Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 275


Všichni nabízíme totéž

moderni_rizeni_logo.jpg Moderní řízení , 25.7.2013    Kateřina Kotoušová  Atˇ jsme jednotlivci, nebo zastupujeme firmy, nabízíme všichni totéž: firmy, organizace a instituce poskytují "unikátní" produkt, výhodné cenové podmínky a individuální přístup.  


Soutěž Projektový manažer roku 2013 zahajuje registraci účastníků

moderni_rizeni.jpg Moderní řízení  ,    25.7.2013       Soutěž Projektový manažer roku 2013, která si klade za cíl upozorňovat na nejlepší projektové manažery a projekty v soukromé i neziskové sféře, otevírá v těchto dnech registrace pro soutěžící. Ti se mohou hlásit až do poloviny srpna. 


Dotaz č. 27 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Je možné podat nabídku šablony oboru pro Zlínský kraj, kde OV pěti žáků zajistí jako subdodavatelé pět firem (v každé firmě jeden žák), přičemž jedna firma je v sousedním kraji (má tam sídlo i provozovnu)? Obdobě je tomu u druhé šablony dalšího oboru, kde je rovněž jeden žák umístěn do firmy se sídlem v sousedním kraji (ale provozovna už je v "našem" kraji). Je toto možné nebo každý subdodavatel musí být z kraje, ve kterém podáváme nabídku?  


Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Jako doplněk pilotáže budeme navrhovat profilové maturitní zkoušky a obhajoba prací ze šk. roku 2014/2015 proběhne až po ukončení projektu   v 1/2015. Jak správně propočítat hodiny konzultací a přítomnosti ve firmě, abychom mohli splnit požadavky projektu? Počítá se s možností dodatečného doložení až po obhajobách v květnu 2015? 


Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

  Jaký bude správný postup při vykazování hodin, v případě, že žák krátkodobě onemocní? Zavážeme se k určitému počtu žákohodin odborného výcviku, ale tyto situace budou nastávat velice pravděpodobně a současně nebude nepřítomnost tak dlouhá, abych za žáka dosazovali náhradníka. 


Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Náš subdodavatel je s.r.o., která nemá živnostenské oprávnění, je pouze zapsaná v obchodním rejstříku. Ověřený výpis z OŘ pro tuto firmu bude přílohou naší nabídky pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů par. 54 zákona, tak jak uvádíte v zadávací bod č. 1 – výpis z obchodního rejstříku. Je výpis z obchodního rejstříku dostatečným dokumentem jako doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky požadující příslušné živnostenské oprávnění, jak požaduje zadávací dokumentace v bodě č. 2? 


Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Je možné poslat nabídku poštou nebo se musí do daného termínu doručit osobně? 


Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V případě plnění zakázky formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce, jaká část zakázky bude prováděna třetí osobou (subdodavatelem). Jakým způsobem má uchazeč přesně uvést část zakázky, která bude plněna subdodavatelem? Stačí popis předmětu zakázky, který bude plněn subdodavatem, např. v případě firmy - zajištění odborného výcviku na reálném pracovním prostředí firmy? Nebo musí být popis konkrétnější? Musí se uvádět část nabídkové ceny, která bude plněna subdodavatelem?   


Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V šabloně pro modul Stáže učitelů odborného výcviku (hodnocení) je uvedeno, že uchazeč povinně nabídne k závěrečné zprávě modulu vybrané podklady k učebním materiálům, které budou pro stáže učitelů použity. Můžete prosím konkrétněji uvést, co je tímto myšleno? 


Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěl jsem se dotázat, zda je škola ve vztahu k aktivitám projektu plátcem DPH. V ESF tomu tak z pozice příjemce dotace obvykle není, ale nevím, zda to platí i v tomto případě, kdy se ucházíme o roli dodavatele. Pokud bychom DPH museli vyčíslit, jak postupovat v případě, že podáváme nabídku v partnerství s druhou školou, která plátcem DPH není a DPH tedy nevyčísluje. Bude potřeba rozdělit náklady na naše (vyčíslení DPH) a na jejich (bez vyčíslení DPH) nebo se bude vyčíslení DPH vztahovat na všechny náklady vzhledem k tomu, že my budeme "fakturační" školou? V případě, že nejsme plátci DPH ve vztahu k aktivitám projektu, považujte druhou část otázky za bezpředmětnou. 


Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Už minulý školní rok jsme se intenzivně věnovali spolupráci se 3 elektrotechnickými školami v našem okolí na naše náklady a teď jsme moc rádi, že přišel projekt, který by nám na tyto náklady přispěl. Celá výuka probíhá v Olomouckém kraji následující formou: 1.     Projektové dny  -  přijedou žáci 2. ročníku na celkem 8 projektových dnů během školního roku, mají u nás1 -2 hodiny teorie a pak jsou 4-5 hodin v praktické výuce, na závěr jsou vyhodnoceni 2.     Odborná praxe - máme uzavřené smlouvy se školami na určité žáky ze spádové oblasti, kteří jsou u nás podle ročníku a oboru 2-4 dny/2 týdny 3.     Výuka pedagogů -  společně se žáky na projektových dnech + účast na speciálních školeních Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem bych měla vyplnit všechny ty šablony, které konkrétní náklady můžu kalkulovat ( v příloze č. 11 jsou jen všeobecně vyjmenované), abychom optimálně využili Váš projekt?   


Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěla bych se zeptat, jestli je možné doklady k prokázání  základních kvalifikačních předpokladů nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tímto dokladem nahrazujeme výpisy z evidence rejstříku trestů, potvrzení daňového úřadu a zdravotních pojišťoven. 


Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V případě, že bychom chtěli zapojit učitele ze dvou oborů (23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení a 23-51-H/01 Strojní mechanik), jak to máme v Příloze č. 10 uvést? V řádku lze zvolit pouze jeden obor. Tentýž dotaz souvisí také s šablonou Využití odborníků z praxe, jak máme v tabulce u dané šablony uvést dva výše uvedené učební obory? Předpokládáme, že lze vyplnit jednu šablonu pro stáže učitelů, i když vyučují různé dva strojní obory, stejně tak jednu šablonu modulu Využití odborníků z praxe zapojit žáky dvou učebních oborů. Vzhledem k tomu, že aktivity budou probíhat ve skupinách společně pro oba obory, bude nabídková cena pro modul společná. Nebo se u rozšiřujících modulů musí také vyplňovat šablony pro každý obor? 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V Příloze č. 10 - Průvodní list nabídky - Rozšíření pilotáže – Celkový plán hodin u modulu Stáže učitelů ve firmě: Myslí se zde, celkový plán hodin na jednoho učitele nebo na všechny zapojené učitele. Př. při zapojení třech učitelů máme uvést 48 hodin/učitel nebo součet hodin za všechny tři učitele 144 hodin? Stáž bude probíhat ve skupině. 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (druhá část dotazu)

Mám dva dotazy: 1.    jestli se nedá posunout termín uzavření nabídek na polovinu září (dovolené ve firmách a dovolené učitelů) 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (druhá část dotazu)

Mám dva dotazy: 1.    jestli se nedá posunout termín uzavření nabídek na polovinu září (dovolené ve firmách a dovolené učitelů) 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7. (první část dotazu)

Mám dva dotazy: jestli já, jako ředitel ve funkci 1 rok, můžu být poveřen řízením daného projektu "Pospolu", nebo mám pověřit vedením projektu svojí statutární zástupkyni  (která má více odpracovaných let ve funkci )   


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Rádi bychom se dozvěděli, na kterých dokumentech je při podání nabídky povinnost zakomponovat povinná loga dle Manuálu vizuální identity? 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Smlouvu o poskytování služeb bude uzavírat pouze škola jako jediný poskytovatel. Jak máme vyplnit/upravit poslední odstavec článku III? 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěli bychom se zeptat zda u firmy, která má vysoký počet zaměstnanců (cca více než 2000) a má vlastní personální oddělení může být garantem smlouvy vedoucí personálního oddělení, pro jednotlivé moduly. Vzhledem k době trvání projektu nám firma nemůže sdělit jméno konkrétního odborníka, který bude mít tuto aktivitu na starosti. 


Dotazy č. 9 a č. 10 uveřejněné v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Můžeme ve smlouvě se subdodavatelem při stanovení platebních podmínek vycházet ze vzoru smlouvy o poskytování služeb, která je součástí zadávací dokumentace?   Může být smlouva se subdodavatelem (firmou) koncipována jako základní Smlouva o poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky „Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“, kde budou uvedeny smluvní strany, závazek smluvních stran poskytovat plnění ve veřejné zakázce, rozsah závazku ve smyslu základní specifikace předmětu plnění (počet žáků zapojených ve firmě, počet učitelů na stáži, atd.), doba plnění,  s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, že konkrétní specifikace předmětu plnění, platební podmínky, práva a povinnosti smluvních stran budou specifikovány dodatkem ke smlouvě v případě, že bude dodavatel v rámci zadávacího řízení vybrán jako poskytovatel zakázky?   


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Nabídku budeme podávat jako škola a spolupracující firmy budou naši subdodavatelé. Pokud budou firmy v rámci zakázky vystupovat jako subdodavatelé, budou fakturovat své služby nám jako hlavnímu poskytovateli služeb a my je následně budeme refakturovat objednateli? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V zadávací dokumentaci je informace, že na 6 žáků musí být přítomen jeden mistr odborného výcviku. Máme skupinu 30 studentů a tři mistry odborného výcviku s tím, že v jeden den je výuce přítomno vždy jen max. 15 žáků. Splňujeme tak zadání, nebo musíme mít počet mistrů na celou skupinu 30 studentů i když studenti nejsou nikdy současně společně na praktickém vyučování? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Příloha č. 9, kolonka C nabídková cena – je myšlena celková cena nabídky bez DPH? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Prakticky vyučovaným oborem v naší společnosti je obor 23-45-L/004 Mechatronik, jde o nadstavbu oboru mechanik seřizovač. Mohu tedy použít kód 23-45-L/01 v, sloupci obor pro realizaci pilotáže? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Musíme pro nabídku dát seznam statutárních orgánů ve vztahu se zadavatelem, když žádný náš statutární orgán ve vztahu se zadavatelem nebyl? Nebo máme odevzdat prázdnou listinu? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Máte podrobnější informace co to jsou nebo mohou být Osvojené jednotky? Případně příklad, jak je máme popsat a definovat? 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Jaký formát má mít doklad o absolvování odborného výcviku? Stačí hlavičkový papír firmy s podpisem vedoucího odborného výcviku, nebo je zapotřebí specielní dokument ve zvláštním režimu jako je vysvědčení? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Nabídku uchazeč doručuje osobně do podatelny na uvedenou adresu? V případě osobního doručení je možné, aby nabídku (v rámci úspor) doručil pracovník partnerské školy, která však není fakturačním partnerem? 


Projekt Pospolu: poslední zvonění před katastrofickými scénáři průmyslu v ČR

30.7.2013    businessinfo.cz    Strana 0    Lidské zdroje    Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)        


Pospolu v České televizi

Dne 30. července 2013 odvysílala Česká televize reportáž o pilotáži projektu Pospolu.


Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Budou-li v partnerství dvě a více škol – musí se všechny subjekty účastnit hlavního modulu nebo některé mohou být zapojeny pouze doplňkově a případně je-li dán minimální rozsah doplňkových modulů. 


Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Lze do základu pilotáže zahrnout partnerství firmy spadající do oboru 36 Stavebnictví, jedná se konkrétně o výrobu skleněné mozaiky a Umělecko-průmyslové střední školy? 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Zadavatel jakožto příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je mimo jiné povinen v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s poskytnutými finančními prostředky nakládat v souladu s právními předpisy, správně, hospodárně, efektivně a účelně. Podmínky veřejné zakázky jsou v přímém rozporu s touto povinností. Cílem veřejné zakázky (i projektu) je vytvoření partnerství a pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Tomu odpovídají i hodnotící kritéria stanovená v Zadávací dokumentaci v kapitole 9, ze kterých je zřejmé, že pro hodnocení je rozhodující počet zapojených škol. Přesto zadavatel vyhlásil zakázku 13 dnů před koncem školního roku a stanovil nejkratší možný termín pro podání nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb,. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na 8. 8. 2013, tedy období letních prázdnin. Jakým způsobem je zajištěna efektivita a účelnost vynaložených finančních prostředků, pakliže je zřejmé, že volbou pozdějšího termínu by zadavatel dosáhl zapojení kvalitnějších partnerství? Tento názor není subjektivní, což je patrné z předchozích dotazů ostatních žadatelů. 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Je potřeba povinnost dodavatele stanovenou v čl. VII. odst. 23 návrhu smlouvy doložit pojistnou smlouvou dodavatele? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10

Jakým způsobem má uchazeč kalkulovat cenu za předmět plnění odpovídající udržitelnosti? 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10

Jak může zadavatel požadovat po dodavateli plnění (udržitelnost), jestliže smlouva bude ukončena nejpozději k 31. 3. 2015 a udržitelnost není předmětem plnění (není uvedena v čl. II. smlouvy)? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9

Může se dodavatel v závěrečné zprávě nezavázat, resp. neuvést žádné osvědčené principy partnerství, které se zavazuje zajišťovat po dobu 5 let od ukončení předmětu smlouvy (čl. VII. odst. 13 smlouvy)? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

V návrhu smlouvy čl. VII. odst. 14 se uvádí povinnost dodavatele zajišťovat tzv. udržitelnost, kdy musí „využívat v rámci své činnosti osvědčené principy partnerství, které budou identifikovány v průběhu realizace pilotáže a budou uvedeny v závěrečné zprávě“. K tomuto bodu máme několik dílčích otázek: Proč je povinnost uvedena v části označené „Propagace“? Znamená to, že předmětem udržitelnosti jsou pouze nástroje publicity a propagace?   


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

V návrhu smlouvy čl. III. odst. 10 se popisuje povinnost dodavatele na fakturu uvést rozpis vyúčtování ceny dle cen uvedených v této smlouvě. Prosíme o upřesnění, jaké ceny jsou touto formulací myšleny? V nabídce uchazeč uvádí pouze „přibližné plánované výdaje“ a to POUZE v procentuálním vyjádření (příloha č. 11 ZD) a dále pak ceny za jednotlivé moduly (přílohy č. 9 a 10 ZD). Kterých cen se uvedené smluvní ustanovení týká? Jakým způsobem jsou tyto dílčí ceny závazné? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Dle vymezení Zadávací dokumentace v čl. 2., bodech 1 a 2 je cílem zakázky vytvoření partnerství. Podle definice uvedené v „Podrobném popisu předmětu veřejné zakázky“ v části 1. mohou partnerství vznikat mezi školami na straně jedné a firmami zajišťujícími odborný výcvik, resp. odbornou praxi, na straně druhé. Z této definice plyne, že součástí partnerství nemohou být asociace, sdružení, komory či jiná uskupení, která nejsou firmou zajištující odborný výcvik, resp. odbornou praxi. Je tento výklad správný? Pokud ne, prosíme o upřesnění, jakým způsobem může být do partnerství zahrnut subjekt, který přímo nerealizuje výcvik/praxi, ale podílí se na jejich zajištění jako zprostředkovatel (např. krajská hospodářská komora či profesní komory a sdružení)?   


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Je možné hradit z projektu vstupní zdravotní prohlídky žáků v našem lékařském zařízení před nástupem na odborný výcvik? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Můžete nám prosím zodpovědět dotazy níže? Partnerství bychom rádi vytvořili za naši společnost + 3 střední odborné školy. Je v tomto případě možné v odborném výcviku stanovit počet žáků celkem 25 nebo 25 žáků x 3 školy, tj. 75 žáků? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Při přípravě šablon realizujeme získání odborných kompetencí vždy v přímé vazbě na konkrétní RVP těchto oborů, potažmo ŠVP školy. Vzhledem k většímu propojení na reálnou praxi máme tyto odborné kompetence dále mimo RVP a ŠVP rozšířeny i o kompetence plynoucí z kvalifikačních požadavků daného pracovního místa, které firma požaduje pro daný obor studia. Je toto rozšíření možné? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Může být v rámci odborného výcviku realizovaného ve firmě instruktorem i náš učitel odborného výcviku nebo jen zaměstnanec dané firmy? 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Musíme doložit materiály uvedené v ZD 8/a, b, c - i za subdodavatele?


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

  Ve vzorové smlouvě VII/11 je psáno: "Náležitosti průběžné zprávy o realizaci partnerství: - dokončené učební materiály (minimálně 3 materiály za jedno období pilotáže)" - co je myšleno jedním obdobím?   


Tisková zpráva NSK2

NSK.jpg Tisková zpráva ze dne 16.7.2013 ke stažení.


Tisková zpráva NSK2

NSK.jpg Tisková zpráva ze dne 20.6.2013 ke stažení.


Tisková zpráva NSK2

NSK.jpg Tisková zpráva ze dne 11.6.2013 ke stažení.


Tisková zpráva NSK2

NSK.jpg Tisková zpráva ze dne 22.5.2013 ke stažení.


Tisková zpráva NSK2

NSK.jpg Tisková zpráva ze dne 15.5.2013 ke stažení.


Tisková zpráva NSK2

NSK.jpg Tisková zpráva ze dne 14.5.2013  ke stažení.


Dotazy k pilotáži lze pokládat do konce července

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce "ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM" dle § 49 zákona o veřejných zakázkách mohou zájemci formou písemných dotazů podkládat prostřednictvím e-mailu  cpsconsulting@cpsconsulting.cz nejpozději do 31. července 2013. Dodatečné informace budou všem zájemcům odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení žádosti. 


English version


Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Chci Vás požádat o upřesnění dokumentace, kterou potřebujeme od našich subdodavatelů - škol k prokázání kvalifikace? 


Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Jsme škola a zaměřujeme  se na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovou vadou a chtěli bychom se zapojit do projektu. Prosíme o informaci, zda se můžeme zapojit s obory Reprodukční grafik pro média a oborem Truhlář-čalouník. 


Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Při sepisování projektu POSPOLU jsme zjistily, že mezi vybranými obory vzdělání nejsou obory vzdělání 21 - metalurgické obory. Jedná se nám konkrétně o obory 21-53-H/01 modelář a obor 21-44-L/01 technik modelových zařízení. Chceme se zeptat, zda tyto obory můžeme zahrnout jako doplňkové obory pro modul Odborný výcvik (rozšiřující modul pilotáže). Dle našeho názoru do oblasti technických oborů patří i obory číslo 21. 


Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V příloze č. 2 Smlouva o poskytování služeb je ustanovení IX. Smluvní pokuty. Bylo by možné, aby zadavatel doplnil do Smluvní pokuty (třetí sloupec) u indikátoru daného počtem, že pokuta se vztahuje na počet, který nesplní příslušnou hodnotu indikátoru, např. Indikátor: Počet žáků, kteří projdou základním modulem pilotáže Hodnota indikátoru: 25 Smluvní pokuta: 40.000 Kč za každého žáka, který neprojde základním modulem pilotáže Stejně i u pokuty 30.000 Kč za každého žáka, který byl poskytovatelem navržen nad rámec stanoveného minima a neprošel základním modulem pilotáže Stejně i u pokuty 5.000 Kč za každého žáka, který neprojde rozšiřujícím modulem. 


Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Rozumíme správně zadání, že v hlavním modulu pilotáže připadá na žáka 200 hodin? (V šabloně odborného výcviku je uveden minimální počet hodin 1 000 a počet žáků 5, z čehož vyplývá 200 hodin na žáka.) Je možné, aby na žáka připadl nižší počet hodin? Jako příklad uvedu – 10 žáků a 1 000 hodin (100 hodin na žáka)? 


Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V rámci rozšiřujícího modulu pilotáže hodláme uskutečnit stáže učitelů odborného výcviku. Tyto stáže by však byly začleněny do různých oborů (KKOV). Musí být za každý takový obor vyplněna jedna šablona a naplněn minimální počet učitelů a plán hodin? 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. Bude dostatečné pro doložení kvalifikace, vč. dokumentů v rozsahu stanoveném v § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložení všech požadovaných dokumentů pouze za oba soukromé subjekty? Prostřednictvím subdodavatelů (škol) by pak byly doloženy pouze technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona. 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. V doplňku hlavního modulu pilotáže budou realizovány stáže obou firem a spolupracujících škol v jednom oboru (KKOV), v různých krajích. Budeme vyplňovat pouze jednu šablonu? Minimální rozsah počtu žáků a hodin tedy naplníme společně? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. Základ modulu pilotáže by byl naplněn partnerstvím mateřské firmy a jedné ze zainteresovaných středních škol. Dceřiná společnost by se pak se svou partnerskou školou, společně s matkou a její partnerskou školou, účastnila části doplňku hlavního modulu pilotáže. 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Může být partnerství tvořeno dvěma soukromými subjekty s vlastními právními subjektivitami (konkrétně by to byla mateřská společnost a dceřiná společnost) a dvěma školami, kdy by každý ze soukromých subjektů zajišťoval stáž pro jednu školu, s níž spolupracuje? Nabídku by předkládaly tyto soukromé subjekty společně, školy by byly do nabídky zapojeny na základě subdodavatelského vztahu. 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Při vyplňování jednotlivých šablon a celého projektu pracujeme s čísly, která jme schopni v každém případě dodržet. Je to pochopitelné hlavně z důvodu sankčních pokut uvedených ve smlouvě. V praktické realizaci projektu se dá tedy předpokládat, že tato čísla (počet žáků a hodin) překročíme. Je to přípustné? Pokud tedy tato situace nastane, jak poté postupovat. Zda zastavit pilotáž, jakmile dosáhneme námi definovaných počtů nebo zda pokračovat dále a v závěrečné zprávě zmínit prakticky realizovaná počty žáků a hodin odborného výcviku ve firmách? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Ráda bych se zeptala, zda je možné rozdělit příjemce - žadatele dotace v rámci projektu POSPOLU na dva subjekty tak, aby např. firma čerpala 1 mil a jedna škola z partnerství 800 tis. Kč. 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Prosím o informaci, zda můžeme podávat nabídku jako škola s tím, že doložíme smlouvy s jednotlivými firmami nebo musíme založit Sdružení pro tento účel, kde dostane statutární zástupce školy plnou moc od zástupců firem k podepisování žádosti, smlouvy a k dalším úkonům. 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Pokud v modulu Využití odborníků z praxe využijeme formu exkurzí může být počet hodin (20) rozdělen do více exkurzí v různých firmách? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Muže být součástí Smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavatelem i část o sjednání stáže pro učitele nebo stáž musí být řešena samostatně? Jedna firma nám bude zajišťovat jak odborný výcvik žáků, tak i stáže učitelů. 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Jsou náklady v pilotáži rozděleny na položku nepřímé, jako v běžných projektech a určeny nějak procenty? Nebo jen režijní výdaje stanoveny do 8%? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Ve smlouvě o poskytování služeb je v bodě VII/15 napsáno: Poskytovatel předá společně s každou průběžnou zprávou pilotáže tiskovou zprávu o průběhu partnerství. .. Co se rozumí tiskovou zprávou? Má si ji zajistit sama škola třeba v místním deníku? Nebo je tímto myšlen třeba i článek na webových stránkách projektu? Prosím o přesnou definici. 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V jaké míře je poskytovatel povinen zajistit udržitelnost v délce 5-ti let. Zda je povinen i v této době zajistit výuku odborného výcviku ve firmách ve stejném počtu žáků, hodin a zúčastněných firem ke kterému se zaváže ve smlouvě? Pokud ne, tak v jakém počtu žáků a hodin je tuto udržitelnost zavázán zajistit (alespoň procentuálně)? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1 a dotaz č. 2

Je takto podaná nabídka kompletní a vyhovující i s absencí rozšiřujícího modulu? 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1

Můžeme ve stejné nabídce sestavit rozšiřující modul - Stáže učitelů odborného výcviku ve firmě z oborů 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (3 učitelé), 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (3 učitelé) vždy po 48 hodinách? Pro každý obor musíme vypsat jednu šablonu - celkem tedy 2 šablony? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Můžeme sestavit hlavní modul (základ pilotáže) v partnerství č. 9 z oborů 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (8 žáků), 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (12 žáků), 23-51-H/01 Strojní mechanik (5 žáků), 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (6 žáků ve třech firmách - umístění v počtech 2+2+2), v celkovém počtu hodin převyšujícím 5000? Mohou být v jedné firmě pouze dva žáci? Pro každý obor musíme vypsat pouze jednu šablonu, i když jsou žáci jednoho oboru umístěni ve třech firmách? Celkem tedy 4 šablony? 


