Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 126


Zpravodaj Oborové skupiny č. 13

20.12. 2016 bylo zveřejněno poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016. Souvisí s každoroční podzimní vlnou plenárních jednání. Ta jsou pojata jako společný úkol, jehož hlavním cílem je „přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků“ a je pro ně předem připravena sada výběrových programových bloků. 


Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho přírůstky *  Švýcarský federální ústav pro OVP – SFIVET *  Finské školy neruší předmětové vyučování *  Předčasné odchody ze vzdělávání *  Memorování, nebo učení s porozuměním? Vhodná je kombinace více přístupů *  Pedagogické a profesní poradenství v Dánsku


Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho přírůstky *  Švýcarský federální ústav pro OVP – SFIVET *  Finské školy neruší předmětové vyučování *  Předčasné odchody ze vzdělávání *  Memorování, nebo učení s porozuměním? Vhodná je kombinace více přístupů *  Pedagogické a profesní poradenství v Dánsku


Standardy profesních kvalifikací schválené 29. 11. 2016


listopad 2016, "Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání"

full_05043c_f_topFile-100_7654.jpg Ve dnech 10. - 11. listopadu 2016 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání“. Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.


Pilotáž e-zkoušky proběhla na stovce škol

V průběhu listopadu školy ověřovaly elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v patnácti oborech vzdělání. Pilotáže se zúčastnilo 2 300 žáků. Školy při ní ověřovaly praktické fungování systému e-zkoušky a zjišťovaly, zda je struktura i obsah zadání vyhovující.


Evropský týden odborných dovedností 2016 - Objev svůj talent

Evropská komise vyhlásila ve dnech 5. - 9. prosince 2016 Evropský týden odborných dovedností, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a obraz odborného vzdělávání v členských zemích EU. Odborné vzdělávání může vést ke kvalitnímu zaměstnání, atraktivní a zajímavé kariéře a příležitostem pro další zlepšení stávajících dovedností nebo pro získání dovedností z jiných oborů.  


Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky: On-line seminář 14. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek nám představí podpůrná opatření, která jsou využitelná pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků. Setkání se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zprávy ze škol


Projekt


Praha


Středočeský


Jihočeský


Plzeňský


Karlovarský


Ústecký


Liberecký


Královéhradecký


Pardubický


Olomoucký


Moravskoslezský


Jihomoravský


Zlínský


Kraj Vysočina


Kraje


Školy


Akce


Help


Loga v hlavičce


Úvod

kipr_logo.png


Zprávy na titulce


ŠPZ

79


Školy

100


Projekt

78


Grafy


Střední blok


Sociální ikony


Patička


Hlavní menu


Pomocné nástroje


KIPR


Zájem škol o akční plánování vzrůstá


Think tank: prostor pro dobré nápady


Oblasti intervencí

Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervencí , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).


Praha

Fotolia_7057823_Subscription_L.jpg Příklady táhnou! To je leitmotivem Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze, který počítá s tím, že zkušenosti úspěšných škol napříč všemi oblastmi intervence bude kraj v průběhu akčního plánování předkládat jako příklady dobré praxe. Prioritou KAP 1 je podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na druhém místě plán počítá s podporou polytechnického vzdělávání. Pomoc školám má směřovat především ke zvyšování kvality výuku žáků – nejen v materiálně technický oblasti, ale i díky dalšímu vzdělávání pedagogů, podpoře spolupráce s pracovišti vysokých škol a tuzemských i zahraničních firem.  


Středočeský

Fotolia_44841959_Subscription_XXL.jpg Základní prioritou Krajského akčního plánu Středočeského kraje je odborné vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli, následuje podpora kompetencí k podnikavosti. KAP počítá i s vytvořením krajského Metodického centra, sloužícího k podpořed klíčových oblastí. Bude zároveň shromaždovat  a šířit inspirativní příklady z praxe škol.


