Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 33


Všeobecné vzdělávání

Zde najdete nabídku publikací z těchto tematických oblastí: kurikulum, kvalita a hodnocení ve vzdělávání, společné vzdělávání, matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, Metodický portál RVP.CZ, jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání, čeština pro cizince atd.


Odborné vzdělávání

Nabídka publikací z těchto oblastí odborného vzdělávání: kurikulum, NSK, další vzdělávání a uznávání kvalifikací, nová závěrečná zkouška, profilová maturita, Cefif, STÚ, kariérové poradenství, uplatnění absolventů, spolupráce škol se zaměstnavateli.


Analýzy trhu práce a vzdělávání

Publikace o těchto tematických oblastech: postavení absolventů na trhu práce, jejich nezaměstnanost, úspěšnost v terciárním studiu, shoda vzdělání a pracovního uplatnění, požadavky zaměstnavatelů na přípravu žáků, pohled úřadů práce, uplatnění žáků se SVP.


Pedagogicko-psychologické poradenství, prevence a institucionální výchova

Školská poradenská zařízení, diagnostické a intervenční nástroje, rovné příležitosti ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby, ústavní a ochranná výchova, prevence rizikového chování, DVPP.


Publikace a studie podle témat


Nová klasifikace ISCED 2011

Mezinárodní klasifikace vzdělání  ISCED 2011 používá trojmístný číselný kód. Od roku 2016 bude uvedena na všech dodatcích k osvědčení.


Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti – ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci.


SECCOMPAT


Autoevaluace

Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení – Cesta ke kvalitě (2009 - 2012)


PAK

Partnerství a kvalita (červen až říjen 2008)


AKTÉRSKÝ POHLED VE VÝUCE – ON-LINE SEMINÁŘ 28. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Mgr. Milana Hese, Ph.D., o roli svědectví v dějinách a o otázkách, jak vybírat školní prameny, proč nechat zaznívat „hlasy“ těch, kteří události přímo zažili – to vše na příkladu metodického materiálu „Děvčata z pokoje 28″, který je grantovým výstupem Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


NZZ 2

IPn Nová závěrečná zkouška 2  (DUBEN 2012 - ČERVEN 2015)  


LAMS

IPO rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol - lektoři a mentoři pro školy (ČERVEN 2014 - ČERVEN 2015)


Nová metodika propojování ECVET a NSK

Ve druhém pololetí roku 2015 pokračovala činnost pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo zpracování metodiky propojování NSK a ECVET.


Postery a prezentace


Postery a prezentace


Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2015. 68 stran.


Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 53 stran.


Zpravodaj 1/2016

Priority nového předsednického tria Evropské unie ve vzdělávání a zaměstnanosti *  Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně *  Nízká kvalifikace může přecházet z jedné generace na druhou *  Další odborné vzdělávání a příprava hraje klíčovou roli v celoživotním vzdělávání *  Přečetli jsme za vás článek „Ta naše maturita česká“ *  Další vzdělávání a příprava pracovníků v Austrálii bude efektivnější *  Hesensko mobilizuje méně kvalifikované pracovníky k doplnění profesního vzdělání *  Kariérní stipendium podporuje v Německu odborné síly s profesní přípravou *  Validace má zviditelnit výsledky neformálního a informálního učení v Evropě


Oborové skupiny a společenská odpovědnost firem

Mezi programovými bloky připravenými pro plenární jednání oborových skupin je i téma zaměřené na výchovu k podnikavosti. Minimálně proto, že je to jedna z priorit Evropské komise ve Strategii Evropa 2020.


VÝUKA V ZAHRADĚ NAPŘÍČ PŘEDMĚTY – ON-LINE SEMINÁŘ 21. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Ing. Martina Kříže o motivaci učitelů pro výuku v terénu, v přírodě, kdy nemusí být kladen důraz jen na „frontální“ výklad, ale i výměnu zkušeností. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga schválila porada vedení MŠMT na konci května 2015. Na začátku roku 2016 byl dokument aktualizován.


