Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 442


Dílčí kvalifikace v oboru praní a čištění nahrazují neexistující školské vzdělání

20.4.2009     Komora.cz     S viceprezidentem a členem předsednictva Asociace prádelen a čistíren Ing. Martinem Adamy o významu služeb prádelen a čistíren a zařazení oboru Praní a čištění do Národní soustavy kvalifikací .  


Pracovníci mohou dodatečně získat doklad své kvalifikace

13.5.2009     novinky.cz      Martin Singr, Scio  V současné době se často stává, že člověk pracuje v jiném oboru, než který vystudoval, nebo v němž se vyučil. Přestože je takového pracovníka často možné považovat za kvalifikovaného, nemůže své znalosti a dovednosti doložit žádným plnohodnotným vysvědčením. V této situaci by mohla pomoci Národní soustava kvalifikací ( NSK ), pokud o ni bude ze strany veřejnosti zájem. 


Valná hromada SPP: Tisková produkce pro průmysl klesá!

15.5.2009     Polygrafie revue     str. 29,     Profesní svazy,  Vladimír Lukeš,   NÚOV     NSK  Na pořad výročního setkání Svazu polygrafických podnikatelů pfiišly i aktuální dílčí kvalifikace 


Místo školy vám uznají praxi

8.9.2009   Mladá fronta DNES, Dagmar Langová  Dokladem o odborné kvalifikaci už nemusí být jen výuční list. Pokud prokážete znalosti z praxe, daleko RYCHLEJI ZÍSKÁTE OSVĚDČENÍ, které může vašemu zaměstnavateli stačit. 


Jak aplikovat ve vzdělávání problematiku úspor energie a obnovitelných zdrojů energie

14.9.2009   Zemědělec   Z.Husová, J.Motyková V poslední době stále častěji slýcháme, že je třeba hledat další zdroje energie a hledat cesty, jak šetrně a úsporně s energií nakládat s cílem zajistit udržitelný rozvoj i pro budoucí generace. 


Praktické rady: Jak získat výuční list bez školní docházky

2.10.2009     Právo     str. 12     Marek Přibil  V řemeslných oborech je na rozdíl od minulosti dnes možno získat certifikát o kvalifikaci, aniž by člověk potřeboval chodit několik let do školy. Musí ale uspět u zkoušky. 


BusinessEurope: Letos a příští rok ztratí práci 10 mil. Evropanů

V letech 2009 a 2010 ztratí podle předpovědi Konfederace evropského podnikání BusinessEurope práci deset milionů Evropanů. Na pravidelném tripartitním sociálním summitu v Bruselu to řekl generální ředitel BusinessEurope Philippe de Buck s tím, že zaměstnavatelé proto žádají výraznější podporu vzdělání a flexibility pracovní síly. 


Standardy odeslané autorizujícím orgánům (AOr)


Standardy odeslané MŠMT ke schválení


Standardy připravované k odeslání na MŠMT


Aktuální stav tvorby standardů

Seznam standardů, které jsou v závěrečných fázích schvalovacího procesu.


Počet schválených profesních kvalifikací


Počet autorizací


Počet autorizovaných osob (AOs)


Počet realizovaných zkoušek


Pilot ZUŠ

Obsahem projektu Pilot ZUŠ je zajistit podporu pro pilotní a partnerské základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe.


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice

Pro udělení trvalého pobytu v České republice musí každý cizinec složit zkoušku z českého jazyka. NÚV koordinuje přípravu těchto zkoušek a Systém přípravy a podpory pro tuto zkoušku.


Výsledky projektu

Měsíčně kumulovaný tabulkový přehled zahrnuje počet realizovaných zkoušek, počet autorizovaných osob, počet autorizací a počet schválených profesních kvalifikací


Jazykové vzdělávání v jazykové škole

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jako instituce jazykového vzdělávání podle § 110 zákona č. 562/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), poskytují jazykové vzdělání v cizích jazycích. V případě vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český.


Metodika naplňování NSK

Zpracováno v projektu NSK2.  Praha, duben 2012.  


Národní soustava povolání slouží úřadům práce a agenturám

nezam.jpg   "Dnes jsme se sešli především kvůli vám. Zajímá nás, jak vidíte využitelnost toho, co děláme, co byste potřebovali upravit, aby vám Národní soustava povolání pomáhala co nejvíce v praxi.“ Tak oslovil ve svém vystoupení Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy více než čtyři desítky pracovníků Úřadu práce ČR a jeho krajských poboček i kontaktních pracovišť a zástupců nejrůznějších agentur práce.


Národní institut dětí a mládeže

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále NIDM) je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže.


Hodnoticí standard

Hodnoticí standard (HS) je soubor kritérií a organizačních a metodických postupů pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání. Jestliže kvalifikační standard stanovuje kompetence (způsobilosti) požadované pro určitou kvalifikaci, hodnoticí standard stanovuje, jak ověřit, zda zájemce o tuto kvalifikaci příslušné kompetence (způsobilosti) skutečně má


Praxe místo školy? Ano, ale s potvrzením

Lidé často pracují v jiném oboru, než pro který kdysi získali vzdělání . Už víc než rok však mohou na své znalosti a dovednosti z praxe dostat ve vybraných školách či provozovnách „papír“. 


Přípravné třídy

Jak zpracovat vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu přípravného stupně základní školy speciální.


Další informační zdroje o středním vzdělávání

Zde přinášíme další informace a informační zdroje pro pedagogické a další pracovníky zejména ve středním vzdělávání a veřejnost. 


Monitoring kurikulární reformy na gymnáziích v projektu Kurikulum G

Probíhal jako aktivita "Kvalitní škola" individuálního projektu národního Kurikulum G, Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání ( další informace o projektu , jeho aktivitách a průběhu), který byl realizován VÚP v Praze v letech 2009-11 a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Monitoring kurikulární reformy na gymnáziích ve VÚP v Praze

Zde si můžete přečíst souhrn, jak VÚP monitoroval průběh kurikulární reformy zahájené vydáním rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a obory všeobecného vzdělání.


Pokusné ověřování vzdělávání v Německé škole v Praze s. r. o. – zahraniční škole a gymnázia a The English College in Prague

V rámci úkolu je sledována organizace, průběh a ukončování vzdělávání v Německé škole v Praze, s. r. o. – zahraniční škole a gymnáziu – a ukončování studia podle programu IB v The English College in Prague.


Pokusné ověřování výuky podle pilotního Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia RVP DG a ŠVP

Úkol je řešen na základě vyhlášení pokusného ověřování, č. j.: 19242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007.


Nová závěrečná zkouška

K 31. 3. 2012 byl ukončen projekt MŠMT na podporu reformy závěrečných zkoušek v učebních oborech – Nová závěrečná zkouška .


Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Ve spolupráci se školami a s odborníky bylo připraveno 13 konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům pomoci při realizací finančního vzdělávání pomoci.


Obecné informace

Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí  podpůrných opatření . Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a školské zařízení. 


Aktuálně


Přehled úprav RVP ZV

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchvy.


Obecné informace

Základní vzdělávání se uskutečňuje na základní škole (devítiletý program), základní škole speciální (desetiletý program), na nižším stupni víceletých gymnázií a konzervatoří v osmiletém oboru vzdělání tanec.


NÚV upozorňuje na projekt

Projekt Naši nebo cizí. Židé v českém 20. století je určen pedagogickým pracovníkům sekundárního vzdělávání.


Oznámení pro zřizovatele středních škol o oboru vzdělání šestileté dvojjazyčné gymnázium v pokusném ověřování

Oznamujeme informaci v souvisloti s účinností novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.


střední odborné vzdělávání

Střední odborné vzdělávání a počáteční přípravu na povolání v ČR zajišťují zejména střední odborné školy (SOŠ), střední odborná učiliště (SOU) a konzervatoře.


gymnázia

Gymnázia jsou všeobecně vzdělávací školy, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou.


Základní informace

Střední vzdělávání má všeobecný nebo odborný charakter a je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou.


Monitoring kurikulární reformy

Zde si můžete přečíst souhrn, jak VÚP monitoroval průběh kurikulární reformy zahájené vydáním rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a obory všeobecného vzdělání.


Monitoring kurikulární reformy prováděný ve VÚP v Praze

Zde si můžete přečíst souhrn, jak VÚP monitoroval průběh kurikulární reformy zahájené vydáním rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a obory všeobecného vzdělání.


Informační zdroje pro učitele společenskovědních předmětů

Didaktička společenskovědního vzdělávání NÚV informuje.


Projekt pro učitele společenskovědních předmětů

NÚV upozorňuje na projekt: Naši nebo cizí. Židé v českém 20. století.


Soustava kvalifikací dá šanci získat snadněji práci

Hospodářská komora ČR spolu se Svazem průmyslu a dopravy a společností TREXIMA vytvoří národní soustavu kvalifikací (NSK). 


