Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 384


2009/1

Strategie celoživotního učení. Nové projekty na podporu kurikulární reformy v odborném vzdělávání. Přechod k nové soustavě oborů vzdělání. Postavení absolventů VOŠ je rozporuplné.


2008/4

Podpora rozvoje partnerství škol a podniků směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v ČR - projekt Partnerství a kvalita


2009/3

Výsledek předsednictví ČR v Radě Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Nově zahájené projekty: Koncept, Cesta ke kvalitě.


2009/2

Procesy uznávání naplňují koncept celoživotního učení. Rozhovor s novým ředitelem odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ing. Rathouským. Nově zahájené projekty: NZZ, NSK2.


2009/5

Možnosti přípravy učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Příprava učitelů odborných předmětů na PdF OU v Ostravě. Příprava učitelů odborných předmětů na PedF MU. Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2009. Příloha: Informace projektu Kurikulum S. Kurikulum S přispívá k reformě středních odborných škol. Co je Kurikulum S? Konzultační centra pomáhají v krajích odborným školám. Pilotní školy spolupracují s více než 400 sociálními partnery. Praktické informace nejen pro školy. Hodnocení pokusného ověřování školních vzdělávacích programů v tříletých oborech.


2009/4

Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu v České republice. Zahájení projektu Proměna středních škol v centra celoživotního učení, tedy UNIV 2 - KRAJE. Příloha: Informace projektu Nová závěrečná zkouška. Připravují se nové závěrečné zkoušky. Obory vzdělání, pro něž se připravuje jednotné zadání 2009/10. Jednotná zadání zaktivizovala učitele. Kontakty projektu. Školy vyzkoušely nový informační systém. Publikace


2006/1-2

Kvalita odborného vzdělávání. Analýza učebních plánů v používaných vzdělávacích programech. Informace o činnosti Národního centra Europass ČR.


2008/5

Předsednictví ČR v Radě EU: vzdělávání a odborná příprava. Finanční gramotnost ve vzdělávacím procesu.


2006/5

Vývoj nové závěrečné zkoušky v systémovém projektu Kvalita I. Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání - konference Partnerství TTnet ČR.


2006/3-4

ISA - informační systém o uplatnění absolventů škol. Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Kompetence absolventů požadované zaměstnavateli.


2010/12

Bulletin mění svou tvář. Od nynějška bude vycházet 4 x ročně a dočtete se v něm nejenom o činnosti NÚOV, ale také o dění přímo na školách, o tom, jaké problémy řeší regiony a jaký názor na ně mají organizace z oblasti školství a trhu práce. Doufáme, že Vás nová podoba čtvrtletníku zaujme a přivítáme také Vaše příspěvky či náměty. Přejeme inspirativní čtení.


NÚOV - 60 let

Právě jsme vydali mimořádné číslo bulletinu, které přináší tyto články: Jak se vyvíjelo odborné školství od roku 1950; NÚOV v datech; rozhovory: S ředitelem VOŠ, SOŠ a COP Sezimovo Ústí o spolupráci s NÚOV; S bývalým ředitelem VÚOŠ o událostech let 1968 a 1989; Se současným ředitelem NÚOV o nutnosti změn; články Co je dnes kvalifikace; Jak byl NÚOV připraven na krizi; Nové aktivity, projekty a vize.


2011/2

Školství pohledem ekonoma D. Münicha / Téma: maturity / Pohled do Středočeského kraje / Proč jsou finští žáci úspěšní? ... a další články najdete v druhém čísle.  


2011/1

Čtenářská gramotnost v odborných školách / Co je nového v Karlovarském kraji / Odborné školy ve Spojených arabských emirátech   ... a další články najdete v novém čísle.


2011/3

Potřebujeme víc vyučených? Pro a proti / Téma: Národní soustava kvalifikací / Je výhodné pracovat na částečný úvazek? / Co mají umět vysokoškoláci ... a další články najdete v novém čísle.


Zpravodaj 6/2010

Modernizace odborného vzdělávání 1 * Vysokoškolské vzdělávání ve Švédsku * Trendy v kvalitě života, 2003-2009 * Od vzdělávací diplomacie k evropské vzdělávací politice * Investice do vzdělávání v Německu


Zpravodaj - příloha I/2010

Odborné vzdělávání ve Švédsku  


Zpravodaj 10/2010

Vzdělávání ve světě očima OECD * Informace a jak s nimi zacházet * Jazykové lyceum ve Francii * Problémy francouzského školství * Na co kladou důraz učební závody? * Kvalita dalšího vzdělávání v Německu * Funkční negramotnost * Povolání se špatnou image a co s nimi


Zpravodaj 9/2010

Mezinárodní rok sbližování kultur * Pracovní místa v dnešní a budoucí Evropě * Školství v Etiopii * Česko-německá spolupráce ve vzdělávání * Výrobně technologické učební obory * Integrace učitelů ze států SNS v Německu * Odborné vzdělávání „Made in Germany“


Zpravodaj 7-8/2010

Program belgického předsednictví EU * Mobilita v Evropské unii * Transevropský železniční koridor * Jak se žáci ve světě učí psát * Nesoulad v kvalifikacích v Evropě * Systém přechodů v Německu * „Profesní příprava“ jako budoucí strategie * Ctnosti důležité pro vzdělávání * Přebírat zkušenosti starších zaměstnanců * Edutainment a profesní příprava * Profesní příprava pro obor fitness * Odkud pochází náboženské myšlení