Pospolu – spolupráce škol a firem

7. 1. 2016 Ústecký deník - Již za funkčního období ministra Petra Fialy na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se začal řešit stále se prohlubující problém úpadku zájmu o technické obory mezi studenty. Vznikl tak projekt Pospolu. Ministr školství Marcel Chládek pak uzavřel v roce 2014 smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Spolupráce se týkala zejména podpory technického vzdělávání dětí a mládeže. Pan ministr Chládek tenkrát prohlásil, že rok 2015 bude rokem technického vzdělávání.


Projekt Pospolu doporučil stáže učitelů ve firmách

7.1. 2016 Plzeňský deník - Učitelé odborných škol by měli každoročně strávit alespoň šest dní na stáži ve firmě. Odborný výcvik učňů v podnicích by měl trvat minimálně 12 týdnů. To jsou některá doporučení téměř tříletého projektu Pospolu zaměřeného na spolupráci škol a firem. Na starost ho měl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).


UMÍTE TO S POHÁDKOU – ON-LINE SEMINÁŘ 14. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorky Mgr. Sylvie Dolákové o využití pohádek ve vzdělávání. Téma pohádky prolíná každodenní výuku v oblasti jazyka, prvouky, matematiky, hudební, výtvarné či pracovní výchovy. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 11

Jedenácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v prosinci 2015 v dvojnásobné délce než obvykle. Představuje významná témata, která zazněla na zasedáních oborových skupin v závěru roku 2015. Představena jsou témata: výchova k podnikavosti v Evropě a ČR, přechod a uplatnění absolventů škol na trhu práce, metodika tvorby jednotek výsledků učení, využití prvků ECVET v projektu Pospolu, Metodický portál RVP.CZ, nová databáze Europass - dodatků k osvědčení a uvedení údaje o EQF na vysvědčeních a dalších dokladech podle nové vyhlášky.


Zadání pro samostatné odborné práce jsou zveřejněna

Zveřejňujeme zadání samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2015/2016. Všechny školy vyučující obory, které mají SOP ve svém jednotném zadání, zadávají tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí.    


Jednotná závěrečná zkouška v roce 2015 z pohledu České školní inspekce

Časopis Řízení školy publikoval 4. 1. 2016 článek o realizaci závěrečných zkoušek podle jednotného zadání.  Jeho autorem je  náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys a vzhledem k aktuálnosti tématu, přinášíme jeho plné znění.


Školy mohou připomínkovat aktualizované otázky ze světa práce

Na základě podnětů ze škol byl ve spolupráci s učiteli vytvořen návrh podrobnější verze otázek ze světa práce, které jsou nedílnou součástí témat ústní zkoušky (každé téma obsahuje jednu otázku ze světa práce). 


VYUŽITÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE DĚJEPISU – ON-LINE SEMINÁŘ 7. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží využití fotografie v oborových perspektivách v dějepise (historická věda, didaktika dějepisu, teorie médií, paměťová studia).


GOAL pomáhá dospělým, kteří se těžko uplatňují na trhu práce

Na Olomoucku a Ústecku vznikají centra kariérového poradenství orientovaná na osoby s nízkou či žádnou kvalifikací a na další lidi, kteří mají ztížené postavení na trhu práce -  nezaměstnaní, ohrožení nezaměstnaností, národnostní menšiny, osoby po výkonu trestu, zájemci se ztíženou sociální situaci.


Učitelům odborných škol by pomohly stáže ve firmách, doporučuje projekt Pospolu

10. 12. 2015 novinky.cz - Učitelé odborných škol by měli každý rok strávit alespoň šest dní na stáži ve firmě. Odborný výcvik učňů v podnicích by měl být minimálně na 12 týdnů. Doporučuje to projekt Pospolu. Je zaměřený na spolupráci škol a firem a trval tři roky. Na starost ho měl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Se zavedením duálního systému, tedy že žák je ve škole a s podnikem má uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu, se ale nepočítá v plném rozsahu.