Reformní výzvy globálního světa z pohledu HK ČR

Článek časopisu KOMORA.cz. Slovo reforma se v posledních měsících stalo při ekonomických diskuzích v ČR jedním z nejfrekventovanějších, zejména pokud se hovoří o budoucí podobě penzijního systému a zdravotnictví. Především v oblasti důchodů přichází řešení za minutu dvanáct, když o nutnosti změn v souvislosti s demografickým vývojem se ví a také hovoří již od počátku 90. let minulého století. 


Hospodářská komora je autorizovanou osobou v Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK). Umožňuje zpružnit trh práce a alespoň částečně řešit nedostatky zaměstnanců v některých profesích. Je to celostátně platný registr profesních kvalifikací, v němž je možné najít způsob, jakým se ověří, že uchazeč o získání certifikátu takové kvalifikace disponuje kompetencemi, jež byly definovány zaměstnavateli při popisu odpovídajícího povolání v NSP. Lidé se tak mohou nechat vyzkoušet z kompetencí, které získali v praxi, a pro něž nemají žádný oficiální doklad. Struktura, způsob vytváření a schvalování i procesy využívání NSK jsou stanoveny na základě zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Evropský rámec kvalifikací - EQF

eqf.jpg Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v Evropě, zlepšit srozumitelnost kvalifikací napříč Evropou a také proto, aby si lidé uvědomili, jakou úroveň kvalifikace mají a kam se zařadit.


Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Legislativa umožňuje individuální vzdělávání na 1. stupni a s novelou školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) nově i na 2. stupni základních škol.


Pro zisk kvalifikace v oboru dnes nepotřebujete školu - stačí samostudium

8.7.2011  novinky.cz    Věda a školy,  M.Přibil V řemeslných oborech je na rozdíl od minulosti dnes možné získat certifikát o kvalifikaci, a dokonce i výuční list, aniž by člověk potřeboval chodit několik let do školy. Musí ale uspět u zkoušky.  Umožňuje to zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podle něj není podstatné, jestli se člověk obor naučil ve škole, samostudiem nebo v praxi. Důležité je pouze a jen to, co opravdu umí. Úprava pomáhá obzvlášť těm, kteří nepracují ve svém oboru, zvládli nějakou jinou práci, ale chybí jim na ni doklad.Jak to funguje? 


Tomáš Langer: Starší člověk má velkou konkurenční výhodu

E15_logo Tomáš Langer vystudoval obor andragogika a sociologie na univerzitě v Olomouci. Původně se chtěl profilovat do personálního řízení, ale cestami osudu se přes akademické působení na vysokých školách a práci v odborném časopise dostal ke vzdělávání dospělých. Nyní zastává post viceprezidenta a výkonného ředitele Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a zároveň je šéfredaktorem časopisu Andragogika. „Největší zájem je o kurzy počítačové gramotnosti a jazykové kurzy. Samostatnou kapitolou je manažerské vzdělávání. Naopak je u nás nízká účast obyvatel na zájmovém vzdělávání,“ říká k trendům dalšího vzdělávání dospělých Langer. 11.10.2011    E15    str. 20    Kariéra a vzdělání     P.Dašek         NSK 


NSK vítají zaměstnanci i firmy

prace.jpg Jakým způsobem získat pracovníky nedostatkových, zejména řemeslných a technických profesí? Tato a mnohé další otázky byly tématem konference Národní soustava kvalifikací - praktický nástroj pro řešení nerovnováhy na trhu práce, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. června 2012 v Mladé Boleslavi.


NSK by se měla stát oknem s výhledem na realitu trhu práce

Projekt s oficiálním názvem „Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání“ připravilo MŠMTve spolupráci s NÚV. O tom, jaké místo NSK v rámci celoživotního vzdělávání zaujímá a jakých cílů se již podařilo dosáhnout, jsme hovořili s Ing. Janem Peškou, zástupcem hlavního manažera projektu.   


Pardubická konference k NSK přinesla zajímavé podněty

Pardubice, 14. února 2012 - Jakým způsobem získat pracovníky nedostatkových, zejména řemeslných a technických profesí? Jak najít uplatnění na trhu práce?


Nabídka NSK


Implementace NSK


Zveřejnění metodického doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva

humanit.jpg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům středních škol věnovat pozornost výuce mezinárodního humanitárního práva jako souboru závazků chránících lidské hodnoty a práva, a to především ve výuce společenskovědních předmětů.


Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

money.jpg Ve spolupráci se školami a s odborníky bylo připraveno 13 konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům pomoci při realizací finančního vzdělávání pomoci.


Projekt Kurikulum S má novou hlavní manažerku

Od března 2010 zastává pozici hlavní manažerky projektu Ing. Taťána Vencovská, která ve funkci nahradila PhDr. Janu Kašparovou. Nová manažerka projektu pracuje v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) od roku 2002 a v rámci projektu Kurikulum S a předchozího projektu Pilot S se podílela na spolupráci s pilotními školami na tvorbě a ověřování ŠVP, na školení lektorů a učitelů na tvorbu ŠVP a dále na spolupráci při tvorbě metodiky tvorby ŠVP.


Druhé číslo zpravodaje Informace projektu Kurikulum S


Kurikulum S přispívá k reformě středních odborných škol

V dubnu 2009 odstartoval tříletý národní projekt Kurikulum S. Hlavní manažerka projektu Jana Kašparová v rozhovoru popisuje náplň, cíle a roli projektu v kurikulární reformě.


Konzultační centrum Moravskoslezského kraje nabízí své služby 150 odborným školám v kraji

Regionální konzultační centrum Moravskoslezského kraje bylo zřízeno v rámci projektu Kurikulum S v říjnu 2009 spolu s dalšími deseti konzultačními centry. Tato konzultační centra vznikla při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích a jejich hlavním posláním je bezplatná pomoc odborným školám při tvorbě a zpracování školních vzdělávacích programů formou konzultací a workshopů.


Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj chce vytvořit prostor pro komunikaci mezi školami

Základním posláním Regionálního konzultačního centra pro Jihomoravský kraj je pomáhat odborným školám nejen při tvorbě školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), ale i jejich ověřování ve výuce za pomoci nových metod a forem práce a vytvářet prostor pro komunikaci mezi školami. Konzultační centrum je také místem setkávání pedagogických pracovníků SOŠ a místem, kde mohou jednotliví učitelé i celé pedagogické sbory těchto škol hledat odbornou pomoc.


Znají učitelé školní vzdělávací programy?

Jedním z cílů a kritérií kurikulární reformy na úrovni školy je předpoklad, že všichni pedagogičtí pracovníci jsou dobře obeznámeni s celým školním vzdělávacím programem (ŠVP) školy. Zeptali jsme se tedy pilotních škol, zda všichni pedagogičtí pracovníci zapojení do výuky podle ŠVP znají celý školní vzdělávací program. Dále nás zajímalo, zda a jak školy znalost ŠVP u učitelů kontrolují a ověřují. Na pilotních školách jsme dále zjišťovali, jak školy zapojují do přípravy a hodnocení ŠVP rodiče a žáky.


S čím školám pomáháme?

Hlavním cílem a posláním projektu Kurikulum S je pomoci středním odborným školám při přípravě a zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Bezplatnou poradenskou a konzultační činnost školám přitom vedle Národního ústavu odborného vzdělávání plní od loňského října i jedenáct konzultačních center v krajích.


Co mohou školy zlepšit při tvorbě ŠVP


V Libereckém a Ústeckém kraji vznikla nová konzultační centra

Od začátku května začala pomáhat středním odborným školám s reformou dvě nová regionální konzultační centra. Zástupci škol tu mohou konzultovat nejasnosti a problémy související s tvorbou, zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích programů.


První číslo zpravodaje Informace projektu Kurikulum


Čtvrté číslo zpravodaje Informace projektu Kurikulum S


Vyšlo čtvrté číslo zpravodaje projektu Kurikulum S

V aktuálním čísle, které vyšlo 30. října 2010, Vás seznámíme s výsledky dotazníkového šetření o výukových strategiích na pilotních školách, s regionálními konzultačními centry v Libereckém a Ústeckém kraji a nejčastějšími chybami ve školních vzdělávacích programech.


Třetí číslo zpravodaje projektu


Aktuálně


Simulační metody motivují žáky k učení

Na pilotních školách zapojených do projektu jsme pomocí dotazníkového šetření na jaře 2010 zjišťovali, v jakých předmětech a kdy využívají při výuce simulační metody. Učitelé používají simulační metody ve výuce v různých předmětech, od cizích jazyků přes občanskou nauku až po odborné předměty. Tyto metody podle pedagogů rozvíjejí komunikativní dovednosti žáků, dovednost řešení problémů i kritické myšlení. Navíc žáky oslovují  a baví. Jde však o vyučovací metody velmi náročné na čas – učitelé je musí mít dobře připravené, musí je správně vyvodit a vyhodnotit.