Tisková zpráva NSK2

NSK.jpg Tisková zpráva projektu NSK2 ke stažení. 14.5.2013


Tisková zpráva NSK2:

NSK.jpg Tisková zpráva projektu NSK2 ke stažení. 19.2.2013


Absolventi se lépe přizpůsobují firemním zvyklostem, mají ale nereálné představy o výši mzdy

Praha, 24. července 2013 Hlavními výhodami absolventů při hledání zaměstnání je jejich nezatíženost předchozími pracovními návyky a předpokládaná ochota se dále vzdělávat, vyplývá ze studie „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru“, která byla v rámci projektu VIP II – Kariérové poradenství zpracována v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV).


Ověření diagnostických a intervenčních postupů ve školním prostředí s důrazem na inkluzivní-dynamickou diagnostiku

Diagnostika ve ŠPP z pohledu školních psychologů zapojených do projektu RAMPS-VIP III


Strategie vlády v boji s korupci

  Údaje k úkolu 2.2.4 Strategie vlády v boji proti korupci od roku 2013.


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Je možné podat nabídku, pokud se odborná praxe či odborný výcvik bude pravděpodobně týkat jiných oborů než máte v přehledu oborů (viz výzva k podání nabídek Programu Pospolu na Zajištění pilotáže), a to především těchto činností týkající se odborné praxe: - sportovni marketing a alternativni pristup k marketingovym aktivitam Studenti získají praxi v nize popsanych oblastech: - zaklady marketingu, prakticke pouzit marketingovych aktivit v praxi - reklama - organizace - vedeni skupiny lidi, leadership - celorocni podil na priprave 3 top Akci s vrcholem European Tour Pokud bychom do výše popsaných aktivit v rámci studentských praxí zahrnuli studenty z Vámi určených možný oborů, je možné podat nabídku?  Je možné podat nabídku, pokud se odborná praxe či odborný výcvik bude pravděpodobně týkat jiných oborů než máte v přehledu oborů (viz výzva k podání nabídek Programu Pospolu na Zajištění pilotáže), a to především těchto činností týkající se odborné praxe: - sportovni marketing a alternativni pristup k marketingovym aktivitam Studenti získají praxi v nize popsanych oblastech: - zaklady marketingu, prakticke pouzit marketingovych aktivit v praxi - reklama - organizace - vedeni skupiny lidi, leadership - celorocni podil na priprave 3 top Akci s vrcholem European Tour Pokud bychom do výše popsaných aktivit v rámci studentských praxí zahrnuli studenty z Vámi určených možný oborů, je možné podat nabídku? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Jak správně doložit kvalifikační předpoklady dodavatele a subdodavatelů dle par. 53 ods.1 zák. o veř. Zakázkách. (v zadávací dokumentaci) písmeno g). A v Dodatečné informaci č. 3 odpovědi č. 11 uvádíte ad 3) – potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny ad 4) postačí čestné prohlášení, znamená to doložit oba dokumenty nebo stačí jen jeden? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Existují pravidla pro sestavení rozpočtu pro propagaci - forma propagace, uznatelné a neuznatelné náklady na propagaci? 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Chci Vás požádat o upřesnění dokumentace, kterou potřebujeme od našich subdodavatelů - škol k prokázání kvalifikace. Kdy se dozvíme o podpisu smlouvy druhou stranou? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Mám následující dotaz ve věci ceny a rozpočtu: Musí součet nabídnutých cen v jednotlivých šablonách odpovídat ceně uvedené ve smlouvě tedy celkovým nákladům? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Rad bych Vás požádal o sděleni informace, zda-li je skutečně nutné do terminu 8.8.2013 doložit smlouvy s podpisem všech zúčastněných o spolupráci mezi školou (resp. vice) a firmou. Kazda firma má nastavena svá vlastni pravidla pro podpis smlouvy, vyžadující (spec. v době dovolených) vice casu. Na vysvětleni - v našem případě, uvažujeme o spolupráci nejen s jednou školou, ale rádi bychom podporovali a podíleli se na vzděláni mechaniku (automechaniku, lakýrníků a klempířů = jiné obory, jiné školy) z vice skol, tedy časově značně náročnější. Můžete mi, prosím, sdělit - zda-li je možné se do projektu přihlásit a výše uvedené/ požadované smlouvy doložit až se zpožděním? Bude k tomuto záměru, tedy snaze zapojit vice skol s praktickou výukou v jedné firmě, přihlíženo tak, aby škola a také firma nebyla v rámci hodnoceni/ vyberu poškozena, resp. znevýhodňována? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Profilová maturitní zkouška musí být realizována v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 6 je mimo jiné uvedeno: Popište také specifika pro konkrétní druh plánované maturitní práce. Z obsahu přílohy č.6 plyne, že projekt Pospolu podporuje pouze jednu z forem profilové části maturitní zkoušky a to je Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Vyhláška č. 177/2009 Sb. však umožňuje různé formu praktické zkoušky, cituji ČÁST TŘETÍ - PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY § 15 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí § 18 Praktická zkouška Je možné v rámci přílohy č. 6 projektu POSPOLU řešit profilovou část maturitní zkoušky dle § 18, vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění v oborech vzdělávání L? Upozorňujeme, že obecný model spolupráce pro obory vzdělávání typu L se v popisu cíle o oborech typu L vůbec nezmiňuje. Jsou zde zmíněny pouze obory typu M - viz příloha str. 10. Znamená to, že praktická maturitní zkouška není podporována? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Chtěla bych se Vás tímto zeptat v rámci výběrového řízení, zda postačí pro člena projektového týmu – konkrétně garanta za profesní sféru, aby měl vzdělání ve strojírenství  a dlouhodobě působil ve firmě – ne ovšem přímo na pracovištích, kde budou učni umístěni? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Podat nabídku škola/y + firma, kdy firma náklady spojené s realizací praxe v nabídce vyčíslí, ale v nabídkové ceně je neuplatní? Tj. firma náklady na realizaci pilotáže uhradí z vlastních zdrojů a nabídková cena bude složena pouze z nákladů škol/y?  Nedojde tím k vyřazení nabídky z důvodu nepřiměřeně nízké ceny? 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Člen vedení naší společnosti je současně vedoucím koordinačního výboru/komise sociálních partnerů v projektu POSPOLU. Má podepsána veškerá čestná prohlášení o mlčenlivosti. Naše společnost se chce přihlásit do veřejné soutěže jako partner SŠ. Člen vedení se na přípravě nabídky nepodílí a ani nebude osobou podepisující nabídku. Lze se za těchto podmínek přihlásit do veřejné soutěže, za předpokladu odstoupení člena vedení z výboru? V jaké fázi procesu podání nabídky je třeba odstoupit (před podáním/po podání nabídky)? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Dovoluji si Vám tímto zaslat dotaz týkající se veřejné zakázky „Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“. Dotaz se týká hodnotícího kritéria „Vlastní návrh řešení“, resp. dílčího subkritéria „Relevantnost vyplnění šablon“. Dle ZD bude Komise hodnotit vyplnění všech šablon dle pokynů zadavatele. Za každé relevantně vyplněné textové pole dle pokynů v šabloně je přidělen jeden bod. V každém textovém poli pak musí uchazeč uvést informace dle pokynů zadavatele, které jsou relevantní ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky. Ráda bych se Vás tímto zeptala, co konkrétně bude v rámci daného kritéria hodnoceno. Dle ZD to vypadá, že bude hodnoceno, zda jsou dané šablony vyplněny dle pokynů zadavatele. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se dle našeho názoru o nepřípustné hodnotící kritérium. Dle zákona o veřejných zakázkách se dílčí hodnotící kritéria musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Není tak možno hodnotit fakt, zda je pole správně vyplněné či nikoli, protože tato skutečnost nemá žádnou souvislost s vlastním nabízeným plněním. Zhodnocení toho, zda jsou vyplněna všechna pole relevantními informacemi dle pokynů zadavatele by mělo by součástí kontroly, zda nabídka splnila požadované náležitosti dle ZD, nikoli vlastního hodnocení ekonomické výhodnosti (protože s ekonomickou výhodností nabídky vůbec nesouvisí). 


Dotaz č. 46 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Prosím o informaci, zda mezi určenou hlavní skupinu oborů pro základ pilotáže patří i obory ze skupiny 37 Doprava a spoje?


Dotaz č. 45 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

K VII.23 Výše pojištění se vztahuje na všechny subjekty,  které uzavřeli  jedno partnerství,  nebo každý dodavatel musí mít minimálně dvoumilionové pojistné plnění? Musí škola dělat výběrové řízení na dodavatele pojištění, s ohledem na vnitřní směrnice zřizovatele? 


Dotaz č. 44 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

K VII.17. Dodavatel (firma), si dobrovolně zve na sebe orgány kontroly? Rozumím tomu správně? 


Dotaz č. 43 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K bodu VII.5. Práva a povinnosti poskytovatele K datu podpisu smlouvy nemá dodavatel k dispozici metodiku spolupráce s objednatelem, tedy podpisuje neúplnou smlouvu. Domnívám se, že veřejná zakázka tedy není zadána jednoznačně. Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 42 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Objednatel by měl přesně a jednoznačně říci, co od dodavatele chce. Úplný seznam všech podkladů (evidenční listy, hodnotící a závěrečné zprávy), včetně slepých formulářů, které bude objednatel požadovat po dodavateli? Toto by mělo být přílohou smlouvy. Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 41 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K bodu 5.2. Profesní a kvalifikační předpoklady V tomto bodu se uvádí obecně známé požadavky. Nenacházím zde žádný vztah k odbornosti, které musí uchazeč mít, aby odpovědně splnil odbornou výuku. Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 40 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K IV. Doba plnění V návrhu smlouvy je doba plnění  uvedena 31.3.2015 v zadávacích podmínkách je doba plnění do 31.1.2015. Které doba plnění platí? 