Jihočeský

Jiz_Cechy.jpg V Krajském akčním plánu Jihočeského kraje je jako první priorita uvedeno vytvoření podmínek pro rovné příležitosti ve vzdělávání – dokument zmiňuje respektování rozmanitosti žáků a klade důraz na podporu talentů. Na druhém místě je jmenován rozvoj kompetencí k podnikavosti, dále podpora odborného a polytechnického vzdělávání a kariérové poradenství. V závěru KAP jsou uvedeny i vlastní krajské priority.  Patří k nim zavedení systému výuky první pomoci, systematická podpora učitelů všech stupňů a škol a vytváření podmínek pro badatelské vyučování žáků od 5 do 19 let. Pro celý jihočeský KAP jsou typické logické provazby jednotlivých tematických oblastí akčního plánování i aktivit přispívajících k jejich podpoře . 


Plzeňský

Plzen3.jpg Nejvyšší prioritu v Krajském akčním plánu Plzeňského kraje má podpora polytechnického a odborného vzdělávání, následovaná podporou podnikavosti a rozvojem škol jako center celoživotního učení. KAP se věnuje motivaci žáků ke studiu technických, přírodovědných a těch oborů, jejichž absolventů je na regionálním trhu práce nedostatek. Řeší i prevenci nezdarů a předčasných odchodů ze vzdělávání. Nezapomíná na kvalitní přípravu učitelů a na nutnost udržet pedagogy ve školství, případně získávat do škol odborníky z firemního prostředí (např. v předdůchodovém věku). Jedním z cílů Plzeňského kraje je zvýšit celkovou úroveň vzdělanosti i díky motivování zaměstnavatelů, aby přijímali zaměstnance s ukončeným středoškolským vzděláním. Dalším významným námětem, který chce plzeňský KAP řešit nad rámec stanovených tematických oblastí, je nadměrná administrativní zátěž pracovníků na manažerských pozicích ve školách.   


Karlovarský

KV_buildings-1207827_1920.jpg Nejvýznamnější prioritou KAP je podpora odborného vzdělávání. Její součástí je optimalizace oborové struktury škol podle potřeb trhu práce s ohledem na uplatnitelnost absolventů. Zřetel bude brán na kvalitu odborného vzdělávání v konkrétních školách (např. spolupráce školy s firmami, úspěšnost žáků u maturitních a závěrečných zkoušek). Kraj plánuje zřídit krajské kontaktní místo pro spolupráci škola a firem a pilotně ověřit pozici krajského metodika pro tuto spolupráci. Součástí kvalitního odborného vzdělávání by měla být i schopnost komunikovat o odborné problematice v cizím jazyce. Na druhém místě je podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě. KAP mj. plánuje, aby alespoň 25 % škol rozvíjelo podnikavost žáků též v neekonomických předmětech. Třetí nejdůležitější oblastí KAP je celoživotního učení, včetně jeho propagace mezi veřejností, motivace středoškolských pedagogů k lektorské činnosti a jejich kvalifikační příprava. Významným cílem je provázání počátečního a dalšího vzdělávání, které přispěje ke snížení předčasných odchodů ze vzdělávání. Školní vzdělávací programy by se postupně měly přiblížit standardům NSK. S tejné pořadí důležitosti přikládají zmíněným oblastem i školy Karlovarského kraje.  


Ústecký

Fotolia_42654803_Subscription_XL.jpg Podle pořadí důležitosti, jaké jednotlivým oblastem krajského akčního plánování přisuzují odborníci v Ústeckém kraji i samotné školy (dle dotazníkového šetření NÚV z přelomu let 2015/2016) pracuje návrhová část KAP se třemi obecnými prioritami: Gramotnosti, Soulad výuky s požadavky trhu práce a Společné vzdělávání. Do první patří matematická, čtenářská gramotnost a ICT kompetence (oblast rozvoje výuky jazyků KAP neřeší, protože nepatří ke krajským prioritám). Druhá priorita obsahuje podporu odborného vzdělávání, podnikavosti, tvořivosti a iniciativy, polytechnického vzdělávání, rozvoj škol jako center celoživotního učení a kariérového poradenství. Posledně jmenovanou oblast kraj cíleně podpořil v minulém období, proto se v KAP 1 chce přednostně věnovat dalším tématům. Třetí prioritou je podpora inkluze, přestože školy ji jako dominantní prioritu nevidí. Její řešení však považují tvůrci KAP za důležité zejména vzhledem k sociálnímu složení a postavení regionu v rámci ČR.  