Olomoucké konzultační centrum proškolilo už 300 pedagogů

Konzultační centrum Olomouckého kraje (RKC OK) působí od října 2009 při Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které poskytuje poradenství a nabídku v oblasti dalšího odborného vzdělávání v profesích, které jsou požadované firmami v Olomouckém kraji.


Konzultační centrum Zlínského kraje už pořádá semináře pro učitele

Regionální konzultační centrum (RKC) Zlínského kraje bylo v říjnu 2010 zřízeno v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a centru uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě. Stejně jako ostatní centra pomáhá středním odborným školám s jejich reformou, poskytuje pedagogům konzultace, metodické rady a pořádá pro ně vzdělávací akce.


Revize školních vzdělávacích programů

V rámci dotazníkového šetření jsme v létě 2010 zjišťovali na 27 pilotních školách zapojených do projektu, kolikrát a z jakého důvodu již upravovali své pilotní školní vzdělávací programy (ŠVP). Dotazované školy upravovaly pilotní ŠVP od jejich zavedení několikrát, nejčastěji třikrát, jedna dokonce i pětkrát.


Sociální partnerství je všestranně výhodné

říká v rozhovoru Doc. Pavel Petrovič, vedoucí aktivity projektu Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání.


Jak rozvíjet matematické znalosti žáků

Základní matematické znalosti jsou ve středním odborném školství klíčové ve všech předmětech. Problémem je, že si žáci tyto znalosti často neosvojili na základní škole a nedokážou je aplikovat v jiných předmětech. V rámci dotazníkového šetření jsme se na jaře 2010 ptali zástupců pilotních škol, j ak se odborné školy vyrovnávají se vstupními znalostmi žáků z matematiky a jak aplikují matematické znalosti v jiných předmětech.


Aktuálně


Publikace


Výkony žáků u závěrečných zkoušek

Celková úroveň odborných dovedností a vědomostí žáků, kteří se učili podle pilotního ŠVP, byla oproti minulému roku stejná nebo lepší. Vyplývá to z dotazníkového šetření na pilotních školách. Odpovědi respondentů na otázky, v čem prokazovali žáci lepší výsledky a v čem naopak výsledky horší, jsou velmi roztříštěné a nejednotné.


Spolupráce odborných škol s okolím je nutná

Na tomto závěru se shodli zástupci škol, zaměstnavatelů i dalších organizací na konferenci Sociální partnerství odborných škol, kterou pořádalo 1. března v Brně ministerstvo školství a NÚOV v rámci projektu Kurikulum S. Představené formy spolupráce škol s partnery jsou různé – od praxí žáků a studentů v podnicích, přes exkurze ve firmách, vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže, odborné kurzy a workshopy až po zahraniční stáže studentů. Nabízíme stručný výběr z prezentací, které zazněly na konferenci.


Žáci se zlepšili v praktické maturitě, zhoršili v češtině

Celkovou úroveň dovedností a vědomostí žáků, kteří se učili podle pilotního ŠVP, hodnotí ve srovnání s ostatními žáky 9 pilotních škol jako lepší a 9 škol jako stejnou. Horší celkovou úroveň neshledává žádná škola. Více škol se však shoduje na tom, že žáci prokazují horší výsledky v předmětu český jazyk a literatura. Žákům chybí sečtělost, orientace v literatuře, všeobecný rozhled i slovní zásoba.


Konzultační centra loni proškolila 4000 učitelů

Konzultační centra zřízená v říjnu 2009 pomáhají odborným školám ve všech krajích se zaváděním a inovacemi ŠVP formou seminářů, workshopů a konzultací. Za rok 2010 poskytla centra dohromady téměř 400 konzultací a uspořádala 200 seminářů.


Přínosem kurikulární reformy je větší spolupráce učitelů

Cíle a přínosy kurikulární reformy (KR) nejsou dosud mnoha učitelům jasné a zavedení dvoustupňové tvorby kurikula považují sice za velkou, ale v celku málo potřebnou změnu. Vyplývá to z dotazníkového šetření mezi učiteli, kteří se zúčastnili aktivit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaných konzultačními centry. Šetření se zúčastnilo 715 respondentů.


Školy nejsou na tvorbu ŠVP zatím dostatečně připraveny, myslí si lektoři

Učitelé mají při tvorbě ŠVP více potíží než úspěchů. S žádostí o radu se pedagogové na lektory obracejí především v oblasti aplikace průřezových témat a klíčových kompetencím ŠVP. Konzultují také zpracování vybraných částí ŠVP, zejména charakteristiky vzdělávacího programu, učebního plánu nebo učební osnovy. Vyplývá to z šetření realizovaného na konci roku 2010 formou dotazníku, který zadali zástupci konzultačních center svým konzultantům a lektorům. Šetření se zúčastnilo celkem 73 respondentů, kteří poskytují metodickou podporu středním odborným školám a pedagogickým pracovníkům.


Učitelé požadují individuální konzultace i posuzování celých ŠVP

Regionální konzultační centrum Královéhradeckého kraje, které vzniklo v říjnu 2009 při Školském zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, nabízí všem školám v oblasti odborného školství odbornou pomoc při tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP. Zajišťuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultační činnost, poskytuje poradenství v oblasti metodiky a řízení, zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností. Kromě toho spolupracuje s Národním centrem Europass ČR při vydávání dodatků k vysvědčení středním školám Královéhradeckého kraje.


Školy mají na Vysočině zájem o odborné stáže ve firmách

Regionální konzultační centrum (RKC) kraje Vysočina realizuje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Jihlava. Centrum  funguje od října 2009 na odloučeném pracovišti v Pelhřimově, v budově Obchodní akademie Pelhřimov.


Sedmé číslo zpravodaje projektu Kurikulum S

V tomto čísle Vás seznámíme s výsledky šetření mezi lektory a učiteli o připravenosti škol na kurikulární reformu, o tom, s čím si pedagogové nevěděli rady při tvorbě ŠVP a co jim naopak nečinilo potíže. Blíže představíme i regionální konzultační centra v Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina, jejich nabídku pro učitele, informace o vzdělávacích akcích i kontakty na zástupce center.


Rozhovory se zaměstnavateli o spolupráci s odbornými školami

Od srpna 2011 probíhají v rámci projektu Kurikulum S ve vybraných podnicích a firmách řízené rozhovory se zaměstnavateli s cílem mapovat jejich spolupráci s odbornými školami. Tazatelé se zástupců zaměstnavatelů, kteří mají na starosti personální záležitosti, ptají mimo jiné na to, jakým způsobem spolupracují s odbornými školami, jaká je jejich hlavní motivace pro navázání partnerství. Zjišťují také úspěchy pramenící ze spolupráce, nebo naopak překážky ve spolupráci a způsoby jejich překonávání.


Mezinárodní spolupráce školy je pro žáky i učitele velkým přínosem

Většina pilotních škol spolupracuje se zahraniční školou a v této spolupráci vidí zástupci škol v naprosté většině přínos pro školu. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na pilotních školách zapojených do projektu na jaře 2011. Mezinárodní spolupráce bývá často považována za dobrou vizitku školy a může hrát jistou roli u zájemců o studium na škole. Účast na nejrůznějších typech mezinárodních projektů a programů obohatí jak žáky, tak pedagogy - přispívá k navázání a udržování kontaktů, přináší i možnost dalšího rozvoje jazykových kompetencí žáků i učitelů. Navíc umožní žákům i učitelům navštívit podobně zaměřenou zahraniční školu a načerpat inspiraci pro výuku.


Postavení cizích jazyků ve středním odborném vzdělávání

Jazyková kompetence se stala jednou z klíčových kompetencí ve vzdělávání. Jak vyplývá z analýzy 65 vybraných školních vzdělávacích programů středního odborného vzdělání provedené v NÚOV v roce 2010, v 70 % ŠVP je jazyková kompetence citována jako součást klíčových kompetencí. Cílem analýzy bylo mj. zjistit postavení cizích jazyků v ŠVP a souvislost mezi odbornou přípravou a cizím jazykem.  


O služby plzeňského konzultačního centra projevila zájem pětina škol v kraji

Regionální konzultační centrum Plzeňského kraje bylo založeno v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání před dvěma lety a funguje pod křídly Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Plzeň. Nabízí potřebné informace, zkušenosti pilotních škol, metodické rady i možnost konzultací a seminářů všem učitelům, kteří narazili při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce na problémy, které dosud nikdy neřešili.