Dotaz č. 39 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:

K bodu III.11. Cena plnění a platební podmínky Podle § 44 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů musí být zakázka stanovena úplně a jednoznačně v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.  Jaký je úplný výčet dokladů požadovaný objednatelem po dodavateli, které bude nutné dokládat k fakturám? Jak mají vypadat vzorové formuláře těchto dokladů? V odstavci III.11 je uvedeno slovo například. Význam tohoto slova zpochybňuje jednoznačnost a úplnost zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce a ve smlouvě působí velmi rozpačitě. Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 38 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K II.6. Předmět plnění Mezi metodiku spolupráce stanovené objednatelem patří Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (viz III.5 návrhu smlouvy). Tato metodika se průběžně mění, podle které verze se má dodavatel řídit? Metodika primárně řeší toky mezi Českou republikou a Evropskou komisí a Českou republikou a příjemcem dotace, což je Národní ústav pro vzdělávání, která ustanovení z této metodiky platí pro plnění této smlouvy? Domníváte se, že dodavatelé nejsou tuto metodiku v termínu cca jednoho měsíce nastudovat a pochopit? Řeší vůbec tato metodika finanční toky ve smlouvě o poskytování služeb uzavřené podle obchodního zákoníku?


Dotaz č. 37 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Mezi firmami a školami bude v rámci partnerství uzavřena smlouva o partnerství. Návrh smlouvy o partnerství, by měl být součástí zadávací dokumentace. Jak má vypadat smlouva o partnerství podle zadavatele? Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele v případě, že částka převýší 50.000,- Kč (vnitřní směrnice zřizovatele škol). Příklad: Partnerství bude uzavřeno mezi dvěma školami a dvěma firmami. Bude uzavřena jedna smlouva na straně jedné Národní ústav pro vzdělávání, jako objednatel, na straně druhé čtyři dodavatelé (poskytovatelé?) – partnerství není právním subjektem, nebo jeden z těchto čtyř partnerů bude dodavatelem a ostatní pro něho budou subdodavatelé, které si v případě finančního objemu převyšujícího 50.000,- Kč musí vybrat ve výběrovém řízení (vnitřní pravidla zřizovatele škol), nebo Národní ústav pro vzdělávání uzavře čtyři smlouvy pro toto jedno partnerství, tedy s každým dodavatelem bude uzavřena samostatná smlouva? Jak bude v tomto případě probíhat fakturace, rozdělení případných sankcí? Musí být mezi dodavateli (partnery) uzavřeny dodavatelské (partnerské) smlouvy? Jak mají vypadat? 


Dotaz č. 36 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Co je dle zadavatele kooperativní model spolupráce a duální systém spolupráce. Dovolte mi požádat zadavatele o přesný popis kooperativního modelu spolupráce a duálního systému spolupráce, pro potřeby této veřejné soutěže? 


Dotaz č. 35 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Předmětem smlouvy je dvoustranný právní vztah ve vazbě na projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (POSPOLU), registrační číslo CZ.1.07/4.1.00/33.0015. Celkové informace o tomto projektu v zadávacích podmínkách zcela chybí (celkové výdaje-jejich rozdělení, aktivity, monitorovací indikátory – co se dosáhlo za profinancované peníze, rozhodnutí o poskytnutí dotace). Doplnění těchto informací vyplývá jak ze zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tak přímo z §44 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto mi dovolte, Vás požádat o kompletní informace o výše uvedeném projektu a jejich zveřejnění. 


Dotaz č. 34 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Dotazy k příloze P2 – Návrh smlouvy o poskytování služeb předkládaná objednatelem, jako součást zadávací dokumentace * K bodu I. – úvodní ustanovení Zadávací dokumentace je zpracována podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v §7 je napsáno, že smluvními partnery jsou zadavatel a dodavatel. Termín poskytovatel, uvedený v návrhu smlouvy, zákon o veřejných zakázkách nezná. Kdo je poskytovatel? 


Dotaz č. 33 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč projekt Pospolu neřeší spolupráci středních odborných škol s orgány veřejné samosprávy, která je v mnohém přínosná?


Dotaz č. 32 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty pro obor stavebnictví jsou v naší republice sdruženy do řady svazů a komor, z nichž nejvýznamnější je: Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Jakým způsobem byly obecné a aplikované modely spolupráce projednány před ověřením v pilotáži s těmito, dá se říci gestory stavařiny v naší zemi? Kdo za tyto organizace se k obecným a aplikovaným modelům vyjadřoval, případně je schvaloval, prosím uveďte konkrétní jména? 


Dotaz č. 31 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Kde naleznu aplikované modely pro spolupráci ve stavebních učebních oborech (H), které by měly být hotovy před vypsáním veřejné soutěže (viz cíle veřejné zakázky) a měly by být součástí zadávací dokumentace? Prosím o jejich zveřejnění? Kdo byl členem realizačního týmu, který tyto aplikované modely zpracoval, prosím u každého jména uveďte jeho vzdělání, praxi, zkušenosti s vedením odborného výcviku a jeho zkušenosti z jednání s firmami a to jak v době konjunktury stavebního trhu, tak v době poklesu nabídky? 


Dotaz č. 30 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V čem se liší obecný model spolupráce navržený pro stavební učební obory (H), oproti dosavadní běžné praxi? Kdo byl členem realizačního týmu, který tento obecný model zpracoval, prosím u každého jména uveďte jeho vzdělání, praxi, zkušenosti s vedením odborného výcviku a jeho zkušenosti z jednání s firmami a to jak v době konjunktury stavebního trhu, tak v době poklesu nabídky? 


Dotaz č. 29 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Protože lze předpokládat velký počet dotazů na veřejnou zakázku, plánuje zadavatel posunutí termínu podání žádostí? 


Dotaz č. 28 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč Národní ústav pro vzdělávání v projektu Pospolu kombinuje režim poskytování dotací a režim veřejné zakázky?


Dotaz č. 27 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč zadavatel pro zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem zvolil formu veřejné soutěže, která je pro zadavatele výraznou komplikací a výrazně to zvyšuje riziko námitek a správních řízení před orgánem dohledu? O tomto svědčí i otázky 3. a 4., na které zadavatel odpovídal 27.6.2013.  Z dotazu 4. Je zřejmé, že dojde ke vznesení podnětu o přezkoumání ÚHOS. Jak bude v tomto případě realizace pilotáže pokračovat? Je si vědom zadavatel hektické práce mnoha lidí v termínovém stresu do 8.8. 2013, která může přijít vniveč a spolupráce škol a firem může být zhoršena? Jak bude zadavatel postupovat, aby k tomuto nedošlo? 


Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč zadavatel z tohoto projektu fakticky vyloučil firmy a školy, které mají dlouhodobou spolupráci ve výchově mladých řemeslníků, ale nemají odpovídající počet učňů? 


Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč zadavatel preferuje velké firmy a velké školy? Je si zadavatel vědom skutečnosti, že termínem předání nabídek a minimálním časovým prostorem ještě umístěným do termínu prázdnin nepřímo omezil vznik spolupráce více škol? 


Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* Všeobecně k zadávací dokumentaci: Proč zadávací dokumentace není řazena, označena a neobsahuje minimální rozsah uvedený v odstavci 3 § 44 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů? 


Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V odstavci 12.5 se požaduje po uchazeči předložení nabídky v programech Microsoft Word a Excel. Připouští zákonná norma  omezení uchazeče tím, že se mu předepisuje formát ve kterém má předkládat dokumentaci v nabídce ? 


Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K12. Ostatní podmínky Bod 12. 4 – dodavatel není schopen ho splnit. Domnívám se, že zadavatel má zákonnou povinnost přesně specifikovat plnění, která od uchazeče požaduje. Fakticky není odstavec 12. 4 schopen splnit žádný uchazeč. Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V bodě 6 (relevantnost vyplnění šablon) z mého pohledu subkritérium je nejednoznačné a zavádějící s poměrně významnou váhou hodnocení. Vzniká zde velké riziko subjektivního hodnocení, protože uchazeč není seznámen s požadavky, které má splnit. Je toto v souladu se zákonem? Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V bodě 5 hodnocení nabídek není napsáno, jak bude hodnocen uchazeč s menším počtem subjektů než 3. Domnívám se, že zadávací dokumentace by neměla obsahovat nehodnotitelné požadavky. Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Na žáky z více oborů budou dodavateli stoupat náklady. V bodě 3: 1 bod za 2-3 různé obory a 2 body za 3 a více oborů. Toto ohodnocení dle mého názoru není  adekvátní. Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Hodnocení nabídek říká, čím více žáků a učňů, tím hůře pro uchazeče z ekonomického pohledu. Zvýší se náklady na odměny žáků, učňů, lektorů, na zpracování požadovaných výstupů, na cestovné, pracovní pomůcky. Pochopil jsem toto hodnocení správně? 


Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K9. Hodnocení nabídek Co vedlo zadavatele ke skutečnosti, že dva základní hodnotící parametry postavil do protikladu? Čím víc žáků, hodin, oborů, tím víc bodů, za minimální náklady. Kde zadavatel v kritériích hodnocení nabídek zhodnotil kvalitu partnerství školy a firmy a především hodnotu oboustranného předání zkušeností mezi školou a firmou? Proč zadavatel výrazně upřednostňuje kvantitativní hodnotící kritéria nad kvalitativním?  Z hodnotících kritérií lze předpokládat, že zadavateli se sejdou k hodnocení neporovnatelné nabídky. Jak bude zadavatel v tomto případě postupovat? 


Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K7. Místo plnění a doba plnění V návrhu smlouvy je doba plnění  uvedena 31.3.2015 v zadávacích podmínkách je doba plnění do 31.1.2015. Které doba plnění platí ? 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V odstavci 3. zadavatel uchazeči nedovoluje vyjma barevně označená místa úpravu textu smlouvy a následně v odstavci 4. Tuto úpravu dovoluje? Proč zadavatel nepřipravil návrh smlouvy pro případ, že bude více dodavatelů? 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K6. Obchodní podmínky Proč v obchodních podmínkách zadavatel hovoří o dodavateli a v návrhu smlouvy hovoří o poskytovateli? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K4. Požadavky na zpracování ceny Proč nejsou zadavatelem požadovány jednotkové ceny za jednotlivé výkony a objemy těchto výkonů z nich sestaven rozpočet, pro možné porovnání a objektivní hodnocení jednotlivých nabídek? Proč zadavatel nepožaduje po dodavateli transparentní způsob, jak k nabídkové ceně došel? 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K3. Organizační zajištění partnerství Jaká je metodika provádění kontrol a hodnocení zpráv prováděných supervizorem? Nemá ji poskytnout zadavatel při vyhlášení zakázky? Proč není známa v době vyhlášení zakázky? 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K tabulce 1 Územně správní členění v České republice je: Republika-Regiony soudržnosti-Kraje-Okresy-Obce Historické dělení na Čechy, Moravu a Slezsko je zavádějící a nepřesné, mělo by se upřesnit výčtem krajů. V opačném případě je zakázka zadána nejednoznačně.  Jaký je názor zadavatele? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Je účast akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele z tohoto projektu vyloučena? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Jak vyplnit Přílohu 11 – Průvodní list nabídky – Plánované výdaje pilotáže v případě, že naše společnost bude zakázku plnit prostřednictvím subdodavatelů? Tedy bude subdodavatelům hradit na základě faktur. Budou faktury jednotlivých subdodavatelů zařazeny v položce Ostatní služby? Jaké doklady bude dodavatel k faktuře dokládat ve vztahu k zařazení do jednotlivých částí rozpočtu? 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Mám na Vás dotaz. Konkrétně se mi jedná o to, zda tento projekt má povinnou udržitelnost a pokud ano, v jakém rozsahu? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Je možné do nákladů projektu zahrnout také příspěvky na stravování žákům? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Mohou být žáci umístěni také do výcvikového centra sloužícího mj. pro zaškolování nových zaměstnanců? Nebo je nezbytné, aby odborný výcvik proběhl výhradně ve výrobě.   


