Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 80


Elio, o.s.


Nově certifikovaná zařízení - listopad 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v listopadu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Nejžádanější profese za 10 let? Městský zahradník nebo plánovač konce života

Máte představu, které profese „přežijí“ příští desetiletí? A která nová povolání by mohla nahradit ta, jež naopak zmizí? Jak podotýká web fastcompany, s rychlými technologickými změnami, jako je robotika, 3D tisk nebo sdílená ekonomika, je jasné jediné – současné trendy nemusejí o budoucích profesích nic vypovídat.


Od cukrářky k hrobníkovi, od rakvičky k rakvi

V srpnu 2013 proběhlo v rámci projektu UNIV 3 pilotní ověřování profesní kvalifikace hrobník. Pilotního ověřování této kvalifikace se ujali pracovníci Vzdělávacího institutu Středočeského kraje - VISK.


Padesátníci v práci: šanci mají ti, co nepodceňují vzdělávání

Osm z deseti padesátníků, kteří hledají práci, pociťuje diskriminaci kvůli svému věku. Přitom šanci na uplatnění mají nejlepší za posledních sedm let. Důležité ovšem je, zda mají zájem dál se vzdělávat.


Zabíjačka už s certifikátem

Pětapadesátiletý pan Antonín pracuje jako pedagog odborného výcviku oboru vzdělání zemědělec-farmář. V oboru má dlouholeté zkušenosti. Když prvně slyšel o nabídce kurzu Bourání masa, zaujal ho z více důvodů. Za prvé proto, že domácí zabijačky jsou vždycky na něm, a tak chtěl získat širší vědomosti a dovednosti. Za druhé ale především proto, že si chtěl rozšířit svou kvalifikaci a uplatnění v práci.


návrh rozpočtu projektu


Etický kodex

Etický kodex je dokumentem, který shrnuje  základní požadavky na chování a jednání všech zaměstnanců naší instituce. Představuje morální závazek, upozorňující na naše mravní postoje, chování vůči instituci, spolupracovníkům, klientům a veřejnosti. 


Zpravodaj 11/2015

Učení založené na práci jako součást dalšího odborného vzdělávání a přípravy *  No tak jó, když jinak nedáte! *  Chránit investice do vzdělávání snižováním nadbytečné kvalifikace v EU *  Hodnota profesních kvalifikací podle NFER *  Výzkum literatury zabývající hodnotou profesních kvalifikací ve Spojeném království *  Nové přírůstky do Oxfordského slovníku *  Vyučování cizím jazykům v základních školách v Evropě v roce 2013


eTwinning: 10 let on-line spolupráce škol

Sdílené nápady, spolupráce, projekty prostřednictvím ICT komunikace.


ZŠ Plaňany

Výroční zpráva ředitele Základní školy Plaňany, okres Kolín  září -  2009


analýza činnosti

Analýza měsíčních výkazů o činnosti školních psychologů/speciálních pedagogů a pracovníků Poradenské linky.


Padesátníci v práci: šanci mají ti, co nepodceňují vzdělávání

Osm z deseti padesátníků, kteří hledají práci, pociťuje diskriminaci kvůli svému věku. Přitom šanci na uplatnění mají nejlepší za posledních sedm let. Důležité ovšem je, zda mají zájem dál se vzdělávat.


Hodnocení projektu MŠMT


Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II


SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou


ZŠ Šafaříkova


ZŠ Dukelská Strakonice


Leták projektu


ZŠ Táborská


publicita


základní údaje o projektu RŠPP - VIP II

Průběžné hodnocení školních poradenských pracovišť a příprava změn v nastavení systému školních a školských poradenských služeb v ČR.


Monitorovací zprávy


projekt RŠPP - VIP II v číslech: výsledky pro jednotlivé kraje


výstupy projektu

Zprávy, analýzy a dotazníky projektu.


Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.


Výchovný poradce

Výchovný poradce se věnuje zejména kariérovému poradenství, u vycházejících žáků zajišťuje předprofesní a profesní přípravu, organizuje exkurze do škol či do firem. Průběžně eviduje dokumentaci problémových žáků, neomluvené absence, svolává a řídí výchovné komise, spolupracuje s rodiči, sociálním odborem, soudy, mediační a probační službou a lékaři.


