybavení a ICT, protože řada škol sídlí v historických, často památkově chráněných budovách. Podpora odborného vzdělávání patří v Praze k významným prioritám, podobně jako efektivní využívání kapacit škol a pedagogického potenciálu. Krajské akční plánování nabízí nástroje ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol nejen na úrovni kraje, ale i jednotlivých škol. Proto se do něj mnohé aktivně zapojují.


Středočeský

Fotolia_44841959_Subscription_XXL.jpg kraj je velikostí, počtem obcí i obyvatel největším kraje České republiky. I v počtu středních a vyšších odborných škol je na předním místě. Působí jich tu na 160.  Postavení Středočeského kraje je specifickém tím, že tvoří prstenec kolem hlavního města Prahy, jež je zároveň tradičním vzdělanostním centrem. A to je pro středočeské školství dlouhodobě velká výzva usilovat o to, aby odborná úroveň škol byla minimálně stejně dobrá. Hledání nových forem a metod práce a využívání nejmodernějších poznatků je nedílnou součástí zvyšování kvality vzdělávání a tento trend je podporován i na úrovně kraje. Středočeské střední a vyšší odborné školy se aktivně zapojují také do projektu akčního plánování.


Jihočeský

Jiz_Cechy.jpg kraj je druhý největší v ČR, má však zároveň nejnižší hustotu osídlení. Téměř 30 % obyvatel žije v okrese České Budějovice, nejméně naopak na Prachaticku. Tomu do značné míry odpovídá i rozložení středních a vyšších odborných škol v kraji. Působí jich tu zhruba 95.  Výhodou je, že počet a oborová skladba těchto škol je v jižních Čechách v souladu s dlouhodobými potřebami, a tak se může pozornost upřít v první řadě na kvalitu vzdělávání a řízení. Jednou z cest je i rozvoj krajského akčního plánování ve vzdělávací oblasti, které nabízí řadu účinných nástrojů. Jihočeské školy se do něj postupně aktivně zapojují.


Plzeňský

Plzen3.jpg kraj je třetím největším v ČR, v počtu obyvatel je však až na 9. místě. Specifické je i rozložení obyvatelstva, které je nejhustší v okolí krajské metropole, na čtyřech pětinách území však převládají obce do 2000 obyvatel. V kraji působí celkem 56 středních a vyšších odborných škol.  Dlouhodobou prioritou v oblasti vzdělávání je sladění vzdělávací nabídky škol s potřebami zaměstnavatelů, aby se absolventi na trhu práce skutečně uplatnili. Podporu z tohoto pohledu zaslouží zejména technicky zaměřené a zemědělské obory, zvyšování kvality odborné přípravy a polytechnického vzdělávání. Účinným nástrojem ke zvýšení kvality řízení škol a strategického plánování ve vzdělávací oblasti nabízí krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy Plzeňského kraje.  


Karlovarský

KV_buildings-1207827_1920.jpg kraj je 12. rozlohou a má zároveň nejnižší počet obyvatel. Působí v něm zhruba čtyři desítky středních a vyšších odborných škol. K významným prioritám kraje patří zvýšení kvality středního vzdělávání a udržení obyvatel, kteří vzdělání získají, v regionu. S tím úzce souvisí také strategie slaďování obsahové náplně vzdělávání s potřebami místního trhu práce, rozvoje pedagogických dovedností učitelů, motivace žáků i podpora škol jako moderních center nejen středního, ale i celoživotního vzdělávání.  Významné nástroje pro dlouhodobé plánování, zvyšování kvality řízení i budování funkčních partnerství na úrovni kraje i škol nabízí krajské akční plánování, do něhož se karlovarské školy postupně zapojují.


Ústecký

Fotolia_42654803_Subscription_XL.jpg kraj je sedmý největší a pátý nejlidnatější. V souvislosti s restrukturalizací v ekonomické oblasti došlo v minulých letech i k výrazným úpravám vzdělávací soustavy v kraji se vznikem velkých polyfunkčních, tzv. páteřních škol. V současné době zde působí zhruba sto středních a vyšších odborných škol.  Roste i vzdělanostní úroveň obyvatel, výrazně ubývá osob se základním vzděláním, přibývá středoškoláků s maturitou i počet absolventů VŠ. Další etapa rozvoje vzdělávání se týká především vyladění oborové skladby podle podmínek a potřeb jednotlivých lokalit, zlepšení přípravy absolventů, aby nacházeli uplatnění v praxi. Účinný nástroj ke zvýšení kvality řízení škol a strategického plánování ve vzdělávací oblasti nabízí krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy Ústeckého kraje. 