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Dle návrhu smlouvy je možné fakturovat v každém předem daném fakturačním období max. 20 % ceny zakázky. Co se stane, když budou náklady vznikat nerovnoměrně, např. na začátku pilotáže budou vyšší 20 % a ke konci výrazně nižší. Je možné fakturovat bez ohledu na období vzniku nákladů, např. v třetím období vyfakturovat náklady, které vznikly v období pro první fakturaci? 


ZÁKLAD Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Může být v souladu se zadáním použit následující model? Nabídka bude zpracována pro variantu A. Hlavní modul bude zastávat min. z 60 % základ pilotáže tvořený jednou částí veřejné zakázky (dle Tabulky 1 Zadávací dokumentace), složený ze dvou dílčích oborů. Zbývajících 40 %, jakožto doplňku pilotáže, pak naplníme dalšími třemi částmi dle Tabulky 1 (tedy jinými obory, v jiných krajích). Dále bude pilotáž doplněna o rozšiřující moduly.   


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Může být partnerství tvořeno jedním soukromým subjektem – firmou (s několika výrobními závody v různých lokalitách / krajích) a dvěma či třemi školami?   


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Jsme Střední odborná škola ve Zlínském kraji, která vyučuje obor Gumař plastikář. K datu 1. září 2013 se  „slučujeme“ se Střední průmyslovou školou, která vyučuje obor Aplikovaná chemie. Právním nástupcem bude Střední odborná škola. Dotaz zní, zda může podat nabídku Střední odborná škola  s tím, že za základ pilotáže použije obor Aplikovaná chemie  (tedy obor, který k datu podání nabídky patří SPŠ) a jako rozšiřující modul použije obor Gumař plastikář? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Prosím o informaci, zda bude pro projekt POSPOLU využívaná metodika vycházející z „Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, verze 7? Konkrétně pak ve smyslu odstavce 5.3.2 .1 Osobní výdaje související s realizací projektu. „Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a dalších vykonávaných činností  pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem…“.  Tato podmínka by pak absolutně vylučovala možnost zapojení pracovníků firem, kteří by se činnosti v projektu věnovali nad rámec své pracovní doby. Např. na dohodu DPP, DPČ. 


Europass na veletrzích fiktivních firem

V letošním roce se Europass prezentoval na několika veletrzích fiktivních firem. Žáci se tak mohli seznámit s dokumenty Europassu, vyzkoušet si pracovní pohovory nanečisto a dozvědět se, jak vyplnit životopis.   


Národní soustava kvalifikací v personální praxi

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz ,   8.7.2013,    Jana Svobodová,Romana Nováčková    Již více než 150 firem prokazatelně využívá systém Národní soustavy kvalifikací.  Zaměstnavatelé, kteří jsou inovátory v oblasti lidských zdrojů, převzali ocenění za implementaci NSK do své firemní personální praxe na slavnostním ceremoniálu, který proběhl 22. května v Klášteře dominikánů v Praze, a další ocenění přibudou na konferenci NSK v říjnu. Zástupci oceněných firem a organizací se s námi podělili o své zkušenosti z praxe NSK.       


Memorandum reaguje na alarmující situaci na trhu práce

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz , 8.7.2013 ,  Romana Nováčková a Lucie Kirschová     Současná situace na trhu práce je taková, že na jedné straně chybí technické profese a na druhé straně řada absolventů má kvalifi kaci, která jim poskytuje minimální šanci na uplatnění. Proto je zásadní nastartovat spolupráci klíčových hráčů při tvorbě pracovních míst tak, aby došlo ke zlepšení kvalifikační struktury a mobility pracovní síly. A právě o to usiluje nově uzavřené Memorandum o spolupráci HK ČR a ÚP ČR.          


Možnosti a rozsah služeb, poskytovaných středisky výchovné péče

Dotaz: Ve starém znění zákona 109/2002, v § 16 bylo uvedeno, že SVP poskytují péči dětem, u nichž není nařízená ústavní výchova či ochranná výchova. V novém znění zákona 333/2012, § 16 již tato věta není. S tím souvisí několik dotazů: - Mají SVP zajišťovat ambulantní služby např. dětem z dětských domovů, o kterou je ředitelé DD ředitelé žádají? - Může dítě z DD absolvovat pobyt v SVP na žádost ředitele DD (pokud ano, kdo pobyt financuje)?


Rozpory mezi závěry vyšetření ŠPZ a dětského psychiatra

Dotaz: Po komplexním vyšetření dítěte v SPC (jedná o dítě s  Aspergerovým syndromem) vzešla příslušná doporučení pro další práci (doporučení pro práci ve škole i doporučení pro zákonné zástupce). Ovšem při následném vyšetření dítěte na dětské psychiatrii došlo k tomu, že psychiatr zpochybnil předchozí doporučení a stanovil doporučení víceméně opačného charakteru. Jak v této situaci postupovat?


Péče PPP o dítě s MP

Dotaz: Dotaz z SPC: Může mít PPP v péči žáky s lehkým MP, ať už jsou integrovaní individuálně v běžných ZŠ nebo ve speciálních třídách, či školách?


Prodloužení docházky do ZŠ speciální

Dotaz: Jak jsou charakterizovány „výjimečné případy“, na základě kterých může ředitel prodloužit docházku do Základní školy speciální až do 20 let věku žáka (KÚ až do 26 let)?


Možnosti a odborný rozsah působnosti SPC

Dotaz: Vyhláška 72 -  § 6 odstavec 1 zní: „(1) Centrum poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, poruchy učení budou stále „zdrav. postižení“ – budou tedy patřit do SPC? Včetně dětí s hlubokým mentálním postižením, v odůvodněných případech také při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum poskytuje poradenské služby podle věty první v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům zdravotního postižení podle části II bodů 1 až 8 přílohy č. 2 k této vyhlášce.“


Posudek pro účely uzpůsobení maturitní zkoušky

Dotaz: Ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhláška) není platnost posudků dostatečně legislativně ukotvena – přímo ve vyhlášce o ní není ani zmínka, pouze v metodickém doporučení bývalého náměstka Němce (Č. j. 13 009/2011-23) je uvedena lhůta 18 měsíců od vystavení. Toto doporučení ovšem není zákonným a dokonce ani podzákonným předpisem – nakolik je závazné? (to se týká i dalších bodů tohoto doporučení)


Potřebuje ředitel školy k povolení výuky dle IVP doporučení ŠPZ?

Dotaz: Nejasnost ve znění § 18 školského zákona (Individuální vzdělávací plán). Pokud ředitel školy (ve středním a vyšším odborném vzdělávání) povoluje výuku podle IVP „z jiných závažných důvodů“ – potřebuje k tomu doporuční ŠPZ, nebo tak může učinit z vlastního rozhodnutí? (znění paragrafu je v tomto dvojznačné – není jasné, zda se nutnost písemného doporučení ŠPZ vztahuje pouze na žáky se spec. vzděl. potřebami a nadané, nebo na všechny, tj. i na žáky s „jinými závažnými důvody“)


Legislativní status selhávajících dětí bez diagnózy

Dotaz: Jaký je legislativní status žáků, u nichž nebylo možné z určitých příčin diagnózu jednoznačně uzavřít při jednom vyšetření a ke kontrole může dojít až s určitým časovým odstupem (např. je vyšetřen žák s výrazným výukovým neprospěchem – komplexní vyšetření intelektu není možné dokončit pro nespolupráci, úzkost apod. – výsledky administrovaných subtestů jsou ale natolik nízké, že svědčí pro pravděpodobnou přítomnost LMR)? U WISC III např. nelze provést rediagnostiku dříve než po 3 měsících, tj. de facto po čtvrtině školního roku. Obdobná situace je pokud např. intelekt vyjde přesně na hranici LMR a je nutné vzít v potaz statistickou chybu atp.). Takováto situace se jeví jako riskantní v obou směrech – když se diagnóza nepotvrdí, vyrovnávací opatření poskytnutá v mezidobí mohou být zpětně nahlížena jako neoprávněná, pokud se naopak diagnóza potvrdí a vyrovnávací opatření poskytnuta nebyla, mohou si rodiče stěžovat, že dítě nedostalo včas péči, na kterou má nárok


Dítě s LMP – rozdílný pohled školského poradenského zařízení a rodičů

Dotaz: Dotaz se týká žáků s lehkým mentálním postižením (zejm. v základním vzdělávání). V „normálním“ případě, který předpokládá vyhláška je žák, který je individuálně integrován v běžné třídě na ZŠ z důvodu mentálního postižení, vzděláván podle RVP ZV, přílohy pro děti s LMP. Jakým způsobem se má ale postupovat, pokud rodiče sice akceptují závěry vyšetření (tj. diagnózu LMP), souhlasí s individuální integrací, ale zároveň nesouhlasí se změnou vzdělávacího programu. Je v takovém případě legislativně správný postup, kdy žák je formálně integrován (vč. např. navýšení finančních prostředků pro školu atd.), je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, ale tento IVP musí vycházet /vč. např. skladby předmětů, hodinové dotace atd./ z normálního RVP (tj. ne z přílohy)?


Nejasnosti ve výkladu vyhlášky k oborům středního vzdělání kategorie E

Dotaz: Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších změn stanovuje v §3, odst. (4) – zejm. ve vztahu ke vzdělávání v oborech E (bývalá odborná učiliště),  že „žák bez zdravotního postižení se nevzdělává podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením“. Fakt, zda je daný vzdělávací program určen pro žáky se zdravotním postižením, je přitom uveden pouze v dokumentu popisujícím daný vzdělávací program, a v případě oborů nižšího středního vzdělávání je toto vymezení nejednoznačné (na rozdíl od základního vzdělávání, kde příloha RVP ZV jednoznačně stanoví, že upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). Jako jeden příklad z mnoha lze uvést obor 41-52-E/01 – Zahradnické práce (prakticky totožná situace je ale i u všech dalších „E-čkových“ oborů) – kde je v příslušném rámcovém vzdělávacím programu pouze několikrát uvedeno, že navazuje na RVP ZV, přílohu upravující vzdělávání žáků s LMP a dále je pouze v poznámce uvedeno:  Tento RVP je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 ŠZ. RVP navazuje na RVP ZV – Přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. S ohledem na uvedenou relativizaci (ono „zejména“) a především vzhledem k tomu, že do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami patří rovněž zdravotně a sociálně znevýhodnění lze uzavřít, že v celém RVP pro daný E-obor není nikde explicitně napsáno, že je určen pro žáky se zdravotním postižením. Vztahuje se tedy na něj odst. 4, §3 Vyhlášky? Musí mít každý žák přijímaný do tohoto oboru doporučení ŠPZ a diagnostikovanou LMR?