Většina učitelů hodnotí kurikulární reformu pozitivně


Semináře organizované středočeským konzultačním centrem hodnotí účastníci akcí velmi pozitivně

Regionální konzultační centrum Středočeského kraje realizuje Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, vzdělávací instituce s více než třicetiletou tradicí ve vzdělávání dospělých včetně pedagogických pracovníků. Hlavní nabídku služeb centra tvoří jednak individuální konzultace ke školním vzdělávacím programům středních odborných škol v regionu, jednak vzdělávací aktivity vycházející z konkrétních potřeb odborných škol. Nabídka služeb pro školy je úzce vázána na kvalitní lektorský tým a na výběr kompetentních sociálních partnerů.  


Ohlasy na konferenci


Většina učitelů hodnotí kurikulární reformu pozitivně

Ačkoliv průběh kurikulární reformy na pilotních SOŠ a SOU byl mnohdy komplikovaný, většina učitelů souhlasí s hlavními idejemi kurikulární reformy a vyslovuje jim podporu. A to navzdory tomu, že tvorba kurikula učitelem je časově náročná a v mnoha ohledech naráží na minimální materiální podporu. Vyplývá to z výzkumu mezi učiteli 27 pilotních škol zapojených do projektu, které jsou shrnuty v publikaci Moderní odborná škola – názory učitelů odborných škol na kurikulární reformu, i z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu.


Pomoc budeme nabízet školám i po skončení projektu - jediným rozdílem bude zpoplatnění našich služeb

Kancelář Regionálního konzultačního centra Karlovarského kraje (RKC KVK) je umístěna v prostorách VOŠ cestovního ruchu Karlovy Vary. Centrum bylo spolu s konzultačním centrem pro Plzeňský kraj (RKC PK) založeno na konci roku 2009 pod hlavičkou Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (dále KCVJŠ).


Závěrečná konference


Pardubické konzultační centrum nabízí učitelům konzultace, semináře i ukázkové hodiny

Regionální konzultační centrum Pardubice vzniklo v říjnu 2009 při Centru celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje (dále jen CCV Pk). To bylo zřízeno za účelem poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.


Čtvrté číslo zpravodaje projektu


Publikace


Zapojení pilotních škol do projektové činnosti

Téměř všechny pilotní školy jsou zapojeny do nějakého národního projektu. Přestože se pilotní školy v tomto prostředí umí dobře pohybovat, podávají více projektů naráz, využívají různé dotační programy a uplatňují v projektech vlastní potřeby, jsou u nich nejčastější volbou krajské granty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na pilotních školách v květnu a červnu 2011. Přínos pro pilotní školy je především ve finanční stránce, možnosti změny, inovace a motivace a zapojení žáků. Projekty často přímo rozvíjí ŠVP, metodiku výuky, podklady pro výuku a práci se žáky.


Mám radost, že naše výstupy školám pomáhají nebo je inspirují k tvůrčí práci,

říká v rozhovoru hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská


Šesté číslo zpravodaje projektu


Páté číslo zpravodaje projektu


Mezi žáky na praxi si firmy často hledají nové zaměstnance

Na praxích v reálném pracovním prostředí, nejlépe ve firmách žáci nejen vyzkouší a naučí vykonávat řemeslo, seznámí se s výrobním procesem a chodem firmy, ale osvojí si i základní pracovní návyky, které jim usnadní nástup do běžného provozu firmy. Prospěch z této spolupráce mají nejen školy, ale i podniky, které mají možnost vybrat si včas vhodné pracovníky a ušetří i čas a peníze při jejich zaškolení.


Semináře a publikace k profilové maturitní zkoušce

Na jaře 2012 proběhly semináře k profilovým maturitním zkouškám v osmi oborech vzdělání. Semináře byly určeny především učitelům či vedoucím pracovníkům škol, kteří se zabývají přípravami profilové části maturitní zkoušky (PMZ). Na seminářích se účastníci seznámili s přístupy k tvorbě této části profilové maturitní zkoušky na školách zařazených v projektu Kurikulum S a na dalších významných školách vyučujících daný obor vzdělání a vyměnili si své zkušenosti. Semináře ukázaly, že mezi školami je o tuto problematiku značný zájem.


Konzultace a semináře pro učitele v regionech

Regionální konzultační centra ukončila svou činnost k 31. lednu 2012. Instituce, u kterých byla RKC v roce 2009 a 2010 zřízena, však i nadále nabízejí a poskytují pedagogickým pracovníkům konzultační a poradenskou pomoc v kurikulární reformě.  Služby však už jsou zpoplatněny.


Pilotní školy využijí zkušenosti získané v projektu i dále

Zástupci pilotních škol si většinou účast v projektu pochvalují a poznatky získané ze zkušeností nabytých spoluprací v těchto projektech využijí při své další činnosti. Ať už v každodenní práci ve výuce podle ŠVP, zejména v oblasti metodiky a forem výuky a v oblasti týmové práce, při inovaci ŠVP nebo při tvorbě ŠVP, pro tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé, rozvoj pedagogických pracovníků i pro utužování vzniklých vazeb se sociálními partnery. „Získali jsme velké zkušenosti z mnoha organizačních, pedagogických i didaktických kategorií,“ myslí si zástupci VOŠ, SŠ a COP, Sezimovo Ústí.


Koučováním se lektoři dále vzdělávají a zlepšují

V závěrečné fázi projektu Kurikulum S probíhá další aktivita na podporu kurikulární reformy, a to vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování. „Přemýšleli jsme, jak můžeme v rámci projektu ještě pomoci učitelům odborným škol při probíhající reformě na školách a napadlo nás začít u lektorů a konzultantů, kteří s učiteli často pracují,“ vysvětluje autorka nápadu na další aktivitu projektu Irena Palánová. „Reagovali jsme na poptávku z regionů a navrhli aktivitu, která pomůže zlepšit potenciál lektorů formou koučování.“


Publikace na CD


Vzniklo konzultační centrum pro střední odborné školy

10.11.2009    Jihlavské listy    str. 11  


Centrum pomůže středním školám a učilištím na Nymbursku

2.12.2009    Nymburský deník    str. 3    Nymbursko  (čej)


Konzultační centra pomohou školám se vzdělávacími programy

21.10.2009    novinky.cz     Jedenáct regionálních konzultačních center, která vznikla v rámci projektu Kurikulum S při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích, zahájilo svou činnost tento měsíc. Ještě než skončí rok 2009, začnou fungovat také konzultační centra ve zbývajících třech krajích.


Konzultační centra nabízejí odborným školám v krajích služby na míru

2.4.2010    novinky.cz    Věda a školy


Školám při reformě pomohou konzultační centra

15.12.2009       Moderní vyučování     str. 17      V dubnu letošního roku odstartoval tříletý národní projekt Kurikulum S, jehož hlavním cílem je přímá pomoc středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě.  Projekt nabízí učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pro tyto účely byla v říjnu zřízena v krajích regionální konzultační centra.


Vyšší úroveň středních škol

30.4.2009 Veřejná správa    V dubnu začala realizace dvou významných celostátních projektů, které ovlivní úroveň středních odborných škol v České republice a pomohou v průběhu školské reformy. Jde o národní projekty MŠMT , které realizuje Národní ústav odborného vzdělávání , a které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.


Poradna pro školy

6.4.2010    Lidové noviny    str. 34    Akademie


Poradna pro školy

23.3.2010    Lidové noviny    str. 26    Akademie


Státní maturity budou studenti středních škol skládat pravděpodobně až v roce 2011

11.9.2009 ČRo 6 Co dalšího poplyne ze snížení peněz pro školství ? Uvádí Jana Kašparová z Národního ústavu odborného vzdělávání , která metodicky vedla tvorbu rámcových vzdělávacích programů .


Zkušenosti pilotních škol budou sloužit ostatním

1.4.2009 Česká škola Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání .   Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Poradna pro školy

15. 6.2010    Lidové noviny   strana 26     Akademie


Jednotná profilová maturita zaručí kvalitu a srovnatelnost

27.12.2010    Food Service    strana 30    Vzdělávání


Za rok pomohla konzultační centra dvěma tisícům učitelů odborných škol

Regionální konzultační centra (RKC) vznikla v říjnu 2009 v rámci projektu Kurikulum S, aby pomáhala středním odborným školám s kurikulární reformou – s tvorbou, zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů (ŠVP). Dosud zástupci center poskytli pedagogům 330 konzultací a uspořádali přes 100 vzdělávacích akcí. Na seminářích a workshopech proškolili lektoři dohromady více než 2 000 osob .