Zpravodaj 12/2010

Jaké je odborné vzdělávání v Evropě? * Pět let Europassu * Automechanik – historie jednoho povolání * Moderní vzdělávání v profesích elektro


Zpravodaj 11/2010

Kvalifikace pro zelená zaměstnání * Terciární vzdělávání v Německu a v USA * Podpora jazykových kurzů v Německu * Nové paradigma vědeckého publikování * Délka základní školy v Evropě * Reforma profesní přípravy v Etiopii * Kompetence profesionálních překladatelů * Dospělí Evropané a cizí jazyky * Příloha II/2010: Instituce odborného vzdělávání v zemích EU (a ve Švýcarsku)


Zpravodaj 1/2011

Reforma odborného vzdělávání a přípravy 2002–10 * Zvyšování míry zaměstnanosti v USA * Lycea povolání * Kreativita a inovace ve znalostní společnosti * Stavební kameny kvalifikací v péči o staré lidi * BIBB a ECDL * Povolání MINT v Německu


Zpravodaj I/2011

Nové kvalifikace pro nová zaměstnání


Zpravodaj 3/2011

Kvalifikace na evropském trhu práce * Pohled na finské školství * Učňovství versus profesionalizace: planá diskuse * Vize a poslání nebo konkrétní reformy? * Inovace v odborném vzdělávání * Nové dokumenty EU


Zpravodaj 2/2011

Cedefop * Internet a vzdělávání * Školní způsobilosti učňů ve Švýcarsku * Orientují se učební řády na kompetence? * Odborné vzdělávání ve Spojených arabských emirátech * Co to je DACUM


Zpravodaj - příloha II/2011

Informální a implicitní učení


Zpravodaj 4/2011

Vzdělávání dospělých v Evropě * Vzdělávání na dálku * Standardy profesní přípravy a certifikace v USA * Studijní obory učitelství v profesních školách * 1,5 milionu mladých lidí bez profesní přípravy * Podniky a „staří“ uchazeči o učební místo * Profesní poradenství a orientace telefonem * Zaměstnanost v sektorech obnovitelných energií


Zpravodaj 6/2011

Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol z pohledu zaměstnavatelů * Priority polského předsednictví * Definování výsledků učení v kurikulu * Systém přechodů v Hamburku * Prostupnost mezi profesní přípravou a vysokou školou v Německu * Vysoké školství na Islandu


Zpravodaj 5/2011

Práce na částečný úvazek * Digitální nerovnosti ve světě * Znovu finské školství * Výsledky šetření PISA 2009 * Nová řada technologického lycea ve Francii * Poradci pro vzdělávání, profese a zaměstnání v Německu * Vzdělávací standardy v Rakousku * Bakalář kontra profesní příprava * Příloha: Informální a implicitní učení


Zpravodaj 7-8/2011

Priority EU za polského předsednictví * Nedoceňované odborné vzdělávání * Jak se žáci v Evropě učí číst * Profesní orientace v Německu * Individuální právo na vzdělávání ve Francii * Co to je, když se řekne konkurenčnost? * Reforma vzdělávání ve Švédsku * Profesní poradenství pro imigrantky * Cizí jazyky v Evropě * Nové profese v geoinformační technologii * Odborné síly v Německu


Zpravodaj 10/2011

Postoje Evropanů k odbornému vzdělávání * Snahy o reformu korejského školství * Co to je, když se řekne stakeholder? * Celostátní testování žáků a šetření PISA * Používání weblogů v profesní přípravě v SRN * Pedagogická kvalifikace podnikových učitelů


Zpravodaj 9/2011

Střednědobé priority Cedefopu (2012–2014) * Informační a komunikační technologie v Evropě * Alkoholová politika a související výzkum * Jak zvýšit status učitelů v USA * Pohled OECD na vzdělávání * Stárnutí učitelů počátečního OVP * Jsou nové zkoušky lepší nebo jenom jiné? * Co to je, když se řekne transliteracy? * Škola jako krizové středisko


Zpravodaj 11/2011

Z glosáře Cedefopu 1 * Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě * Nesoulad v kvalifikacích a kompetencích * Mladí v čekacím cyklu či v přechodném období * Jakou profesní orientaci mladí lidé hledají? * Textilní tvůrce v řemesle


Zpravodaj 12/2011

Z glosáře Cedefopu 2 * Oprávnění ke studiu v německých středních školách * Jak zlepšit vzdělávání v USA * Didaktika pro profesní přípravu * Kvalifikace odborníků v íránském stavebnictví * Proč mistři odborné výchovy nejsou neomylní


Zpravodaj 1/2012

Z glosáře Cedefopu 3 * Rehabilitace učňovství v postmoderním světě? * Vyšší a vysokoškolské odborné vzdělávání v Polsku * Globální konkurence a trvalá udržitelnost * Jak se tvoří profesní skupina? * Obliba matematiky ve Francii


Příručka příkladů dobré praxe

Příručka příkladů dobré praxe dobré praxe učitelů středních odborných škol a středních odborných učilišť zapojených do projektu Pilot S.


Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol

NÚOV vydává příručku pro učitele základních a středních škol  Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Účelem publikace je seznámit učitelskou veřejnost s tím, co se finanční gramotností rozumí a seznámit je s příklady dobré praxe.


Anglicko-český a česko anglický slovník odborného vzdělávání

Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení překládat uvedeným způsobem, seznam použité literatury a jména spolupracovníků, kteří se na vytváření slovníku podíleli či stále ještě podílejí.


