Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 69


Pracoviště pro certifikace


pracovní skupiny

Stránku připravujeme


analýzy


koncepce a metodiky

Zde uvádíme přehled realizovaných studií a metodik, které se vztahují k diagnostickým nástrojům a provádění diagnostiky ve školských poradenských zařízeních.


DV Monitor. cz


vzdělávání a práce. cz


spolupráce ve vzdělávání

Školy a zaměstnavatelé spolupracují jako instituce, podoba i kvalita spolupráce jsou však výsledkem individuálních vkladů jednotlivců, na jejichž bedrech spolupráce leží.  Nepominutelnou podmínkou úspěšné spolupráce je vzájemná důvěra zúčastněných. Obě spolupracující strany přitom mají různá východiska – škola je podřízena legislativním normám a také dalším pravidlům daným zřizovateli. Zaměstnavatel se podřizuje aktuálnímu stavu volných kapacit podniku, obchodní strategii i stavu ekonomické stability podniku.


analýzy a data


§16 82/2015 Sb.

Ustanovení nabývají účinnosti 1. 9. 2016.


Děti/žáci–cizinci a děti/žáci s odlišným mateřským jazykem

Cílem bloku je poskytnout návštěvníkům základní orientaci v problematice dětí, žáků-cizinců a dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem. Vedle vyjasnění základních pojmů blok nabízí i inspiraci ze škol, přehled nejdůležitějších dokumentů a kontakty na organizace zabývající se touto problematikou.


metodiky a doporučení


Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.


Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. N ovela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.


NOVÁ METODIKA

askol.jpg pro výuku neslyšících


PRIMÁRNÍ PREVENCE

05.jpg


zápatí


publikace a analýzy


Aktuality


národní ústav pro vzdělávání

Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.


Sociální sítě - ikonky


Pedagogicko-psychologická poradna NÚV

poradenstvi.jpg Národní ústav pro vzdělávání má statut pedagogicko-psychologické poradny a je tak registrován v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pedagogicko-psychologická poradna je součástí Sekce pedagogicko-psychologického poradenství.


Národní informační centrum pro mládež


klientské centrum Národního centra Europass ČR


infoabsolvent.cz


vzdelavaniaprace.cz


nsk.cz


europass.cz


Národní centrum EUROPASS ČR

Národní centrum Europass Česká republika (NCE ČR) vzniklo 30. března 2005 a je součástí Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Činnost centra koordinuje Evropská komise a Cedefop (Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání). Národní centra Europass působí v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. 


Refernet

Celoevropská síť pro odborné vzdělávání ReferNet působí v České republice již od našeho vstupu do EU v roce 2004. Klíčovým úkolem sítě je poskytování informací (tzv. „reporting“) o odborném vzdělávání v členských zemích EU evropským orgánům a dalším zainteresovaným subjektům (národním odborným a politickým institucím, tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům, odborné veřejnosti atd.).


Nabídka vzdělávání


Samostatné aktivity

Významnou součástí činnosti NÚV jsou koordinační, expertní a poradensko-konzultační aktivity.


Informační systémy


Poradenství


Služby

V čem vám v NÚV můžeme pomoci


Témata


Vzdělávání a trh práce

Absolvent školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.


Školní a školské poradenské služby


Další vzdělávání / kvalifikace / uznávání vzdělání

Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 


Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015.


umělecké vzdělávání

Umělecké vzdělávání představuje širokou oblast. Zahrnuje jak formální vzdělávání ve školských institucích, tak neformální vzdělávání, na němž se podílejí mimo kulturní instituce a zařízení, nevládní neziskové organizace a další subjekty. Nejde pouze o vzdělávání v uměleckých oborech, ale také o vzdělávání prostřednictvím umění.


jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích.  V případě vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český.  Jazykové vzdělávání podle tohoto zákona se uskutečňuje v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. 


vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. 


Rozvoj vzdělávání

Vzdělávání je založeno především na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.


VP


NSK


RVP


NICM


REFE


Rozvoj vzdělávání

08.jpg


Rámcové vzdělávací programy

09.jpg


Společné vzdělávání/inkluze

07.jpg


ŠKOLNÍ A ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY

00.jpg


Nová závěrečná zkouška

10.jpg


Vzdělávání a trh práce

02.jpg


Poradenství


nabídka vzdělávání


Aktivity


Informační systémy

ze složky služby


Služby, které poskytujeme


Témata, jimiž se zabýváme


Podporujete spolupráci škol a firem? Katalog Pospolu nabízí prostor pro vaši prezentaci

Zaměstnavatelské svazy, asociace a další organizace podporující projekty a další inovace v oblasti spolupráce škol a firem mají možnost zdarma zveřejnit svůj profil v online katalogu Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz. Získají tím prostor pro prezentaci své činnosti a příležitost k navázání nových kontaktů pro spolupráci.


Návrhy opatření na podporu odborného vzdělávání


Systémová doporučení


Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmyslu

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů.


Škoda Auto sází na vzdělání

27.7.2015 novinky.cz - Z více než dvou set žáků a žákyň, kteří v uplynulých dnech úspěšně zakončili své vzdělávání v podnikovém Středním odborném učilišti strojírenském Škoda Auto a získali výuční list nebo maturitní vysvědčení, zhruba polovina přijala nabízené zaměstnání ve firmě. Ostatní budou pokračovat v dalším nástavbovém studiu nebo na vysokých školách, a to především na ČVUT v Praze, Technické univerzitě v Liberci či podnikové Vysoké škole v Mladé Boleslavi.


Digitalizace přinesla novou IT pozici: Chief Digital Officer

Novou a zároveň nepostradatelnou pozicí v IT odděleních velkých nadnárodních firem se stává takzvaný Chief Digital Officer, člověk zodpovědný za hladký přesun celého „analogového“ byznysu do digitálního prostředí. V posledních dvou letech tuto pozici obsadilo na tisíc firem po celém světě. Vyplývá to z údajů společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání vrcholových manažerů.


V Česku chybí IT specialisté. Firmy o ně proto pečují lépe než v zahraničí

Polovina firem na světě plánuje letos nabírat zaměstnance, pětina chce naopak propouštět. To je hlavní závěr světového průzkumu společnosti PwC. Navyšovat stavy hodlají správci aktiv, zdravotnické a farmaceutické společnosti. Tvrdým oříškem je ale najít schopné lidi. V Česku chybí hlavně IT specialisté.