Spolupráce odborných škol se sociálními partnery je nezbytná

30.3.2011 Metodický portál rvp.cz


SERVIS PRO ŠKOLY

30. listopadu 2010    Lidové noviny


Projekt Kurikulum S pomáhá středním odborným školám v jejich reformě

22. 10. 2011 rvp.cz  


Se školami spolupracuje stále více sociálních partnerů

28.2.2011 česká škola Do podpory odborného vzdělávání se zapojuje stále více sociálních partnerů a tvorba školních vzdělávacích programů k tomuto trendu jednoznačně přispěla. Vyplývá to z šetření provedeného v rámci projektu Kurikulum S v roce 2010, jehož výsledky budou prezentovány na konferenci na téma Sociální partnerství odborných škol 1. března 2011 v Brně. Na konferenci zazní také příspěvky od zástupců škol a sociálních partnerů, kteří představí svou vzájemnou spolupráci.


Závěrečná konference projektu Kurikulum S

25.11.2011   www.msmt.cz


Kurikulum S – pomoc odborným školám k moderní výuce

22. 11. 2010  digifolio na metodickém portále rvp.cz


Závěrečná konference projektu Kurikulum S

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla v Praze závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Jeho cílem bylo zejména poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol v kurikulární reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách.


Projekt Kurikulum S - konzultace, semináře a metodika pro učitele

15.12.2011 Odborné vzdělávání 4/2011


Projekt Kurikulum S nabízí učitelům konzultace, semináře i metodické příručky

1. 12. 2011, www.ucimse.cz


Výukové strategie v praxi pilotních škol

metodický portál rvp.cz 21.2.2012


Spolupráce v regionu

Obchodní akademie Vlašim


Zápory spolupráce

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí


Analýzy a dotazníky

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady


Spolupráce s školou

Střední škola polytechnická, Olomouc


Zapojení sociálních partnerů

Obchodní akademie, Pelhřimov


Spolupráce při zajišťování odborného výcviku

Integrovaná střední škola, Klatovy


Odborné praxe

Integrovaná střední škola automobilní Brno


Zájem českých sociálních partnerů o přeshraniční spolupráci je vlažný

Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov


Spolupráce se sociálními partnery

SPŠ polytechnická - COP Zlín


Mezi teorií a praxí může být rozdíl

Střední odborná škola Stříbro


Spolupráce by měla být výhodná pro obě strany

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební v Náchodě


Spolupráce se sociálními partnery

VOŠ a SPŠ Varnsdorf


Názory některých škol


Konference SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ ODBORNÝCH ŠKOL

V úterý 1. března se v Brně konala konference na téma Sociální partnerství odborných škol pořádaná ministerstvem školství a Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S.


Studie o spolupráci škol a sociálních partnerů


Sociální partnerství je všestranně výhodné

říká v rozhovoru Doc. Pavel Petrovič, vedoucí aktivity projektu Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání.


Spolupráce odborných škol s okolím je nutná

Na tomto závěru se shodli zástupci škol, zaměstnavatelů i dalších organizací na konferenci Sociální partnerství odborných škol, kterou pořádalo 1. března v Brně ministerstvo školství s Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S. Představené formy spolupráce škol s partnery jsou různé – od praxí žáků a studentů v podnicích, přes exkurze ve firmách, vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže, odborné kurzy a workshopy až po zahraniční stáže studentů. Nabízíme stručný výběr z několika prezentací, které zazněly na konferenci.


Sociální partnerství v regionech

V měsících únoru a březnu 2011 zpracovala regionální konzultační centra (dále RKC) analýzu stavu spolupráce škol a jejich sociálních partnerů v jednotlivých regionech. Šlo především o zachycení klíčových aktérů spolupráce, jejich aktivit, přehled typů spolupráce se školami, projektové aktivity v regionu apod.


Publikace Odborné školy a jejich sociální partneři

Brožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol.


Školy a sociální partneři

Každá škola by se měla snažit o rozvíjení spolupráce se sociálními partnery – tedy s představiteli obce či regionu, kde působí, se zaměstnavateli a dalšími místními institucemi, s rodiči žáků atd. Pro školy odborné je ale specifická spolupráce s firmami a ta se projevuje i při tvorbě ŠVP.


Co všechno dělají firmy v rámci spolupráce se školami?

Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů se konal 14. března 2012 v Hospodářské komoře a zúčastnilo se ho 25 lidí, mezi jinými zástupců ministerstev (MŠMT, MPO, MZe), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, zaměstnavatelů i škol.


Pedagogové by se měli naučit vzdělávat dospělé

To je jeden ze závěrů kulatého stolu nazvaného Specifika vzdělávání učitelů odborných škol, který se konal v úterý 28. února 2012 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v rámci projektu Kurikulum S a kterého se zúčastnilo více než 20 zástupců vysokých i středních škol, Hospodářské komory, Ministerstva zemědělství i Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Ovlivňují specifika odborného vzdělání přípravu učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů? V čem ovlivňují školní vzdělávací programy přípravu učitelů? Které pedagogické kompetence by měl získat budoucí učitel odborné školy? Co by se mělo v přípravě učitelů středních odborných škol změnit?


Zaměstnavatelé požadují od zaměstnanců schopnost týmové práce, komunikaci a spolehlivost

Zatímco „tvrdé“ dovednosti (tj. odborné) jsou z pohledu zaměstnavatelů přímo úměrné typu zastávané pozice a příslušnému oboru pracovníka, „měkké“ kompetence (např. komunikační dovednosti, schopnost řešit konflikty atd.) vyžadují zaměstnavatelé univerzálně od každého zaměstnance. Za nejdůležitější kompetence přitom považují schopnost týmové práce, komunikační dovednosti, spolehlivost, loajalitu a zodpovědnost.


Porada regionálních konzultačních center

Na konci srpna proběhla v Uherském Brodě dvoudenní porada zástupců projektu Kurikulum S z NÚV z divize NÚOV, MŠMT a zástupců regionálních konzultačních center. Účastníci si mezi sebou vyměnili zkušenosti ze spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem. Konferenci organizačně zajistilo Regionální konzultační centrum Zlínského kraje spolu se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod.


Přehled konzultačních center


Jak psát příklady dobré praxe

Jste šikovní a máte dobré nápady? Děláte ve vyučování zajímavé věci? Máte zajímavý a inspirativní školní vzdělávací program? Chcete se podělit o své zkušenosti?


Víme, co je demokracie? Soubor aktivit o principech a zásadách demokracie

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Představuji místo, kde žiji: Individuální zpracování prezentace

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: všeobecný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie


Vím kdo jsem: Výuka vedoucí k sebepoznání a hodnocení sebe i druhých

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Jsou jiní: Výuka vedoucí žáky k toleranci k menšinám

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Co je správné? Šetření jako prostředek etické výchovy

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Úvod k mediální výchově: Učební list k hodinám českého jazyka (k učivu tvoření slov, význam slov)

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Šípková Lhota: Simulační hra na zasedání obecní rady

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce


Časopis Ryboviny Vydávání školního časopisu jako prostředku mediální výchovy

Příklad dobré praxe; téma: Volný čas; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, informační a komunikační technologie


Mediální výchova tvořivě: Tvorba příspěvků do regionálního tisku

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Projektové Vánoce "Od Ondřeje k Lucii" Jednodenní projektové vyučování

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Vánoce slavných a známých osobností: Skupinová příprava vánočních pokrmů podle receptů osobností

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Vytvoř si kalendář: Výroba a prezentace nástěnného kalendáře v programu Zoner Photo Studio a jeho prezentace před třídou

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Právní bingo: Zjišťování právních zkušeností žáků pomocí hry bingo

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  


Po stopách Morany aneb vítání jara: Žákovský projekt mapující velikonoční tradice

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Učíme žáky podnikat

Příklad dobré praxe; průřezové téma


Solární elektrárny

Příklad dobré praxe; téma: Přírodovědné vzdělávání, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Odborný žákovský deník: Žáci si vedou zápisy o absolvovaných akcích

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Prezentace pomocí Prezi: Tvorba prezentací přímo na internetu se softwarem Prezi

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Vliv těžby jílových surovin na životní prostředí

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Biodiverzita

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Přírodní krásy Vysočiny

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Mozaika nás baví: Tvorba propagačních prostředků formou mozaiky

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Jak dostat moře do výlohy obchodu? Využití odpadu jako dekoračního materiálu při aranžování výkladní skříně

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Učíme sami sebe: Tvorba prezentace výroby adventního věnce jako výukového materiálu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Lovci odpadů: Sbírání, třídění, další využití a likvidace odpadů

Příklad dobré praxe; téma: Přírodovědné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Cesta ke grafickému obrazu firmy: Výroba firemního manuálu v grafickém programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Cestujeme u nás i po světě: Tvorba plakátu ve dvojicích na téma „Podívejte se s námi“

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Můj návrh značky/loga: Návrh známky, loga a její zpracování v programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Za plemeny koní: Samostatná tvorba prezentací

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Sortiment učňovských masných výrobků: SKUPINOVÁ TVORBA KATALOGU

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Vitamíny a minerální látky ve výživě člověka: Anketa nebo průzkum trhu o zdravém životním stylu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Kdo si hraje, nezlobí: Uspořádání akce pro děti spojené se soutěžemi a pečením velké rolády