výklady některých legislativních nejasností


legislativa ke stažení


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Je možné, aby již oslovená škola jinou firmou, která se zúčastní VZ se zapojila do dalšího partnerství ve VZ s naší firmou? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Lze použít finanční prostředky z projektu POSPOLU na zaplacení učitele, který supluje výuku ve škole za učitele (odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku), který je v rámci projektu na stáži ve firmě? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Další dotaz se týká smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavateli, kterou musí uchazeč předložit ve své nabídce. Můžete poskytnout vzor takovéto smlouvy? Nebo postačí kopie smluv, které máme uzavřené s firmami zajišťující našim studentům praxe již několik let? Popř. můžete zveřejnit ustanovení, která by v žádném případě neměla chybět v takové smlouvě? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Můžete u koordinátora projektu specifikovat požadavek min. 3 roky praxe na pozici vedoucího pracovníka? Je možné na tuto pozici nominovat pedagoga s VŠ vzděláním v oboru chemie a ekonomiky a s 8 roky pedagogické činnosti? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Je možné v rámci přihlášení se do výběrového řízení v požadovaných materiálech nedodat smlouvu se školou, protože je jednoznačné, že když jako firma chceme uzavřít s NÚV smlouvu, musíme být již se školou domluveni, že nám poskytnou žáky? Máme se školami dlouholeté zkušenosti při odborném výcviku žáků v naší firmě. Každý rok v září školy s námi podepisují smlouvu dle školského zákona o odborné praxi žáků ve firmě. Je jednoznačné, že se školami v září 2013 budeme mít opětovně uzavřenou smlouvu. Otázku smlouvy se školou zmiňuji proto, že jsou prázdniny. 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

V rámci partnerství podepíše smlouvu o poskytování služeb v rámci projektu POSPOLU s objednatelem NÚV Praha pouze naše firma. Jako naši subdodavatelé budou 2 střední školy, které nám dodají žáky na odborný výcvik ve firmě.  Z doposud vámi vydaných dodatečných informací vyplývá, že má mít firma se školami podepsanou smlouvu, z níž vyplývá závazek subdodavatelů k poskytnutí plnění veřejné zakázky. Neviděl jsem nikde vzor smlouvy, jaké body by měla obsahovat. Můžeme si tedy text smlouvy se školami vytvořit samostatně tak, aby byla ze smlouvy patrná vzájemná spolupráce na projektu? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Jsme strojírenská firma se sídlem ve Středočeském kraji. V partnerství s naší firmou budou 2 střední školy. Jedna škola má sídlo také ve Středočeském kraji (min. 22 žáků učebního oboru nástrojař) a druhá škola má sídlo v Plzeňském kraji (min. 6 žáků maturitního oboru mechanik seřizovač se zaměřením na CNC obráběcí stroje). Odborný výcvik se uskuteční v naší firmě. Je možné splnit podmínku min. 25 žáků tím, že žáci při odborném výcviku v naší firmě budou ze dvou středních škol, které jsou z různých krajů? 


Vývoj kvalifikací


Přehled oborových skupin


Přehled odborných skupin


Zbývají čtyři týdny pro plánování partnerství škol a firem v projektu POSPOLU

Do 8. srpna 2013 mohou střední odborné školy a učiliště podat nabídku na získání finančních prostředků na zajištění a realizaci pilotáže modelů vzájemné spolupráce s firmami při realizaci odborného výcviku či odborné praxe v rámci projektu Pospolu. Školy s firmami musí připravit dle zákona o veřejných zakázkách nabídku do soutěže, ve které bude rozděleno 25 partnerstvím škol a firem celkem 43 mil. Kč bez DPH. Základem samotné spolupráce musí být přítomnost žáků v reálném pracovním prostředí zapojených firem, kterou se zkvalitní rozvoj odborných kompetencí učňů i žáků maturitních oborů ve vybraných skupinách oborů. 


Obráběč kovů pro ty, kteří se chtějí přiučit a sehnat práci

denik_logo.jpg Deník (region Střední Morava), 2.7.2013 Slavičín – Zlepšit svou pozici na trhu práce, zvýšit si kvalifikaci nebo úplně změnit povolání. Tuto možnost nově nabízí Střední odborná škola Slavičín, kde zájemci z řad veřejnosti i firem mohou získat dílčí či úplnou profesní kvalifikaci v oboru obráběč kovů. 


Většina škol vysílá žáky na pracovní stáže

1.7.2013    Řízení školy    


Za spolupráci se školami nabízí stát firmám peníze i úlevy na dani

8.7.2013    Hospodářské noviny    


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jaký formát a jaký rozsah bude mít případová studie? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Jak je to s udržitelností aktivit projektu. Které, jak dlouho, v jakém rozsahu, za jakých podmínek apod. bude třeba opakovat? 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Je možné začlenit firmu zabývající se trochu jinou, nežli technickou činností, do tohoto projektu? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

V zadávací dokumentaci není k dispozici příloha č. 10 – Průvodní list nabídky – Rozšíření pilotáže a č. 11 - Průvodní list nabídky – Plánované výdaje pilotáže 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Výzva u mne vzbuzuje dojem, že nejsou vytvořeny rovnocenné podmínky pro všechny vybrané obory a to i s ohledem na vyhlášené podmínky a časovou realizací předkládání nabídek a nelze vyloučit, že mohlo dojít ke vznesení podnětu pro přezkoumání ÚHOS. Nabyl jsem dojmu, že je vhodné takový podnět předložit.  Zadavatel odpovídá na tuto námitku jako na dotaz níže uvedený: Jakým způsobem je zakázka připravena tak, aby byly dodrženy rovnocenné podmínky pro všechny vybrané obory a to i s ohledem na vyhlášené podmínky a časovou realizaci předkládání nabídek?   


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Proč byl projekt vyhlášen v tomto termínu, kdy končí školní rok a začínají prázdniny a dovolené? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Jak řešit situaci, kdy u jedinečného technického oboru není dosažen počet žáků 25 a tím není možno dosáhnout minimálního počtu hodin. Pracujeme se skupinami např. pod 10 žáků a  v různých regionech (škola v jiném regionu, než jsou zaměstnavatelé a jde o více regionů v rámci celé ČR).  Vysvětlení k dotazu č. 1 nelze v tomto případě aplikovat 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Pokud v průběhu plnění firma bude muset z partnerství odstoupit, může byt nahrazena jinou, pokud tato dodrží nastavené kvantifikované ukazatele počtu žáku a hodin? A může byt v průběhu OV nahrazen i žák? Např. v pololetí skonči a my na jeho místo ve firmě dáme jiného žáka "z rezervy"? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Jakým způsobem se počítá váha u subkritérií hodnocení veřejné zakázky? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Můžeme se přihlásit do více částí veřejné zakázky (např. část 8 i část 13)? 


Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Zajímá nás na co lze plánované finanční prostředky cca. 1,7mil.Kč použít a jakým způsobem se budou proúčtovávat. Spolupráci s umisťováním studentů do firem v rámci odborného výcviku provádíme již léta a není nám jasné v čem lze případně onu spolupráci posílit, vylepšit či podpořit pomocí projektu a již zmíněnou finanční dotací. Prosím o jasnou a co nejstručnější odpověď. 


Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Dodavatel při podpisu smlouvy nezná metodiku spolupráce objednatele. Zavazuje se řídit něčím, co nemá k datu podpisu smlouvy k dispozici a přitom se jedná o dokument, který vymezuje plnění veřejné zakázky. Jak, je zajištěn soulad s § 44 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů? Jak je v tomto případě zajištěna transparentnost soutěže? Jaká je metodika provádění kontrol a hodnocení zpráv prováděných supervizorem? Nemá ji poskytnout zadavatel při vyhlášení zakázky? 


Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Rád bych se zeptal před samotnou registrací a práci na tomto projektu ohledně rozložení finančních prostředků. Zda- li se jedná o vybavení pracovišť nebo se jedná pouze o finanční prostředky na mzdy pracovníků školy či zainteresované firmy atd. Pokud je to někde uvedeno tak prosím o konkretní odkaz. 


Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Pro stanovení předpokládaného počtu žáků a hodin v rámci pilotáže odborného výcviku je nutné znát přesný termín zahájení pilotáže. Lze za tento termín považovat 2.9.2013? 


Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Jakou formou budou uzavírány dohody s jednotlivými členy týmu? S kým budou mít tyto dohody sepsány a jaké dohody budou použité? 


Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Jsou stanoveny limity mzdových nákladů pro jednotlivé pozice nebo je to plně na rozhodnutí dodavatele? Je stanoven nějaký poměr mzdových nákladů ke všem ostatním nákladům? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Prosím o zodpovězení dotazu, který se týká doložení písemných smluv se subdodavateli. Existuje nějaký vzor těchto dohod nebo při jejich sestavování máme vycházet ze smlouvy dle přílohy č. 2? 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Jako škola podáme nabídku, jejíž součástí bude smlouva o partnerství s firmou. Firma nebude subdodavatelem. Je nutné doložit kvalifikační předpoklady dané firmy? 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Lze poskytnout žákovi odměnu za odborný výcvik a zahrnout do rozpočtu? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Chtěl jsem se zeptat v souvislosti s návrhem smlouvy, zda se subdodavatelem v kapitole VIII. smlouvy myslí firma, ve které bude OV/OP prováděn. Případně se kterou budou realizovány rozšiřující moduly 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Ve Smlouvě o poskytování služeb v článku XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ v přílohách je uveden Seznam míst plnění pro základ pilotáže v hlavním modulu pilotáže. (Uvedeny jsou názvy společností zahrnutých do partnerství, jejich IČO a adresy příslušných provozoven). Bude k dispozici vzorový formulář tohoto Seznamu míst plnění? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Ze zadávací dokumentace, str. 24 v článku 12. Ostatní podmínky, odst. 1 plyne, že uchazeč zároveň předloží kopii Smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavatelem, případně všemi známými subdodavateli. Z dodatečných informací – 2 z odpovědi na dotaz č. 5 plyne, že uchazeč musí předložit uzavřenou smlouvu se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění zakázky. Proč není k dispozici vzor této Smlouvy? Bude vzor Smlouvy se subdodavatelem poskytnut? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Ve Smlouvě o poskytování služeb v článku VIII. SUBDODAVATELÉ, v odst. 1  je uvedeno: Citace: Předmět smlouvy bude poskytovatel plnit částečně prostřednictvím třetích osob, které jsou uvedeny v  příloze č. 2 této smlouvy. Konec citace Smlouva o poskytování služeb ale tuto přílohu neobsahuje. Ze zadávací dokumentace, str. 19 v článku 6. Obchodní podmínky, odst. 3 plyne, že uchazeči nejsou oprávněni měnit, doplňovat, či jinak upravovat návrh smlouvy, vyjma údajů, u nichž z obsahu textu návrhu smlouvy vyplývá povinnost jejich doplnění (barevně označená místa). Z odst. 5, téhož článku plyne skutečnost, že pokud uchazeč změní, upraví, či jinak doplní návrh smlouvy mimo postup uvedený v § 49 zákona, bude jeho nabídka vyřazena v souladu s § 76 odst. 6 zákona pro nesplnění zadávacích podmínek, a to v souladu s § 76 odst. 1 zákona. Bude k dispozici vzorový formulář Seznam subdodavatelů, který využiji jako přílohu č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb? Jak bude smlouva číslována? Příloha č. 1 a specifikace předmětu plnění je číslována (16 – 19), další přílohy smlouvy již číslovány nebudou? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Reaguji na dotaz č. 6 Dodatečných informací – 5 Jakou formou se musí doložit v rámci nabídky partnerství mezi školou a firmou? Z odpovědi vyplývá možnost podání nabídky víc subjektů společně, a to formou společné nabídky. Smlouvu o poskytování služeb podepíše každý statutární orgán zvlášť a do nabídky budou přiloženy obě samostatné smlouvy za každý subjekt? Pokud bude partnerství mezi školou a třemi firmami, budou dokladovány 4 smlouvy? Navrhněte prosím správný postup. 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Reaguji na dotaz č. 6 Dodatečných informací – 5  a prosím o upřesnění: Jakou formou se musí doložit v rámci nabídky partnerství mezi školou a firmou? Pokud nabídku podá škola, musí být firma jako subdodavatel? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Příloha č. 11 Plánované výdaje pilotáže má být vyplněna pouze obecně v uvedených řádcích průvodního listu nabídky? Stačí vyplnit souhrnnou částku k jednotlivým částem rozpočtu nebo se někde má uvést detailnější popis a členění jednotlivých částí rozpočtu? Je to vyžadováno? 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Je si objednatel vědom, že požadované plnění je realizováno v rámci režimu veřejných zakázek a tedy smluvního vztahu na základě obchodního zákoníku a ne v režimu dotace a tedy v režimu „Rozhodnutí o přidělení dotace“? Na základě jakého mechanismu zamýšlí objednatel tyto skutečnosti kontrolovat? Pokud by došlo k porušení těchto požadavků, jaký vztah bude mít toto porušení ke smluvní ceně? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

