Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 48


Kontakty


Aktivita 5

Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče


Aktivita 4

Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení


Aktivita 3

Metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče


Aktivita 2

Metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště


Aktivita 1

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními


Aktivity projektu

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními, metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště, metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče, vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení, poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče


Na koho se projekt zaměří

Projekt je zaměřen především na žáky základních a středních škol, pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení.


Proč je projekt potřebný

V systému školních a školských poradenských služeb neexistuje integrovaný model metodické podpory, není nastavena komunikace mezi zřizovateli, metodiky a pracovníky těchto služeb.


RAMPS – VIP III

Kvalita poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.


Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP)

Učitelé již od konce 19. století projevovali zájem o zřízení střediska, které by ve spolupráci s pedagogy vědeckými metodami hledalo prostředky, jak zlepšovat výchovnou a vyučovací praxi na školách. Výsledkem těchto snah bylo zřízení Pedagogického ústavu J. A. Komenského, k němuž dalo pokyn ministerstvo školství nově vzniklé republiky v roce 1919.


Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)

Základ pro pozdější Národní ústav odborného vzdělávání byl položen v září 1950, kdy vzniklo Studijní a informační středisko pro hospodářské nauky odborných škol, jehož cílem byla podpora výuky na ekonomických a dalších odborných školách, do jejichž programů byly nově začleněny zásady centrálního řízení a plánování hospodářství. Středisko sídlilo v budově Státního ústavu těsnopisného na Senovážném náměstí.


Co motivuje dálkové studenty středních škol

19. prosince 2011. K dálkovému studiu na středních odborných školách přivedla jeho účastníky zejména vidina lepších platových podmínek, rozšíření kariérní perspektivy a získání potřebného dokladu o vzdělání. Vyplývá to z dotazníkového šetření provedeného Národním ústavem pro vzdělávání v květnu a červnu tohoto roku mezi žáky dálkové formy studia středních odborných škol.


Název NÚV


varianty loga

Samostatné logo, logo s plným a zkráceným názvem a samostatné logo s textem vysázeným firemním písmem jsou jediné varianty které ústav při své komunikaci s veřejností používá.


kombinace barev


barevné varianty loga


základní barvy NÚV


Národní ústav pro vzdělávání

RGB02.jpg Jméno ústavu je určeno zřizovací listinou MŠMT č.j. 10 082/92 ze dne 28. května 2011 ve tvaru: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.  Plný název je používán ve všech oficiálních výstupech organizace. Zkrácený tvar Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je určen především pro označení instituce v rozsáhlejším textu nebo v textech určených pro veřejost a média.


Sekce pro kvalifikace, počáteční a další odborné vzdělávání, uznávání výsledků předchozího učení

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz


Sekce pro všeobecné vzdělávání

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz


BOZP

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP


Oddělení pro publikační a informační činnost


Oddělení Národního informačního centra pro mládež (NICM)

NICM  je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.


Oddělení pro rozvoj dalšího vzdělávání a uznávání

Činnost oddělení zahrnuje dvě vzájemně se doplňující oblasti – další vzdělávání a uznávání, jejich společný rozvoj je jednou z podmínek realizace konceptu celoživotního učení. V oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního a občanského, se práce oddělení soustředí především na metodickou podporu nabídky dalšího vzdělávání a na oblast zajišťování kvality v dalším vzdělávání. V oblasti uznávání výsledků předchozího učení se činnost oddělení zaměřuje především na oblast rozpracování postupů a nástrojů uznávání, které umožní zefektivnění a zkvalitnění procesu uznávání, součástí práce v této oblasti je i informační podpora jednotlivců, autorizovaných osob, popř. autorizujících orgánů, stejně jako příprava opatření na posílení kvality a srovnatelnosti procesu uznávání. Při své činnosti oddělení úzce spolupracuje s řadou partnerů NÚV ze vzdělávací i zaměstnavatelské sféry.


Oddělení pro rozvoj a správu Národní soustavy kvalifikací

Oddělení vede a zveřejňuje NSK a ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, MŠMT, Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími aktéry připravuje návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů kvalifikací a předává je ke schválení MŠMT v souladu se zák.179/2006 Sb. Tyto standardy zveřejňuje prostřednictvím informačního systému NSK.


Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

Oddělení se zabývá monitoringem potřeb trhu práce a získáváním informací o uplatnění absolventů se zpětnou vazbou počátečnímu i dalšímu vzdělávání. Zpřístupňuje informace z oblasti vzdělávání a trhu práce prostřednictvím informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ( www.infoabsolvent.cz). Vytváří analytické podklady pro MŠMT a další sociální partnery k problematice koordinace vzdělávání a potřeb trhu práce jako podklad pro koncepční a strategické rozhodování. Součástí oddělení je Centrum kariérového poradenství.


Oddělení pro mezinárodní spolupráci

Oddělení koordinuje sítě evropských nástrojů na podporu mobility a transparentnosti kvalifikací a jejich aktivity na národní úrovni. Plní úkoly vyplývající z členství NÚV v evropských strukturách institucí všeobecného i odborného vzdělávání. Zajišťuje účast v evropských i širších mezinárodních aktivitách a podílí se na shromažďování, analýze a vzájemné výměně informací.


Oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání

Oddělení se podílí se na řešení úkolů spojených s vývojem kurikula odborného vzdělávání v přímé návaznosti na rozvoj systému kvalifikací, zajišťuje činnosti související s tvorbou, posuzováním a inovacemi rámcových vzdělávacích programů odborného vzdělávání a metodickou podporou a poradenstvím poskytovaným školám při tvorbě školních vzdělávacích programů, apod.; při těchto činnostech respektuje vazby a souvislosti s vývojem Národní soustavy kvalifikací (vyplývající ze zákona 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).


Oddělení matematického, přírodovědného a digitálního vzdělávání

Oddělení se podílí se na řešení úkolů spojených s vývojem kurikula všeobecného vzdělávání,  které jsou spojeny se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie .


Oddělení pro evaluační nástroje

Oddělení vytváří koncepci ukončování studia v oborech středního odborného vzdělávání a řídí tvorbu standardizovaných nástrojů pro ukončování studia v odborném vzdělávání.


Oddělení pro koncepci kurikula

Oddělení vytváří koncepci kurikula všeobecného a odborného vzdělávání; navrhuje pojetí a koncepci kurikulárních dokumentů a vytváří metodiku jejich tvorby.


Ředitelství

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz


Sekce ekonomická


Kontakty


Novoborská 372/8


Weilova 1271/6


CO JE TO FIKTIVNÍ FIRMA

10.jpg Úkolem CEFIF je koordinovat činnost sítě fiktivních firem v ČR, poskytovat podporu a poradenství žákům a učitelům působícím ve fiktivních firmách.


Důležité zprávy do bannerů


Národní projekty


SOUTĚŽ ODBORNÝCH PRACÍ UČŇŮ

13.jpg každoroční soutěž nejlepších prací žáků učebních oborů


Zvýrazněná aktualita


Mapa stránek


Odhlášení se nezdařilo

Vaše odhlášení z akce neproběhlo úspěšně.


Odhlášení bylo úspěšné

Vaše odhlášení z akce proběhlo úspěšně.


Registrace se nezdařila

Vaše registrace se nezdařila.


Registrace byla úspěšná

Vaše registrace úspěšně proběhla