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Člověk a svět práce, člověk a životní prostředí


Katalog cukrářských výrobků, skupinová práce žáků

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Návrhy vlastních výrobků: Vytvoření cukrářského výrobku podle vlastního receptu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce


Dotace pro okrasnou školku: Samostatná tříměsíční práce – vytvoření projektu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a svět práce


Je libo drink? Prezentační akce pro veřejnost

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Člověk a svět práce, občan v demokratické společnosti


Žádost o místo

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce


Osobní portfolio žáka

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody; průřezové téma: Člověk a svět práce


Praxe, na které se chtělo pracovat

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce


Návody v anglickém jazyce

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce


Multikulturní společnost

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Teorie v dílenském prostředí

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


NATURE FOREVER - STEP BY STEP

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání


Technické zpracování školního vzdělávacího programu

Příklad dobré praxe; téma:  Řízení školy, tvorba ŠVP


Výběr a motivace týmu pro tvorbu ŠVP

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP  


Odborný žákovský deník: Žáci si vedou zápisy o absolvovaných akcích

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce


Jak na to aneb úloha ředitele školy při tvorbě ŠVP

Příklad dobré praxe; téma:  Řízení školy, tvorba ŠVP


Turistika a rozvoj obce – aneb náš kraj a co mohu nabídnout turistům, kteří přicházejí do našeho kraje/města/obce

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie, občan v demokratické společnosti


Zvu vás k nám

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí    


K maturitě bez obav

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody; žákovský projekt


A Virtual Visitor to My City/Country (Virtuální návštěvník v mém městě/zemi)

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma. Občan v demokratické společnosti


Putovní dokumentační výstava Mnichov, okupace, osvobození

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský  projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Asistent ve firmě

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie


Bravo, Mädchen, National Geographic… školní časopis

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt


Zrození knihy

Příklad dobré praxe; téma: Estetické vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Goethe – Erlkönig

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt


Berlin entdecken

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt


Inovace webového portálu školského zařízení

Příklad dobré praxe; téma: žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Péče o ruce

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Proměna

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Ekopark pro zábavu a vzdělání v naší obci – využití termosolární a fotovoltaické energie jako obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Příklad dobré praxe; témata: Přírodovědné vzdělávání, odborné vzdělávání, vyučovací metody; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Podpůrné programy pro výuku elektrotechnických předmětů a fyziky na SPŠ a VOŠ Varnsdorf

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt


Podpůrné programy pro výuku elektrotechnických předmětů na SPŠ a VOŠ Varnsdorf

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt


Návrhy a tvorba výrobků tradičních řemesel

Příklad dobré praxe; témata: Estetické vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezová témata: Člověk a životní prostředí, občan v demokratické společnosti


Rozhlédni se kolem své nové školy! Výchova k regionálnímu patriotismu.

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí


Víme, co jíme?

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Vánoční výstava: Příprava školní výstavy pro veřejnost

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a svět práce


Tajemství oblohy

Příklad dobré praxe; témata: Přírodovědné vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt


Mezinárodní rok biodiverzity 2010

Příklad dobré praxe; témata: Odborné vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Neříkejme žákům, co neumí: Žáci vytvářejí inzeráty s nabídkou toho, co umí

Příklad dobré praxe; témata: Vyučovací metody, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce


Výpravy za tajemstvím rybníků: Hydrochemie a hydrobiologie soustavy rybníků

Příklad dobré praxe; témata: Odborné vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Mezinárodní kuchyně

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Zdravá výživa žáků gastronomické školy

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Bioden: Zhotovení pokrmů z biosurovin a jejich prezentace

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma. Člověk a životní prostředí


Využití metod RWCT ve výuce větné skladby češtiny

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání


Barevná škola: Vymalování prostor školy

Příklad dobré praxe; témata: Estetické vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Zájmová činnost v domově mládeže

Příklad dobré praxe; téma: Volný čas


Zábavné repetitorium

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody


„START DO ŽIVOTA“ – šance pro děti z dětských domovů

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Zkušenosti ze zahraniční stáže v oboru mechanizace a služby

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Hudba a tradice v Evropě – Projekt Partnerství škol

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Motivace žáků střední školy ke vzdělávání v technických oborech

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce školy s výrobním podnikem - obráběč kovů

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Dva slovanské jazyky v evropském společenství – Projekt na podporu multikulturního poznávání

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Lipová ratolest aneb Není soutěž jako soutěž

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociáními partnery


Ukázkové hodiny v odborném výcviku oboru kuchařské práce

Příklad dobré praxe; téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Od vydry říční k ochraně životního prostředí

Příklad dobré praxe; téma: průřezová témata; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Jak uspět u výběrového řízení

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Člověk a svět práce


Francouzská kuchyně – Projektový den k tematickému celku pokrmy cizích kuchyní

Příklad dobré praxe ; téma: Odborné vzdělávání


Finanční gramotnost v praxi

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Méně známé druhy listové zeleniny

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Kopidlenský kvítek – projekt žáků zahradnické školy

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný


Žákovský projekt Floristika

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt


Specifika tvorby ŠVP ve škole pro tělesně postižené žáky

Příklad dobré praxe; témata: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, řízení školy, tvorba ŠVP


Propojení odborného výcviku a teoretického vyučování v oboru pekař

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Využití SMS zpráv ve výuce předmětu písemná a elektronická komunikace

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Projekt Spojení školy s praxí

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezová témata: Člověk a svět práce, informační a komunikační techologie


Nemysli jen na sebe

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP


Péče o zeleň ve výuce a v praxi

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Úloha koordinátora ŠVP

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP


Role ředitele školy v ŠVP

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP


Tvorba a kontrola ŠVP střední školy s různými obory vzdělání

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP


Aktivizace žáků v hodinách biologie – tematický celek Trávicí soustava

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Zavedení systému ISO 9001:2008 ve vzdělávací instituci

Příklad dobré praxe ; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP


Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Žákovský poradní tým ředitelky školy

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Výmalba vnitřních prostor FOD – Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se soviálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Jak se neučit, ale naučit - Žákovský projekt NEANA

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt


Elektronika chrání majetek

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Realizace souboru výtvarných prací inspirovaných návštěvou věznice v Jiřicích

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Světelná křižovatka

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Módní přehlídka

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce


Spojité řízení teploty

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Vedeme si firmu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce


Stravování a zvyklosti britských ostrovů

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce


Návrh a výroba šroubového zvedáku

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Tvorba didaktických pomůcek – řezné nástroje

Příklad dobré prace; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


„ZOUBKY JAKO PERLIČKY“ – edukačně jazykový projekt realizovaný školitelkami – žákyněmi SZŠ

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Způsobují auta změny klimatu? (Vliv spalovacích motorů na životní prostředí)

Příklad dobré praxe; téma. Odborné vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a životní prostředí


Jazykové vzdělávání


Odborné vzdělávání


Průřezová témata


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Vyučovací metody


Volný čas


Spolupráce se sociálními partnery


Estetické vzdělávání


Společenskovědní vzdělávání


Péče o zdraví


Přírodovědné a matematické vzdělávání


CAD systémy používané ve strojírenství a stavebnictví

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Řízení školy a tvorba švp


Zpracování výsledků měření získaných v laboratorních cvičeních z chemie: Samostatná práce žáků

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Schémata pro výuku ke kultivaci právního vědomí žáků

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Příklad dobré praxe; téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, vyučovací metody


Příprava dokumentace k zahraničnímu zájezdu výjezdového cestovního ruchu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Prezentace v biochemii - Krebsův cyklus

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Je odborná praxe na střední škole smysluplná?

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba školního vzdělávacího programu


Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin školní tělesné výchovy, aneb vozíčkář v tělocvičně

Příklad dobré praxe; téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Nácvik prodeje zájezdu v cestovní kanceláři

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Praxe u sociálních partnerů

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Adaptační kurz - součást prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody


Zapojení nevidomé dívky do výuky předmětu osobnostní výchova

Příklad dobré praxe; téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Využití simulačních programů při výuce automatizace

Příklad dobré praxe téma; Odborné vzdělávání


Adaptační pobyt žáků nastupujících do 1. ročníků

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody


DEN ZDRAVÍ - Ze spolupráce střední zdravotnické a základní školy

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný


Cesta je cíl

Příklad dobré praxe; téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Vedení zakázkového krejčovství

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


BANÁNOVÝ KOKTEJL, ANEB CO JE POD SLUPKOU

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí


Průběh a zakončení vzdělávání žákyně s dyskalkulií

Příklad dobré praxe; téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Pomáháme zlepšovat znalosti žáků základních škol v první pomoci

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, spolupráce se sociálními patnery; žákovský projekt: Odborný


Aplikace elementární geometrie v praxi

Příklad dobré praxe; téma: Matematické vzdělávání; žákovský projekt: Všeobecný


Mediální zpravodajství (přehled týdne)

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti


Individuální vzdělávací plán pro žáka střední školy se specifickou poruchou učení a chování - Návod na vypracování.