Liberecký

Liberecky.jpg V Krajském akčním plánu se odrážejí geografická i sociální specifika Libereckého kraje. Po rozvoji odborného a polytechnického vzdělávání je třetí krajskou prioritou rozvoj výuky cizích jazyků, zejména v oblasti odborného vzdělávání. Žádoucí jsou zejména projekty přeshraniční spolupráce škol a firem a motivace žáků k zájmu o německý jazyk. Na čtvrtém místě je práce s nadanými a talentovanými žáky, kterou chce kraj systémově řešit. Specificky je pojatá podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – v rámci KAP 1 jsou naplánovány obvyklé aktivity (soutěže, kontakty s podnikateli, žákovské firmy aj.), ale i projekty zaměřené na etiku podnikání mající zlepšit pověst podnikatelského stavu v kraji a činnosti, jejichž cílem je podchytit žáky sociálně vyloučených lokalit a vzbudit v nich odpovědnost za vlastní existenci. Další zajímavostí libereckého KAP je řada naplánovaných činností v různých oblastech intervence, které mohou být splněny za předpokladu systémového řešení či legislativních změn v rámci celé republiky, nebo dokonce v EU (např. snížení administrativní zátěže při spolupráci v projektech).  


Královéhradecký

Hradec_kral.jpg Dotazníkové šetření NÚV (2015/2016) bylo jedním z výchozích dokumentů při tvorbě KAP v Královéhradeckém kraji. Ukázalo, že SŠ a VOŠ Královéhradeckého kraje přisoudily nejvyšší význam podpoře odborného vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů a podpoře polytechnického vzdělávání. Jednou z hlavních priorit KAP je podpora aktivit, které zvýší atraktivitu a prestiž polytechnického a odborného vzdělávání, včetně spolupráce všech stupňů škol a zaměstnavatelů. Kraj také počítá se zavedením pozice kariérového poradce, se vzděláváním poradců i spoluprací se zaměstnavateli, aby byla vytvořena dostatečná podpora žákům při volbě profesní dráhy. Další z priorit je též podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – kromě aktivit cílících na žáky věnuje KAP velký prostor i zvyšování kompetencí pedagogů. Čtvrtou strategickou oblastí je podpora společného vzdělávání – KAP si klade za cíl nejen zajištění teoretické a praktické připravenosti pedagogů, ale i vybudování materiálního a personálního zázemí v oblasti společného vzdělávání. Neméně důležitá jsou však i ostatní klíčová témata, jako jsou podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, rozvoj škol jako center celoživotního učení či rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí.


Pardubický

Fotolia_42380097_Subscription_XL.jpg KAP Pardubického kraje vidí jako nejdůležitější oblast rozvoj odborného vzdělávání, následuje podpora polytechnického vzdělávání a kompetencí k podnikavosti, kreativitě a tvořivosti – podobné priority odhalilo i dotazníkové šetření mezi SŠ a VOŠ (2015/2016) v kraji. KAP přistupuje k jednotlivým oblastem velmi systematicky a v každé stanoví dílčí cíle a úkoly vedoucí ke zlepšení materiální úrovně, zvýšení odbornosti i kompetencí pedagogů a k realizaci aktivit zvyšujících znalosti, dovednosti a kompetence žáků. V každé z oblastí hraje významnou úlohu spolupráce se zaměstnavateli, dalšími sociálními partnery i spolupráce pedagogů různých typů škol od základních po vysoké. KAP akcentuje souvislosti mezi motivací k odbornému a polytechnickému vzdělávání a kariérovým poradenstvím a počítá s efektivním využíváním moderního odborného zázemí škol i díky rozvoji dalšího vzdělávání. V oblasti CŽU chce zavést rating institucí vzdělávajících dospělé a přetvářet školy v Centra celoživotního učení.  