Liberecký

Liberecky.jpg kraj je na 13. místě rozlohou i počtem obyvatel, jimž je k dispozici zhruba padesát středních a vyšších odborných škol.  Významným strategickým cílem ve školství je zvrátit dlouhodobě nepříznivou vzdělanostní strukturu v kraji. Ještě v roce 2014 tu byli nadprůměrně zastoupeni obyvatelé se základním vzděláním, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce, zatímco podíl středoškolsky vzdělaných osob byl nízký. Zájemci o studium zároveň dávali přednost školám poskytujícím všeobecné vzdělání. Do popředí zájmu kraje i škol se dostává kvalita vzdělávání. Důraz je kladen jak na vybavenost škol, tak na osobnost pedagoga, jeho odborné kompetence i vztah k žákům, a na budování dobrého klimatu ve školách. Krajské akční plánování nabízí kraji i školám účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol. Proto se do něj školy postupně zapojují.  


Královéhradecký

Hradec_kral.jpg kraj, devátý rozlohou, desátý co do počtu obyvatel, má v současné době více než osm desítek středních a vyšších odborných škol.  Je, podobně jako jiné regiony, značně ovlivněn současným demografickým vývojem, který se v oblasti středního školství projevuje nižším počtem žáků. Podle krajských analýz by se však už od roku 2018 měl tento trend měnit. K důležitým strategickým úkolům ve vzdělávání patří mimo jiné rovnoměrné rozložení nabídky jednotlivých oborů na území kraje i posílení ekonomické stability škol. Krajské akční plánování nabízí kraji i školám účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol. 


Pardubický

Fotolia_42380097_Subscription_XL.jpg kraj, desátý velikostí, jedenáctý počtem obyvatel je typický vysokým podílem lidí pracujících ve zpracovatelském průmyslu, ale i v oblasti vědy a výzkumu. V posledních letech mezi mladými lidmi přibývá absolventů maturitních oborů i vysokoškoláků. V kraji celkem působí 79 středních a vyšších odborných škol.  Dlouhodobě je pozornost kraje zaměřená na zvýšení efektivity při využívání kapacit a odborného potenciálu škol. Důležitým cílem je zkvalitnit nabídku vzdělávání i úspěšnost a uplatnitelnost absolventů na trhu práce na celostátní i krajské úrovni. Krajské akční plánování je přitom chápáno jako nástroj ke zlepšení řízení škol, hodnocení kvality ve vzdělávání i plánování strategických úkolů na úrovni kraje i jednotlivých škol. Proto se do něj také školy v Pardubickém kraji aktivně zapojují.


Olomoucký

Olomiu.jpg kraj je osmým největším a šestým nejlidnatějším krajem ČR. Oproti celorepublikovému průměru je zde vyšší podíl venkovského osídlení a většina obyvatel má střední vzdělání (bez maturity i s maturitou) zejména v technických oborech a v zemědělství. Celkově v kraji působí téměř sto středních a vyšších odborných škol.  K základním strategickým záměrům ve vzdělávací oblasti patří zvyšování kvality, snižování nerovností ve vzdělávání i rozvoj a zvyšování kompetencí učitelů, aby školy byly schopné připravovat své absolventy pro budoucnost. Účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol představuje krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy v Olomouckém kraji. 


Moravskoslezský

Fotolia_79975188_Subscription_L.jpg kraj je šestým největším a třetím nejlidnatějším krajem v ČR. Řadí se zároveň mezi ty s nejvyšším počtem středoškolských studentů. Je jim k dispozici zhruba 140 středních a vyšších odborných škol.  Po letech úbytku žáků, souvisejícím s celorepublikovým demografickým propadem ve věkové kategorii 15letých, se situace zvolna stabilizuje a prognóza pro příští desetiletí je mírně optimistická. Z hlediska dlouhodobých záměrů proběhla v kraji optimalizace sítě škol, po níž následuje optimalizace oborová. Jejím cílem je zvýšení kvality vzdělávání a kompatibilita studijních oborů s potřebami trhu práce. Účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol představuje krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i moravskoslezské školy. 