Příklad dobré praxe; téma: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami


Získávání informací a komunikativní dovednosti pracovníka informačního centra

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie


Spolupráce firmy BorsodChem MCHZ, s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Česká pošta, s. p. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy BAYER s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy TKZ Polná, s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Oblastní nemocnice Příbram, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy ZEMSPOL České Meziříčí, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Bosch a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Slovácké strojírny, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy WITTE Automotive Nejdek spol. s r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Kermi s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy CZ LOKO, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy LINET spol. s r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Pegast s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy United Bakeries a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Spolupráce firmy Škoda Auto a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery


Žákovské projekty z pohledu možností zapracování do profilové maturitní zkoušky – praktické zkušenosti

Příklad dobré praxe; téma: Profilová část maturitní zkoušky


Spolupráce firmy AJETO s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Mezipředmětové vazby

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání


Spolupráce sklářské školy v Železném Brodě s firmou Preciosa, a.s.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Projektová výuka sexuální výchovy pro žáky základní školy. Ze spolupráce střední zdravotnické a základní školy.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery,  vyučovací metody, péče o zdraví


Je odborná praxe na střední škole smysluplná?

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání


Maturitní práce s obhajobou v oboru technické lyceum na VOŠ a SPŠ Šumperk

Příklad dobré praxe; téma: Profilová část maturitní zkoušky


Adaptační pobyt žáků nastupujících do 1. ročníků

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba školního vzdělávacího programu


Maturitní práce v technickém lyceu a její obhajoba

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky


Praxe u sociálních partnerů

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, spolupráce se sociálními partnery; průřezová témata


Návrhářství a tradice, aneb Vzory v pohybu

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, vyučovací metody


Pomáháme zlepšovat znalosti žáků základních škol v první pomoci

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery


Výuka renesance a humanismus pomocí metod RWCT

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody,  estetické vzdělávání


Profilová maturitní zkouška u elektrotechnických oborů vzdělání

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky


Aplikace elementární geometrie v praxi; Projektové vyučování

Příklad dobré praxe; téma: Přírodovědné vzdělávání


Maturitní práce s obhajobou

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky


Maturitní práce s obhajobou neboli dlouhodobá maturitní práce

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery, profilová část maturitní zkoušky


Souvislý příklad na zpracování ekonomické agendy v obchodní společnosti

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky


Realizace praktické maturitní zkoušky oboru hotelnictví – maturitní práce s obhajobou

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky


ATLAS, a.s. – praktická zkouška z odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky

Příklad dobré praxe; téma: Profilová část maturitní zkoušky; průřezové téma


Žákovské projekty


Realizace praktické maturitní zkoušky v oboru vzdělání agropodnikání

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky


Profilová část maturitní zkoušky


Koncepce ŠVP


Učební osnovy


Učební plán


Profil absolventa


Průřezová témata


Klíčové kompetence


Postup tvorby a zavádění ŠVP


Ostatní


Přechod na střední školu je obtížný pro žáky i učitele


Simulační metody žáky baví a motivují je k učení


Jak a čím motivovat žáky ke studiu a vést je k odpovědnosti

V rámci dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií, které proběhlo na 27 pilotních školách na jaře 2010, jsme se ptali respondentů mimo jiné na to, jak na svých školách motivují žáky ke studiu a jak je vedou k odpovědnosti. Učitelé se shodují na tom, že motivovat žáky je stále obtížnější, a to především v předmětech, které je nebaví. Všichni dotázaní pedagogové se nicméně snaží učit způsobem, kterým by žáky zaujali, a v různých typech škol k tomu používají podobné metody.


Vzdělávací aktivity pilotních škol

Na jaře 2010 jsme formou dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií na pilotních školách zjišťovali, jaké vzdělávací aktivity v oblasti funkce ŠVP,  významu klíčových kompetencí a průřezových témat  a strategií výuky nabízí škola svým učitelům. Řada respondentů konstatuje, že stále činí obtíže cílené a systematické začleňování některých klíčových kompetencí a průřezových témat do výuky, především u nových učitelů, ale i u některých pedagogů důchodového věku.


Čtenářská gramotnost žáků středních odborných škol

Žáci téměř vůbec nečtou a někteří mají dokonce i na střední škole problém číst nahlas. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře 2010 na pilotních školách zapojených do projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Dotázaní pedagogové se proto snaží ve výuce jak v maturitních oborech, tak v oborech s výučním listem vzbudit u žáků zájem o četbu a o získání nových informací a rozvíjet tak jejich čtenářskou gramotnost, komunikativnost i schopnost vyjadřovat se a prezentovat své názory.


Porada pilotních škol

Ve dnech 19. a 20. září 2011 proběhla v Kroměříži dvoudenní porada zástupců pilotních škol a řídícího týmu projektu Kurikulum S. Na poradě byli účastníci mj. seznámeni s výsledky monitoringu maturitních zkoušek, s výsledky řízených rozhovorů na pilotních školách i s příspěvky ze dvou pilotních škol o jejich profilové maturitě. Zástupkyně České školní inspekce představily zprávu o přípravě a průběhu maturitní zkoušky v roce 2011.


Přehled pilotních škol


Proběhlo poslední společné setkání s pilotními školami

Dne 12. dubna 2012 proběhla v Praze poslední porada, na které se setkali zástupci pilotních škol zapojených do projektu, řídícího týmu a dalších pracovníků NÚV. Pilotní školy se v rámci projektu Kurikulum S aktivně podílely na projektových aktivitách, konkrétně vyhodnotily pilotní školní vzdělávací programy ve výuce a podílely se na přípravě metodických příruček pro učitele středních odborných škol (např. Moderní odborná škola – názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu, Výukové strategie v praxi pilotních škol, Průřezová témata žáků oborných škol, Vzdělávání žáků se zdravotním postižením aj.).


Probíhají semináře k profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech

Od února 2012 probíhají v rámci projektu Kurikulum S semináře k profilovým maturitním zkouškám v osmi oborech vzdělávání. Jsou určené především učitelům či vedoucím pracovníkům škol, kteří se zabývají tvorbou a přípravami profilové části maturitní zkoušky (PMZ). Na seminářích jsou účastníci seznámeni s přístupy k tvorbě této části profilové maturitní zkoušky na školách zařazených v projektu Kurikulum S a na dalších významných školách vyučujících tento obor vzdělání.


Příklady dobré praxe


Zkušenosti pilotních škol


Co je to kurikulum


Závěrečná konference projektu Kurikulum S

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla v Praze závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Jeho cílem bylo zejména poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol v kurikulární reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách.


Aktivity projektu


Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

PhDr. Jana Kašparová a kol. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2007 ISBN 978-80-85118-12-4


Informace projektu Kurikulum S


Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám

   


Sociální partnerství odborných škol

Sborník z konference


Žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Publikace Žákovské projekty – cesta ke kompetencím je další metodickou příručkou určenou učitelům odborných škol vydanou v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka je určena především těm, kteří s projektovým vyučováním dosud nemají zkušenosti, neboť jim umožňuje získat základní vhled do teorie i praxe projektového vyučování a usnadní jim přípravu této výuky. Publikace obsahuje 32 příkladů vyzkoušených žákovských projektů různého typu: individuální i skupinové, předmětové – vztahující se k odborným nebo všeobecně vzdělávacím předmětům, nepředmětové, týkající se např. aplikace průřezových témat, výchovných a jiných školních aktivit.


Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery


Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Sborník je složen z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů do odborného vzdělávání v Praze 22. listopadu 2011. Sborník obsahuje všechny příspěvky z konference, a to od zástupců realizačního týmu projektu, regionálních konzultačních center i pilotních škol zapojených do projektu a dalších odborných škol. Do sborníku je zahrnuto i několik příspěvků, které na konferenci nezazněly.


Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách.


Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

Dvoudílná metodická příručka je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol. V každém díle příručky najdete dvě průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie, 2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce.


Pomáháme odborným školám s reformou

Informace o projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání


Publikace Příklady dobré praxe SOŠ a SOU


Výukové strategie v praxi pilotních škol

Publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol vydaná v říjnu 2011 Národním ústavem pro vzdělávání vychází ze sledování výuky podle pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných 27 středních odborných školách a učilištích zapojených do projektu Kurikulum S. Učitele odborných škol publikace seznamuje s tím, jaké výukové strategie používají učitelé pilotních škol pro rozvíjení klíčových i odborných kompetencí žáků, které metody a prostředky se jim ve vyučování nejvíce osvědčují.