V rámci dodatečné informace 6 - dotaz 3 je uveden komentář k “metodice spolupráce”. Může objednatel přesněji specifikovat roli “metodiky spolupráce” při plnění předmětu veřejné zakázky. 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jak se řeší případ, kdy škola nebo obor v průběhu trvání projektu zaniknou nebo jsou zrušeny zřizovatelem. Může být žadatelem a příjemce dotace firma - soukromý subjekt a partnery - subdodavateli střední školy? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Dobrý den, prosím o sdělení  v jakém režimu (DE MINIMIS apod.) bude čerpána dotace a podle jakého klíče bude rozdělena mezi žadatele (škola) a partnery (firmy). 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jaké podklady pro metodické materiály jsou očekávány, v jakém rozsahu a jak často? 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jaké další informace o realizovaných činnostech jsou očekávány, v jaké podobě a jak často? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Co se myslí propagací projektu a prezentací výsledků práce – jaké jsou očekávány aktivity a v jaké četnosti? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Předmět plnění Ve vzoru smlouvy je v kapitole II. odstavec 5. Uvedeno §  zpracování zpráv o stavu realizace partnerství v zadaném rozsahu ve stanovených termínech; §  propagace Projektu a prezentace výsledků práce partnerství po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy  v rozsahu a dle podmínek této smlouvy; §  poskytování dalších informací o všech realizovaných činnostech souvisejících s aktivitami v rámci partnerství; §  příprava podkladů pro metodické materiály; §  příprava případové studie zaměřené na spolupráci firem a škol vycházející ze zkušeností z realizovaného partnerství na základě struktury aplikovaného modelu spolupráce škol a firem minimálně jedné skupiny oborů; Jaký je rozsah zpráv o stavu partnerství a jaká je jejich četnost?   


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Trvání smlouvy Ve vzoru smlouvy je v kapitole X. odstavec 1. Uvedeno „Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do ukončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy, nejpozději však do 31.3.2015“. Jaký je skutečný termín pro trvání smlouvy, jedná se o 31.3.2015 nebo ho objednatel stanoví až dodatečně? Pokud bude termín stanovovat až dodatečně, na základě jakých pravidel bude rozhodovat o konečném termínu? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Metodika Ve vzoru smlouvy je v kapitole II. odstavec 6. uvedeno „V průběhu realizace předmětu této smlouvy je poskytovatel povinen akceptovat metodiku spolupráce stanovenou objednatelem a respektovat v průběhu realizace pokyny objednatele týkající se obsahu jednotlivých vzdělávacích aktivit. Může objednatel zájemcům tuto metodiku poskytnout ještě v rámci lhůty pro podání nabídek? Může objednatel podrobněji specifikovat, co je myšleno pojmy „respektovat pokyny objednatele“?   


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Jakou formou se musí v rámci nabídky doložit partnerství mezi firmou a školou? Je nutná partnerská smlouva nebo smlouva o sdružení? Firma, která se účastní partnerství, plánuje realizovat aktivity pilotáže (především odborné výcviky) nejen ve svém areálu, ale také v areálech svých dceřiných společností. Mohou tyto dceřiné společnosti vystupovat v rámci realizace jako subdodavatel, či musí být součástí partnerství? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Které činnosti a co lze financovat z přidělené dotace? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Jak (kdy) bude možné čerpat finanční prostředky veřejné zakázky (č.1-23)? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Celková cena naší nabídky bez DPH nesmí překročit 1 800 000 Kč? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Původní informace o výši finanční podpory byly cca 120 mil. Kde jsou? 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Může posledním dnem plnění předmětu veřejné zakázky být den 31/1/2015 a tedy tento den mohou jít naši žáci do reálného pracovního prostředí do některé se zapojených firem? 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Prosím o informaci zda a případně kde jsou vymezeny položky, které jsou uznatelné pro stanovení nabídkové ceny veřejné zakázky "Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem", a které náklady realizace projektu naopak uznat nelze, např. investice, stavební úpravy, mzdy, OON, cestovné apod. 


Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Tento dotaz se týká personálního obsazení funkce odborného garanta za profesní sféru – může tuto projektovou práci vykonávat pracovník naší školy za předpokladu splnění technických kvalifikačních předpokladů? Jde o to, že škola bude spolupracovat s velkým počtem subdodavatelů - firem a bude třeba centrálně zajišťovat tuto spolupráci, to schopen zajistit firemní pracovník. 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Pokud bude v partnerství 1 firma a 4 školy, musí být za každou školu stanoven odborný garant, který splňuje kvalifikační požadavky stanovené zadávací dokumentací nebo stačí jen 1 garant z jedné školy, který bude mít na ostatních školách např. asistenty? 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Co se realizačního týmu týče, je stanovena kvalifikace i pro ostatní členy týmu? např. pro administrativního pracovníka, účetního? Musí také tyto osoby dokládat dosažené vzdělání a přikládat životopis? 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Stále mi není úplně jasné, zda se dokumenty potvrzující kvalifikační předpoklady dokládají v plném rozsahu (viz bod č. 5 zadávací dokumentace) pouze za školu/školy, které nabídku podávají, nebo zda se také dokládají za všechny partnerské firmy, u kterých by OV/OP probíhal 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Lze považovat za praxi na pozici vedoucího pracovníka např. řízení projektů z pozice manažera projektu, ačkoliv tento pracovník v organizační struktuře zaměstnavatele není klasickým vedoucím pracovníkem zastupujícím školu v příslušných záležitostech v rozsahu pravomocí daných organizačním řádem nebo delegovaných ředitelem? Ale v organizační struktuře jednotlivých projektů podřízené zaměstnance měl, odpovídal za kontrolu jejich práce atd. 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Lze považovat za praxi na pozici vedoucího pracovníka např. řízení projektů z pozice manažera projektu, ačkoliv tento pracovník v organizační struktuře zaměstnavatele není klasickým vedoucím pracovníkem zastupujícím školu v příslušných záležitostech v rozsahu pravomocí daných organizačním řádem nebo delegovaných ředitelem? Ale v organizační struktuře jednotlivých projektů podřízené zaměstnance měl, odpovídal za kontrolu jejich práce atd. 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Prosím o sdělení – výčet všech dokumentů (výpis z OR apod.), které musí dodat jednotlivé firmy, pokud by vytvořila partnerskou dvojici škola (jako žadatel) a více firem. 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Kvalifikační kritéria V zadávací dokumentaci bod 5.3 je uveden kvalifikační požadavek na pozici koordinátora partnerství, konkrétně „má ukončené studium příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání s maturitní zkouškou dle § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)“. Co je myšleno pojmem příslušný vzdělávací program? Může být objednatel konkrétnější? Pokud je pojmem příslušný vzdělávací program myšleno například – pro odbornou praxi ve strojní firmě by měl mít koordinátor střední průmyslovou školu, považujeme tento požadavek za nepřiměřený. Na pozice koordinátorů jsou zpravidla jmenovány osoby s ekonomickým vzděláním, hlavně pak pracovníci THP, kteří mohou mít různé vzdělání. Může objednatel tento požadavek přehodnotit/upřesnit? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Koordinátor partnerství by měl vykonávat funkci prostředníka a koordinátora všech subjektů zapojených v partnerství (tedy mezi všemi školami a všemi firmami zapojenými v partnerství). Musí mít vzdělání v alespoň jednom z oborů, které jsou určeny v zadávací dokumentaci pro konkrétní část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku? Nebo postačí např. ekonomické vzdělání a praxe odpovídající náplni zakázky? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Odborný garant za profesní sféru musí mít výuční, maturitní list v jednom z oborů uvedených v zakázce? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Pokud předkládá nabídku partnerství jedna firma – jedna škola, musí předložit dokumenty k doložení kvalifikace dle bodu 5 Zadávací dokumentace obě organizace? Může být předkladatelem nabídky pouze firma?   


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Naše Společnost je obecně prospěšná společnost, která sdružuje 29 odborných středních škol, které vyučují obory spadající do předmětu veřejné zakázky. Je možné, aby předkladatelem žádosti o dotaci na realizaci pilotáže byla naše Společnost? 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Máme dotaz týkající se upřesnění dokladování splnění základních, profesních (ne starší 90 dnů) a technických kvalifikačních předpokladů – nabídku budeme podávat jako SOŠ a máme dokladovat: 1.        výpis z rejstříku trestů našeho ředitele školy, který je jediný statutární orgán? 2.       Potvrzení FÚ, že škola nemá daňové nedoplatky? 3.       Potvrzení od sociálního úřadu a zdravotních pojišťoven, že škola nemá nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění? 4.       Ostatní písmena c,  d), e), g), j) a k) z odstavce 1, par. 53  lze doložit čestným prohlášením? 5.       Profesní kvalifikační předpoklady lze doložit pouze zřizovací listinou školy? Stačí pouhá kopie bez notářského ověření? 6.       Technické kvalifikační předpoklady lze doložit pouze prostou kopií vysvědčení, diplomu apod.? 7.       Jak dokládat roky praxe? – stačí čestné prohlášení zaměstnavatele? 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Naše škola jako dodavatel může mít subdodavatele – myslí se tím i odborný garant za firmu, instruktor, vedoucí práce nebo oponent, mentor atd.? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

V pokynech pro zpracování nabídky je uvedeno: ...každé partnerství vytvoří realizační tým, který budou tvořit minimálně 3 členové… Kolik realizačních týmů máme vytvořit v případě, že: a)       v hlavním modulu 3 obory a žáci budou vykonávat odborný výcvik u 9 firem b)       v doplňku 4 obory a 12 firem c)       v rozšíření pilotáže 2 obory a žáci budou odbornou praxi vykonávat u 4 firem dále sjednáme stáže pro učitele u 3 firem a využijeme 5 odborníků z praxe od 5 firem Znamená to, že budeme muset vytvořit (dle počtu 33 partnerských firem) 33 partnerství po třech členech, čili projektových pracovníků bude minimálně 99? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Na uvedení garantů pro splnění technických kvalifikačních předpokladů není připraven žádný formulář, kam tato jména máme uvést? Postačí jen přiložit k nabídce příslušné CV daných pracovníků? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Postačí kopie zřizovací listiny pro potřeby splnění kvalifikačních předpokladů dle § 54 dle popisu na straně 17 zadávací dokumentace (bod 1)? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Musíme jako školské zařízení, které podá svou nabídku, dodat živnostenské oprávnění dle kvalifikačních předpokladů dle § 54 uvedených na straně 17 zadávací dokumentace (bod 2. oprávnění k podnikání)? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

V rámci modulu Využití odborníků z praxe jako rozšiřující modul pilotáže je minimum Celkový plán hodin  - počet hodin pro realizaci výukových aktivit pro žáky stanoven 20 hodin a minimum Počet žáků nabízených uchazečem, pro které odborník z praxe bude realizovat výukové aktivity, je 5 žáků. Znamená to, že pokud uskutečníme 4 hodinovou exkurzi pro 5 studentů, je splněn požadavek zadavatele na tento modul? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Rádi bychom, jako dodavatel, realizovali veřejnou zakázku v partnerství s mateřskou společností naší školy a angažovali ve variantě A, která je podložená odborným výcvikem, jeden z našich oborů v kategorii 26 (Elektrikář) a dále v kategorii 18 (Informační technologie), který ovšem nemá v náplni ŠVP odborný výcvik, ale pouze odbornou praxi. Současně zase tento obor nespadá pod kategorii B. Znamená to, že tuto kombinaci nelze v rámci projektu uplatnit? A pokud ano, jak lze tyto dva obory zkombinovat? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Může být ve variantě A doplňku pilotáže odborná praxe pro partnerství 1-23? 


Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Obracím se na Vás s dotazem, zda při vyplňování šablony v kolonce "Materiálně technické zabezpečení", kde máme popsat, kde bude odborný výcvik realizován a jedná se o obor stavebnictví (tedy odborný výcvik bude probíhat na realizovaných zakázkách stavební firmou a nelze je tedy v této chvíli podrobněji popsat) stačí uvést např. "místo realizované stavební zakázky, včetně použitého příslušného technologického vybavení". 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Je možné mít šablonu odborné praxe, u které budeme mít napočítané žáky a hodiny, ale nebudou stanoveny konkrétní firmy? Realita je taková, že firmy pro OP shání sami žáci až v průběhu roku. Je v podstatě jisté, že opravdu budou, ale momentálně je určit nemůžeme. 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Je možné, aby škola podala nabídku sama bez subdodavatelů? Spolupráce firem by byla zajištěna na základě společné dohody subjektů a odborníci z praxe by poskytovali své služby na základě pracovně-právního vztahu se školou? Jediným dodavatelem (uchazečem) by byla tedy naše škola. Pokud ano, kvalifikaci uchazečů by dokládala pouze škola? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Pokud bude žák 2. ročníku absolvovat ve školním roce 2013/2014 určitý počet hodin odborného výcviku a v I. pololetí školního roku 2014/2015 bude v rámci 3. ročníku absolvovat další hodiny odborného výcviku (jiné modulu odborného výcviku), lze žáka a jeho hodiny započítávat dvakrát? Nebo se žáci započítávají v rámci oboru pouze jednou?   


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Pokud ano, příloha č. 3  (šablona pro modul Odborný výcvik) má být vyplněna pro každý obor (či obor a ročník?), který je zařazen do hlavního modulu, tj. budeme přikládat tři vyplněné Přílohy č. 3 (nebo šest)?


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Chtěla bych se zeptat, zda je možné vytvořit partnerství č. 11 Strojírenství a strojírenská výroba tímto způsobem: Do hlavního modulu zařadit obory: 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení – 2. a 3. ročník, 23-51-H/01 Strojní mechanik – 2. a 3. ročník Do doplňku hlavního modulu zařadit obor: 36-67-H/01 Zedník – 2. a 3. ročník   


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Rádi bychom, jako dodavatel, realizovali veřejnou zakázku v partnerství s mateřskou společností naší školy a angažovali ve variantě A, která je podložená odborným výcvikem, jeden z našich oborů v kategorii 26 (Elektrikář) a dále v kategorii 18 (Informační technologie), který ovšem nemá v náplni ŠVP odborný výcvik, ale pouze odbornou praxi. Současně zase tento obor nespadá pod kategorii B. Znamená to, že tuto kombinaci nelze v rámci projektu uplatnit? A pokud ano, jak lze tyto dva obory zkombinovat?


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Součástí naší společnosti je i Střední odborné učiliště strojírenské, které realizuje odbornou praxi v závodech naší společnosti. Učiliště má stejné IČ jako naše společnost. 1/může se Učiliště do projektu zapojit s pilotáží praxe ve firmě – v případně, že se jedná o „stejnou firmu“ = stejné IČ 2/ může se Učiliště do projektu zapojit s pilotáží praxe ve firmě – pokud již tato praxe je nastavena a funguje několik let? Případně je zde podmínka vytvořit novou formu nebo určitou modifikaci stávající praxe? 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Abychom splnili při realizaci pilotáže minimální počet žáků (25) a hodin (5000) v rámci partnerství č. 6 můžeme uzavřít partnerství s více firmami a poslat do jedné např. 13 žáků oboru nástrojař a do druhé 13 žáků oboru elektrikář s tím, že pilotáž v obou firmách překročí dohromady požadovaných 5000 hodin? 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Od září zahajujeme v rámci oboru 41-41-M/01 Agropodnikání výuku dle nového ŠVP Mechanizace v zemědělství. Obor Agropodnikání nepatří mezi podporované obory. Mohla by se naše škola přihlásit do výběrového řízení pouze s výše uvedeným ŠVP? 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Rozsah výuky Na straně 10 ZD je uveden požadavek „Odborného výcviku v určeném oboru či oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“. Je těmito 25 žáky myšlen celkový počet? Tedy pokud proběhne odborná praxe v požadovaném rozsahu pro 5 skupin á 5 žáků, je tento počet naplněn? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Rozsah výuky Na straně 10 ZD je uveden požadavek „Celkový součet hodin odborného výcviku v určeném oboru či oborech musí činit minimálně 5 000 hodin“. Je těmito 5 tis hodinami myšleno žákohodiny? Např. pokud provedu odborný výcvik v rozsahu 8 hodin pro 10 žáků, bude se to rovnat 80 hodinám? 


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

U varianty A, partnerství č. 15: Spadá odborný výcvik pro obor 39-41-L/01 Autotronik do základu pilotáže? U varianty A, partnerství č. 11: Spadá odborný výcvik pro obor 39-41-L/01 Autotronik do základu pilotáže? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Je možné v rámci varianty A zařadit odborný výcvik pro maturitní obory do doplňku pilotáže? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Může se škola ve Zlínském kraji přihlásit s oborem H – Gumař-plastikář 28-52-H/01? Lze kombinovat obory M a H v rámci hlavního modulu? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Rádi bychom si ověřili, zda rozumíme správně znění zadávací dokumentace. V partnerství č. 1 jsou uvedeny dvě skupiny oborů. Obory skupiny 23 a 26, vybereme-li z těchto dvou skupin oborů např. 4 obory v nichž se připravují žáci, a které jsou pro našeho partnera vhodné a přitom splníme podmínku min. 25 žáků a 5000 hodin. Můžeme takto koncipovat nabídku? Pokud podáme nabídku i do partnerství 18, je nutné znovu splnit podmínku min. 25 žáků a 5000 hodin?   


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 4 ze dne 28. 6.:

Prosím o objasnění podmínky “Odborného výcviku v určeném oboru či oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“ – pokud vytvoříme partnerství 1 škola a 2 firmy a z té školy bude každou firmu navštěvovat např.13 žáků, což dává dohromady 26 žáků na školu. Je tato podmínka splněna?   


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Prosím o potvrzení, že dobře chápu: Odborný výcvik je tvořen základem a doplňkem modulu, celkem jde o 5000 hodin OV, přičemž základ modulu musí obsahovat z těchto 5000 hodin 60% = 3000 hodin? Těchto 3000 hodin odborného výcviku musíme u firem zajistit minimálně pro 25 žáků? Nebo jen pro 60% z 25 žáků, což se rovná 15 žáků? 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:

Ráda bych požádala o upřesnění, jaká je výše dotace při kombinaci variant A a B. - pouze pro variantu A je max. 1.800.000 - pouze pro variantu B je max. 1.166.000   


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Patří do partnerství č. 9, do hlavního modulu odborného výcviku – Strojírenství a strojírenská výroba nebo Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika obory Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář – silnoproud? 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Potřebujeme pro přípravu pilotního projektu znát přesný alikvotní poměr pro hodiny tzn. - 60% odborného výcviku (varianta A) bude kolik hodin? - 40% odborné praxe (varianta B pro výše uvedené obory) bude kolik hodin? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:

Ráda bych Vás požádala o informaci k variantám A a B a provazbě odborného výcviku a odborné praxe. Specifikujte prosím, že můžeme jako hlavní modul použít variantu A tzn. odborný výcvik ve strojírenském oboru a jako rozšiřující moduly odbornou praxi v oborech M (23 strojírenství, 24 elektrotechnika a 37 doprava). 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Bude zohledněna nějakým způsobem eventuelní dlouhodobá nemoc žáka absentujícího v OV? Nebo je potřeba vytvořit hodinovou rezervu ke kryti takovýchto ztrát (např. si napočítat 9000 hodin, ale uvést závazně jen 8000)? A bude se např. počítat zapojeny žák, i když třeba absolvuje jen 100 hodin OV? Samozřejmě za předpokladu že zbývající (minimálně) čtyři další v dané šabloně pro konkrétní obor v součtu s nim naplní minimální hodinovou dotaci šablony OV? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Patří kód oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik do skupiny L0 ? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Jaké obory je možné začlenit do doplňku pilotáže a v jakém vztahu jsou vůči oborům, které zařadíme v nabídce do základu pilotáže? 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6

Chtěl jsem se zeptat, zda je možno nabídnout modul pro daný obor s nejméně pěti žáky rozdělených do vice firem? Např. zvolím obor Mechanik seřizovač, 3. ročník, 15 žáku. Ale rozděleni budou po třech v pěti různých firmách? Je možno pro takovou konfiguraci zpracovat jednu šablonu modulu?


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 1 ze dne 20. 6.:

V podmínkách zadávací dokumentace pro obor je: „ Odborného výcviku v určeném oboruči oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“ , znamená to, že 25 žáků musí být denně po dobu odborného výcviku přítomno ve firmě ?


Ostatní

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odpovědi na dotazy zájemců o podání nabídky, které nespadají do žádného z dalších tematických okruhů . 


Smluvní vztahy a finance

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odpovědi na dotazy zájemců o podání nabídky ke smluvním vztahům a finančnímu krytí pilotáže . 


Kvalifikační předpoklady

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odpovědi na dotazy zájemců o podání nabídky ke kvalifikačním předpokladům . 


Rozšíření pilotáže

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odopovědi na dotazy zájemců o podání nabídky k rozšíření pilotáže .


Základ a doplněk pilotáže

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odopovědi na dotazy zájemců o podání nabídky k základu a doplňku pilotáže .


Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami

Vongreyová, Jana. Praha: NÚV, 2013. 14 stran.


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru - 2012

Doležalová, Gabriela – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 41 stran.


oborové a odborné skupiny

OS_RGB.gif Oborové a odborné skupiny zprostředkovávají komunikaci mezi tvůrci vzdělávacích programů, zá­stupci škol a podniků i dalších institucí. Umožňují tak zapojení sociálních partnerů do tvorby těchto programů. V odborném vzdělávání  to napomáhá souladu mezi vzděláva­cími programy a požadavky  trhu práce.


Na trhu práce není místo pro čerstvé absolventy

Národní ústav pro vzdělávání vydává stejně jako každý rok zprávu o nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Letos jsou tyto výsledky vlivem ekonomické situace bohužel velmi nepříznivé. Absolventi, kteří si nenašli práci ihned po absolutoriu, zůstali bez práce téměř celý rok.


Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství

Strádal Jiří a kol. Praha: NÚV, 2013. 40 stran.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

Burdová, Jeny - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 59 stran.


65 TISÍC ABSOLVENTŮ DOSTANE K VYSVĚDČENÍ I EUROPASS

Spolu s maturitním vysvědčením, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostane více než polovina letošních absolventů středních škol a učilišť dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se rádi v zahraničí ucházeli  o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal


EVP 3 - 6/13

EVP3.jpg Dne 6.června 2013 se konalo 3. informační setkání k projektu NSK2.