Školní psycholog

Školní psycholog vede zejména individuální pohovory s žáky, kde zjišťuje příčinu výchovných či výukových obtíží (rozhovorem i pomocí diagnostických metod). Následně poskytuje poradenskou i terapeutickou péči žákům, provádí reedukace i nácvik studijních dovedností (jak se učit). Dle potřeby také provádí krizovou intervenci (afektivní stavy, sebepoškozování). Nutná je zde spolupráce s rodiči i dalšími odborníky s cílem co nejefektivnější pomoci a podpory žákům. Kontakt s rodinou (nebo alespoň jedním z rodičů) považujeme za mimořádně důležitý, dobrá spolupráce s rodinou významně zvyšuje pravděpodobnost nápravy (nebo alespoň zlepšení) aktuálního stavu. Rodiče dostávají přímá doporučení, rady, jak k dítěti přistupovat, případně na které další odborníky se můžou (by měli) obrátit. 


Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog se věnuje zejména dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, ale také pedagogům, se kterými řeší aktuální krizové intervence se žáky, se kterými následně pracuje při individuálních hodinách a systematicky napomáhá při nápravě jejich chování či zlepšení prospěchu. 


vzdělávání a systém

V ČR dosud nebyl systematický a integrovaný systém vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů, který by odrážel specifika a potřeby školního poradenství. Součástí projektu jsou 4 typy vzdělávacích programů, které se liší podle úrovně dosažených kompetencí frekventantů. 


cíle poradenského a konzultačního servisu ŠPP


více o projektu

Projekt podporuje rozvoj školních poradenských pracovišt (ŠPP), která tvoří školní psycholog, školní výchovný poradce a školní metodik prevence. Tým ŠPP velmi úzce spolupracuje s vedením školy, pedagogy školy a spolupracujícími orgány jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, organizace sociálně právní ochrany dítěte, městské úřady anebo Policie ČR.


financování

Projekt byl financován z evropských strukturálních fondů (ESF) z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK), za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 


kontakty


RŠPP – VIP II

Průběžné hodnocení školních poradenských pracovišť a příprava změn v nastavení systému školních a školských poradenských služeb v ČR (2009 - 2011)


Education at Glance 2015

České školství v mezinárodním srovnání - ročenka OECD


Program Pohyb a výživa se školám osvědčil, teď v něm chtějí pokračovat samy

Ředitelé a učitelé oceňují novou metodiku edukačního programu MŠMT, který na 33 pilotních školách ověřil tým odborníků vedených NÚV


Hlasujte pro české virální video ve finále evropské soutěže Europassu

Od 23. do 29. listopadu můžete hlasovat pro finálová videa v evropské soutěži o nejlepší virální video propagující Europass. Do finále soutěže postoupilo 19 videí z deseti evropských zemí, mezi nimi i velmi povedené video Story of my life z České republiky.


Místně zakotvené učení – ON-LINE SEMINÁŘ ZÍTRA VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorky Lenky Skoupé o využívání aspektů místního prostředí pro výuku.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2015 a lednu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Program Pohyb a výživa se osvědčil

Zkvalitnit pohybový a výživový režim žáků na 1. stupni základních škol měl za cíl edukační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nazvaný Pohyb a výživa (PaV). Ve školním roce 2014/2015 jej na pilotních školách ověřil tým odborníků vedených Národním ústavem pro vzdělávání. Jak zaznělo na setkání k závěrům programu 25. listopadu, ředitelé a učitelé novou metodiku oceňují a chtějí v ní pokračovat i po skončení programu. Ověřování proběhlo na 33 školách z celé ČR, zúčastnilo se ho téměř 5700 žáků 1. až 5. ročníku ZŠ pod vedením 255 pedagogických pracovníků. Do ověřování byly zapojeny školy i se školními družinami a jídelnami.  


Absolventi a trh práce

Zorientovat se v nabídce škol a vybrat si správný obor mohou čtenáři nové publikace NÚV z oblasti dopravy a spojů, zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče. Na jednom místě naleznou zájemci o studium, ale nejen oni, všechny důležité informace o počtech žáků i absolventů těchto oborů a mnoho údajů o jejich uplatnění na trhu práce včetně výhledu do příštích let.  


Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů

V souladu s požadavkem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014–18 byla v roce 2015 pod vedením NÚV ustavena Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů. 