Olomoucký

Olomiu.jpg Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji – tak zní název první priority KAP. Má směřovat na jedné straně k zajištění rovného přístupu ke vzdělání, na druhé k sladění oborové nabídky s požadavky trhu práce, aby absolventi škol nacházeli uplatnění. K preferovaným patří technické, přírodovědné obory a odborné vzdělávání. Projekty a aktivity v těchto oblastech mají zároveň směřovat k podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě, tvořivosti.  K předpokladům rozvoje zmíněných oblastí patří zvyšování gramotností (čtenářské, digitální), kvalitní výuka cizích jazyků a rozvoj infrastruktury škol. KAP počítá též s úpravami školních vzdělávacích programů, jejich navázáním na Národní soustavu kvalifikací (NSK), jež reflektuje aktuální i perspektivní požadavky zaměstnavatelů. Rozvoj dalšího vzdělávání a postupná transformace škol v centra celoživotního učení představuje podle KAP Olomouckého kraje efektivní způsob řešení dopadů poklesu žáků na středních školách.


Moravskoslezský

Fotolia_79975188_Subscription_L.jpg Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím svého krajského akčního plánu podpořit podnikavost, iniciativu a tvořivost žáků, které vidí v poměrně úzké souvislosti s rozvojem polytechnického a odborného vzdělávání. KAP vyzdvihuje badatelské prvky ve výuce a podporuje využití významných regionálně specifických technických památek a interaktivních expozic ve výuce. Při spolupráci škol a firem zmiňuje význam praktického seznamování žáků s moderními technologiemi a novými pracovními postupy. Zároveň má kraj zájem, aby školy systematicky zapojovaly zaměstnavatele do odborného, potažmo polytechnického vzdělávání a koordinovaly spolupráci na základě vlastních strategií a plánů. Podporuje i kontakty se zahraničními partnery, zavádění výuky vybraných odborných předmětů v cizím jazyce. V souvislosti s jazykovým vzděláváním stojí za zmínku i zájem kraje iniciovat odbornou diskusi ke zlepšení provázanosti výuky jazyků při přechodu žáků ze ZŠ na SŠ.


Jihomoravský

bRNO.jpg Jihomoravský KAP vidí jako významný předpoklad rozvoje odborného i polytechnického vzdělávání zlepšení vybavení odborných škol a center odborného vzdělávání, ale i znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů a odborné praxe. Dalším krokem k růstu zájmu žáků o tyto obory je zvýšení informovanosti o nabídce studia a možnostech uplatnění směrem k ZŠ.  K tomu přispěje spolupráce se zaměstnavateli i zřízení funkce kariérového poradce ve školách. Velký důraz klade KAP na rozvoj podnikavosti, kreativity a tvořivosti, jež jsou žádané na trhu práce. Školy mají tuto oblast podpořit spoluprací s podnikatelskými subjekty, změnami ve výuce (aktualizace ŠVP, nové aktivizační metody ve výuce), podporou start up komunit, podnikatelských inkubátorů, mentoringu atd. Vyšší zapojení škol plánuje KAP rovněž v oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního ve spolupráci se zaměstnavateli. Považuje za nutné zlepšit marketingové aktivity a strategické plánování škol jako center celoživotního učení a propojení nabídky dalšího vzdělávání SŠ a VOŠ s databází krajského Centra vzdělávání všem. KAP plánuje rovněž zkvalitnit poradenské služby, zvýšit jejich kapacitu a dostupnost.


Zlínský

Beskydy.jpg Prioritními oblastmi jsou ve Zlínském kraji rozvoj kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a iniciativě následovaný rozvojem polytechnického vzdělávání. Obě témata jsou vnímána jako průřezová a KAP plánuje jejich rozvoj na všech stupních vzdělávání. Zatímco podporu podnikavost zmiňuje na prvním místě v SŠ a VOŠ, primárním úkolem v oblasti polytechnické vzdělávání je zajistit jeho rozvoj už v mateřských školách – SŠ by se, kromě rozvoje této oblasti ve škole, měly podílet také na realizaci výukových programů pro MŠ.  Ve vztahu k SŠ a VOŠ chce KAP zatraktivnit technické a přírodovědné obory, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce. Významným cílem je i provázání obsahu odborného vzdělávání s potřebami zaměstnavatelů a požadavky trhu práce. K lepšímu uplatnění absolventů směřují i plány na zlepšení úrovně kariérového poradenství včetně zřizování samostatných pozic kariérových poradců min. v 50 % středních, ale i základních škol. Pro kraj KAP formuluje úkol rozšířit krajský portál Zkola.cz o modul zaměřený na svět práce a zaměstnavatele v regionu.  


