Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen


Publikovaných článků: 53


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Školou a přijetím to začíná, říká Lenka Skálová


Ke stažení


Jak prokázat zaměstnavateli zkušenost ze stáže? Poradíme

Nový formulář dokumentu Europass mobilita


Cizinci - odkazy


Cizinci - organizace

Organizace zabývající se problematickou dětí a žáků-cizinců a dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem


Cizinci - metodická doporučení


Příklady dobré praxe - zkušenosti škol


Cizinci - podpůrná opatření

Klíčovým zákonem, který se zabývá podpůrnými opatřeními pro děti s OMJ, je novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 


formuláře pro poradenská zařízení - jazykové matuace

Pro potřeby školských poradenských zařízení při poskytování péče žákům-cizincům jsou níže k dispozici různé formuláře přeložené do pěti cizích jazyků.


Cizinci - legislativní úpravy

Vzdělávání dětí, žáků – cizinců v mateřských, základních a středních popř. vyšších odborných školách je poskytována na základě §20 školského zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).


WANTED: Administrátoři Rey-Osterriethova testu komplexní figury


Křesťanská akademie mladých, z.s.


Inspirující zkušenosti pro tvorbu ŠAP

Tvůrcům školních akčních plánů představujeme zajímavé příklady v několika povinných i nepovinných oblastech intervence, které jsou součástí výuky novojičínského gymnázia nebo výsledkem jeho dřívějších projektových aktivit.  


Gymnazium Nový Jičín

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium Nový Jičín. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí ŠAP. 


Změna počtu zapojených škol do KIPRu

KIPR změnil počet zapojených škol ze 70 subjektů na celých 100 subjektů..


Setkání pracovníků SPC Libereckého kraje

V Libereci proběhne setkání pracovníku SPC Libereckého kraje a to dne 16.10.2017 , kdy očekávaný...


Zprávy z krajů


Skončil podzimní termín závěrečných zkoušek

Více než desetina absolventů učebních oborů skládala během měsíce září závěrečné zkoušky. Pro většinu z nich šlo o opravný termín, někteří však dělali zkoušky poprvé – buď proto, že neměli ukončený poslední rok studia, nebo byli z vážného důvodu omluveni.


Strategické a legislativní dokumenty


Nově: Metodika pro nepovinné tematické oblasti


Definice matematické gramotnosti dle PISA


Výsledky


Návrh pojetí


Proč revize rámcových vzdělávacích programů

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumentem, který je nutné po určitém čase podrobit revizi.  Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury, je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní. 


Co se myslí revizí rámcových vzdělávacích programů

Revize znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání RVP a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě přijatých pravidel a postupů. 


Co je cílem revize

Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit  rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 


V čem bude revize spočívat

Cílové struktury (obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, cíle formulované pro vzdělávací oblasti a výsledky vzdělávání / očekávané výstupy [1] , popř. pro průřezová témata) budou posouzeny z jak hlediska jejich adekvátnosti cílům vzdělávací politiky, tak z hlediska jejich přiměřenosti vývoji žáků.


Legislativní ukotvení tohoto pojetí


Personální standard


Výstupy/Publikace


Vystupte z předmětových škatulek

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty.


Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance patří k těm pražským středním školám, které vytvářejí svůj první školní akční plán. Navazuje přitom i na své předchozí aktivity, které mohou být inspirací např. pro polytechnické vzdělávání, v oblasti rozvoje kompetencí k iniciativě, tvořivosti a podnikavosti či odborného vzdělávání, ale i ke kariérovému poradenství.   


Nejlepší středoškoláci byli oceněni Hospodářskou komorou

Dne 7. října 2017 převzalo 301 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění z rukou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Tento certifikát HK ČR dostali i vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.


MOOC – a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů: on-line seminář 11. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. et Mgr. Vladimíra Pavlicová nám před šesti měsíci nabídla projekt, který pracuje s volně dostupnými výukovými materiály. Volně dostupné jsou také tzv. MOOC kurzy. Víte o nich vše potřebné, abyste je mohli využívat? Setkání se uskuteční ve středu 11. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


PSPP - legislativa a nápadník činností


PSPP - legislativa a nápadník činností


PSPP - legislativa a nápadník činností


Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu


Podpůrná opatření u žáků s SPÚ


Inspirace ke spolupráci škol a firem

Pro odborné vzdělávání je spolupráce škol a firem zásadní. Důraz by měl být kladen především na její kvalitu, komplexnost a dlouhodobý horizont. V moravskoslezském kraji se  partnerství škol a firem rozhodli  podpořit  Memorandem o duálním vzdělávání, které podepsal ministr školství se Svazem průmyslu a zástupci kraje. Zajímavé příklady spolupráce středních škol se zaměstnavateli však napříč republikou již existují – a mnohé z nich může nabídnout inspiromat projektu P-KAP.


Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Konference sítě TTnet se uskuteční ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2017 v Berouně.


Videometodiky k povinným oblastem školních akčních plánů


Co ukázala zpětná vazba ke zkouškám z cizích jazyků

Cizí jazyk je v současnosti zařazen do jednotného zadání závěrečných zkoušek v devíti učebních oborech. V rámci zpětné vazbě vyjádřily své připomínky pouze tři školy.


Psychologická diagnostika Brno 2017

Ve dnech 23. - 24. listopadu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


Umělecké vzdělávání a společnost

Od 22. do 23. listopadu 2017 v Goethe Institutu v Praze.


V říjnu proběhnou úvodní setkání pracovních skupin

Do projektu vybrané školy se zúčastní série úvodních schůzek, během nichž budou naplánovány první společné kroky pracovních skupin.


Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 budou mít absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.


Mediální aktivity ve výuce: on-line seminář 5. 10. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Martin Blatoň, PhD. nám na jaře představil svou verzi Turistickomediálního kurzu. Nyní bude čas představit si podrobněji další aktivity, které lze integrovat do výuky na ZŠ a SŠ. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.