Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 85


Přehled obsahu informačního systému ISA+

Tento článek podává přehled o obsahu Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA+, který je na www.infoabsolvent.cz   a umožňuje přímý vstup na jednotlivé stránky kliknutím na uvedený název za současného stisknutí Ctrl.


Ukončené národní projekty


NEJNOVĚJŠÍ

Publikace NÚV cílí na nejrůznější témata všeobecného a odborného vzdělávání, ale jsou to i analýzy trhu práce anebo odborné texty z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.


STUDIE K PŘÍPRAVĚ REVIZÍ RVP

všeobecné a odborné podkladové studie k přípravě revizí  


ARCHIV PUBLIKACÍ

Analýzy, publikace a studie můžete hledat chronologicky anebo podle témat. 


ARCHIV UČEBNÍCH DOKUMENTŮ

Zde najdete starší učební dokumnety a učební osnovy, které podle kterých se učilo před zavedením RVP.


RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů.


VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE

Z hlediska zajištění trvalého rozvoje ekonomiky i celé společnosti je potřebné, aby vzdělávací sféra v dostatečné míře reagovala na měnící se ekonomické i sociální podmínky.


PRACOVIŠTĚ PRO CERTIFIKACE

Na počátku června 2013 byla z pověření MŠMT pod Národním ústavem pro vzdělávání spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace. Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování.


NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

NICM  je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.


CENTRUM FIKTIVNÍCH FIREM

Zde naleznete informace o tom, co je to fiktivní firma, jak ji založit, jak ji vést, jak spolupracovat s ostatními fiktivními firmami a spoustu dalších užitečných informací.


PROJEKTY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Mezinárodní aktivity NÚV lze rozčlenit do dvou hlavních oblastí. První tvoří konkrétní výzkumné a pilotní projekty v rámci ESF nebo komunitárních programů, kde NÚV (nebo některý z původních ústavů) vystupuje či vystupoval v roli koordinátora i partnera projektu. Druhou část tvoří spolupráce s partnerskými institucemi, institucemi EU a ostatními nadnárodními organizacemi.


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÚV

Vzdělávací nabídka je určená odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. Připravuje ji Referát vzdělávání sekce pedagogicko-psychologického poradenství.


PODPORA MOBILITY – EVROPSKÉ NÁSTROJE

Tyto nástroje a principy tvoří integrovaný rámec, jehož dopad závisí na jejich soudržnosti a vzájemném působení. Jejich zavedení zvýší transparentnost kvalifikací, podpoří mobilitu a přinese výhodu občanům poskytováním systematické cesty ke zhodnocení a dokumentaci jejich znalostí, dovedností a kompetencí.


TISKOVÉ ZPRÁVY

Tiskové zprávy Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků


ANALÝZA INZERTNÍ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

V projektu VIP Kariéra II – KP byla vydána již čtvrtá analýza zabývající se strukturou inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu, tentokrát jde o rok 2012.


INFO


Bannery - činnost


Bannery - výstupy


Bannery - kontakty


Bannery - o nás


Odkazy dole


Bannery nahoře


Sekce pro kurikulum, všeobecné a odborné vzdělávání a evaluaci

Sekce se systematicky zabývá koncepcí počátečního vzdělávání v ČR, s využitím výsledků výzkumu zpracovává koncepční dokumenty, navrhuje strategii dalšího rozvoje počátečního vzdělávání a podílí se na jejím prosazování a praktickém naplňování. Ve své činnosti reflektuje koncept celoživotního učení a pro potřeby ČR rozpracovává nástroje, které k jeho realizaci vznikají na evropské úrovni. Svou činnost opírá o průběžné monitorování a analýzy systému všeobecného a odborného vzdělávání a jeho srovnávání s vývojem a koncepty vzdělávání ve vyspělých zemích (zejména z EU a OECD). Sekce rozvíjí kurikulum pro předškolní, základní, základní umělecké, gymnaziální a odborné vzdělávání, zaměřuje se na problematiku ukončování vzdělávání a zajišťování kvality. Zajišťuje činnosti související s tvorbou, posuzováním a inovacemi rámcových vzdělávacích programů a metodickou podporou a poradenstvím poskytovaným školám při tvorbě školních vzdělávacích programů. Podílí se na činnosti oborových skupin a  na spolupráci se sociálními partnery ve všech hlavních oblastech činnosti. Plní úkoly vyplývající z členství NÚV v evropských strukturách institucí všeobecného a odborného vzdělávání. 


Sekce pro analýzy trhu práce, rozvoj kvalifikací, dalšího vzdělávání a uznávání výsledků předchozího učení

Sekce se systematicky zabývá koncepcí dalšího vzdělávání v ČR, s využitím výsledků výzkumu zpracovává koncepční dokumenty, navrhuje strategii dalšího rozvoje dalšího vzdělávání a podílí se na jejím prosazování a praktickém naplňování. Ve své činnosti reflektuje koncept celoživotního učení a pro potřeby ČR rozpracovává nástroje, které k jeho realizaci vznikají na evropské úrovni. Svou činnost opírá o průběžné monitorování a analýzy požadavků trhu práce, vývoje vzdělávací nabídky počátečního vzdělávání, uplatnitelnosti absolventů škol, dále o monitorování dalšího vzdělávání a slaďování nabídky dalšího vzdělávání a trhu práce. Vytváří informační základnu pro služby kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Podílí se na tvorbě integrovaného systému kariérového poradenství v ČR. Sekce rozvíjí a spravuje Národní soustavu kvalifikací, zaměřuje se na problematiku uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, rozvoje dalšího vzdělávání cestou metodické podpory sítí škol v krajích a zajišťování kvality dalšího vzdělávání. Sekce informuje mladé lidí o možnostech vzdělávání a práce v ČR i zahraničí, spolupracuje přitom s Informačními centry pro mládež, které metodicky podporuje a certifikuje . Sekce řídí činnost oborových a odborných skupin a koordinuje spolupráci se sociálními partnery ve všech hlavních oblastech činnosti. Plní úkoly vyplývající z členství NÚV v evropských strukturách. Zajišťuje účast v evropských i širších mezinárodních aktivitách a podílí se na shromažďování, analýze a vzájemné výměně informací.


Sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Sekce se skládá ze tří oddělení a referátu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.


INFO


INFO


Publikace


Činnosti


Střihač ovcí

Střihač ovcí 41-059-H, Kustod s.r.o., Hradec Králové


Archiv


blog


Čtvrtletník VZDĚLÁVÁNÍ informuje o nové závěrečné zkoušce

Kromě článku o sjednocování závěrečných zkoušek učňů přináší čtvrtletník mnoho dalších informací, např. o přípravě mistrovských zkoušek, o činnosti Národního informačního centra pro mládež, o projektu UNIV 3 a v zahraniční rubrice se mimo jiné věnuje nesouladu v kvalifikacích a také technickým oborům vysokých škol určeným výhradně dívkám.


Bude dost kvalifikovaných pracovních sil?

28.7.2014    Pražský deník -  Projekt UNIV 3 přispívá ke zkvalitňování programů dalšího profesního vzdělávání. Dokážu, co umím – sobě i druhým. Tak zní slogan projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, v jehož rámci realizuje veřejnou zakázku Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností Trexima. Zapojeni jsou rovněž zaměstnavatelé jako odborníci z praxe.


Firmy jsou nespokojeny s absolventy, pomohla by jejich větší angažovanost v procesu vzdělávání

24.7.2014    iHNed.cz -  Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalitou a připraveností absolventů škol vstupujících na trh práce. Od vzdělávacích institucí očekávají hlubší specializaci a oborovou profilaci absolventů. Tu školy nenabízejí. Pomoci by mohla užší vzájemná spolupráce i finanční podpora neformálního vzdělávání od zaměstnavatelů.


Medailonky partnerství

Do projektu Pospolu se od října 2013 za účelem vzájemné spolupráce zapojily desítky škol, firem a jiných subjektů, od března a června 2014 k nim přibyly další. Všechny tyto subjekty vytvořily celkem 28 partnerství. Z toho 26 partnerství se v současné době účastní finanční pilotáže a 2 se účastní monitoringu spolupráce bez nároku na přímou finanční podporu.


Projekt Pospolu účelně propojil čtyři střední školy z regionu

23.7.2014 Karlovarský deník - Nejdek – Projekt Pospolu, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a který s Národním ústavem pro vzdělávání realizuje od prosince 2012 do června 2015, spojil čtyři střední odborné školy a jednoho sociálního partnera.


Zaměstnavatelé nejsou příliš spokojeni s připraveností absolventů, řešení nabízí podpora celoživotního učení a spolupráce zaměstnavatelů se školami

Na základě srovnání výsledků šetření zabývajícího se názory zaměstnavatelů na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce z let 2004 – 2007 a 2013 vyplývá, že v současnosti jsou zaměstnavatelé méně spokojeni s připraveností absolventů škol. Studie „  Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013 “  byla provedena mezi 2068 zaměstnavateli.


Zaměstnavatelé nejsou příliš spokojeni s připraveností absolventů, řešení nabízí podpora celoživotního učení a spolupráce zaměstnavatelů se školami

Na základě srovnání výsledků šetření zabývajícího se názory zaměstnavatelů na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce z let 2004 – 2007 a 2013 vyplývá, že v současnosti jsou zaměstnavatelé méně spokojeni s připraveností absolventů škol. Studie „  Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013 “  byla provedena mezi 2068 zaměstnavateli.


Partnerství 28 – Liberec (Liberecký kraj)


Partnerství 27 – MSŠCH Křemencova (Praha)


Partnerství 26 – Zelený pruh Praha (Praha)


Partnerství 25 – Plzeň (Plzeňský kraj)


Partnerství 24 – Varnsdorf (Ústecký kraj)


Partnerství 23 – Dobruška (Královéhradecký kraj)


Partnerství 23 – Dobruška


Nově zavedený odpočet na podporu odborného vzdělávání

15.07.2014  CFOworld.cz -  Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, spočívající v zavedení nového odpočtu od zakladu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání.


Zaměstnavatelé nejsou příliš spokojeni s připraveností absolventů, řešení nabízí podpora celoživotního učení a spolupráce zaměstnavatelů se školami

Na základě srovnání výsledků šetření zabývajícího se názory zaměstnavatelů na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce z let 2004 – 2007 a 2013 vyplývá, že v současnosti jsou zaměstnavatelé méně spokojeni s připraveností absolventů škol. Studie „ Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013 “ byla provedena mezi 2068 zaměstnavateli.


Probíhá inovace informačního systému nové závěrečné zkoušky

Informační systém nové závěrečné zkoušky prochází výraznou inovací. Vzniká nový software, který umožní e-learningové vzdělávání učitelů, formální úpravu jednotného zadání podle potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v budoucnu i zpracování písemné zkoušky online.


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.


Partnerství 22 – Litvínov (Ústecký kraj)


Partnerství 21 – Mohelnice (Olomoucký kraj)


Partnerství 17 - Kladno (Středočeský kraj)


Vytváříme vztah mezi studentem a firmou

3.7.2014 Komora.cz - Krajská hospodářská komora Pardubického kraje trvale podporuje veškeré aktivity svých členů na podporu technického vzdělávání vedoucí k zajištění kvalitních zaměstnanců pro firmy v regionu. Příkladem může být motivační program z Lanškrounska a Letohradska vypracovaný ve spolupráci s městem, školou a firmami .


Nově zavedený odpočet na podporu odborného vzdělávání

15.07.2014 CFOworld.cz - Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, spočívající v zavedení nového odpočtu od zakladu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 56 stran.


Jak si splnit sen

Jako malí jsme toužili být popelářem, modelkou, letuškou nebo kosmonautem – kolika z nás se to ale podařilo? Kolik z nás jezdí na korbě, fotí pro Vogue, pracuje u ČSA nebo chodí po Měsíci?


Alenka v říši pekařství

Pětačtyřicetiletá pekařka a prodavačka firmy Pecud Alena Tokárová, dostala přislíbeno od zaměstnavatele, že jí po úspěšném absolvování kurzu zlepší platové podmínky. Sama je sice vyučená, ne ale v gastronomickém oboru. O možnosti takového pilotního ověřování se dozvěděla prostřednictvím informační kampaně, kterou zajišťovala Hotelová škola Teplice na svých webových stránkách. Vše zkonzultovala s odborným učitelem školy, který jí kurz doporučil, a zeptala se svého zaměstnavatele, zda jí umožní proházet si určité směny v práci, pokud s tím budou ostatní kolegové souhlasit. Dostala povolení a výuka mohla začít. 


Projekt UNIV 3 je ohromným přínosem pro naši školu

Střední škola obchodu a služeb Jihlava se dlouhá léta intenzivně věnuje vzdělávání dospělých pořádáním rekvalifikačních kurzů v oborech kadeřník, kosmetička a kuchař-číšník. 


Studené pokrmy, co zahřejí u srdce

Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích je umístěna v historické budově bývalého loveckého zámečku, má však moderního ducha. Škola se může pochlubit stálým zájmem uchazečů o vzdělání a naplněnou kapacitou. Díky přetrvávajícímu zájmu o studium na této škole, modernímu vybavení, bohaté nabídce vzdělávání žáků i dospělých, možnosti zahraniční praxe i nadstandardnímu sportovnímu zázemí je škola fungujícím centrem vzdělávání, které si zaslouží pozornost veřejnosti.


Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna


Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.


Renarkon o.p.s.


Cesta integrace, o.p.s.


DO SVĚTA


Semiramis o.s.


Prostor plus, o.p.s.


P-centrum


Centrum pro rodinu a sociální péči


Nově certifikovaná zařízení - červen 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v červnu 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


odkaz


Tavič

Tavič 21-011-H, SOŠ Třineckých železáren, Třinec


Textilkám chybí odborníci, chtějí si je vychovat ve školách

1.7.2014 Mladá fronta DNES -Textilnímu průmyslu se v kraji daří, ale obor není kde studovat, a tak odborníci chybí. Továrny proto chtějí na školách otevřít nové obory, kde si mladé talenty vychovají samy. První to vyzkouší broumovská Veba.


Nové chůvy připraví speciální kurzy

30.6.2014 Právo – Jižní Morava Chůvy v akci. I tak by dal nazvat vzdělávací a rekvalifikační program podporovaný EU, který vyvrcholil přezkoušením osmi žen, které se chtějí stát profesionálními chůvami na brněnské zdravotnické škole v Merhautově ulici.


Nedostatek kvalifikovaných pracovníků řeší Národní soustava kvalifikací

Dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků oproti přeplněným pobočkám Úřadu práce ČR. Taková je současná situace na českém trhu práce. Efektivním nástrojem pro řešení tohoto nesouladu může být Národní soustava kvalifikací.


Systém kvalifikací proniká k zaměstnavatelům i do rekvalifikací

Se systémem získávání profesních kvalifikací začínají počítat zaměstnavatelé a postupně se na něj přeorientovávají i rekvalifikace zajišťované úřady práce.


Průvodce je člověk, kterému není nikdy zima a který nikdy nemá hlad, říká absolventka zkoušky Průvodce Prahou

V polovině června se v centru Prahy sešla skupinka budoucích průvodců, aby v rámci Národní soustavy kvalifikací vykonala zkoušku k profesní kvalifikaci průvodce Prahou. Díky získanému celostátně platnému certifikátu budou moci absolventi zkoušky nabízet své průvodcovské služby cestovním agenturám a zahraničním turistům.


Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s odborným garantem - Českou poštou, s. p. - rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací.

Nově do něj přibylo oprávnění zkoušet profesní kvalifi kace zaměřené na oblast poštovních služeb. Pro tuto oblast zkoušek bude HK ČR ve spolupráci s Českou poštou ověřovat následující profesní kvalifikace:   Pracovník poštovní přepážky univerzální Pracovník poštovní přepážky Poštovní doručovatel Pracovník poštovní přepravy Pracovník vnitřní poštovní služby


Národní soustava kvalifi kací pomáhá školám získávat odborné pracovníky

Střední škola polytechnická v Brně je další institucí, která využívá Národní soustavu kvalifi kací (NSK). Nedílnou součástí výuky na této škole je praktické vyučování, které probíhá na odloučených pracovištích v Brně a okolí. Vyučují se tu obory zedník, truhlář, montér suchých staveb, instalatér, sklenář, malíř a další. O tom, jak škole projekt NSK konkrétně pomáhá, jsme hovořili se zástupcem ředitele pro praktické vyučování Ing. Petrem Veselým.


Poradce pro pozůstalé - kvalifikační zkouška

Hodně lidí dělá určitou práci dlouho a dobře, ale nemají na ni ten správný papír. Právě proto je tady web www.vzdelavaniaprace.cz a systém Národní soustavy kvalifikací. Podívejte se na konrétní příklad, jak to celé funguje v praxi. Možná máte podobný příběh jako paní Magda a kvalifikační zkouška by vám mohla změnit život.


Získání nové profesní kvalifikace není lehké

Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni získala koncem roku 2011 od Ministerstva průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, autorizaci pro profesní kvalifikaci Správce operačních systémů pro malé a střední organizace.


Konference NSK v Olomouci: „Úspěšnou firmu tvoří kvalifikovaní zaměstnanci“

Dne 3. června 2014 se v Clarion Congress hotelu v Olomouci setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců.


Snídaně s novináři

Neformální snídaně projektu NSK s novináři se v červnu uskutečnila v kavárně Mezi řádky...