Zkratky a akronyma - elektronický slovník

Zkratky a akronyma z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce. Slovník obsahuje zkratky používané v různých zemích a jazycích světa. Ty jsou doplněny celým názvem v původním jazyce a (orientačním) překladem do češtiny. České zkratky, např. názvů institucí jsou doplněny oficiálním překladem názvu do angličtiny, popř. francouzštiny a němčiny.


Role odborného vzdělávání v období ekonomické krize

V ČR se postupně uskutečňuje kurikulární reforma, která si klade za cíl rozvoj klíčových kompetencí žáků, současní absolventi však ještě novým pojetím neprošli. Posledních několik let přineslo podstatný posun i do oblasti dalšího vzdělávání, přesto je zatím účast na něm nízká. Jsou tedy procesy probíhající ve vzdělávacím systému dostatečné? Které kroky je třeba podporovat, aby byly problémy spojené s ekonomickou krizí rychleji překonány? Na tyto otázky se pokouší odpovědět materiál Role odborného vzdělávání a příležitosti k jeho rozvoji v době ekonomické krize, kterou zpracoval NÚOV.  


Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání

Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů,  rámců a standardů kvality  z vybraných zemí západní a severní Evropy


Knihovna

Knihovna slouží především pracovníkům ústavu. Fondy knihovny jsou profilovány podle zaměření NÚOV na literaturu ze společenských věd (pedagogiky, psychologie, sociologie...) a ze všech dalších oborů, které patří do odborného vzdělávání.  


Finanční gramotnost - úlohy a metodika


Národní přiřazovací zpráva České republiky

Pracovní verze publikace k přiřazovacímu procesu v České republice. Všechny existující kvalifikace jsou přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací a výsledkem tohoto procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích.


Bulletin Odborné vzdělávání

Bulletin Odborné vzdělávání vydával do konce roku 2011 Národní ústav odborného vzdělávání a byl určen všem zájemcům o aktuální informace z této oblasti.


Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí

Měsíčník s informacemi o vývoji v odborném vzdělávání v Evropě a ve světě vycházel v NÚV (a v předchozím VÚOŠ) v letech 1990 - 2017 (první tři čísla). Podklady pro články čerpal ze zahraničních časopisů, publikací a webových stránek partnerských ústavů nebo mezinárodních a evropských institucí. 


Analýza školních vzdělávacích programů – 2007

Kofroňová, O. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 33 stran.


Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí

Koucký, J. – Lepič, M.; Praha, NÚOV 2008, 92 stran


Profesní nároky sektorů a odvětví – šetření vědecko-technických parků v České republice – 2004

Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004. 26 stran


Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání

Sukup, R. - Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005.


Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání – 2006

Doležalová, G. – Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 80 stran.


Analýza profesní struktury pracovních sil v ČR z pohledu sféry vzdělávání – 2003

Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003, 81 stran.


Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2008

Šťastnová, P. - Kalousková, P. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 89 stran.


Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2006

Šťastnová, P. – Kalousková, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J; Praha, NÚOV 2006, 80 stran.


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004 (šetření v sekundárním sektoru)

Kalousková, P. – Štastnová, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrnný pohled

Kalousková, P. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 44 stran


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 2007

Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2007, 35 stran.


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciární sféře

Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006, 38 stran.


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2005

Vojtěch, J. - Doležalová, G.; Praha, NÚOV 2006, 44 stran.


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2002

Vojtěch, J. - Festová, J.; Praha, NÚOV 2002


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Festová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Kofroňová, O. - Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Festová, J. – Trhlíková, J.– Doležalová, G. – Kalousková, P – Kleňhová, M. – Šťastnová, P.; Praha, NÚOV 2007, 104 stran. ISBN 978-80-85118-00-1. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2007

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Burdová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Chamoutová, D. - Kalousková, P. - Kleňhová, M.; Praha, NÚOV 2008


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2003

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J .; Praha, NÚOV 2003


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2004

Praha, NÚOV 2004, 80 s.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2008

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Trhlíková, J. - Kalousková, P. - Chamoutová, D. - Křížová, E. - Koucký, J. - Lepič, M. - Skácelová, P.; Praha: NÚOV 2009, 100 stran, ISBN 978-80-87063-21-7.


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce 2003/2004

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004. 40 s.


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2010. 47 stran.


Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Trhlíková, Jana – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 40 stran.


Vzdělanostní a oborová struktura 2010/11

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2011. 52 stran.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

Burdová, J. - Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2008, 70 stran


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2003

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003. 65 stran


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2002

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2002. 54 stran


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2004

Festová, J.; Praha, NÚOV 2004. 63 s.


Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborným vzděláním - 2001

Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2001; 36 stran


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006.


Nezaměstnanost absolventů škol se střední a vyšším odborným vzděláním - 2005

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005, 64 stran.


Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2009

Chamoutová, D. - Vojtěch, J.  / Ekonomická krize vážně omezila zájem zaměstnavatelů o absolventy škol a zhoršila jejich postavení na trhu práce. Tato zpráva přináší doplňující údaje o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů k 30. září 2009 oproti dubnu 2009, a také meziročně, a to v členění dle kategorií vzdělání i nejvýznamnějších skupin oborů vzdělání. Porovnání se stavem v roce 2008 ukazuje obtížnost postavení čerstvé vlny absolventů po nástupu krize, způsobenou zvýšenou konkurencí uchazečů s praxí a extrémně nízkým počtem volných pracovních míst.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2007

Chamoutová D. – Burdová J.; Praha, NÚOV 2007, 61 stran


Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci září 2010

V posledních dvou letech došlo z důvodů hospodářské recese k velkým změnám na pracovním trhu, čímž se zhoršila situace také mladých uchazečů o práci. Tato zpráva obsahuje informace o vývoji počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů škol na trhu práce v podrobném členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání. Uvedená data jsou zaměřena především na meziroční změny počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů škol a srovnání těchto hodnot mezi dubnovými a zářijovými hodnotami.  


