Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 27


Vzdělávání 5-2016


NÚV v Evropském týdnu odborných dovedností

Do maturitních a učebních oborů v odborném vzdělávání nastupuje každoročně zhruba 72 % absolventů základních škol. Na gymnázia míří 22,5 % populačního ročníku. 


Metody výuky jako podpůrná opatření: On-line seminář 1. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek jsou pedagogové s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich oblíbenými tématy jsou především výukové metody, tvorba a inovace školních vzdělávacích programů a práce s motivací žáků i dospělých – učitelů i jiných pracovníků. Zabývají se i úpravou metod výuky, což je jedno z podpůrných opatření v rámci společného/inkluzivního vzdělávání. Lektoři se věnují tomuto tématu mnoho let a rádi se s vámi o nasbírané zkušenosti podělí. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2016 a lednu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Nové schéma vzdělávací soustavy s ISCED 2011

Nové schéma vzdělávacího systému v České republice, vytvořené v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), člení jednotlivé úrovně vzdělání podle mezinárodní klasifikace ISCED 2011, která nahradila stupnici ISCED 97 používanou do roku 2015. Schéma je aktualizované pro školní rok 2016/17 a slouží pro komunikaci o vzdělávacích programech a porovnávání dosažené úrovně vzdělání v EU i ve světě. 


Absolventi ocení dodatek i v elektronické podobě

Do vydávání dodatků k osvědčení, které popisují odborné i obecné kompetence absolventů, a doplňují tak doklady o dosaženém vzdělání, se ve školním roce 2015/16 zapojilo 586 středních škol (48 %). Školy mohou dát dodatky svým bývalým žákům k dispozici také v elektronické formě, a to ke stažení na svých webových stránkách. 


Objev svůj talent: semináře, veletrhy i konzultace k volbě oboru v NÚV

Evropský týden odborných dovedností začíná 5. prosince 2016


Zpravodaj 11/2016

Informace o trhu práce * Anglický bakalaureát – stále je co dělat * Top 20 vysokých škol v USA, které většina studentů absolvuje bez dluhů * Profesní bakalaureát ve Francii * Lidé s nízkou kvalifikací se vzdělávají nejméně, může to změnit spolupráce a solidarita uvnitř podniků * Začleňování učňů do pracovního procesu – zkoumaná výhoda


Jak školský zákon upravuje závěrečnou zkoušku učňů

Nabízíme Vám úplné znění paragrafů, které se týkají závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem. Červeně jsou vyznačena místa, na která se školy nejčastěji dotazují.


Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí

Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, absolutorium a absolutorium v konzervatoři


Vyhláška č. 72/2005 Sb.

Podmínky pro využívání služeb školských poradenských zařízení při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.


Vyhláška č. 73/2005 Sb.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.


Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření Intervence spočívajícího v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče

Při poskytování tohoto podpůrného opatření se vychází z ustanovení Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a platných RVP.


Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP)

Předměty speciálně pedagogické péče-členění


Vyhláška č. 47/2005 Sb

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.


Novelizace vyhlášky o ukončování SŠ a konzervatoří

Podmínky pro ukončování středního vzdělání s výučním listem stanoví vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška byla nedávno novelizována a aktuální změny jsou stanoveny ve vyhlášce č. 36/2014 Sb. Novela nabyla účinností 15. března 2014.


Středoškoláci se představí na veletrhu fiktivních firem

V  Českých  Budějovicích se dnes a zítra uskuteční regionální veletrh fiktivních firem


Geometrie v gotické architektuře: On-line seminář 24. 11. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Petr Pupík, který nás už dvakrát provedl nedokonalostmi a křivkami matematiky, nám pomůže objevit kouzlo matematiky v architektuře. Geometrie nemusí být nuda a shrbená záda nad pravítkem... Setkání se uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Plenární jednání oborových skupin 2016

Do konce roku by měla v Národním ústavu pro vzdělávání proběhnout plenární jednání oborových skupin. Jsou organizována s cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků NÚV. Tak, aby se udržoval a dále rozvíjel potenciál umožňující zapojování členů odborných skupin do aktuálně řešených úkolů.


aktuálně


Méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnózou dyslexie a méně zdatné čtenáře: On-line seminář 16. 11. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, speciální pedagožka a autorka praktických článků na Metodickém portálu RVP.CZ nás seznámí s radami, jak pracovat se žáky s dyslexií. Někteří bezchybně čtou, a zároveň nevnímají obsah čteného. Jak jim pomoci? Setkání se uskuteční ve středu 16. 11. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Celostátní diskuse k potřebnosti revize ECVET

Nová agenda dovedností pro Evropu přináší možnost navrhnout revizi Doporučení Evropského parlamentu a Rady pro ECVET. V jednotlivých státech probíhá na úrovni komunity ECVET konzultace, která by měla zajistit argumenty pro případnou revizi. 


New


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Jednotná zadání pro prosincový termín závěrečných zkoušek budou zpřístupněna 21. listopadu 2016

Jednotná zadání budou zpřístupněna v informačním systému nové závěrečné zkoušky. Školy je využijí při přípravě všech částí závěrečných zkoušek, tedy zkoušky praktické, písemné i ústní.


Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování: On-line seminář 9. 11. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři  Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek vám nabídnou podrobnější pohled na jednu z novinek, které přineslo společné/inkluzivní vzdělávání – plán pedagogické podpory (PPP). Setkání se uskuteční ve středu 9. 11. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 


Školy opět pilotují e-zkoušky, tentokrát v patnácti oborech

Až do 18. listopadu mohou školy prakticky vyzkoušet elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v 15 oborech vzdělání. Po úspěšném startu e-zkoušky v minulém školním roce má pilotáž přispět k rozšíření nabídky oborů, v nichž bude nadále možné skládat zkoušky na počítači.