Přehled publikací

Stručný přehled Vás seznámí se všemi publikacemi vydanými a připravovanými v rámci projektu Kurikulum S, mezi nimiž najdete metodické příručky pro učitele odborných škol, sborníky příkladů dobré praxe i příspěvků z konferencí, informační brožury o sociálním partnerství odborných škol a další. Nově jsme vydali brožuru Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v odborných školách a sborník Sociální partnerství očima zaměstnavatelů.


Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Metodická příručka se zabývá problematikou vzdělávání žáků se zdravotním postižením.


Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly kompetence absolventa (odborné i klíčové).


Sociální partnerství očima zaměstnavatelů - sborník příkladů dobré praxe

Cílem sborníku je seznámit širší veřejnost s příklady úspěšné spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami, které mohou posloužit jako inspirace pro zaměstnavatele při hledání vlastních cest k navazování nových kontaktů a forem spolupráce se školami a k rozvíjení stávajících vazeb a společných projektů. Prostřednictvím příkladů dobré praxe představených v tomto sborníku chceme především zvýraznit možné přínosy sociálního partnerství pro zaměstnavatele, jako jsou zejména navázání nového partnerství, příležitost ovlivnit podobu školních vzdělávacích programů a profil absolventů, možnost získat kvalifikované pracovníky „ušité na míru“ konkrétním zaměstnavatelům. Rovněž chceme ukázat rozmanitost přístupů ke spolupráci a podnítit zaměstnavatele k úvahám o rozvinutí a obohacení již uplatňovaných forem spolupráce.


Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET.


CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.


Novinky


Novinky


Nepřehlédněte


Konzultační centra

V říjnu 2009 zahájilo svou činnost jedenáct regionálních konzultačních center , která vznikla v rámci projektu Kurikulum S při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Od května 2010 se k nim přidala další dvě centra.


Časté dotazy

Časté dotazy vycházejí z dotazů ředitelů škol, koordinátorů tvorby ŠVP a dalších učitelů, které dostáváme. Chceme tak pomoci odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích programů.


Příklady dobré praxe


O projektu

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem. Projekt navazuje na ověřování školních vzdělávacích programů (ŠVP), které se uskutečnilo v rámci předchozího projektu Pilot S (2005-2008). Je financován z ESF a státního rozpočtu ČR a potrvá do března 2012.


Publicita projektu


Zpravodaj projektu


Pilotní školy

Do projektu Kurikulum S je zapojeno 27 pilotních středních odborných škol .


Školy a sociální partneři

Každá škola by se měla snažit o rozvíjení spolupráce se sociálními partnery – tedy s představiteli obce či regionu, kde působí, se zaměstnavateli a dalšími místními institucemi, s rodiči žáků atd. Pro školy odborné je ale specifická spolupráce s firmami a ta se projevuje i při tvorbě ŠVP.


Koučování


Profilová maturitní zkouška

V rámci projektu jsme se podíleli také na monitoringu stávající podoby profilové části maturitní zkoušky a na řešení pojetí profilové zkoušky oborů zakončených maturitní zkouškou tak, abychom společně vymezili, co je základem oboru a které kompetence je vhodné ověřovat u maturitní zkoušky. Z této aktivity bylo vydáno devět publikací - jedna souhrnná a osm publikací dílčích - věnovaných vybraným oborům.  


NÚV


Publikace projektu


Kontakty

CZ 1.07/4.1.00/06.0012


Tvorba ŠVP pro praktickou školu

Od 1. září 2010 začalo dvouleté období tvorby ŠVP na praktických školách jednoletých a praktických školách dvouletých (PRŠ1, PRŠ2); příslušné vydané RVP najdete na www.vuppraha.cz .


Porada zástupců konzultačních center

V pořadí druhá porada zástupců jedenácti konzultačních center a řídícího týmu projektu Kurikulum S proběhla v Praze 24. února 2010. Hlavní náplní schůzky byla výměna zkušeností z práce se školami, zhodnocení dosavadní činnosti center a plány projektu do dalšího období.


Konzultační centra začala pomáhat školám při reformě

V říjnu 2009 zahájilo svou činnost jedenáct regionálních konzultačních center, která byla právě založena při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů i při jejich praktickém zavádění do výuky. O zřizování a činnost center se stará Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.          


Sbíráme příklady dobré praxe

Děláte ve vyučování zajímavé věci, máte zajímavý školní vzdělávací program a chcete se podělit o své zkušenosti? Neváhejte a pošlete nám svůj příklad dobré praxe. Zajímavé a přínosné příklady budou zveřejněny na webových stránkách projektu nebo portálu www.rvp.cz . Z a jednu normostranu publikovaného příkladu dostanete 400 - 500 Kč.


Konzultační centra nabízejí odborným školám v krajích služby na míru

Tisková zpráva, 31. března 2010


Vyšlo další číslo zpravodaje projektu

Ve druhém čísle zpravodaje Informace projektu Kurikulum S, které vyšlo 12. března 2010, jsou uveřejněny vizitky regionálních konzultačních center Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, které představí jejich činnost a nabídku školám.


Nabídka placené spolupráce pro učitele


Pozvánka na seminář


Nová konzultační centra v Libereckém a Ústeckém kraji

Od začátku května začala pomáhat středním odborným školám s reformou nová regionální konzultační centra.


Konzultační centra pomáhají školám vydávat Europass

Konzultační centra v deseti krajích vydávají od začátku dubna středním školám  jednotné evropské desky a předtištěné hlavičkové papíry Europassu. Školám tak usnadní práci při vydávání dodatků k osvědčení.


Kvalifikační kurzy pro učitele


Semináře konané v červnu 2010 v RKC Středočeského kraje


Leták pro odborné školy

Střední odborné školy v celé ČR dostaly koncem května elektronickou poštou leták, který je seznamuje s aktáulním děním v projektu, zejména s nabídkou služeb regionálních konzultačních center.


Seminář Hodnocení ve výuce

Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se od 10 hod koná v Národním ústavu odborného vzdělávání  pracovní seminář pro učitele středních škol Hodnocení ve výuce. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky v odborném školství, především pro učitele, kteří chtějí získat nebo si doplnit znalosti v oblasti možností hodnocení ve výuce.


Pilotní školy připravují maturitní zkoušku

V tomto školním roce skládají maturitní zkoušku první žáci, kteří se vzdělávali podle školních vzdělávacích programů (ŠVP).  Proto jsme se v projektu Kurikulum S začali zabývat otázkou jak nastavit maturitní zkoušku, aby odpovídala požadavkům rámcových vzdělávacích programů (RVP) a zároveň umožňovala uplatnit i vlastní profilaci školy v ŠVP.


Nabídka seminářů pro školy

Součástí činnosti konzultačních center je pořádání seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí pro zástupce odborných škol.


Kulatý stůl Specifika vzdělávání učitelů odborných škol

Kulatý stůl se konal v úterý 28. února 2012 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Zúčastnili se ho zástupci vysokých i středních škol, Hospodářské komory, Ministerstva zemědělství i Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Ovlivňují specifika odborného vzdělání přípravu učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů? V čem ovlivňují školní vzdělávací programy přípravu učitelů? Které pedagogické kompetence by měl získat budoucí učitel odborné školy? Co by se mělo v přípravě učitelů středních odborných škol změnit?


Seminář Přírodovědné a environmentální vyučování na SOŠ a SOU

Dne 14. 11. 2011 proběhl v NÚV pracovní seminář pro učitele přírodovědných, případně environmentálních předmětů na SOŠ a SOU.  


Seminář Stanovování a hodnocení výstupů vzdělávání

Ve středu  5. října 2011 se konal v Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pracovní seminář pro učitele středních škol a koordinátory ŠVP Stanovování a hodnocení výstupů vzdělávání.


Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách pro osm oborů vzdělání

Publikace pro obory aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika, obchodník obsahují návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcové a školní vzdělávací programy. Ukazují, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky tak, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly odborné i klíčové kompetence absolventa.


Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů

Kulatý stůl proběhl v rámci projektu Kurikulum S ve středu 14. března 2012 v sídle Hospodářské komory . Zúčastnilo se ho 25 lidí - zástupců ministerstev (MŠMT, MPO, MZe), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, zaměstnavatelů i škol.


Metodická pomoc učitelům odborných škol

Náplní tříletého národního projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který skončí letos v červnu, byla pomoc učitelům při kurikulární reformě. Ta spočívala nejen v poskytování rad, konzultací, pořádání seminářů a workshopů, ale také ve vydání metodických příruček i dalších publikací, v nichž učitelé najdou užitečné informace o probíhající reformě na pilotních školách zapojených do projektu, o sociálním partnerství odborných škol i tipy na zajímavé formy výuky a výukové strategie.