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2009

Chamoutová D.; Praha, NÚOV 2009, 68 str.


Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění. SOŠ – I. etapa (Šetření názorů budoucích absolventů SOŠ)

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004.  


Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění, Pracovní texty projektu „Uplatnění absolventů škol:analýza a výhled“ 12/2000 (Šetření názorů budoucích absolventů SOU)

Úlovcová, H. - Berný, L. - Šťastnová, P. - Vymětalová, S.; Praha, ÚIV - NÚOV - CSVŠ, 2000


Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění. – I. etapa (Šetření názorů budoucích absolventů VOŠ)

Trhlíková, J. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005.


Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – III. etapa (Šetření absolventů tříletých učebních oborů šest let od ukončení studia na SOU)

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 40 stran


Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění – II. etapa (Šetření absolventů tříletých učebních oborů tři roky od ukončení studia na SOU)

Trhlíková, J. – Vojtěch, J. – Úlovcová, H.; Praha, NÚOV 2003.  


Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa (Šetření absolventů středních odborných škol tři roky od ukončení studia na SOŠ)

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 38 stran 


Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

(Srovnání situace absolventů středního odborného vzdělávání s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia)  Trhlíková, J. - Vojtěch, J. - Úlovcová. H.; Praha, NÚOV 2008. 31 stran


Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.


Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia.  Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.  


Přístup mladých lidí ke vzdělávání a jejich profesní uplatnění

Burda, V. – Festová, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003, 89 stran.


Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci

Doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NÚOV.  Trhlíková J. ; Praha: NÚOV 2009.


Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09

Skácelová, Pavla - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 48 stran.


Přechod absolventů škol do praxe

Přechod absolventů do praxe je významnou životní křižovatkou, jehož úspěšnost závisí na řadě faktorů. Kromě aktuální situace na trhu práce hraje podstatnou roli při vstupu na trh práce i absolvovaná vzdělávací cesta, zejména získaná úroveň vzdělání a obor. Rozhodování o vzdělávací dráze tak významně ovlivňuje budoucí možnost uplatnění na trhu práce, úroveň finančního ohodnocení, často i celkovou životní úroveň a sociální status. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat jak samotnému přechodovému procesu, tak i předcházejícím rozhodnutím o volbě vzdělávací dráhy významnou pozornost. Ukazuje se, že volba oboru i typu školy v mnoha případech neodpovídá studijním možnostem a zájmovému zaměření žáka. Důsledkem této situace je pak osobní nespokojenost, snaha odejít z vystudované profese a najít si pracovní uplatnění v jiném oboru. Podmínkou úspěšného vstupu na trh práce je i dobrá připravenost pro výkon profese a odpovídající úroveň získaných dovedností a znalostí. Vzhledem k problémům, které s přechodem absolventů na trh práce souvisí, jako jsou obtíže s uplatněním, vyšší míra nezaměstnanosti, nespokojenost s vystudovaným oborem nebo získaným vzděláním i odliv absolventů z původní profese, je přechod absolventů podstatným tématem řady šetření.


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání

Sledování a vyhodnocování uplatnění absolventů na trhu práce na jedné straně a požadavků na soulad mezi profesní strukturou absolventů a potřebami trhu práce na straně druhé vyžaduje věnovat pozornost i uplatnění získaného vzdělání po přechodu na trh práce. Je skutečností, že mnoho absolventů nepracuje ve své profesi, což vyplývá i ze šetření týkajících se přechodu absolventů škol do praxe. Přesnější pohled však lze získat i analýzami, které zahrnují podstatně větší vzorek.


Situace absolventů škol na trhu práce se zhoršuje

Na konci září 2009 bylo na úřadech práce evidováno 19 128 nezaměstnaných absolventů středních škol, tedy o cca 5 000 více než v září 2008. Přitom počet volných míst vhodných i pro absolventy prudce klesl z více než 21 000 na podzim 2008 na cca 4 500 v říjnu 2009. Absolventi škol proto musejí počítat s tím, že budou obtížně hledat zaměstnání. Národní ústav odborného vzdělávání to zjistil v analýze věnované absolventům škol.


Přechod absolventů ze škol na trh práce a do terciárního vzdělávání

Absolventi škol jsou tradičně považováni za rizikovou skupinu na trhu práce. Vnímání obtíží, s jakými se na začátku své profesní dráhy setkávají, a vlastní hodnocení připravenosti z hlediska osvojení potřebných znalostí a dovedností poskytuje významnou zpětnou vazbu i  vzdělávací sféře. Pro vytvoření komplexního pohledu na celou problematikou jsou vedle primárních statistických informací důležité také informace kvalitativního typu, které je možné získat empirickým šetřením názorů a postojů mladých lidí ke vzdělávání a pracovnímu uplatnění.


Orgány kraje

Postavení a pravomoci krajů jsou vymezeny zvláštním zákonem (č. 129/2000 Sb.), podle něhož kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj spravuje zastupitelstvo kraje, dalšími orgány jsou rada kraje, hejtman a krajský úřad. Kraj si však může vytvořit i další orgány.