Jihomoravský

bRNO.jpg kraj je čtvrtý největší rozlohou a třetí co do počtu obyvatel. Je to kraj s nadprůměrným počtem vysokoškoláků, a tak nepřekvapí, že tu najdeme i více gymnázií, než je průměr ČR. V oblasti odborného školství došlo v posledních letech k optimalizaci oborové skladby, v současné době tu celkem působí více než 130. SŠ a VOŠ.  Silnou stránkou jihomoravského středního školství je zejm. kvalitní zázemí a vybavenost škol i široké spektrum nabízených oborů. Krajské akční plánování umožňuje kraji i školám využít účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol. 


Zlínský

Beskydy.jpg kraj je 11. rozlohou a osmý z hlediska počtu obyvatel. Dlouhodobým trendem je snižování populace v kraji, nicméně demografický propad, který postihl oblast středního školství, se v roce 2016 stabilizoval a očekává se mírný růst. V kraji v současnosti působí na sedm desítek středních a vyšších odborných škol.  Pozitivní je výraznější růst podílu mladých lidí se středním, vyšším odborným i vysokoškolským vzděláním. Současná vzdělávací nabídka je dostatečně oborově pestrá a v rámci kraje dostupná. K základním strategickým záměrům tak patří zavádění systémů kvality a hodnocení škol a zajištění souladu oborového skladby s možnostmi uplatnění absolventů v regionu – zatím totiž stále platí, že ekonomicky aktivní lidé ve věku 25–39 let z kraje spíše odcházejí. Účinným nástrojem ke zvýšení kvality řízení škol a strategického plánování ve vzdělávací oblasti je krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy Zlínského kraje. 


Kraj Vysočina

Fotolia_41825496_Subscription_XXL.jpg kraj Vysočina je pátý největší, ale až dvanáctý co do počtu obyvatel. Má navíc nejnižší míru urbanizace, většina lidí žije v obcích do 500 obyvatel. V oblasti středního vzdělávání je silnou stránkou kraje dostatečná kapacita i oborová pestrost škol. Celkem zde působí 68 středních a vyšších odborných škol.  K důležitým cílům v rozvoji vzdělávání na Vysočině patří zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel, která je oproti průměru ČR slabší, s důrazem na uplatnitelnost absolventů. Znamená to zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a sbližovat jeho výstupy s potřebami trhu práce, ale například také zlepšovat kariérového poradenství. Krajské akční plánování nabízí nástroje ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol nejen na úrovni kraje, ale i jednotlivých škol. Proto se do něj mnohé z nich aktivně zapojují.


Projekt

Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně strategického řízení této oblasti cestou metodické podpory nejvýznamnějších aktérů na úrovni kraje, včetně jednotlivých škol. Posláním projektu je zároveň sladit vzdělávací politiku na školské, krajské a národní úrovni.     


Kraje


Zprávy


Metodická podpora

Metodická podpora projektu P-KAP směřuje ke krajům i jednotlivým středním a vyšším odborným školám zapojeným do krajského akčního plánování. Zahrnuje podporu při přípravě, realizaci i vyhodnocování krajských akčních plánů na úrovni kraje a školních akčních plánů či plánů aktivit na úrovni škol.  Z hlediska forem má metodická podpora podobu metodických materiálů, které jsou dostupné v elektronické podobě (dokumenty, videometodiky, webináře aj.), i přímé podpory. Ta se uskutečňuje především prostřednictvím odborných garantů v krajích, ať už jde o osobní schůzky a konzultace nebo tematicky zaměřené semináře, workshopy či sdílení příběhů dobré praxe. Metodická podpora se zaměřuje jak na metodiku tvorby akčního plánu, tak na naplňování jednotlivých oblastí intervencí, jež tvoří jeho obsah. 


Lidé


Metodická podpora


Videometodika


Kraje

100


Školy

55


Projekt

30


Loga v hlavičce


Zprávy na titulce


Grafy


Střední blok


Sociální ikony


Patička


Hlavní menu


Pomocné nástroje


P-KAP


Co je EQF

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.


Aktuality


Newsletter

Newsletter EQF vychází od roku 2014 dvakrát ročně. Je určen především odborné veřejnosti.


Publikace


Co je Evropský rámec kvalifikací


Přiřazovací zpráva ČR


Přiřazovací proces


Koordinační centrum EQF


Video o EQF

Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací prostřednictvím krátkého videa.


Úroveň EQF 8

Úrovně EQF 8 dosáhnou absolventi doktorských studijních programů vysokoškolského studia v délce trvání 3–4 roky a po získání titulů Ph.D. nebo Th.D.