Kraj Vysočina

Fotolia_41825496_Subscription_XXL.jpg KAP na Vysočině přiděluje řadu úkolů kraji: formulovat strategii obsahu výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě do kurikula ZŠ a SŠ, zahájit činnost metodických kabinetů přírodních a technických věd, iniciovat vznik sítě škol a spolupracujících partnerů v oblasti kariérového poradenství i krajské sítě podporující nadání, zpracovat metodiku přímé podpory dalšího vzdělávání a iniciovat spolupráci jeho aktérů. V rámci podpory kompetencí k podnikavosti motivuje KAP k tvůrčí iniciativě i školy samotné. Tím, že zpracují vlastní strategii efektivního využívání vybavení sloužícího rozvoji podnikavosti, i tím, že se budou orientovat v možnostech získávání prostředků z projektů a výzev. Zájem o polytechnické a odborné vzdělávání posílí PR aktivity, motivační stipendia i ocenění Talent Vysočiny. V „polytechnice“ KAP počítá s proškolováním učitelů v nových akreditovaných programech DVPP,  se spoluprací ZŠ, SŠ a VŠ při sdílení dílen, laboratoří, technologií, v rámci environmentální výchovy i zahrad. Zajímavý je plán zapojit min. 20 % škol do inovace ŠVP směrem k posílení kompetencí žáků při utváření vlastní profesní kariéry.  


Projekt

Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně strategického řízení této oblasti cestou metodické podpory nejvýznamnějších aktérů na úrovni kraje, včetně jednotlivých škol. Posláním projektu je zároveň sladit vzdělávací politiku na školské, krajské a národní úrovni.     


Kraje


Zprávy


Metodická podpora

Metodická podpora projektu P-KAP směřuje ke krajům i jednotlivým středním a vyšším odborným školám zapojeným do krajského akčního plánování. Zahrnuje podporu při přípravě, realizaci i vyhodnocování krajských akčních plánů na úrovni kraje a školních akčních plánů či plánů aktivit na úrovni škol.  Z hlediska forem má metodická podpora podobu metodických materiálů, které jsou dostupné v elektronické podobě (dokumenty, videometodiky, webináře aj.), i přímé podpory. Ta se uskutečňuje především prostřednictvím odborných garantů v krajích, ať už jde o osobní schůzky a konzultace nebo tematicky zaměřené semináře, workshopy či sdílení příběhů dobré praxe. Metodická podpora se zaměřuje jak na metodiku tvorby akčního plánu, tak na naplňování jednotlivých oblastí intervencí, jež tvoří jeho obsah. 


Lidé


Metodická podpora


Videometodika


Kraje

100


Školy

58


Projekt

50


Loga v hlavičce


Zprávy na titulce


Grafy


Střední blok


Sociální ikony


Patička


Hlavní menu


Pomocné nástroje


P-KAP


Co je EQF

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.


Aktuality


Newsletter

Newsletter EQF vycházel od roku 2014 do roku 2016 dvakrát ročně. Byl určen především odborné veřejnosti.


Publikace


Co je Evropský rámec kvalifikací


Přiřazovací zpráva ČR


Přiřazovací proces


Koordinační centrum EQF


Video o EQF

Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací prostřednictvím krátkého videa.


Úroveň EQF 8

Úrovně EQF 8 dosáhnou absolventi doktorských studijních programů vysokoškolského studia v délce trvání 3–4 roky a po získání titulů Ph.D. nebo Th.D.


Úroveň EQF 7

Na úroveň EQF 7 se dostanou absolventi magisterského studijního programu a získání titulů: Mgr., MgA., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., JUDr., PhDr., RNDr., Pharm.Dr., ThLic., ThDr., v délce studia 2–3 roky (nebo u tzv. dlouhého, na bakalářský program nenavazujícího studia, v délce 4–6 let).