Vzdělávání 4-2015

O tom, co hýbe světem vzdělávání a jak se to odráží v práci Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), se můžete tentokrát dočíst i ve formě elektronického newsletteru . Dozvíte se například kde hledat pracovní verzi upravovaného RVP ZV nebo jaké výsledky přinesl školám, školním jídelnám a rodičům žáků 1. až 5. tříd program Pohyb a výživa. Informovat bychom Vás chtěli také o nové metodě výuky matematiky, která využívá aktuální mediální texty.  Klidný závěr tohoto roku a šťastný start do nového Vám přeje NÚV


Obrázkový test profesionální orientace


Dotazník stylů učení (LSI)


Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let


Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících


Nejčastější otázky a odpovědi na ně


podpurna opatreni FAQ


podpurna opatreni FAQ


Podpůrná opatření

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání.


aaaa


Setkání příznivců a členů sítě TT net - 23. až 24. listopadu 2015


Ekologie a udržitelný rozvoj v projektovém vyučování - on-line seminář dnes ve 20.00 na RVP.CZ


Oddělení pro jazykovědné, společenskovědní a umělecké vzdělávání


Konferece Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu - 19. 11. 2015

O klíčových změnách ve vzdělávacím systému bude v panelové diskusi hovořit náměstkyně NÚV Jana Zapletalová


Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Webinář dnes od 20.00 s lektorkou Lenkou Skoupou na RVP.CZ


Prosincový termín závěrečných zkoušek

Jednotná zadání pro termín prosinec 2015 budou školám k dispozici dne 20. 11. 2015 odpoledne. Od tohoto termínu budou v informačním sytému nové závěrečné zkoušky zveřejněna zadání pro všechny obory vzdělání.


Doporučení MŠMT k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem

MŠMT připravilo Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele.


Referát pro kvalitu a hodnocení ve vzdělávání


Referát čeština pro cizince


Referát pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ


Jak vzniká slovník a jak může pomáhat ve výuce jazyků

On-line seminář dnes ve 20.00 na RVP.CZ


Výchova k aktivnímu občanství - konference 10. prosince 2015

Do pracovní skupiny Výchova demokratického občana v rámci českého vzdělávacího systému se zapojí odbornice z NÚV Alena Hesová.


Dokumenty ke stažení


Novinky 2. listopadu


Bude potřeba více zdravotníků, finančníků i techniků

V následujících deseti letech by mělo přibývat pracovních míst ve zdravotní a sociální péči, peněžnictví a pojišťovnictví nebo různých technicky zaměřených oblastech. V projekci vývoje českého pracovního trhu to uvádí Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Autoři dokumentu ale připomínají, že odhady jsou problematické mimo jiné vzhledem k různým směrům, jakými se může ubírat ekonomika v Česku i jiných státech Evropské unie.


Česku ubývají dobří řemeslníci

V Česku ubývají dobří řemeslníci, a to i přesto, že se studenti začínají pomalu vracet na střední odborné školy. Bohužel to ale pořád nestačí. Výpadek byl totiž příliš dlouhý a starší mistři už odcházejí do důchodu. Šikovný řemeslník si přitom může vydělat často víc peněz než univerzitně vzdělaný vědecký pracovník.


Průvodci přírodou si zvýšili vědomosti

Nymburská vzdělávací instituce CEARA, s.r.o. realizovala pilotní ověřování profesní kvalifikace Průvodce přírodou. Kurz kombinoval vyváženým způsobem teoretickou část s praktickou a příklady dobré praxe, doplněnými dostatečným prostorem pro aktivní zapojení účastníků kurzu, především v jeho tematické části Interpretační aktivity a Organizace exkurze. Kurz probíhal v průběhu pátku, soboty a neděle zpravidla jednou za 14 dní. Cílem kurzu byla podpora „průvodců“ na vybraném velkoplošném chráněném území. Pro kurz byl vybrán region CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.


Konec ševců v Čechách? NE!

Počátky vzdělávání kvalifikovaných dělníků i techniků v oboru obuvnictví datujeme už do roku 1925, kdy firma Baťa ve Zlíně zahájila vzdělávání vlastních zaměstnanců. Mimořádný rozvoj firmy Baťa ve dvacátých a třicátých letech minulého století se odrazil pozitivně i v oblasti vzdělávání. V tehdejším Zlíně byla založena Baťova škola práce, která připravovala řídící pracovníky, obchodní zástupce, ale i kvalifikované dělníky.


Standardy profesních kvalifikací schválené 14. 10. 2015

NSK.jpg Dne 14. 10. 2015 byly MŠMT schváleny standardy dalších profesních kvalifikací.


Je nová kariéra správná volba?

Konec ekonomické krize přivádí řadu lidí k úvahám o změně zaměstnání, zejména pokud se v tom současném potýkají s přílišným objemem práce a vysokou hladinou stresu. Co když ale nehledáte jen nové místo, ale celkově novou kariéru?


Žáci a studenti se zrakovým postižením soutěží v klíčové disciplíně

Ve čtvrtek 5. 11. startuje 9. ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené.