Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 73


Chcete si založit živnost? Zvažte profesní kvalifikaci Chůva

personalista.com  24.9.2013 , Jan Míka           První dvě uchazečky získaly v Síti mateřských center o.s. osvědčení o vykonání zkoušky profesní kvalifikace Chůva do zahájení povinné školní docházky. Další se o její složení mohou ucházet 24. 10. 2013.


Metodická pomoc učitelům

Vedle konkretizovaných očekávaných výstupů vznikala v průběhu implementace kurikulární reformy řada metodických materiálů na pomoc ředitelům a učitelům mateřských škol.


Zavedením druhého povinného cizího jazyka na ZŠ se zlepší jazyková vybavenost žáků

Od školního roku 2013/2014 zavádějí povinně základní školy druhý cizí jazyk, a to podle svých možností, nejpozději však od osmé třídy. ČR se tak řadí k více než polovině zemí EU, které mají povinnou výuku druhého cizího ve stejném věku dítěte, a podporují tak princip mnohojazyčnosti.


Pohyb a výživa

Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ


POSPOLU: Startuje pilot prvních pěti partnerství, chystá se další kolo

Tisková zpráva MŠMT - Do zadávacího řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem, které proběhlo v rámci projektu POSPOLU realizovaném MŠMT a partnerem NÚV, poslalo svou nabídku v součtu celkem 46 škol a 137 firem. K výběru bylo doporučeno hodnotící komisí veřejné zakázky prvních pět partnerství, do kterých je zapojeno celkem 7 škol a 43 firem. Ostatní budou mít znovu šanci uspět v dalším kole.


Paní Magda po smutných životních zkušenostech pomáhá druhým, složila kvalifikační zkoušku jako poradce pro pozůstalé

Praha, 24. září 2013, TZ NSK 2  Paní Magda má za sebou smutnou zkušenost. Velmi blízký člověk jí odešel na onen svět. Své zkušenosti se tato žena rozhodla využít k pomoci lidem, kteří tyto nelehké chvíle právě prožívají. Dlouhou dobu neoficiálně poskytovala služby pozůstalým v prachatickém Hospici sv. Jana N. Neumanna, až nakonec složila v tomto oboru kvalifikační zkoušku a získala celostátně platné osvědčení.


Tiskové zprávy


Předvolební diskuse o školství

Na kulatém stole, který uspořádal SKAV 19. září, se zástupci osmi politických stran kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny shodli, že nejdůležitější je vytvořit lepší podmínky učitelům. Většina z nich se domnívá, že k tomu musí vzniknout kariérní systém a podstatně se má zlepšit odměňování pedagogů. Účastníci také kritizovali, že neexistuje dlouhodobá koncepce, vzdělávací systém nemá jasné priority a cíle se mění s každou novou politickou reprezentací.


Inspekce se víc zaměří na kvalitu škol

Řízením České školní inspekce byl 7. srpna 2013 pověřen Mgr. Tomáš Zatloukal. Stalo se tak poté, co bývalá šéfka ČŠI Olga Hofmannová rezignovala na svou funkci. Na to, jak se změní činnost ČŠI po nástupu nového ústředního školního inspektora, jsme se zeptali jeho náměstka pro inspekční činnost Ondřeje Andryse.


Školy si uvědomily svůj potenciál

Na konci srpna se uzavřel jeden z velkých projektů na podporu dalšího vzdělávání, UNIV 2 KRAJE. Zúčastnilo se ho 325 škol z České republiky, které se zapojily do vzdělávání dospělých a připravily pro ně skoro tisíc nových kurzů. O smyslu projektu jsme hovořili s PhDr. Janou Bydžovskou, která se věnovala jeho řízení.


Najít práci je pro absolventy opět těžší

Situace absolventů na trhu práce se po určitém zlepšení, k němuž došlo od září 2011 do dubna 2012, výrazně zhoršila. Jak vyplývá z „Předběžné zprávy o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2013“, zpracované v oddělení analýzy trhu práce NÚV, počty nezaměstnaných absolventů učebních i maturitních oborů výrazně přesáhly všechny hodnoty z pětice krizových let.


Jednotná závěrečná zkouška pro učně

Příprava nových závěrečných zkoušek pro žáky oborů vzdělání s výučním listem je v závěrečné fázi. Během školního roku 2013/2014 budou připravena jednotná zadání pro všechny obory s výučním listem včetně těch, kde se vzdělávají převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nová závěrečná zkouška stále není povinná, ale kolem 80 procent škol se k ní přidává dobrovolně. Žáci 3. ročníků učebních oborů by se proto měli připravit na to, že ji s velkou pravděpodobností budou na konci školního roku skládat.


Standardy mají pomoci učitelům

Požadavek na vytvoření nových standardů vzešel od bývalého ministra školství Josefa Dobeše. Ten chtěl zavést testování žáků 5. a 9. tříd a k tomu bylo třeba napřed určit, co se má testovat. V současném pojetí mají standardy hlavně pomoci učitelům, jak připravovat žáky, aby to odpovídalo požadavkům rámcového vzdělávacího programu. Odborná i učitelská veřejnost je v názoru na standardy stále rozdělena, proto byly od 1. září povinně zavedeny jen pro český jazyk a literaturu, matematiku a cizí jazyky.


Nejde jen o peníze

Na začátku projektu UNIV 2 KRAJE byl mezi zapojenými školami strašně velký rozdíl a ne všechny byly dostatečně motivované k tomu, aby začaly poskytovat vzdělávání pro dospělé. V současnosti už takové rozdíly nejsou a těžko by se našel ředitel, který by nechtěl, aby se jeho škola podílela na vzdělávání dospělých. Přesto do budoucna nemají zdaleka všechny školy jasnou vizi, že se tomu budou dál věnovat. To nás dost mrzí, ale na druhou stranu se jim nedivím.


UNIV 2 KRAJE: Školy se změnily v centra celoživotního učení

Zveřejněním informací o stovkách vytvořených vzdělávacích programů pro dospělé se na konci srpna završil bezmála čtyřletý projekt UNIV 2 KRAJE. Během jeho trvání se 325 škol ve třinácti krajích ČR proměnilo v místní centra vzdělávání dospělých. Pedagogové se naučili vytvářet vzdělávací programy a zvládli i jejich marketing. Celkem připravili 987 vzdělávacích programů v jednotlivých profesních kvalifikacích. Z toho bylo 548 programů pilotně ověřeno za účasti prvních 6 628 klientů, z nichž bylo více než 6 100 úspěšných.


Injekce pro kariérové poradenství

Snad už nikdo nepochybuje o tom, že kariérové poradenství musí být pro občany běžnou a široce dostupnou službou. Každý z nás se alespoň jednou za život dostal na křižovatku rozhodování „kudy dál“ a vítal jakoukoli pomocnou ruku. Zatímco takových křižovatek dnes přibývá a jsou stále komplikovanější, odborné pomoci nikoli.


Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum bylo zřízeno dne 13. 5. 2010 rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí ČR jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Je také prostředkem pro síťování organizací působících v oblasti kariérového poradenství, což je jeden z trendů v oblasti kariérového poradenství ve světě a zejména v Evropě.


Kariérové poradenství napříč Evropou

Členským státům Evropské unie a dalším zemím pomáhá při rozvoji celoživotního kariérového poradenství Evropská síť pro oblast politik celoživotního poradenství (ELGPN).


Europass – dodatek k osvědčení dostalo letos 65 tisíc absolventů

Více než polovina letošních absolventů středních škol a učilišť dostala spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se tam rádi ucházeli o práci. Zaměstnavatelé z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal.


Máme na školách odborníky na e-learning?

V letech 2011–2013 se tým Národního ústavu pro vzdělávání aktivně účastnil mezinárodního projektu Certified European eTutor (CET), který probíhal v rámci programu Leonardo a vedle expertů z ČR se do něj zapojili také odborníci z Německa, Velké Británie, Španělska a Finska. Cílem projektu je vytvoření nového evropského standardu pro školení učitelů odborného vzdělávání v oblasti e-learningu. Projekt využil úspěšný německý nápad zaměřený na vytvoření e-learningu pro e-tutory a testoval ho v jiných zemích EU.


Příprava na učňovství pro znevýhodněnou mládež v Německu

V Německu je od 90. let nabízena předprofesní příprava sociálně znevýhodněným mladým lidem s potížemi v učení a neúspěšným uchazečům o učební místo. Záměrem je poskytnout jim v průběhu 10 až 11 měsíců úvod do různých profesních oblastí (včetně stáží v podnicích) a vyučovat je podle kurikula prvního ročníku profesní přípravy. Od ledna 2009 mají mladí lidé také „druhou šanci“ ve formě přípravy na návrat do školského systému a složení závěrečných zkoušek pro získání základního vzdělání. V roce 2009 se kurzů druhé šance zúčastnilo okolo 17 tisíc mladých lidí, z nichž 7 tisíc závěrečné zkoušky úspěšně složilo


Kroky ke kvalitnímu učňovství

Učňovství by mělo být otevřeno i dospělým, kteří chtějí změnit nebo získat kvalifikaci, má poskytovat širší kompetence, umožňující jeho absolventům přizpůsobovat se změnám. Na vytváření učebních programů by se měli podílet i zástupci zaměstnavatelů. Tato a další doporučení uvedla OECD na zasedání G20 v Mexiku v září 2012.


Odborné školství v evropském srovnání

Česká republika má druhý největší podíl žáků v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) z evropských zemí. Celkově v Evropě tento podíl mezi roky 2006 a 2010 mírně poklesl, přesto je v odborných programech i nadále zapsána téměř polovina žáků středních škol. Souhrn statistických údajů o OVP v evropských zemích předkládá Cedefop v nové publikaci.


Vzdělávání 3/2013

3_13-1.jpg Z obsahu: Předvolební diskuse o školství, Nezaměstnanost absloventů, Injekce pro kariérové poradenství, Nové standardy mají pomoci učitelům, Školy se změnily v centra celoživotního učení. Příloha: Cizí jazyky ve škole.


Databáze témat pro novou závěrečnou zkoušku se rozšiřuje

Autorské týmy, které pracují v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2, se v současnosti soustřeďují na tvorbu nových témat, z nichž se sestavují jednotná zadání. Celkový počet témat pro zkoušku písemnou, praktickou a ústní, která jsou obsažena v databázi, se tak zvýší přibližně o třetinu - z dnešních cca 6 000 na 9 000.


Zpravodaj 9/2013

Z glosáře Cedefopu 21 * Učňovství a ekonomika Spojeného království * Dějiny učňovství v Británii * Sedm úrovní dobrého odborného vzdělávání * Vzdělávání v Koreji * Odborné vzdělávání v Izraeli * OECD – anticipace změn v potřebě kvalifikací * Uznávání zahraničních kvalifikací v Německu


Videoukázky z pilotního ověřování

101.jpg


Zámečník

Zámečník 23 – 003 – H  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín


Výroba restauračních moučníků

Výroba restauračních moučníků 29 – 012 – H Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy


Výroba knedlíků

Výroba knedlíků  65 – 013 - E Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD s.r.o., Humpolec


Truhlář nábytkář

Truhlář – nábytkář 33 – 001 – H Střední odborná škola, Litvínov – Hamr


Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 65 – 003 – H     Střední škola, Bor


Obsluha a seřizování CNC strojů

Obsluha a seřizování CNC strojů 23 – 026 – H Střední průmyslová škola Hranice


Florista

Florista 41 -008 – H Střední  škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové


Bourání masa

Bourání masa 29 – 021 – H Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov


Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka z roku 2013 je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. 


Při získání kvalifikace pomůže internet

Právo, 7. 12. 2011  Odborné profesní zkoušky mohou být řešením v oborech, kde chybí kvalifikovaní absolventi škol


Vyšší odborné školy by si zasloužily lepší legislativní rámec

logo_casopis_KOMORA_1.jpg 2.9.2013    Komora.cz , Jakub Horňáček


V Nesuchyni a Brně oficiálně zahájili projekt, který v ČR opět posune možnosti rekvalifikací

Více než čtyři stovky ředitelů středních odborných škol z celé republiky se spolu s dalšími partnery sešly koncem února ve středočeské Nesuchyni a v Brně. Oficiálně tak začala další etapa v oblasti rekvalifikačního vzdělávání v ČR. 


Příklady dobré praxe

103.jpg Podle Wikipedie příklady dobré praxe (PDP) ukazují, že existují techniky, metody, procesy a aktivity, které vedou mnohem efektivněji k daným cílům, než některé jiné techniky, metody atd. Příklady dobré praxe lze rovněž definovat jako účinnější (méně úsilí) a efektivnější (dobré výsledky) cesty k vytčenému cíli, založené na opakovatelných postupech, které se mohou osvědčit i jinde a které může aplikovat větší počet lidí.


Střední školy začínají při vzdělávání dospělých spolupracovat se soukromými vzdělávacími institucemi

Střední odborné školy na Vysočině vstoupily do třetí fáze projektů, v nichž se od roku 2005 mění v podnikatele na poli celoživotního učení dospělých. Nyní v nich začaly spolupracovat i se soukromými vzdělávacími institucemi v celé ČR


Profese kominíka už dávno není jen o štětce a knoflíku pro štěstí, zní z projektu vzdělávání dospělých

Nová legislativa na poli vzdělávání dospělých v ČR umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání. Podle Jiřího Košťála ze Střední školy stavebních řemesel v Brně v Bosonohách to může vracet na trh práce řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. V probíhajícím projektu ministerstva školství UNIV 3 může být příkladem obojího kominická profese.


Od února začala realizace projektu UNIV 3

Nový projekt propojí rekvalifikace směřující k přípravě na vykonání zkoušky a proces uznávání


Maloproducenti z rybníků si v UNIVu sami řekli, které obory rybářského vzdělávání dospělých jim v Třeboni přijdou vhod

Jihočeský kraj - Celoživotní vzdělávání se stává nezbytným prvkem pro všechny, kdo chtějí uspět na trhu práce. Po roce 2005 se na poli dalšího vzdělávání objevil fenomén tří navazujících projektů UNIV – tedy proměny středních odborných škol v centra celoživotního učení. Nyní, po bezmála deseti letech, dokonce začal sám „produkovat“ zájemce o další vzdělávání


Lektorováním za bránou věznice získali učitelé lomnické školy nové zkušenosti

Také vstup do zcela neznámých prostředí přináší středním školám v ČR jejich zapojení do projektů UNIV. Příkladem takové zkušenosti je práce běžných pedagogů v prostředí věznic, výuka osob ve výkonu trestu. 


UNIV3 - rekvalifikacím začala nová etapa

Publikace projektu z roku 2013.


ReferNet informujeme Evropskou komisi o odborném vzdělávání v České republice

Celoevropská síť pro odborné vzdělávání ReferNet působí v České republice již od našeho vstupu do EU v roce 2004. Klíčovým úkolem sítě je poskytování informací (tzv. „reporting“) o odborném vzdělávání v členských zemích EU evropským orgánům a dalším zainteresovaným subjektům (národním odborným a politickým institucím, tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům, odborné veřejnosti atd.).


5 otázek pro prvního manažera kvality v ČR dle NSK

logo_casopis_KOMORA_1.jpg 2.9.2013    Komora.cz,    Jana Svobodová           Zkoušky z profesních kvalifikací jdou napříč různými obory a už nejsou v praxi neznámou. V jednom z minulých čísel jsme informovali o prvních přezkoušených chůvách, dnes jich je již skoro třicet. Tentokrát jsme pro vás vyzpovídali absolventa zkoušky a majitele zatím ojedinělého osvědčení profesní kvalifi kace manažer kvality pana doc. Dr. Ing. Ivo Formánka.


Naši personální politiku jsme posunuli o krok vpřed

logo_casopis_KOMORA_1.jpg 2.9.2013    Komora.cz,  Romana Nováčková   „Využití standardů NSK se ukázalo jako jedna z dalších možností rozvoje personální politiky, která je v souladu s naší firemní kulturou,“ říká Ing. Renata Slezáková, vedoucí finančního a personálního útvaru ZPV ROŽNOV, s. r. o., která se s námi podělila o své dosavadní zkušenosti s NSK v rámci její firemní praxe.


Tematická konference v Zámeckém hotelu Třešť, 7.-8. 10.2013

trest.jpg Konference je zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Tematická konference v hotelu Primavera, Plzeň, 26.-27.9.2013

primavera.jpg Konference je zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Jedinečná příležitost ke změně profese

denik_cz_logo_1.jpg Deník – Střední Čechy a Jižní Morava,   9.9.2013    Příloha - moje peníze, Z.Nováčková     Hledáte novou práci a chcete si zlepšit kvalifikaci? Anebo jste školu nedokončili a rádi byste si doplnili vzdělání? Nebo jen pracujete v jiném oboru, než jste vystudovali a chcete mít hodnověrný doklad o vlastních znalostech? Potom je příhodným řešením Národní soustava kvalifikací, v jejímž rámci vznikají nové cesty ke vzdělávání jednotlivců.       


Nové závěrečné zkoušky mají podporu škol i zaměstnavatelů

8. 3. 2012 : K 31. březnu končí projekt Nová závěrečná zkouška, který umožnil provést reformu závěrečných zkoušek v učebních oborech. Od dubna na něj naváže dvouletý projekt, jehož cílem je dokončení přípravy jednotných zadání a zdokonalení internetového informačního systému pro jejich zpřístupnění. Obojí je předpokladem pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky ve školách vyučujících učební obory. Výsledky končícího projektu byly představeny na konferenci, která se konala 8. března 2012 v hotelu STEP v Praze 9.


Právě skončily závěrečné zkoušky v učebních oborech

27. 6. 2013: Většina učilišť se letos dobrovolně přidala k jednotným zkouškám, jejichž kvalitu garantuje stát. Závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání skládalo v průběhu června celkem 27 805 žáků. Ti, kteří neuspěli, mají možnost opravit si své výsledky v září.


Ke stažení


Pilotní projekty


Tiskové zprávy


Dotazníkové šetření ve školách a u zaměstnavatelů

V průběhu druhé poloviny září a v říjnu 2013 probíhalo v projektu Pospolu plošné dotazníkové šetření formou internetového dotazování, do něhož byly zahrnuty všechny střední a vyšší odborné školy. Souběžně bylo stejnou formou realizováno dotazníkové šetření u vybraných zaměstnavatelů. Na dotazníkové šetření navázaly hloubkové rozhovory se zástupci 30 vybraných škol a 30 zaměstnavatelů. Dotazníkové šetření ve školách realizovala společnost STEM/MARK, která prováděla i hloubkové rozhovory se zástupci škol. Šetření u zaměstnavatelů ve stejném termínu provedla společnost TREXIMA, hloubkové rozhovory se zástupci zaměstnavatelů realizovala společnost UNIVERSITAS.  


Seznam oborů vzdělání a editorů pro školní rok 2013/2014


Seznam oborů vzdělání a editorů pro školní rok 2012/2013


Dění v projektu květen 2013 – červenec 2013


První pracovní verze aplikovaných modelů lze připomínkovat

V průběhu července a srpna 2013 byly zveřejněny první pracovní verze aplikovaných modelů vytvořené v projektu Pospolu.


ECVET v ČR


Co je ECVET

Evropský systém ECVET přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže doma či v zahraničí. ECVET ve všech evropských zemích zaváděn od roku 2009 na základě doporučení Evropského parlamentu a Rady .


Kontakty


Již více než 180 firem prokazatelně využívá systém Národní soustavy kvalifikací

Newsletter NSK2, 2/2013  Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, které se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací, ocenilo 22. května v klášteře dominikánů v Praze společnosti, které se rozhodly ověřit životaschopnost NSK ve své praxi. 


5 otázek pro prvního manažera kvality v ČR dle NSK

Newsletter NSK2, 2/2013  Zkoušky z profesních kvalifikací jdou napříč různými obory a už nejsou v praxi nezná- mou. Tentokrát jsme  vyzpovídali absolventa zkoušky a majitele zatím ojedinělého osvědčení profesní kvalifikace manažer kvality pana doc. Dr. Ing. Ivo Formánka. 


Jak Česko mluvilo o vzdělávání

Řízení školy , 1.8.2013,Tomáš Feřtek          Hlavní závěry půlroční debatní kampaně Česko mluví o vzdělávání zní: nepotřebujeme další reformu, není na místě dělat radikální změny, soustřeďme se na pomoc konkrétním učitelům a ředitelům ve školách, aby mohli učit lépe. Je takový závěr úměrný několikaměsíční diskuzi na stránkách ceskomluvi.cz, zhruba třem desítkám kulatých stolů, regionálních seminářů a odborných setkání? Není to banální samozřejmost? Popravdě řečeno není a cesta k té samozřejmosti byla docela nesamozřejmá.  


Pilotáž

Informace k výběrovému řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem, stav k 22. 8. 2013


Bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Zajištění vzdělávání v regionech“

Dne 30. srpna 2013 bylo vyhlášeno podlimitní výběrové řízení  „Zajištění vzdělávání v regionech“. Vzdělávání se bude vztahovat k tématům řešícím spolupráci mezi sociálními partnery a školami a bude realizováno různými formami přímo v regionech. Obsahová náplň a metodika jednotlivých vzdělávacích akcí bude stanovena zadavatelem a bude pro účely této veřejné zakázky vytvořena autory zadavatele, kteří  následně proškolí pro jednotlivé vzdělávací okruhy lektory a kouče jmenované dodavatelem.


NSK2 - setkání s novináři

setkani_s_novinari_navestidlo.JPG Praha, 27.8.2013 V pražské kavárně Café Parisiene proběhlo neformální setkání s novináři při kterém se seznámili s příběhy lidí, kteří prošli kvalifikační zkouškou a jak jim nově získaná profese změnila život.


Státní zkoušky

Novela školského zákona upravující státní zkoušky a vyhláška upravující jejich průběh je schválena.


Inženýr si splnil sen. Zahodil kariéru a šel vařit do restaurace

iDnes.cz.jpg  iDNES.cz, 28.8.2013, Filip Horáček  Je málo kuchařů, které můžete oslovovat "pane inženýre". Devětadvacetiletý Tomáš Vítek z brněnské restaurace Bohéma je jedním z nich. Kuchař samouk udělal jednoho dne radikální krok. Zahodil kalkulačku, chopil se vařečky a teď připravuje vlastní degustační menu ve známé restauraci.