Úroveň EQF 6

Úroveň EQF 6 mají lidé po ukončení vyššího odborného vzdělávání v délce studia 3–3,5 roku a získání titulu DiS., po ukončení vyššího odborného vzdělávání v konzervatoři v délce 2 let a získání titulu DiS. a po absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v délce 3–4 roky a získání titulu Bc. nebo BcA.


Úroveň EQF 5

V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání).


Úroveň EQF 4

Na úroveň EQF 4 se dostanou absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všeobecném vzdělávání (na gymnáziích) nebo odborném vzdělávání v délce trvání studia 4 roky, absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou (odborného vzdělání s odborným výcvikem) v délce trvání studia 4 roky a absolventi nástavbového studia poskytujícího vzdělání s maturitní zkouškou po získání středního vzdělání s výučním listem (délka trvání 2 roky).


Úroveň EQF 3

Absolventi středního vzdělávání s výučním listem v délce studia 3 roky mají úroveň EQF 3.


Úroveň EQF 2

Úrovně EQF 2 dosáhne absolvent po úspěšném ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole nebo na nižším stupni šestiletého či osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Kromě toho dosáhne člověk úrovně EQF 2 po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání či po absolvování středního vzdělání bez výučního listu v délce studia 2 roky nebo středního vzdělání s výučním listem především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v délce studia 2 roky. Absolventi praktické školy jednoleté nebo dvouleté (pro absolventy základní školy speciální) jsou také na úrovni EQF 2.


Úroveň EQF 1

Úroveň kvalifikace EQF 1 získá absolvent vzdělávacího programu v základní škole speciální.


Jakou máte úroveň EQF?

Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle NSK, je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF.


Ke stažení


Kontakty a odkazy

Koordinační centrum EQF


Vyhláška o některých dokladech ve vzdělávání

V roce 2015 byla vydána vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, podle níž se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Tato změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol i konzervatoří.


Přiřazovací zpráva a proces


EQF v Evropě

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU. Napomáhá orientaci v  úrovních kvalifikací napříč Evropou, usnadňuje studijní i pracovní mobilitu a podporuje celoživotního učení.


Evropské nástroje na podporu mobility

Evropský rámec kvalifikací (EQF) patří spolu s dalšími (Europass, ECVET, EQAVET) mezi evropské aktivity, které podporují mobilitu (volný pohyb) lidí v Evropě. Nástroje na podporu mobility spojuje přesvědčení (společný přístup), že není důležité, kde a jak jste ke znalostem a dovednostem přišli, tj. zda ve škole, v praxi či samostudiem, ale že je máte a umíte je prokázat u zkoušky.


Pro školy

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Evropský rámec kvalifikací usnadňuje studijní a pracovní mobilitu, podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání a pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou.


Časté dotazy


Časté dotazy


KDE JE ÚDAJ O EQF UVEDEN

box1.jpg


WEBOVÁ INFOGRAFIKA

box2.jpg


VIDEO O EQF

box3.jpg


Banner


Boxy


Jakou máte úroveň EQF?


WEBOVÁ INFOGRAFIKA

Webová infografika Vás názorně seznámí se základními principy Evropského rámce kvalifikací (EQF).


Titulka


Horní patička

### link article=8541 text=Pro odborníky title=Pro odborníky mode=inline ###


Patička


Pravé menu


Články z titulky


Články patička


Pomocné nástroje


Hlavní menu


EQF


Jak se orientovat ve vzdělávací nabídce škol? Jak se uplatňují absolventi různých oborů?

Webinář dnes ve 20.00 na RVP.CZ.


Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? – Jak na to?: On-line seminář 7. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. nás seznámí s tím, co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy a jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších obtíží. Máte dostatečnou zásobu aktivit pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy? Setkání se uskuteční ve středu 7. 12. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o souvislostech implementace ECVET v ČR. Budou rámcově zmapovány a vyhodnoceny aktivity konané v rámci Evropského týdne odborných dovedností (a to jak v ČR, tak v dalších zemích) a jejich možný průnik s budoucími aktivitami Koordinačního centra v kontextu s předpokládaným evropským vývojem.


Poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Jak uvádí předchozí zpráva - aktuálně je v přípravě poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016