Klasifikace jednotek NUTS

Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství ( Eurostatem ) ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Konstrukce klasifikace vycházela z jednotných metodických principů Eurostatu s přihlédnutím k administrativnímu uspořádání konkrétního státu.


Vývoj struktury vzdělávací nabídky středních škol


Souhrnné informace o uplatnění absolventů škol

Poskytování informačního servisu se stává stále důležitějším nástrojem pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů a mladých lidí na trhu práce. Už v okamžiku rozhodování o volbě povolání by totiž měly být zohledněny jak schopnosti a zájmy uchazeče, tak i rizika spojená s volbou povolání ve vztahu k situaci na trhu práce a možnostem pracovního uplatnění. Potřeba poskytovat více informací o přechodu absolventů škol na trh práce a o uplatňování absolventů škol vedla ke vzniku následujících publikací.


Struktura žáků ve středním odborném a vyšším odborném vzdělávání v ČR

V České republice převážná část populace pokračuje po ukončení základní školy ve středním vzdělávání: 80 % žáků prochází odborným vzděláváním, necelých 20 % pak všeobecným. Se základním vzděláním zůstává 6 až 8 % populačního ročníku, obvykle až po neúspěchu ve studiu na střední škole. Většina absolventů středního odborného vzdělávání přechází přímo na trh práce. Kvalita a koncepce odborného vzdělávání proto významně ovlivňuje možnosti pracovního uplatnění v České republice (a také možnosti pracovního uplatnění v zemích Evropské unie).


Nezaměstnanost absolventů škol

Absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin ekonomicky aktivních obyvatel, která se hůře uplatňuje na trhu práce. Jejich nezaměstnanost je výrazně ovlivněna celkovou ekonomickou situací v zemi, celkovou nezaměstnaností, stavem nabídky volných pracovních míst a stavem mezi poptávkou a nabídkou po pracovních silách; zároveň je ovlivněna i vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů škol.


Potřeby trhu práce

Z hlediska úspěšného přechodu absolventů ze škol na trh práce je důležité vědět, jaké jsou potřeby a požadavky zaměstnavatelů. Ty je možné zjišťovat buď přímo, tzn. dotazováním samotných zaměstnavatelů, nebo zprostředkovaně, zejm. prostřednictvím informací z úřadů práce, dotazováním personálních agentur a analýzou inzertní nabídky pracovních míst.


Územně správní členění České republiky

Česká republika se v rámci postkomunistických států střední Evropy řadí k zemím, které reálnou reformu veřejné správy zahájily nejpozději. Zásadní změny byly uskutečněny až v letech 2001 (vznikem krajské samosprávy) a 2003 (zrušením okresních úřadů a vznikem správních obvodů obcí s rozšířenou působností). Přesto některé změny v této oblasti nastaly již v roce 1990.


Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006

Burdová, J. – Trhlíková, J. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 36 stran.


Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize - 2009

Skácelová, P. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2009, 33 stran.


Vývoj struktury


Vzdělávání a trh práce v ČR


Analýza profesní struktury


Profesní nároky


Potřeby zaměstnavatelů


Analýza inzerce


Přechod do terciárního vzdělávání


Nezaměstnanost


Názory pracovníků ÚP


Souhrnné informace


Shoda dosaženého vzdělání


Analýza vzdělávacích programů


Kvalifikační požadavky


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů

Burdová, J. - Paterová, P.; Praha: NÚOV 2009, 27 stran.


Dotazník pro zaměstnavatele

V současné době probíhá šetření, které zjišťuje názory firem a organizací ze sféry zemědělství, myslivosti a lesnictví na to, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti by měli mít pracovníci (resp. absolventi škol) působící v této oblasti.  Firmy zapojené do šetření zde mají k dispozici ke stažení DOTAZNÍK.


Přechod absolventů škol do praxe


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran.


Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2006

Kleňhová, M. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 67 stran.  


Absolventi středních škol a terciárního vzdělávání

Zájem o vzdělávání a nárůst vzdělávacích příležitostí ve vyšších úrovních vzdělání vede k  postupnému zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel České republiky, především u mladé generace, která si více uvědomuje důležitost vzdělání. Tento trend je podporován školskou politikou a je významný zejména v nárůstu počtu mladých lidí vstupujících do terciárního vzdělávání. Dochází tak k postupnému vyrovnávání výrazného deficitu, který byl zřejmý v porovnání s podílem vysokoškolsky vzdělaných ve vyspělých zemích. Situaci absolventů středních škol mapují dále uvedené publikace.


Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2007

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 55 stran.


Liberecký kraj


Karlovarský kraj


Středočeský kraj


Královéhradecký kraj


Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání

Cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11. Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 39 stran.


Profesní, odvětvová a vzdělanostní struktura pracovní síly v kontextu se sférou vzdělávání

Schopnost inovovat a vyvíjet nové technologie je jedním z prostředků, jak se vyrovnat s neustále se zvyšujícími konkurenčními tlaky, které jsou spojené s fungováním trhu v éře globalizace. Jádrem konkurenceschopnosti je dnes přístup založený na orientaci na vysoce kvalitní produkty, inovaci a flexibilní produkci na rozdíl od přístupu založeného na nízkých cenách a standardní masové produkci.


Vysočina


Jihočeský kraj


Hl. m. Praha


Pardubický kraj


Ústecký kraj


Plzeňský kraj


Jihomoravský kraj


Olomoucký kraj


Vzdělávání a trh práce v krajích ČR

Trh práce v ČR má výrazně regionální charakter. Odlišné geografické, demografické, historické, sociální a zejména ekonomické podmínky v jednotlivých krajích zřetelně ovlivňují celou širokou oblast zaměstnanosti. Výrazným způsobem determinují mj. i profesní a odvětvovou strukturu a v konečném důsledku rovněž míru nezaměstnanosti na regionálním trhu práce. Rozdílné jsou i podmínky pro přijímání nových pracovníků, což se promítá i v uplatnitelnosti absolventů škol. Přestože úsilí o slaďování požadavků trhu práce se strukturou absolventů škol je dlouhodobé a obtížné, je velice důležité, aby regionální vzdělávání reflektovalo výše uvedená specifika a aby přizpůsobovalo studijní nabídku takovým způsobem, který by byl v souladu s koncepcí regionálního rozvoje příslušného kraje a který by přispíval ke slaďování nabídky a poptávky po pracovní síle.


Moravskoslezský kraj


Zlínský kraj


Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Trhlíková, J.; Praha: NÚOV 2009, 51 stran


Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran.


Vzdělávání a trh práce

Oddělení zajišťuje monitoring potřeb trhu práce a poskytuje tak potřebnou zpětnou vazbu počátečnímu i dalšímu vzdělávání. Zajišťuje přístup k informacím z oblasti trhu práce a vzdělávání v rámci Informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce (www.infoabsolvent.cz) MŠMT, KÚ, ÚP ČR, školám, žákům a jejich rodičům, zaměstnavatelům. Dále vytváří analytické podklady pro MŠMT k problematice koordinace vzdělávání a potřeb trhu práce jako podklad pro koncepční a strategické rozhodování.


Projekt UNIV3

UNIV3.jpg


Bannery


Patička


Pomocné nástroje


Zásady pro projekt UNIV3

Při realizaci projektu je nezbytné respektovat následující omezení, která vyplývají ze zásad týkajících se čerpání prostředků ESF. Porušení těchto omezení by vedlo ke vzniku neuznatelných nákladů.


Realizace projektu


Propagační kampaň na podporu procesů uznávání

Aktivity realizované v projektu UNIV 3 směřují k systémovému rozvoji dalšího vzdělávání v ČR mimo jiné tím, že ověřují, a tím uvádějí do života zatím ne příliš rozšířené přístupy uznávání (viz zákon č. 179/2006 Sb.).


Inovace systému akreditací rekvalifikačních programů

Cílem uvedené aktivity je inovovat systém akreditací rekvalifikačních programů tak, aby odpovídal zvyšujícímu se zájmu o akreditace, umožňoval rychlé, přehledné a transparentní zpracování žádostí a současně vytvořil potřebné kontrolní mechanismy.


Profesní kompetence pracovníků vzdělávacích institucí

Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností je nezbytné pracovníky škol i vzdělávacích institucí připravit. K tomu budou realizovány následující semináře.


Realizace programů a pilotní ověřování standardů NSK

Připravené rekvalifikační programy budou pro potřeby projektu doplněny o úvodní informačně diagnostický modul. V tomto modulu se účastníci vzdělávání nejprve seznámí s možností ověřování výsledků předchozího učení a následně budou s využitím hodnoticího standardu diagnostikovány jejich kompetence vztahující se ke konkrétnímu standardu. Na základě vstupní diagnostiky budou účastníci zařazováni do jednotlivých modulů připravených programů, výuky těchto modulů se budou účastnit tak, aby mohli celý program podle programem stanovených podmínek ukončit. V rámci informačně diagnostického modulu budou ověřovány i jiné možnosti realizace vstupní diagnostiky účastníka vzdělávání (metoda portfolia) tak, aby jedním z výstupů bylo doporučení pro práci ÚP.


Příprava modulových programů dalšího vzdělávání

Cílem aktivity je připravit 350 modulově koncipovaných rekvalifikačních programů . Programy budou připraveny zejména podle kvalifikačních a hodnoticích standardů NSK , popř. podle potřeb odboru VOŠ  a dalšího vzdělávání MŠMT (např. programy zaměřené na rozvoj klíčových/přenositelných kompetencí, jazykových kompetencí apod.). Uvedené programy budou po ukončení projektu veřejně přístupné všem žadatelům o akreditaci a budou využívány i pro potřeby akreditace programů dalšího vzdělávání. Programy budou připravovány do projektu zapojenými pracovníky vzdělávacích institucí - škol a vzdělávacích společností tak, aby vyhovovaly oběma skupinám poskytovatelů a přitom splňovaly požadavky kladené standardy NSK a zohledňovaly, pokud to bude možné, doporučení ÚP.


DC 4

Podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagační kampaní.


DC 3

Modernizovat proces akreditací.


DC 2

Rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.


DC 1

Podpořit kvalitu rekvalifikací i procesu uznávání výsledků předchozího učení vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (DV, v tomto případě rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnoticího standardu a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb


Semináře pro učitele fiktivních firem


CREDCHEM

Projekt probíhal od 1.03.2009 do 29.2.2012.


Obecné cíle projektu

Hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.


Zapojení pracovníků vzdělávacích institucí do projektu

Cílová skupina „pracovníci vzdělávacích“ institucí může v projektu pracovat na pozicích, jejichž stručný popis očekávané projektové činnosti je zde uveden.


Aktuality


NÚV


Kontakty


Publikace


Aktivity

man.gif Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispěje projekt UNIV3 vytvořením modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání.