Úroveň EQF 7

Na úroveň EQF 7 se dostanou absolventi magisterského studijního programu a získání titulů: Mgr., MgA., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., JUDr., PhDr., RNDr., Pharm.Dr., ThLic., ThDr., v délce studia 2–3 roky (nebo u tzv. dlouhého, na bakalářský program nenavazujícího studia, v délce 4–6 let).


Úroveň EQF 6

Úroveň EQF 6 mají lidé po ukončení vyššího odborného vzdělávání v délce studia 3–3,5 roku a získání titulu DiS., po ukončení vyššího odborného vzdělávání v konzervatoři v délce 2 let a získání titulu DiS. a po absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v délce 3–4 roky a získání titulu Bc. nebo BcA.


Úroveň EQF 5

V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání).


Úroveň EQF 4

Na úroveň EQF 4 se dostanou absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všeobecném vzdělávání (na gymnáziích) nebo odborném vzdělávání v délce trvání studia 4 roky, absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou (odborného vzdělání s odborným výcvikem) v délce trvání studia 4 roky a absolventi nástavbového studia poskytujícího vzdělání s maturitní zkouškou po získání středního vzdělání s výučním listem (délka trvání 2 roky).


Úroveň EQF 3

Absolventi středního vzdělávání s výučním listem v délce studia 3 roky mají úroveň EQF 3.


Úroveň EQF 2

Úrovně EQF 2 dosáhne absolvent po úspěšném ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole nebo na nižším stupni šestiletého či osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Kromě toho dosáhne člověk úrovně EQF 2 po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání či po absolvování středního vzdělání bez výučního listu v délce studia 2 roky nebo středního vzdělání s výučním listem především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v délce studia 2 roky. Absolventi praktické školy jednoleté nebo dvouleté (pro absolventy základní školy speciální) jsou také na úrovni EQF 2.


Úroveň EQF 1

Úroveň kvalifikace EQF 1 získá absolvent vzdělávacího programu v základní škole speciální.


Jakou máte úroveň EQF?

Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle NSK, je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF.


Ke stažení


Kontakty a odkazy

Koordinační centrum EQF


Vyhláška o některých dokladech ve vzdělávání

V roce 2015 byla vydána vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, podle níž se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Tato změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol i konzervatoří.


Přiřazovací zpráva a proces


EQF v Evropě

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU. Napomáhá orientaci v  úrovních kvalifikací napříč Evropou, usnadňuje studijní i pracovní mobilitu a podporuje celoživotního učení.


Evropské nástroje na podporu mobility

Evropský rámec kvalifikací (EQF) patří spolu s dalšími (Europass, ECVET, EQAVET) mezi evropské aktivity, které podporují mobilitu (volný pohyb) lidí v Evropě. Nástroje na podporu mobility spojuje přesvědčení (společný přístup), že není důležité, kde a jak jste ke znalostem a dovednostem přišli, tj. zda ve škole, v praxi či samostudiem, ale že je máte a umíte je prokázat u zkoušky.


Pro školy

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Evropský rámec kvalifikací usnadňuje studijní a pracovní mobilitu, podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání a pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou.


Časté dotazy


Časté dotazy


KDE JE ÚDAJ O EQF UVEDEN

box1.jpg


WEBOVÁ INFOGRAFIKA

box2.jpg


VIDEO O EQF

box3.jpg


Banner


Boxy


Jakou máte úroveň EQF?


WEBOVÁ INFOGRAFIKA

Webová infografika Vás názorně seznámí se základními principy Evropského rámce kvalifikací (EQF).


Titulka


Horní patička

### link article=8541 text=Pro odborníky title=Pro odborníky mode=inline ###


Patička


Pravé menu


Články z titulky


Články patička


Pomocné nástroje


Hlavní menu


EQF


Jak se orientovat ve vzdělávací nabídce škol? Jak se uplatňují absolventi různých oborů?

Webinář dnes ve 20.00 na RVP.CZ.


Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? – Jak na to?: On-line seminář 7. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. nás seznámí s tím, co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy a jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších obtíží. Máte dostatečnou zásobu aktivit pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy? Setkání se uskuteční ve středu 7. 12. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o souvislostech implementace ECVET v ČR. Budou rámcově zmapovány a vyhodnoceny aktivity konané v rámci Evropského týdne odborných dovedností (a to jak v ČR, tak v dalších zemích) a jejich možný průnik s budoucími aktivitami Koordinačního centra v kontextu s předpokládaným evropským vývojem.


Poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Jak uvádí předchozí zpráva - aktuálně je v přípravě poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016