O projektu


Informace vpravo


Pravé menu


Hlavní menu


UNIV3 - podpora procesů uznávání

UNIV 3 navazuje na projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které probíhaly v letech 2005 až 2012. Cílem projektu je podpora rekvalifikací, po jejichž absolvování lidé složí zkoušky. Na jejich základě pak získají novou profesní kvalifikaci. Zároveň se ověřuje tzv. „proces uznávání“, v němž jsou uznávány dovednosti a znalosti, které se zájemci o novou profesní kvalifikaci naučili během života i mimo školu. Zkouška probíhá podle hodnoticích standardů Národní soustavy kvalifikací, díky tomu je získaná profesní kvalifikace uznávána zaměstnavateli v celé České republice.  


projekty


Zapomněli jsme náš CCC kód


Jak je to s rodným číslem?


Tipy pro tvorbu prezentací


Jak provést platbu do ciziny?


Je k dispozici seznam fiktivních firem?


Máme ve FF pořádat porady?


Nakolik samostatně mají žáci pracovat?


Jaká je optimální hodinová dotace?


Jak se máme připravit na veletrh?


Zapomněli jsme náš kódfiktivní firmy


Je členství v CEFIF zdarma?


Chceme se stát členem CEFIF


Sektorové rady


Partneři v projektech


Certifikáty 205 - 299


Certifikáty 100 - 204


Certifikáty bez čísla - 99


Vzniká on-line slovník dovedností DISCO


RECOMFOR


Oddělení marketingu


Obchodní oddělení


Personální oddělení


Právní oddělení


Sekretariát ředitele


Ředitel fiktivní firmy


Organizační struktura fiktivní firmy


Založení fiktivní firmy


Co je to fiktivní firma?

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby.


DISCO II


Stručná historie


RVP pro předškolní vzdělávání

V této rubrice naleznete aktuálně platnou verzi rámcového vzdělávacícího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), přehled úprav i metodickou podporu pro učitele.


Kontakty CEFIF


Informační centrum


CEFIFBANKA


FIBA banka


Centrální dodavatel


Pojišťovna CEFIF


ZDRAFIK - fiktivní zdravotní pojišťovna


Správa sociálního zabezpečení


Finanční úřad


Živnostenský úřad


Rejstříkový soud


Nadání a nadaní


RVP pro střední odborné vzdělávání

K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání.


Vzdělávací nabídka NÚV


Nadání a nadaní


Vzdělávací nabídka NÚV


Nadání a nadaní


Vzdělávací nabídka pro DVPP


O fiktivní firmě


Soutěže CEFIF

CEFIF zveřejňuje výsledky soutěží pro žáky fiktivních firem. Výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast v soutěžích.


Deska cti


Informátor CEFIF


Certifikáty CEFIF


Často kladené dotazy


Úřady CEFIF


Veletrhy fiktivních firem


Centrum fiktivních firem

logo.gif Vítáme vás na stránkách Centra fiktivních firem (CEFIF). Naleznete zde informace o tom, co je to fiktivní firma, jak ji založit, jak ji vést, jak spolupracovat s ostatními fiktivními firmami a spoustu dalších užitečných informací.


Konzultační centrum

zaci.jpg Máte jakýkoli dotaz týkající se vzdělávání? Pro vložení svého dotazu využijte náš elektronický formulář či si domluvte osobní konzultaci.


Mezinárodní projekty a aktivity


Ještě nevíte, kam na školu?

12. ledna 2012. Už jen několik týdnů zbývá žákům devátých tříd do 15. března, což je poslední den pro podání přihlášek ke studiu na středních školách. Těm, kteří se ještě nerozhodli, nabízí Národní ústav pro vzdělávání pomoc a potřebné informace na adrese www.infoabsolvent.cz .


ReferNet


RAILVET


Oborové skupiny


Vývoj kvalifikací


Odborné skupiny


Součásti projektu


Kontakty a odkazy


Podpora jazyků v EU

Znalost jednoho a více cizích jazyků je nezbytnou podmínkou, aby každý občan Evropské unie mohl studovat, pracovat a volně se pohybovat v jiné zemi.


workshop partnerství TTnet

ttnetlogo_1.gif Partnerství TTnet pořádá jarní workshop s názvem: " Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání?". Workshop se uskuteční 18. - 19. 4. 2012 na zámku v Kostelci nad Černými lesy.


ESCO - taxonomie dovedností, kompetencí a povolání


Uznávání odborných kvalifikací


Vzdělávací politika a priority EU


Aktivity oborových skupin


Odpovědnost sociálních partnerů


Zapojení sociálních partnerů


Europass


ECVET

01ecvet.gif


EQAVET - Zajišťování kvality v odborném vzdělávání


Evropský rámec kvalifikací - EQF


VIP Kariéra II – KP

IPn Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy (KVĚTEN 2010 - ČERVEN 2015)


Koncept

Koncepce dalšího vzdělávání (2009 - 2013)


NSK 2

IPn rozvoj a implementace národní soustavy kvalifikací (KVĚTEN 2009 - LISTOPAD 2015)


UNIV 3

IPn podpora procesů uznávání ( ÚNOR 2012 - ŘÍJEN 2015)


Vlastní deskriptory


kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v NSK a jejich charakteristiky


Státní těsnopisný ústav

STU.jpg Státní těsnopisný ústav koordinuje výuku předmětů písemná a elektronická komunikace, psaní na klávesnici a těsnopis na středních školách; organizuje soutěže pro žáky středních škol a je zkušební institucí pro státní zkoušky z grafických disciplín (psaní na klávesnici, obchodní korespondenci, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky).


Jak souvisí NSK a NSP?


Co jsou sektorové rady?


Jak se stát autorizovanou osobou?


Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby? Kde je uvedena cena?


Jak zjistím, co mám umět?


Kdo schvaluje standardy v NSK?


Jak vznikají standardy?


Ostatní


Autorizované osoby


Standardy a kvalifikace


často kladené dotazy k NSK


vzdělávání a výkon práce


souvislosti NSK


charakteristika Národní soustavy kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je v České republice vytvářena od roku 2005.


právní zakotvení soustavy


Kontakty

logo_1.jpg TTnet ČR organizačně zaštiťuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Členové koordinačního týmu jsou jeho zaměstnanci podílející se vedle TTnetu i na dalších činnostech NÚVu.


Projekty

logo_1.jpg Informujeme o národních projektech, kterých se zúčastnili odborníci sítě partnerství TTnetu ČR. 


TTnet

logo_1.jpg TTnet (Training of Trainers Network) byl v ČR oficiálně ustaven 21. ledna 2005, národním koordinátorem sítě TTnet se na základě pověření MŠMT stal NÚV. Síť TTnet sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání. TTnet ČR byl součástí evropské sítě TTnet, která byla koordinována CEDEFOP. Evropská síť TTnet byla v polovině roku 2011 zrušena a aktivity této sítě, byly přeneseny na Thematic working group on VET trainers Evropské komise. Činnost TTnet ČR je finančně podporována MŠMT.


schválené standardy profesních kvalifikací


Evropské nástroje


Sociální partnerství a kvalifikace

Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Je žádoucí, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní.


Národní soustava kvalifikací

Základní charakteristika:


Poradenská diagnostika


Studie


Kontakty


Školní poradenská pracoviště (ŠPP)


Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky (IPPP ČR)

Institut byl zřízen v souladu se zákonem 395/1991 Sb. o školských zařízeních ke dni 1. února 1994 jako příspěvková organizace přímo řízená MŠMT ČR. Předmětem jeho činnosti bylo poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních na území České republiky v oblastech preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a v oblasti volby další vzdělávací cesty.


Zahraniční


České


Organizace z oblasti péče o nadané


Zahraniční webové stránky


Projekty


Česká literatura k tématu


Další odkazy


Další aktivity pro nadané


Soutěže v cizích jazycích


Soutěž v programování


Středoškolská odborná činnost (SOČ)


Pythagoriáda


Olympiáda v českém jazyce


Náš svět


Matematický klokan


Matematická olympiáda


Machři roku


Daniel


Logická olympiáda


Koperníkův korespondenční seminář


Fyzikální olympiáda


Evropa ve škole


Dějepisná olympiáda


Chemická olympiáda


České ručičky


České ručičky


České hlavičky


Astronomická olympiáda


Soutěže a olympiády


Volnočasové aktivity


Poradenství


T-exkurze JCMM


Talnet


Online vzdělávání


Vzdělávání nadaných


Vymezení nadání, charakteristiky nadaných a dvojí výjimečnost


Koncepce podpory rozvoje nadání


Školský zákon - § 17 a 18


Legislativa a koncepční dokumenty


Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání


Dotazníky a inventáře


Diagnostika


Nadání a nadaní

Původním účelem informačního bloku Nadání a nadaní  bylo poskytnout návštěvníkům tohoto webu soubornou informaci z oblasti nadání a péče o nadané. V současnosti jsou však s ohledem na existenci portálu www.talentovani.cz aktualizovány převážně informace přímo související se zaměřením NÚV.


Manuály a metodika pro tvorbu ŠVP

V této rubrice naleznete metodické materiály, které v uplynulých letech vytvářel NÚV na podporu zavádění RVP(ŠVP) do škol.


CPIV

Centra podpory inkuzivního vzdělávání (2009 - 2013)


seminář práce s cizinci

Centra podpory inkuzivního vzdělávání nabízejí participujícím školám průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů.


Základní školy speciální

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami a autismem se zpravidla realizuje v základních školách speciálních. Základní školy speciální se odlišují od běžných základních škol jak organizačními formami vzdělávání, tak i obsahem výuky. 


Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.  Uskutečňuje se různými formami a vzdělávacími programy. Patří sem například organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, počítačové kurzy, kurzy cizích jazyků, přednášky  apod.


střední vzdělávání

Střední vzdělávání rozvíjí v návaznosti na základní vzdělávání vědomosti, dovednosti a kompetence žáka a připravuje ho na další studium na vysokých a vyšších odborných školách, nebo na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Umožňuje získat stupeň vzdělání a odbornou přípravu jak žákům do 18/19 let věku, tak dospělým.


základní vzdělávání

Základní vzdělávání je v současné době jedinou etapou vzdělávání, které se povinně účastní každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje v oborech základní škola a základní škola speciální. Cílem základního vzdělávání je vytvoření základů pro celoživotní učení.


předškolní vzdělávání

Eu.jpg Předškolní vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny a doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a obohacuje. Je etapou vzdělávání, v němž dítě získává především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první podněty pro pokračující vzdělávání i celoživotní učení.


Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2010

Studie vydaná v roce 2011 mapuje poptávku zaměstnavatelů, reprezentovanou inzercí v denním tisku a na internetu na podzim 2010.


2011/4

Informační bulletin NÚV vyšel 15. 12. 2011


Periodika

Přehled periodik, které NÚV vydává či v minulosti vydával.


Rámcové vzdělávací programy

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů.


Kvalifikace


pedagogicko-psychologické poradenství